L**il3P B ALKMAARSCHE O U R A N zmM, arjwwws rsjuC. sgafcc. Ao. 1823. .5f No. 31. UN EDEL GROOT ACHTB. de GEDEPUTEERDE STA- TEN van NOORD-HOLLANP. 4. f- °5- Zullende alles gaar gebakken, en niet boven noch beneden de zes- VAN MAANDAG DSN 28 JUL*. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. Gezien hebbende de missive van den Heer Opper - jagermeester van Z. M. opper-■ Houtvester, voor de Noordelijke Provinciën van den 8 dezer No. z4sz betrekkelijk de opening der jagt op Ganzen, Eendvogels en Watersnippen. Gezien art. 11 der wet van 11 Julij 1814 No. 29. llrenger. bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden, dat de jagt ip Ganzen, Eendvogels en Watersnippen, wat de publieke jagt aanbelangtop het water, langs de stranden, oeers van mee- ren, veenphssen en rivieren, mitsga ers op lage moerassige lande 1, piet den 1 Augustus aanstamde wordt geopend; maar bepaalneüjk gesloten blijft in en langs bosscoen, alsmede op bouw- en weilan- deutot het gewone jagtveld beüooreiiije. Haarlem den 14 Julij 1823. l>e Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van dezslven De Griffier der Staten van Holland, J. A. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT. De MINISTER van B I N N E N L A N D S C H E ZAKEN en WATERSTAAT. Brengt ter kenn'ssa van het publiek, dat uit aanmerking van de herstrating en verurediig van den grooten weg, der i« klasje no. 3. in de Provincie Noord-Hollandtnsschen de Duivendrechtscbe- brug en het einde der booge Bijhnerpolderkadehet geüeeite van voorschreven, weg tusschen bet dorp Abcoude en de genoemde brug, te rekenen van den 21 Julij as staande, voor de PASSAGE der Ri 1- en VOERTUIGEN zal zijn afgesloten, en de psssage gednre'de de uitvoering van het bedoeld Werk, za! kunnen plaats hebben over de Wegen langs het Gein, uitkomende in het voor schreven dorp en zielvaan de Geinbrug, met den weg van Amsterdam naar Weeip vereenigende. De Minister voornoemd, De C O N I N C K. BEKENDMAKING. IIET HOOG GER EGTS-HOF in 's CRAVKNHAGE Gezien het requisitoir van <!eliter Prokureur Generaalbetrek 'kelijk het da-irstellen der kamer van vakantie van den 29. Julij tot den 30. September dezes jaars 1823, Gezien de artikelen 40, 41, 42, 43 en 44 van het Dekreet van den 30. Maart 1808, c de artikelen 29, 30'en 32 van het Dekreet van den 6. Jul'' 1810; Heeft na voorgaande deiber*tie goedgevonden te bepalen, zoo jls bepaald wordt bij deze, dat de kamer der vakantie in dit jaar beurteil gs zal worden gepresideerd door de Heeren M». Jen Lode wijk Far jon, President- en Hendrik van der Burgh, Raad in het zei e Hof, en voorts bestaan uit de Heeren en Mrs. Sibert Christi aan van Romandt Nico/aas Wilhelm ArdeschJacobus Dauw Lokt, Jonkheer Theodo- us van HersoeleJonkheer Frans Beelaerts van BloklandEvert Christiaan FerhuellWillem Hendrik Je Greve en Willem Tsbrand van HemelsvcldRaden in bovengemeld Hoog Ge- regts -Hof; Dat deze Kamer hare teregtzittingen zal houden tweemaal ter week en wel Vrlidag den Zaturdig den Maand g den Dïngsdag den Vrijdag den Zatnrdsg den 16. Maandag den .18. DinesJag d*n 19. Vrijdag den 29. 1. 2. 4- 5- 15. Augustus, Zaturdag den 30. Augustus, dito, Maandag den 1. September d'to, Dingsdag den a. dito, dito, Vrijdag den 12. dito, dito, Zatu'dsg den 13. dito, dito, Maandag den 15. dito, dito, Dingsdag den 16. dito, dito, Vrijdrg den 26. dito, en d:toZaturdag den 27. dito. Zullende e eers.e Civiele Kamer na de vakantie bare zittingen weder beginnen op Woensdag den eersten October, en de derde Ci viele Kamér op Donderdag den tweeden derzelven maand. En zal een afschrift 0 zer aan den Heer Prokureur Gever aal veor- den ter hand g'steld, ten einde, hieraan de noodige publiciteit te geven. Gedaan fn de algemeen? vergadering van lie: Hoog Gereg's-Hof voornoemd, den rti Julij 1823. Bij absentie van den Heer Eersten President Gezien door mij Prokureur f. L. FARjON President Generaal bit' bovenge In kennine van mij fungerenden Eer- mrlden Hove5ten Griffiers A. W. PHI LIPS E A. SPEIRMA BEKENDMAKING. De Regtbank van eersten aanleg, over het Arrondissement Alk- maar, heeft na gehouden deliberatie, goedgevonden, om gedurende de vakantie, en M/oo van den 29»'" juli) tot den 3o«tec September dezes jaars, hare teregtzittingen te houden op de volg-nae dagen, als: op Dingsdag de" 12 en 26 Augustusop den 9*™ en 23""* van September, 'eiken dage des voormiddags ten 10 uren; zullende als danalle zaken van korte behandeling, en spoedvereiscbende gelijk ook commerciëele en cor'ectionede zaken, achter een vol- gt3.de worde1' frebai.de d ter wijl de gewoore tereiir?.ittii.gen weoes ee e' aanvang zu'len nemen, op deinden en 8,t,n October daaraan volgende. Gedaan in de vergadering van de Regtbank voornoemd, op oen 32" Julij 1823. NUHOUT van der VEEN, President. In kennisse van mij Griffi r der voorn: Regcbankj M. H. WELD IJ K. WAARSCHUWING. EURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR., brengen b$ deze ter keuuisse van de Ingezetenen dezer Aud en Jurisdictie van dien, en voorts van alle de gei.en welke zultts noar ceaigsiats zou de mogen aangaan. 10. Dut te rezener. van heden den 19a dezer 'maand Juiij tot deti 19e der volgende maand Augustus irgesioteu geene HONDEN langs de straten en wegen dezer Stad et Jurisdictie, anders dan behoorlijk gerauiloand, zullen mogen Iosloopen, op poe ne van ééne gulden boeteten voordaele der Sergeanten vais Politie, te verbeuren voor ieder Hondwelke gevonden zaï zijn, ongemuiloandof niet behoorlijk gemuilband, los 1* loopen. 20. Dat de eigenaars van Honden, gehouden zullen zijn hunne alzoo gemuilbande losioopende Ho- oen te voorzien van «en halsband, waarop hun naam duidelijk staat uitgedrukt, en 30, Dat alie Honden, welke zonder zoodanige hois ':s..d iosloopen zuilen worde- opgevangen, om tegen brewing van drie gul dens ten profijce als boven, binnen den tijJ van 24 lire» door de Eigenaars, bij den Heer Commissaris vin Politie te kun nen worden gereclameerd, zullende na dien ti.;d daar ooer zoodanig worden gedisponeerd als Burge meesteren zullen ver staan te «hooren. Burgeraeesteren vermanen e'k Eigenaar of houder van Ho-den, om deze bepalingen en maatregelen van Politie stiptelijk naar te ko men,, en waarschuwen voorts een ieder, om de Serge' ten vat. Po litie welke speciaal door B.nrgemeesteren zijn gemagtigd tot het op- vargen der Honden welke zonder halsband Iosloopen i ge«en dee- le hinderlijk re zijn in de uitoefening) van derzelver pligt, daarzuls» alleen ten oogmerk heeft, om de goede In-en Opgezetene dezer Stad en Jurisdictie, aan geene gevaren bloot te stellen welke de onder vinding meer dan eens heeft doen zien, da: door onachtzaamheid of verzuim van pligt te weeggebragt zjjn geworden. Aldus gedsan ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd, den 15e Julij 1823. (get.) G. F. V E R S C H U I R Ter Ordonnantie van dezelven (get.) G. de HEER. BROOD - ZETTING. I3uRGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwebrood Het grof Bollenbrood Het ongebuild Tarwebrood Het Roggebrood 29^ Ct. per Neder!. Pond. 191 22 9 en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen de- O .3 rt». 1 -w4i t, 1. f,11 I 1 on T i 1 n „Ir, 1 Fijn Wittebrood of regels, raoet Fijne Witte Broodsboi Gebuild Tarwebrood Bo'lebrood Bollen, 8. voor 5. Cents Ougebuild Tarwebrood Roggebrood Pond Once Lood wegen 3* to. 1 j* i. 7- 05. 19 4* 19 19 12. 6. 5» 5» 18. 19 8e 5' 24. I. 191- - 9 9 2o 6. 1 J. 19 ji 22. - 6. 99 54-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1