mffZzzmm ALKMAARSCflE COURANT V Ao. 1K23. :*£j Sow i 1 si%y No. 26'. NEDERLANDEN. VAN MAANDAG iv 33 7 uNr. Deze COURANT wordt voor Zti tents Uitgegeven. KENNISGEVING. URGEMEESTERKN der STAD ALKMAAR, met leedwezen ondervindendedat de Ingezetenen van dete Stad, hoezeer ook ten «Pen tijde bekend Wegenis derzelven gereedheid om met ijver mede te werken tot alle ondemeemii gen welke het algemeens best en het b il en de welvaart hunner mede Ingezetenen en mede burgeren tea oogmerk hebben des niet tegenstaande aan de bevordering der alge meen ruttige pogingen van de maatschappij van weldadigheid niet dien bijval geven, welke dezelve verdient, door een.- in evenredig heid der bevolking vlijtige inteeltening op de lijsten der geringe jaar- Jijgsche Contribution, welke daartoe zijn bepaald. Hebben zich verpiigt geoordeeld alle hunne goede burgeren en In gezetenen te herin* eren en onder het oog te brengen. Dat welke t wij (Telingen dan ook, bij de eerste oprichting der maatschappij bij velen mogen hebben bestaan over de mogelijkheid wan den g ede uitkomst en de bereiking van het oogmerk het welke men zich had voorgesteld, de ondervinding reeds zoodanig deze onzekerheid heeft weggenomen, dat dezelve bij geen redelijk en van den staat der zaken wel ouderrigt mensch heeft kunnen overblijven, daar reeds in meest a De de steden en plaatsen van dit koningrijk en ook met naam In deze stad Alkmaar, dadelijke bewijzen van hst nut en de doelmatigheid van deze instelling voorhanden zijn. Burgemeeitcren hebben zich dan ook verpiigt geoordeeld alles wat van hunne zijde mogelijk is toe te brengenom hunn® mede burgeren in de overtuiging te doen deeien welke de ondervinding aan hun heeft gegeven en zij twi'Reien geen oogenblik of iedereen wien deze geringe bijdrage niet drukt, gelijk dit toch zeldzaam het geval zal zijn, zal zich ten gevolge daarvan haasten om zijnen naam te schrijven op de lijsten welke ten dien einde ten allen tijde op de Stads Secretarie voor hai dtu zullen zijn. Burgemeesteren hehben de heeren Predikanten der Hervormde en andere pr0test3n.uc.he. Kerkgenootschappen en de heeren geestelijken van den Roomsen Catholijke godsdienst binnen deze stad gevestigd, geïnviteerd gelijk zij doen bij deze, om deze hunne opwekking aan de goede 1 ng zetenen bij voorlezing van den Kansel bekend te maken en daarbij alle d e drangredenen te voegen welke hunne bekende wel - sprekenheid en regnnatige invioed op het gemoed van hunne hoor- tiers hun van zeive zullen voor den geest brengen. A'c um ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd den ice Juni) 1823. Burgemeesteren voornoemd getG. F VERSCHUIR, Ter Ordonnantie vat; deztlven (get.) G. de IIEER. KENNISGEVING. *\AAAAV BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR ontvangen heb bende eene dispositie van den Heer Staatsraad Gouverritur van Noord-Holland, van den 13e Junij 1823 n». ^3, Provinciaal Bis' no. 61 houdende kennisgeving dat de termtjTi tot het aanvan gen der recherche, op de niet van Patent voorziene Schippers, is verlengd rot op den te Julij aanstaande, en dat dien ten gevolge dan ook het effect van de Certificaten in 15 van Tabel 16 vermeld, voor het jaar 1823, in plaats van met 31 Mei, zoo als zulks bij art. 11 was bepaald, eerst met den 30 Junij aanstaande zal kernen te eindigen. Breng-n zulks bij dezen ter kennis van alle de dasrblj belangheb- bende Patentpligtige Schippers, ten einde zich daarni te gedragen. Actum ier Kam;r van Burgemeesteren den 17e Junij 1821 en ten zelve dage gepubliceerd en geaffigeerd, Cget0 G. F. VERSCHUI R Ter Ordonnantie van- dezelven (get.-) G. de HEER. AANBESTEDIN BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, zullen op oensdag den 25e unii 18:3, des middags ten 12 ure op de Stads- timmerwerfnjn den minstaannemendenpresenteren te besteden: i°. Het Vernieuwen van het voorste gedeelte van de groote I AARDr.NS I AL, op de korte Koningsweg bij de ingang T,a."r,d5 gr"ote Kazen,e' alstn«de het Vernieuwen der ZOL. DERS, DEUREN, DAKKOZIJNEN, RUIVEN en het doeu van verdere Reparatien aan de gemelde Stal. 2°. Zestig tw emans geschotelde SLAAPKRIBBENvolgent casr van op de Stads - Timmerwerf voorn, voorhanden en te bezigtigen model. De Bestekken zullen ter lezing jjggen bi) Stads-Architect W. HA- °P meer?emelde Stads - Timmerwerfalwaar ook nadere in- rraatie is :e bekomen. 11INNENLANDSCHE BERIGTEN. (Groningen, den 10 Junij. Deze dag, bestemd zijnde t«r plegUge toewijding van het monü. ment, voor wijlenden schoolopziener Wester, in de Martinikerk alhier opgerigt, vergaderden zich ten 2 ure, bij den gouverneur en de commissie van ondervitljiaati het Provinciehuis, de stedeiijkeschooi». commissie van Groningen, de kerkmeesteren van Marti 1 kerk, ee ltige bloedverwantenen bijzondere vrienden van den overledenen, bestuurders van de departementen Groningen en Pekel-Abenoo- retide tot de maatschappijTot Nut van V Algemeen, en «ene zeer groote schaar van onderwijzers uit deze «tad en province, die «He hier ter bijwoning der plegtigheid waren uitgenoodigdwelke zich van daar plegtstacig naar de Martinikerk begaven, die toen reeds mee eene aanzienlijke menigte toehoorders en aanschouwers, uit alle standen, bezet was. De plegtigheid begon met eene ouverture van het orgel, sespee door onzen kundigen organist W. C. Hauf, onder welke prot. A. Uilkens den predikstoel beklomwaarop een daartoe verzoent zangkoor, ondersteund van de noodige muzijk-instrumenten, eeni- geexpresseüjk voor dit feest door den schoolonderwijzer Onmmt- us vervaardigde gezangen aanhief. n„mary Thans ontwikkelde de zoo evengenoemde redenaar het oog van deze zamenkomst en het doel van deze toewljdii g, waarop - zelve door het zoo evengenoemde zangkoor vervangen werd, on welk gezang zijne hooggel. den predikstoel verliet, om eerepn z<, uit te deeien aan de mees: verdienstelijke leerlingen der stads- e armenscholen alhier, welke plegtigheid, op verzoek der stei-ui1^ school - commissiemet de toewijding van het monument veroo e was, en van welke verbinding de spreker vooraf hec eige->aarcUge had aangewezen. Nu noodigden de spreker de talrijke schare van toehoorders en aan schouwersom het monument zelve meer van nabij te gaan beschou wen, terwijl alles met gepaste gezangenzoo door de kinderen uit de stads- en armenscholen, als dooreen u'teezochc koor van kin deren, uit de verschillende scholen dezer stad, besloten werd. Het monument zelve is, zoo als de man w>s voor wieo het ge sticht werd, zeer eenvoudig. Het is een urne van wit marmer, die geplaatst is in eene nis van donkeren steen, terwi 1 op hec voet stuk, van wit marmer, deze woorden met vergulden letteren zijn uitgedrukt Aan WESTER DEN SCHOOLHERVORMER. De nakomelingschap volmake het geen hij begonnen heeft. En daaronder de dag van deszelfs geboorte en die van deszelfs overlijden. Na den afloop van de plegtigheid in de kerk, vereenigde zich de gouverneur dezer provincie met de commissie van onder wils, eeni- ge leden van de Gedeputeerde Staten, de vier uurgemeestcren dezer stad en de meeste leden van den Raad, met de stedelijke school commissie, de professoren Guijot en van Eerde, en eenlge andere bijzondere vrienden van den overledenen, de kerkmeesteren van Mauimkerk, den schout van de gemeente Pekel-A, eeuige leden van de departementen Groningen en Pekel-A der maatschappn Tot Nut van't Algemeen, en een aantal onderwijzers, tot eenen vriend- schappelken maaltijd, welke te voren bij inteekening was bepaald, ten huize van den kastelein Kuilenburg'waar onderscheidene toas ten werden ingesteld, overeenkomstig de plegtigheid van den dag. Bijzonder belangrijk was een der toasten, om de goede gevolgen, die dezelve, zoo als men hoopt, heoben zal. Terwijl een der aanwezigen, te weten, het gezelschap opmerk zaam maakte, dat een onderwijzer uit deze provincie, J. F. Beins, den schooldienst op het Hoogezand waarnemende, en mede op de ze maaltijd tegenwoordig, in het laatste uitgekomen nommer van liet Magazijn van Opvoeding en Onderwijszich in de volgende re gels beklaagd had, dat men vele groote mannen vereerde, maar dat men voor graaf Adolf van Nassau, die, den c3steu mei 1568, voor de vrijheid des vaderlands strijdende op de vlakte bij Heiligerlee viel, geen gedenktecken was opgerigt. Overal waar eedlen rusten, Rijst een praalgraf, tombe of zerk Maar niets dekt hier Adolf's beenderen Niets draagt hier van grootheid merk. Hier toch streden Nassau's Zonen Op uw vlakte, Heilgerleei Hier toch moest het uur beginnen Van een tachtigjarig wee! Met geestdrift werd daarop een toast gedronken j dat er spoedig op die viakte een gedenkteeken gesticht worde voor dezen held, en oogenblikkelijk maakte men een lijst van inteekening gereed voor dat stuk, waar door de bij dien maaltijd aanwezigen, terstond voor meer dan 200 guldens werd ingeteekend, en de lijst daarop aan den gouverneur overhatrdigd, met het dringend verzoek, dat Z. H. Ed. Gestr. hec overige ter vervulling van dien echt vaderlandschen wensch wilde bewerkstelligen. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1