ALKMAARSCHE Ao. 1823. No. sf. fc' j VC9*} 'ÜSSMi van Maandag Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. KUITENLANDSCHE DERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 27 "Junij. De dagbladen van Bombaij behelzen het volgende verhaal van een gebrsgt: menschen-°ffer ,letwelk gelukki^lijlc niet ia ten uitvoer Op mijne reis naar J3ara, kwam ik door een dorp, waar men mii zeide dat een Suttee zoude piaats hebben. Ik begaf aiij op de plaats en Ik zag, dat er toebereidselen gemaakt werden en er eene ontelba re menigte was zamcngcvloeid. Desniettegenstaande naderde it he ongekulage slagtoffer en zag d.t het eet* bejaarde vrouw wa z« was gezeten met twee jonge kinderen die de haren waren, en voDens gewoonte werd zij door de policic zorgvuldig bewaakr w. »»d. Hhido» in gebruik t"ft "J f dekte palankin naar den brandstapel gedragenwelke zii eeniren rhV daarna moediglijk beklom, terwijl zij het vuuronder h-tar ,r Z"™' maïr na"uvvliJ!if voelde zij de vlam naderen en zich van cene dikke rook omringd, of zij vloog, tot mijn ernnr.m van den ontstoken brandstapel endank zij der mensclieli'kheiri^an dit waardige gouvernement, zij werd dadelijk door ?de-««« v n policie in bescherming genomen, en alzoo haar leven gered wint Ie\r°h°p V Hlndo's schreeuwen, dat, als het niet om het en- getsche gouvernement gelaten werd, men haar dadelijk weder zoü n de vlammen geworpen hebben. Ik ben in den tusschen tild ve trokken, en hoop nimmer weder van een dergelijk schouwsLi or> zg„; dl, „„f, oS dM f. ArnhCour.') F R A N K R IJ K. Parys den 3 Julij. vojend^geschrevins" W°rdt' Van dc laatste heIfc van iur'LJ het publiek^make" betreitITeYijif6dew*"' d®, v°!gende bijzonderheden bewonen en die men valschemt- 6 <;hlnezen> welke onze stad gelige en weggevoerd te zijn IV „75 d°°r de HoIlanders °P' As-sing, is dertg iarLn in V De, oudste van de twee, met name Yen-sfn niet'verre va,f Ca nrn''B^anden oud' h« is ^borea te trologist was. Hij verloor zijn» vadïVoeiftVv'nf' priester.e" ss' Z'jne moeder deed hem de opvoed'ngder «lilt'""J 5 »en, welke in het leeren lezen der rl" e" V3n d" Iand §e- woonde vervolge s ie Can'on hil ï- carakrers bestaat; hij inspecteur io 'ne haven ZIJnen °üm Uidau-Chantol- ve'r! jaren1" «"edenon" en*e,sck» e" scheepte zich, nu ze- van daar, op een enffcUrh ^rt'J£cesch schip, naar Macao in en P een c,gJsch schip, naar de oosclndische eilanden tc p rHdag den i8don Julij aanstaande des middags ten twee ure, vüv NnnM u ue do°r denStaatsraadGouverneur 5 'c ?lJ des.2e,fs absentie door een der Leden w f r ,en 'ren,ln b'jzfln van den Hoofd-Ingenieur r?,d /h C U3C' aSn,het Lokaal van hec Gouvernement der pro- viucïe te Haarlem worden aanbesteed Het maken van eene STEENEN GLOOITING voor den 7nU polder-Zeedijk bijI Ed.n, be„e»en, h,,Z,1»VeSp ratten aan dien Dyk. r De Aanbesteding zal geschieden by inschrijving en opbod. bafve a!ntehkkre? T ,dit kti"S boven en be- j aan het Lokaal van bec Gouvernement van Noord - Holland 'de ,Lof;ne:[en e» Koffijbuizen, als: te Haarlem in Leeuw U u A[S°",'e A!kma" den Rooden Mu i„ T 1° Ongemaakte Schip, te Purmerende en te U: het !\Z SI! nf"i i?£?s*eróam ,n het Turfschip van Breda 7 J Z' dhallandsche Koffi,huis, en bij C. Rode, in het s Grave iandseae Veerhuis; te Naarden in de Kroon te Weesp in den Roskam. Zullende acht dagen voor de Aanbesteding de noodige aanwiizin* worden gedaan en bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat D Mentz en Dijkgraaf en Heemraden van den Zuidpolder-Zeedijk d- noodige mformatien te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, VanTETS GOUDRIAAN. -dt 1 a'waar bij, drie jaren en zeven maanden lang- a.s kok bij Buonaparte gediend heeft. Voor een' korten tijd naar I v;J,t"a teru2 gekeerd zijnde (hij is aldaar gehuwd en heeft er twee kinderen achtergelaten), kwam h(j, kort vóór den dood van liü- enaparteop Smt-Helena terug. Toen scheepte hij zich, op eec engelsen schip, naar Londen in, en diende, gedurende de reis, cot tolk tusichen den engelschen kapitein en de chenesche matrozen. HIJ ontmoette aan het hotel der Oost - Indische Compagnie, te Louden, zijnen tegenwoordige» raedgezel Ha-Ho, oud vijfentwin tig jaren en geboortig te Fong-Pou, nabij Canton, zünde deze de zoon van een' koopman in zijde. Zij gingen met zekeren Hollander Lasthuijxen genaamd, eene overeenkomst aan, volgens welke zij het vaste land moesten doorreizen en zich voor geld laten zien. De edelmoedigheid des Konings redda hen uit dezen vernederden toestand. Deze beide lieden betoonen veel ijver, om de duitsche taal te leeren, en zij kunnen zich reeds redelijk wel opzigtelifk de meeste voorwerpen donn verstaanmaar zij hebben groöte moeite, om on ze uitspraak te leeren vooral ten opzigte der lettergrepen me1 twee medeklinkers, dewijl de chinesche taal dergeliike iettergrepen niet heeft en zij kwa!{jlt het onderscheid tusseben het geluid van de /en dat van de r kunnen vatten. Men weet nog met naauwkeurig boe verre de geleerdheid van Av Sing g at; intusschen kent bij eene menigte chinesche carak ters. Van den anderen kan: weet hij echter veel minder dan zijn medgezelvan de taal, die te Pekin gesproken wordt, en die, in dialect, veel van die van Canton verschilt." Den 5 Julij. Van Vais, departement de l'Ardédhe, wordt bet volgende, van den1-2 junij 11., gesc reven: Eeu treurig voorval heeft in deze stad plaats gehad. Op hec einde van de milgeraakie een stuli hout uit het bovendeel van het kerkgebouw los, en viel op het hoofd eener vrouw, welke daardoor eene ligte wond bekwam. De ze vrouw uitte slechts eene geringe weeklt.gr, decii die naast haar zat, van vrees bevat, schreeuwde uit, dat de kerk instorte. Weldra stonden alle aanwezigen op en herhaalden deze vreesselljfce mare. JJ Wl f" R"r üe deÜr' De varwarring en de aandrang waren Ujd n'en™nd daar buiten kon geraken. Eindelijk werd de deur opgeloopen doch temidden dezer verschrikt kelijke wanorde geraakten vijf menseben onder den voet, die. of verplet werden, of verstikten, waaronder eene zwangere vrouw hebbende een kind aan de band. Een groot aantal lieden hebben zware wonden bekomes. 1! I N N E N L A N D S C II E B E R I G T E N. NEDERLANDEN. M E G N E L fV E R K. Aan Jen uitgtvet van de Arnhemsehe Courant. Mijn Heer! h„!Lhe„L7tll2eIWLurk T llW se"e!u bebt gij onlangs een i g f aatstbetrekzelijk den zoo veel gerngts makenden heer van der Lee. Dit bengt heefc door den geest van onpartijdigheid en waarheidsliefde, weltc daarin doorstraalt, bij onbevooroordeelde Inden vee! genoegen gegeven; en het za! voor uwe lezers, voortl die zich buiten deze stad bevinden, vvelligt niet onaangenaam zijn, nog iets meer van dezen zonderlingen mar. te vernemen. Sedert het plaatse van het bedoelde berigt, heeft de heer van der Leo. een reis gedaan naar Zutphen, en daar omliggende streken. Hij spreekt met veel genoegen van de wijze waarop hij daar ontvangen en werkzaam geweest is. Onder anderen bezit hij de verklaring van den bewoner van het landgoed Schoolting, inhoudende dat de heer van der Lee ten zijnen huize, in tegenwoordigheid van meer dan honderd tiienschen, aan twee kinderen van 13 a 15 jaren oud, die sedert etnige maanden blind geweesc waren, het gezigt heeft weder gegeven, zoo dat zij, tot verbasing der omstanders, de voorwer pen van nabjj en op een afstand, onderscheiden en noemen konden- terwij! hijook aan een groot aantal lijders (zij worden op <;o begroot"? hulp en genezing heeft toegebragt. Deze verklaring, is overigens van dien aard, dat men, wanneer de man, welke dezelve heeft" af gegeven, niet allesins geloofwaardig ware. men Hatelijk aan de waarheid daarvan zoude twijfelen. Bij de terugkomst van den heer van der Lee alhier, heeft hij zijne kunst, aan de jufvrouw, vaa welke in het vorige berigt melding is gemaakt, voorgezet. Een talrijk gezelschap van de fatsoenlijkste lieden dezer stad ij daarbij twee avonden achtereen, tegenwoordig geweesten velen waaronder ik mij zeiven moet rangschikkendie ten aanzien van het vermogen van den heer van der Leedoor ongunstige, ten zij ne aanzien, verspreide geruchten, In eene twijfelende 'slingering gebragt waren, hebben over bergene zij gezien hebben, verwonderd gestaan, en malkanderen openhartig beleden, cfat hier toch meerdan kwakzalverij aan de orde van den avond was. Men zag hier ook medicicse doctoreu van hec garnizoendie de heer van der Lee ap

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1