alkmaarsche H UN EDEL GROOT ACHTB. de GEDEPUTEERDE STA TEN van NOORD-HOLLAND. Ao. 1823. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. Geiicn beobende de missive van den Heer Opper-jagermee van Z. M. Opper - Houtvester, voor de Noordelijke Provinciën van de.) 8 dezer N'o. rosr betrekkelijk de opesing der jagc op Ganzen, Eendvogels en Watersnippen. Gezien art. 11 der wet van n JullJ 1814 N». ay. Brengen bij d«ze ter Itennisse van alle belanghebbenden, dat ce jagc op Ganzen, Eendvogels en Watersnippen, wat de publieke jagc aanbelangt, op bet wster, langs de stranden, oevers van rase ren, veenplassen en rivieren, mitsgaders op 1 ge moerassige landen, met den 1 Augustus aanstaande wordt geopendmajr bepaaldelijk gesloten blijft in en lang» bosschen, alsmede op bouw- eu weiua- deu, tot het gewone jagtveld behoorende. Haarlem den 14 Julij 1823. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van deztlven De Griffier der Staten van Holland, J. A. van ZUYLEN van NYEVELT. tt STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Overwege; de dat de kohieren der grondlasten in alle de steden en gemee ten in Noord-Holland, reeds aeccrt eenigen tijd ontvangbaar Zf)n gerteid. Brengt bij deze ter kennigse van een iegelijk die zulks zoude mo gen aangas 1dat alle reels matien om ontheffing in de grondlasten over deze loopenden jare 1823, moeten worden ingediend voot don eersten September aanstaandeais watine»r de termijn van drie maanden bij de wet vergund, verstreken is, zullend» na het verloopen van dien termijn, geene rec'smatiea hoegenaamd, tegen de voormeld» behsting over dezejare worden aargenomen; mei uitzondering alleen van die, vrege> 1 percele" gedurende het loopende jaar hebbende ledig gestaan, als welke niet dan na de expiratie vu het jaar waarover gedoleerd wordt, en alzoo van r januarij 1824 tot uiterlijk voor of op den 1 aptil 1824, zullen moct»n worden ingediend. En herinnt! t bij deze herhaaldelijk een iegeijk, dat deze reclaraa tien op heboorlltk zeg'! geschreven, voorzien van een bewlti dat de verschenen termijnen ziln betaald, er. met alle verdere be.oodig de extracten en d< cumerten, door de belanghebbenden aan deuce» trolei r der directe belastingen in wiens divisie van controle de be lauingsc.iuld'ge beschreven is, tegen re?" moeten worden ingeleverd, ten einde door derzelven volgens de wetten geïnstrueerd, en daarr;* door c!en h er directeur der diciiie aan H. E. G. A. de Gedeputeer de Staten van Noord-Holland te worden toegezonden. Eu eindelijk, dat alle reclamatien tegen meergemelde belasting welke na den 1 September aanstaandeen voor de ledig gestaan hebbende percelen na den r april 1804 zullen worden ingezonden, or die binnen den biervoor bepaalden termijn ingediend, nier van de V- reischte bescheiden voorzien, of ook aan eenen anderen autoriteit dan aan den controleur der directs belastingee ingeleverd zijn, ten kosten van de reclamanten *>n hun zullen worden terug gezonden. En op dat niemand hiervan eenige ignorantie zoude kunnen voor weiden, zal dere alomme in Noord - Holland worden gepubliceerd »n geaffigee'dalwaar zulks te doen gebruikelijk is. En zal dezelve wijders door de heeren directeuren worden gebragt Zer kenniss* van de hee-en controleurs der directe belastingen H.W, E. G. directien.' tot derzeiver informatie en narigten eindelilk ln her provinciaal blad en de Amsterdamsche, Haarlemsche en Alk- aiaer«che couranten worden geinsereerd. C tdaan te Haarlem den 14 Julij 1823. De Staatsraad, Gouverneur voornd., Van TETS van GOUDRIAAN. WAARSCHUWING. -w\AAA/ne» AoG V\A®— BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR. breBgên deze ter kenriise van de Ingezetenen dezer bud en I""1-'*1' tott. dienen voort, van alle de genen welke zulks maar eenigsm.» zou de mogen Mngaamen heden den ,9e dMer ma;)nd JuUl 10e der volgende maand Augustus ingesloten geene HON ut i> laes ie straten%r. wegen dezer Stad er, Jur sd.ct.e, ander» dan behoorlijk gemuilband, zullen mogen .osln en ne van ééne gulden boete, ten voordaele der Sere«"ten an Politie, t. verbeuren voor ieder Hondwelke gevonden zal zijn, ongemuilbandof niet behoorlijk gemuilband, s» 'd at*5 de* ei gen a ai» van Honden, gehouden zullen zijn ^unn» alzoo gemuilbande loslooP»nde Honden te voorziener, halsband, waarop hun naam duidelijk staat nWTJ(Voopea en 3*. Dat alle Honden, welke zonder zoodan.ge halsband 'o«1 r zullen worden opgevangen, om tegen hetd.ng vao dr e g den. ten profijte al» boven, binnen oen tijd au 24 weo de Eigenaars, bij den Heer Commjssaru van Politie te nen wordtn gereclameerd, zullende na dien t zoodanig worc.e gedisponeerd als Btirgemeesteren zullen Burgemeesteren vermanen elk Eigenaar of houder va» ]'0tred,'1>' om deze bepalingen en maatregelen van Politie Po. men. en waarschuwen voort» een ieder, om de S .-rgcanreii h litie welke speciaal door Burgemeesteren zijn gemagtigd to vangen der Honden welk» zonder halsband losloopem, 1 Se le hinderl Uk te ziln in de uitoefening, van derzei vei-plu t, da r alleen ter oogmerk heeft, om de goe,ie ln- e-r Opgezetene SX1-?VenfT/eff Onachtzaamheid of verzuim van pligt te weeggebrsgt zijn geworden. Aldus ged.an ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd, den 15e JuliJ 1823. {get.} G' F' verschuir» Ter Ordonnantie etdezelven {get.} G» DE HER R. De MINISTER van BINNENLANDSdHE ZAKEN en WATERSTAAT. Brengt ter kennissa van het publiek, dat uit aanmerking van de her? rating en verbreding van den grooten weg, der ie klasse n°. 3. ir, de Provincie Noord - Holland tusschen de Duivendrechtscne- brug en het einde der hooge Bljlmerpolderkadehet gedee'te van voorschreven, weg tusschen het dorp Abcoude en de genoemde brug, te rekenen van den et Juln aanstaande, voor de PASSAGE der Rij- en VOERTUTGE^' /al ziin afgesloten, en de passage gedurende de uitvoering van hf bedoeld Werk, zal kunnen plaats hebben over de Wegen lanps t Gein, uitkomende in het voor schreven dorp en zich aan de Geii.brug, met den weg van Amsterdam naar Weesp vereenigende. De Minister voornoemd, Ds CONINCK* buitenlandsche berigten. F R A N K R n K. Parvs, den 12 Julij. Wij hebben eenen pmikulieren brief vin Madrid ontvangen, waarvan alhier ee» uittreksel volgt: Madrid, den 7 Iu!iJ ,823: Men verhaak, dit de Koning, bij deszelfs komst te Kadix, hef schijnbeeld van gezag, hetwelk de opro^rigen hem gelaten hadden, niet meer wilde aannemen; het kapittel en de groote kooplieden hadden er Hougstdenzelven niet te miu toe doen besluiten, hem voorhoudende; dat zijne constitutionele onschendbaarheid noodza kelijk was, op dat zijne getrouwe onderdanen hem zouden kunnen ^De^mUUie-ioIdacen van K'idix hebben besloten, het leven de» Koning, te b«schermen. £r hebben reedstusschen deze soldaten en die van Madrid en Sivilie, oneenighedsn plaats gehad. Het consulaat van Kadix heefc den Koning 22 miiioenen realen, en de bankier Gargallo twee miiioenen voor zijne eigen reke ing amgeboden. De voornaamst» kooplieden van Kadix hebbgn slechts agenten ut die stad achter gelaten en hebben naar Chiclaoa en Puerto-Santt-Ma- ria de wijk genomen. De ge ersal Bordesoulle veroorloofd hun, om iederendag, eene boot naar Kadix te zenden. Zoo dikwijls de Koning op hec terras der douanen verscheen, de den de bewoners der haven San-Martin en van avdere plaatsen van de kust, hunne liefde, door vreugdekreten en het uitsteken van vlaggen uit hunne huizen, uitblinken; het gouvernement heeftdaar- om"deze wandeling den Koning ontzegd. Loprz-Bannos heeft de hevigste ver wijtingen moeten hooren, om dat hij zich twee dagen te Sivilie opgehouden en daardoor de vernie- ling zijner divisie veroorzaakt heefc. Hij heeft zich met de nood zakelijkheid om dezelve te reorganiseren, verontschuldigd. Hec ontbrak zijne soldaten aan alles en de desertie onder dezelve was al reeds zeer groot BINNEN LANDSCHE BERIGTEN. NEDERLANDEN. Oostburg (provincie Zeeland), den 1 Julij. Heden had alhier eene zeldzame en aandoenlijke plegtigheid plaats, ter gelegenheid, cat de persoon van Pierre le Murtiernaar zijne geboorteplaats gewoonlijk Limosin genaamd, heden, met zijne 88 jarige vrouw, zijn' verjaardag, op eene plegtige godsdiens» VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1