ALKMAARSCHE COURANT No. af. Ao. 182$. H PROVINCIE NOORD - HOLLAND. Burgemeester en der stad alkmaar, bepalen m 3. 3* f- 7* <5. 8. 5- o5» 5<i- C se'ó G. F. VER SC HUI R-, groot-britannie. De petitie werd op het bureau sedergelegdzullende dezelve wor den gedrukt. FAN MAANDAG 1 DEN 30 J U N r. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. AANBESTEDING C3p Vrijdag den 4de» Julij aanstaande des middies ten twaalf lire, zal door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Vlieland, tea overstaan san Z. Exc. den Heer Staatsraad Gcuver tur van Noord- Holland, aan het lokaal van het gctivermeit te Haarlem, publiek worden aanbesteed: jjet deen van eenige R" PaRATlEN aan de KERK der Her vormde Gemeente te Vlieland. De aar' es'eJ' g si geschieden Mf inschrijving en opbod. De bes-euken zonen ter ezing liggen, te Vbeland aan het Raad' huisj te Amsterdam asn h t bureau van Buitenlandsche paspoorten in de Sraalsta't en te Haarlem aan het lokaal van het Gouveme- mtn voornoemd. K E N N 1 S G E VING. BURGEMEESTEREN oer STAD ALK MAAR, met leedwezen ondervindende, dat de Ingezetenen van dete Stad, hoezeer ook ten alien tijde bekend wegens derzelveu gereedheid om met ijver mede te werken tot alle ondernee nungen welke het algemeens best en het V il en de wei vaart hunner n ede Ingeïete en en mede burgeren fes Oogmerk rebben des niet tegenstaande aan de bevordering der alge- tne:n uttige p gi.gen vai de maatschappij van weldadigheid ni t dien bi'v l gever, welke dezelve verdient, door eene in evenredig heid der hevo ulng vlijtige inceekeniog op de lijsten der gerirgejair- lijgsche Contributie welke daartoe zijn bepaald. Hebbe i zien verpligt geoordeeld alle hunne goede burgeren en In gezetenen te bftr'n eren en onder het oog te brengen. Dat weiite twjiffelingen "(jan ook, bn de eerste oprichting der msatsch pfp<! bij veien moge hebben b- staan over de mogeluaheid van de^Épde uitkomst en de bereili- g van h't oogmerk het welke men JHwbad voorgesteld, de ondervinding reecs zood.-u ig deze onzekerheid heeft weggenome;- dat dezelve bij geen redelijk en van den staat der zaken we! ontierrtgt roe-sch' heeft kunnen overblijven, d .r reeds in metst alle de stede- e plaatsen va; dit koningrijk en ook met naam in «eze stad 'Alkmaar, da lelijke bewijzen van het nüt en de doelmatigheid van deze instelling b-oorhsnee zijn. Ru.-geraees-'ren he'ben zich dat: ook verpligt geoordeeld alles w t van hunne zijde m-gelijk 1< toe te brengen, om hu ne mede bus-teren in de overtuiging 'e doe' deelen welke de onder -irding aan hun" eeft gegeven' en zij twilffeien geen on'genKik of iedereen wien deze geringe bffdrrge niet drukt, geli'k dit toch zeldzaam he- geval zal n, z-1' z ch re; gevolge daarvan haas'en om zijnen naam te schrijve* op de lijsten we'ke tén dien einde ten alle., tijde op de Stads Secret vrie voor handen zullen zlin, Burgemeesteren be'ibeu de heeren Predikanten der Hervormde en andere protestant rche Kerkgenootschappen, en de heeren gee'teltiken van den Roo n-c'v C-thblijke godsdienst binten des stad gevestigd, geïnviteerd, getilk ij doen bij d Om deze hunne opwekking aan de goede Ing-zoteen bij voorlez'-g van den Kansel bekend te maken e daarbij alle d:e dra-gred---.en te vo-gen welke hunne bekende wet- sjErekenhe'd en regtmariga ir.vioed op het gemoed van hunne hoor tiers hutt van zelve zullen voor den geest brengen. Actum ter Kamer va Burgemeesteren voornoemd den io« JuniJ i°23. Burgemeesteren voornoemd G. E VRRSCHUI R, Ter Ordonnantie van dezelvets (ge/.) G. DE HEER. KENNISGEVING. B R deze, dat, te rekenen van den dag van henen, de prys zal zijn van Het fijn Wit Tarwebrood 30^ Ct. per Nederl. Pond. Het grof üoüeubrood 90 Het ongebuild Tarwebrood 2j§ Het Roggebrood 9ri - en dat mitsdien de prijzen en bet gewigt van het Brood binnen dtv ze Stad en Jurisdictie zullen zijn ais volgt: p-j Fijn Wittebrood of regelsmoet wegen Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood i Once Lood 9» I©* I. 99 O 99 99 99 12. 99 99 99 18. 99 99 9» 24. I. 99 99 30. 9 2. 99 1. 9» 99 9 22|< 6. 99 99 BUR OF MEESTEREN der iSTAD ALKMAAR ontvangen heb bende ee 'd spos tie van rien II-er Staatsraad Gouverneur van Noord-Holb d, vso den 13e Juni] 1823 n°. Provinciaal BI 10 1 o. 61:) houdende teunisgeving dat de termijn tot het aanvan ger der recherche, op de niet van Patent voorziene Schippers, is verlegd/tot op den te julij aanstaande, en dat dien ten gevolge dan ook het effect -art de Certificaten ir. 15 van Tabel li vermeld, voor net jaar 1823, in plaats van met 31 Mei, zoo als zulks bij ar-, it was bepaald, eerst met den 30 Junij aanstaande zal komeo te einjigtn. Ure gen zulks hij dezen ter kennis van alle de daarbij belangheb bende Patentpligrigë Schippers, ten einde zich daarna te gedragen. Actum ter Kamsr van Burgemeesteren den 17e Junij 1821 en teu zelve dage gepubliceerd en geaifigeerd. Ter Ordonnantie van detelven (f«0 G. dï HEER. Bollebrood Bollen, 8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood Zullende alles gaar gebakken, en niet boven noch beneden de zet ting verkocht, eenig brood, klem gebak, of iets aimers toegege ven mogen worden op de boete.1 daarcoe staande- Alsmaar, den 25. |ur.ij 1823. G. F. VERSCHUIR, vt. Ter ordonnantie van dezelven, G. ob HEER, Secretaris, BUITENLANDSCHE BERIGTEN. k Londen dm ao Juris). In het Lagerhuis heeft, op den 17 deer, de heer Onshw de trio. tie gedaan, dat het Huis zich in comité z. u fermere u', te e' de de bill waarbij de oude wetten op de - woeker w >:den aïgeie 1 tt te bediscutiëre-:. Dé heer Ricardo merkte ouder anderen aan, dat, d a' de koers van den intrest thans zeer laag is, het raadzaam zou wezen, dat de bill, zoo spoedig mogelijk in wer.king gebr-g- wierd. t-.r werd voorts besloten, dac de bill, met den 1 January 1824, kraebt vnu de wet zal hebben. Des atïderen daags bragt de beer Buxton ee e petitie ter tafel, zoo hij zeide, door 240O iuwo ers van het graafschap Bedford ge- teekend, die het Hui» verzoeke-', geschikt; maatregelen te nemén, ten eiuïie het gebruik, om ae weduwen u> Ind'e te verbranden, af te schaffen. Het bleek uit documenten aap net Huis* overgelégd dar er jairltjk» 8 a 900 weduwen op de houtmijten hunner 'echtge- nootenin de engelsche Oost - Indische bezittingen, verbrand wpr- den. Deze wrede offers gaan soms van ijsseijjke omstandigheden verzeld. HIJ bid een' brief vaneen zijner vrenden ontvangen Waar in verscheiden van die afschuwelijke tooneelen beschreven werden, en o-der anderen, het volgde: hsne jor.ge weduwe van 14jaren, had, op aandraag van hare fimiiiè, besioten, zich op de houcmijc van haar echtgenoot te Jp -n verórzno'en. Zoo dra zij de vlammen ge voelde, sprong zij van de houtmijt af, en wilde 'hét ontvlugten. Hare bloedverwanten ^reip&n haar en wierpen haar in de vlammen. Zij ontvlugce voor de iw edemsa! en wierp zich in eene beek.'.iVfën greep ha r en sraeed' haar andermaal in het vuur. Voor de derde mi ai on.vlugcte zij doch werd door 'een der aanschouwer® vervolgtdie de wreedheid bed van haar tien hals af te snijden." Hij vroeg, of dusdanige loopeelen en hij konde er nog vele at-dpre verhalen door het gou vertleméuc geduld konden worden. De Denen, tie Frsnschende Hollanders en de Portugezen hadden reeds lang deze-gsWoome in hunne bezittingen afgeschaft en zelfs de Rajahs haddei zulks verboden, he een bewtist, dat de afschaffing daar van uitvoerbaar is. Hij riep de aind'cht van het huis over dit on derwerp, inde sa. staande sessien n dien des weg nsvóór dieiitijti, geen® maatregelen genomen mogten zijn. De heer 11'ynn was van gevoelen, dat de afschaffing vatt deze wrede gewoonte aan vele moeijeiijkheden onderworpen zou zijn; dat het voorbeeld van andere landen niet ib aanmerking kon komen, gis niet toepassel :k zijnde op zulke uitgestrekte Staten, als cfïe, welk Groot - Brittannie in Indie beheerschten dat eere wetgeven de tusschenkorasc gevaarlijk kon warden. Een ander lid, ds heer Forbes, zeide, dut de mnrqnis var. Hastingt zeif overtuigd was, dat de middelen, die men geproefd had, om een einde aan dit gebruik te maken, de slagtoffers daarvan eerder vermeerderd dan verminderd had.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1