v Getrouwd: j. HO S-M A N S, Té Alkmaar, b£ de ER VEN y«n A. STERCK, ia Agterdam wp C. No, 5I9. Atngenaim werd efndelijïr fieg bet gezelschap verrast door den boekhandelaar Oomken$> die, toen de spreker bij het verzoek, «-at •au zijne hooggel. gedaan werd, om de gehoudene redevoering *er drukpers te geven, verklaarde, daartoe niet in staac te zijn, dewijl dezelve daarvan nïers had opgeschreven, eene proef vertoonde van het eerste blad dezer redevoering, hetwelk dezelve onder het uit spreken d^iqr een snel - schrijver had laten opschrijven, en toen oogeublikkeïjjk had hten zetten. Osteisde den 5 JuniJ. Met het begin dezer maand is alhier eene geregelde vaart met"1"-" stooni-paketboot op Londen tot stand gekomen. Dezelve hee" ''n Talbot (de jagthondj, van 150 ton last, en doet de kracht vanoj8 paarden. Reeds tweemalen heeft zij, in 15 uren, denovertogt gt? daan. met zich brengende een groot aantal passagiers. Zij vertrekt van Londen op deze stad eiken woensdagen zaturdag, en van hier op Londen, eiken maandag en donderdag'morgen. Zij houdt zich tc Gravesend niet op. alzoo de reizigers bij hunne aankomst te Lon den bij een bureau van douane het gewone onderzoek ondergaan. Men vleit zich alhier, door dit etablissement, nog meer badgasten te zullen zien, van welke er zich reeds zeer vele bier bevindea. Brussel, den 13 Junij. w kJ t. K. H. de hertog van Cumberland en zijn gevolg, komende, «ver Frankfort, van Berlijn, en zien naar Londen begevende, zijn in deze residentie aangekomen. Goes den it Junij. lieden heeft deze stad zich mogen verheugen in de tegenwoordig heid van Z, M. onzen geliefden en geëerbiedigden Koning. De re gering, door Z. Exc. den heere Gouverneur dezer provincie, van bet voornemen van Z. M.om deze st3d me: een bezoek te begun stigen, onderr gt. en nader den tijd van bet arrivement van Z. fVT. vernomen hebbende, had gezorgd, dat Hoogscdezelve aan het Sas van de. haven oezer «tui, door leden van de iiaven-commissiezou worden begroet. Z. fVI. met Hoogstdeszelfc jagt, in den vroegen morgen, van Zierikzee, aan het Sas aangekomen zijnde, had ge roeide commissie, by welke zich de heer inge ieur bij den water staat, in dit arrondissement residerende, had gevoegd, de eer, bij Z. Mte worden toegelaten ei aan Hoogstdenzelven, in naam dezer stad, de eerste hg Me toe te brengen. Z. M. aldaar aar. wal geko men zijnde, behaagde het hem de haveusluis dezer stad, tot welker daarstcliing door Z. M. zoo milde is bijgedragen, in oogenschouw te nemen, en zich, betrekkelijk dit gebouw, door voorzegde heef ingenieur te doei onJerrigteu Z. M-, goedgevonden hebbende roet het jagt tot in de stad te varen, kwam dan ook, omstreeks kwar tier- over acht ure, met hetzelve, vooraf gegaan van een schip van de haven - commissie en de muzijkinten der stedelijke schutterij en gevolgd van het jagt van welgemeldeu neer gouverneur e-i andere vaartuigen, onder een aanhoudum! vreugdegejuich aan de kaai de zer stad aar, alwaar M. door de stedelijke regering werd gecom plimenteerd-, nem door den heer president - burgemeestermet eene gepest aanspraakde sleutels der stad wnrdei: aangeboden-, en ver volge- s door de regering naar bet voor Z. M. in gereedheid.ggbragie palcis begeleid, vergezeld van de alhier ten dienste van Z. IV). op- gcrigie eerevv c'it. Dadelijk na de aankomst aan bet paleis, behaag de het IVi. audiëntie te verleenen aan de stedelijke regering, ue Tcgtbank van eersten aanleg van het arrondissement, heeren officie ren der dienstdoende en rustende schutterij, regenten van de gods- buizen en armbestuur, en andere sue- riteiten, comtnissien en amtv tenare na afloop' van welke audiëntie Z. M. de kerken van de Hervormde en Roomsch Katholieke gemeenten en het weeshuis de zer stad wel heeft gelieven te bezoeken, en na een toert|e door de gemeenten van Kloetingen, Kapelle, Biezelinge en langs den weg van Abbekinderen gemaakt, en, bil Iloogstdeszelfs retour, het Gasthuis bezigtig' en de stedelijke schutterij geïnspecteerd te heb ben, wei besft geiieven te accepteren her door de stad aan Z. M. aangeboden en op bet stadhuis in gereedheid gebragt dejeuner dina- toir; waarbij de stedelijke regering, regrbank en andere autoriteiten en ambtenaren, door Z. M. zijn toegelaten. Z. M. am den heer voorzittenden burgemeester hoogstdezelfs leedwezen be'ingd hebben de, van zich niet ianger binnen deze stad te kutlnën ophouden, en Hoogstdeszelfs genoegen hebbende te kennen gegeven over de aan gename receptie, met verzekering, dat deze stad verder op Z. M». welwillendheid zal mogen rekenen, vertrok ongeveer half twee ure nadenmiddag, overGravenpolderKwadendamme, Heinkeuszand en 's Heerenlioekr.aar het Sloe, en van daar naar Middelburg; in aller harten overlatende een gevoel van dankbaarheid, vreugde en vergenoegen over de innemende minzaamheid, welke Z. M. aller wege heeft betoond, en hetgeen op het oncfubbelzinnigsteheeft doett lien, dat de nederige, doch welmeenende en algemeene hulde, wel ke, door de Goessenaren van allen stand en rang, aan Z, Mis toe- gebragt, Hoogsdenzelven welgevallig heeft mogen zijnzoo dat aan hunne vreugde niets heelt ontbroken, dan dat zij zieh niet lan ger in Z. M«, gunstrijke tegenwoordigheid hebben mogen verblijden, Dordrecht, den 11 Junij. Heden werd alhier de halfjarige promotie der leerlingen van het Gymnasium met de meeste plegcigheid gevierd, dezelve werd door den rector geopend met eene hulde aan de nagedachtenis van den waardigen Crol, med. doctor en curator der larijnscbe scholen, en roet eene aanspraak aan de wel edele heeren mr. Hoog en nu. Donker Curtius, onlangs tot medebezorgers van het Gymnasium benoemd; waarna vijf verdienstelijke jongelingen, op eene gepaste wijze, hun ne redevoeringen, waarvan zij zeiven het onderwerp gekozen had den, hielden I met aanzienlijke prijzen vereerd en tot het akaderaisch onderwijs bevorderd werden. Vervolgens werden aan vijf jongelingendie van de derde tot de -vierde klasse bevorderd werden, prijzen uitgedeeld; en van de twee de tot de derde klssse, werden er insgelijks twee met bekoming van prijzen, bevorderd; door zeen van de tweede klas werden prijzen behaald, en tot de tweede klas werden er vijf, met bekoming van prijzen, geavanceerd; terwijl, op de eerste klas, in onderscheiden rspgenaan zes jongelingen daarenboven prijzen werden uitgedeeld, werden nog een aantal loffelijke getuigschriften in de verschillends klassen uitgereikt aan jongelingen, die zich m zoodanige weten schappen als met de grieksche en latijrsche letterku de in verband staan, vlijtig geoefend hadden. Dit feest, aan de letteren en wetenschappen gewijd, met een fraai orchest-muzijk begonnen werd door hetzelve verpoosd en geëindigd, onder den toevloed van aanzienlijke persoren van Vide seksen, dia hetzelve met hunne tegenwoordigheid hebbec gelieven te vereeren. 128'te KONINKLIJKE NEDFRLANDSCHE LOTERIJ. Zesde Klasse. 64ste LijstGeene. 611st? Lijst, No. 18606, 6707 'eder eer> prils van f 1000. 6" re en laatste T.ösr, No. 31749, een prijs van 1000. No. 8044, eene premie van f 15,000. De Directeur der Koninklijke Nederlandsche Loterij M. de Jonge van Ellemeet. Heelmeester, weduwenaar van K o r. D IJ K W. B. Buning, en den 22 Jmij 1823. A. R E IJ N I N G. dienende deze rot kennisgeving van Fam'elie en Vrienden, HUWF.LIJKS-PROCL AMATTEN gedaan binnen Alkmaar op Zond/eg den 22 Junij 1823. Eerste Gebod* Abraham de Boo., jongman geboren re Lei'den en alhier wonende en Gerredina Mikkcjotigedochter geboren en wonende alhier. Aangiften van Geboorte te Alkmaar van den 16 tot den 22 Junij 1823. Gerardus, zoontje van Lodewifk Gilles en Antje Kloet.Dirk, zoontje van Jacob Klaveren Sift je Scheerman. Rebekka, doch tertje van Samuel Goudsmit en Betje Abrahams Zwanewebcr. Geertrui)dadochtertje van Albert de Leur en Trijntje Manneveld. Doodgeboren Zoontje van Aidert Stokkink en Neeltje de J- ng. Aangiften «an Overledenen te Alkmaar van den 16 tot den 22 Junij 1823. Sietske Steeman ond 63 jaren. Jan Zwanoud 45 jaren. V VERKOOP ING tot AFBRAAK. Men is van meenirg op Woensdag den 25e junij aanstaande, 'des namiddags ten dén u-.e tut Afbraak te verkoöpen: 10. Drie GEBOUWEN staande op het Eiland binnen Alkmaar, géteekend met do, 61, <5,, y en j„ wjji{ Een GEBOUW mede staande op het Eiland, zijnde gebruikt geworden tot eeue infirmerie. Nadere informatie te bekomen bij W. HAMER, Stadt-Archittcc te Alkmaar. De genen, welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijl. -van den boedel van wij.en MARIA SLOOTMAN, weduwe Jacobus Gerardus Hoctijn in leven winkelierstergewoond beb- b nde en onia. gs te Alkmaar overleden, geiieven daarvan, voor den 15de» Jülij 1823, opgrve of betaling te doen aan HENDRIIC SLOOTMAN, wonende op den dyli te Alkmaar. Ouders of Voogden wenschende, hnnnen ZOON of PUPIL op een NOTARIS KANTOOR geplaatst te zien, adresseren zich daartoe aan de erven STERCK, Uitgeefsters dezer Courant. *t* Men is van meënïng, op DMgsdag den moe Julij 1823, voor den*middag te 10 ure, in de L ngestraat, voor het Huis N°. 545, in wijk A, te Alkmaar, bij. opood om Itontant geld, verkoëping te houden van ee e aanzienlijke partij wei geconserveerde MEUBl- LA/RE GOEDEREN, bestaande onder andere in gladhouteu babi- nettensecretaire chifonniirttafels, stoelen spiegels schilde rijen, bedden, dekfns bed- en ta/el-linnen vrouw kleederen, porceliin, verlakt- glas- en aarde-werkkoper en tinen hetgeen verder gepresenteerd zal worden; al te* op Maandag den 36 dezer maand |u.ij, des voor den middags van negen tot één ure, en na den middag van t'wee tot zes ure, in het bovengemelde huis, voor een ieder te zien. Op Maandag den 30 Junij 1803, des avonds ten vijf uren, 2al *men ten huize van ce weduwe HOOGLAND, in de Herberg de Rustende Jager te Heilo, de j ariljksche-verkoopingvan GRAS GEWAS et) verhuring van ET GR O NEN houden, terwijl de ver pachting der TI.ENÜ.ENS iti die gemeente zal plaats hebben op Dingsdag den men Julij 1823, des voordenmiddags ten tien uren. Bil cte ondergeteekende zijn te bekomen de Nieuwe Neder* landsche INHOUDS - MA i EN. Gt. KROOK, in de Houiilstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 2