alkmaarsche O, No. S8t c O U R. A N Sffi JSifrrïfi SSK. noodige adsistentie ge houden zijn te verlenen. mends :r. ménde gen a n«f. Ao. 1823. iTet^verdèr' Markten ^te verMecfen jj,St ^dw^de^M^rkt^ Aldus gearresteerd den 7. Junlj 1796, en den 10* daaraan volgende gepubliceerd en geaffigeerd. SrtMHW'jA ..'JA B'JOI is Grnot i'ihsrit Putt» Glind. i jsrei we van ihteriji iendri OUlj/ jomiB! ÏSJ ALE N oord' iezeWe an-oot n iiet tot d! oorllik t beko- U't'ën. rOLFF r goed- IECH. voor °- 545. ooping tEUBl- i kabi toe leu tinne.a, nper en i> heden es ure, ■an ees erpoort oorden, eooeffl' hnldijl redu« id tied- ivoot dIDRIi aan den BORN, ad Alii- irvan de en i»"» VEEN, no.53f Deze COURANT wordt voor Zet Cents Uitgegeven. v )p Vrijdag den l8dea Julii aanstaande des middags ten twee ure, gal onder nadere approbatie, door den Staatsraad, G°uv!r"®^ van Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat, «an het Lokaal van het Gouvernement der pro vincie te Haarlem, worden aanbesteed: Het maken van eene STEEMEN GLOOIJING voor den Zuid- polder-Zeedijk bij Edam, benevens het doen van eenige repa- ratien aan dien Dijk. De Aanbesteding ztl geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken van dit Werk zullen ter leting liggen, boven en be halve aan h»t Lokaal van het Gouvernement van Noord - Holland, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: te Haarlem in de Toelast, de Halve Maan en de Kroon; te Alkmaar in den Rooden Leeuw; te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende esite Muiden in den Doelen; te Amsterdam in het Turfschip van Breda, in het Noordhallandsche Kojf/huis, en bij C. Rode, in het 1Grave- landsehe Veerhuis; te Naarden in de Kroon; te Weesp in den Roskam. Zullende acht dagen voor de Aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, sn bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat D. Mentzen Dijkgraaf en Heemraden van den Zuidpolder-Zeedijk, ds noodige informatien te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. Art. SchuitjesWagens of Karren met Aard of Boomvruht j beiaden, zullen insgelijks aan de Winkels meit g Uen ge bij n«- dat aan den Marktmeester één Stuiver betaald latigheid van dit, zoo wel als van het „"beurd voerder twintig Stuivers ten behoeve der algemeene Ar worden. r,, _i,rt» Steenenbrue zal voor ver zulks het «inkomen bruikt wordenmus d«t zij voo. e.ke p Haseliiks moeten kant beslaande tan den Marktmeester één Stuiver dageiyss betalen. Art. 8. Wanneer iemand op de Markt of aan de ^^"^GuD Art. en Vastgestelde Keure zich met onderwerpt«1 W&.e Gu dens verbeuren ten behoeve ,v®n. Armen dezer Stad voor de helft, en ten behoeden van de alge^f hebbe,, om zoodanige KEURE Omtrent het Feuten met Groentens en het houden der Markt tt A L K M A A R. "V/NA*5*"" (was get.') In kennisse van mij C. van VEEN. De RAAD der GEMEENTE van ALKMAAR heeft goedge vonden, omtrent net uitventen van Groentens langs de Huizen op nieuw te Keureu, gelijk met vernietiging vsn «11e vorige Keuren voor zoo verr.- dezelve hier mede niet overeenkomen gekeurd word b j dezen. Art. J. Dat het aan een ieder het zij Inwoner of Buitengezeten vrijstaat Groentens, door hem geteeld, of gJkogt. langs de Huizen alhier Uit te venten ten allen tijden van het jaar, op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag den geheelet) dag, alsookVrij- drg en Zacurdag na den middag na de klok één uren, met deze be palingen nogtans dat Luiden die buiten de Jurisdictie dezer Stad wonen, alvorens te venten, 's morgens voor often acht uren, met hunne Vaartuigen, Wagens of Karren aan de Groenmarkt moeten kurnen en aldaar één Stuiver Marïtgeid betalen. Art. 2. Dat op Vrijdagen Zaturdag tot 's middags ten één ure toe, niemand andersals op de Markt of uit de Huizen, alhier Groentens zul mogen verkoopen, en ook dan nergens anders als daar •er plaatse hunne Vaartuigen Wagens of Karreu, met Groentens' geladen mogen laten liggen of staan. Zullende op die twee dagen ter wtek ten overstaan van de Markmeestercn door de Kooplieden, welke dsn ook ieder een Stuiver daags zullen betalen 's morgens voor ze-en uren om de plaatsen moeten geloot worden: en zal de eerste plaat? zijn ten zuiden van de platte Steenenbrug achter de Visch- markt en de anderen zuidwaarts, en daarna oostwaards achter de gemelde Vischmarkt vervolgen, met deze bepaliHg echter, dat niet meer dan een persoon uit ieder Huisgezin een Lot zal vermogen te nemen; en bij aldien een der voorste plaatsen door het eerste uit- verkoopen der Groentens ledig word, zal hij die het agterste of laat ste Lot getrokken heeft op die leedige plaats mogen invallen. Art. 3. Van de hier bovenstaande bepalingen 2ijn uitgezonderd de Ingezetenen van deze Stad en Jurisdictie, welke volgens gebruik eu onder betaling van hunne gewone Contributie bunne Groentens langs de Huizen alhier mogen rond brengen. Art. 4. Indien een Burger op het Verdronkenoord wonende, voor het Markten uit zijn Huisjbetaald en bet zij uit zijne voor zijn Huis liggende Schuit of van de Markt begeerd te verkoopen, zal hij bo ven zijne gewone betaling, elke dag dat hij uit zijn Schuit of van de Markt verkoopt, den Marktmeester een halve Stuiver moeten betalen. Art. 5. Schuiten of Snippen, die gewoon zijn zonderde Markc aan te doen, het zij Aalbesiën, het zij Peren, Appelen of andere Fruiten aan de Winkels of bijzondere Burgers te bestellen zullen voor ieder Mandje, dat zij mede voeren 4 Penningen moeten beta len aan den Marktmeester, dewelke echter daarover behoorlijke uit koop zal mogen maken. AMPLIATIE KEURE op Artikel 7 van de Keureomtrent het Venten met Groentens en het houden der Markt, gearresteerd op d:n 7» Junij 179Ö. De RAAD df.r GEMEENTE der STAD ALKMAAR, in er varing gekomen zijnde, dar de zoogenaamde Oudroesten binnen de ze Stad zich veroorlown om, tot inerkeiijk nadeel van de Jizer- veriroopers, op de wekelijks che marktdagen hunne waren uit te stal- len aan de vleugels van de Bruggen, en op andere plaatsen 111 de na bijheid van de Markt, heeft goedgevonden, ten einde daarin op de spoedigste en best mogelijke wdze zoude worden voorzien te Keu ren en Ordonneren gelijk de Raad voornd. Keurt en Ordonneert mits dezen, dat de Oudroesten voornd., indien dezelve op de we- keUJksche marktdagen hun e waren, het geen zich echter alleen tot oude of gesleten goederen zal mogen bepalen, begeren uit te stal len zij als dsn zullen gehouden zijn, om daartoe, met ifttzondern g vsn alle andere plaatsen, alleen gebruik te maken van de platte Steenenbrug, mits dat zij voor elke plaats, tien voet in het vier kant beslaande, aan den Marktmeester 1 Stuiver dagelijks moeren betalen en zal wijders omtrend de nalatige" in dezen ter. vollen effect sorteeren het ge3tatu'ëerde bij artikel 8 van de bovengenoemde Aldus gearresteerd bij den Raad der Gemeente voornd. op den 27 Februarlj 1798 en op den 8 Maart daar aanvolgende gepubliceerd en geaffigeerd. In kennisse van mij Secretaris. J. C. van VEEN. DU ITENLANDSCHE BERIGTEN. Dresden, den 19 Junij. Het derde jaar-berigt van bet alhier bestaande hulp - genootschap der zendelingen, behclsc eene zeer belangrijke levensgeschiedenis vati een' zooneer.es neger-vorst, die onlangs tot het christendom is overgaan. Zijn vader, die koning van Bamba, was overleden; een oudere broeder beklom den troon, geraakte echter in twist met een naburigen neger-vorst, werd overwonnen, moest land en volk in den steek laten en zich door de vhigt redden. Hij zelf, 16 jaren oud hield zich, bij dusdanige omstandigheden, ook niet langer in Bamba op, en begaf zich naar Banjam, waar zijn tweede broeder als eenvoudig burger woonde. Op weg derwaarts, werd hij door de troepen van den nieuwen koning van Bamba gevangen genomen en aan eenen slavenhandelaar voor een houweel verkocht. Deze sleepte den ongelukkigen naar Le, en verkocht hem daar voor een half schepel zout; zijn nieuwe heer wierp hem met vele andere op de markt gekochte slaven in eene grontc sloep, en voer daar mede de rivier Ringo af. Bij den togt werd dagelijks een der slaven ge- slaat en door den heer en de «chippers gegeten. Alle morgen ging de heer met een lang mes het schip rond, en zocht den vetsten uit; de jonge neger kwam, door zijne magerheid, gelukkigiijk niet aaa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1