Km^ 5 fey* 1 ALKMA ARSCIIE fl- Ao* 1823. No. 3$. arm de V* en r tea N» IS ;de- iett ■uvv M- met las; den vijlt ieu- l- ind, tone op 117» X Deze COURANT wordt apa,p Cents Uitgegeven. O F Woe-idsg dsn ec« Augustus 1823, des namiddags ten 2 ure, ïfl bij aiwezighetd van den Hter Sr atsraad Gouverneur van Noord Hi.lH' dooreen Lid van Gedeputeerde Staten d'er Province •s et Locaal van het Gouvernement te Haarlem, publiek worden Aanoestecd: d'-rnrnTn,Hed,C'ntIe WERK™< tot de inrfgtirg van her UCHT JUlS te H arlem, tot een VEREENIGD HUIS van ARREST en PROVOOST - HUIS. De Aanbesteding zaj geschieden bij Inschrijving en Opbod. De bestekken zullen ter lezig ligge», te Haarlem aan het Locnjl van het '..-ouvernement voornoemd, en in het Logement deToe/as/i te Amsterdam aan het Bureau der Buiteulandsche Paspoorten, in di Staalstraat. ue BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR herinneren bij dezen allen Verlofgatg-rs der National Militie, welke zich binnen ,eJUemeente bevinden, dat, ingevolge de door den Heer Staats raad Gouverneur van Noord-Holland, bij deszeifs Beslu c va - den 2 6e October J 821 Reformeerde stgst, door dew Heer Militie - Com missar's CAN lilCHEVQORT CROMMELTVde inspectie o-er de Verlofga-gets op L/O'.cerdag den veertienden Augustus aanstaarde des namiddags ren u e z.a\ rclj'-uncu w.-rde roepen tnitsdieu bij dezen op aiie Verioftra gers van de Nnttona'e Militie, welke zich i ft Gem-ente be«ndeook daaronder hegrepen die tor andere Cemeeurcws, a's^ o<>k de. ulken, welke ter deze provincie niet be booren doch zich kinnen den Gemeente mogten ophoudenmet Uir 'ond?r:ng echter eer zoodatdgen welke tot het reserve Battailion zij beboerende<>m zich op Donderdag den veertienden Augustus aanstaande des namiddags ten zes ure precies voor het Raadhuis de- 7 r S ad t» laten vinden, .en einde door voornoemde Heer IVHliti». Commissaris te kunnen worden geïnspecteerd; wordende voorts oolc nnggezrvv Verlofgangers bij bezen herinnerd, om de Kleedingen kleine q 0 mets stukkenwelke ?ij van hunne korpsen hebben be1* ''de als ook bonne Livreis en Attesten Litt. H. H. door bu van het Gemeente bestuur bekomen, alwaar zij hunne Verlof P ,e hebben gedepc eerri m -de te nemen. nrgemeesrèren vertrouwen, dat alle de belanghebbende de vonr melde oproeping stiptelijk zullen naarkomendasrzil', die daarin ra'erig mogten ziln, zich zeiven te wijten zullen hebben de nadee lige ze- olgen, welke daar door ov^rec komstig Art. 183. der Wet van 8 Januarij 1817, wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar den 29e Ju lij 1823. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie var druiven G. de HEER. BURGEMEESTERRN der STAD ALKMAAR, maken bij de J? £c,a'r]1'j belanghebbenden bekend dat de gewone NAJAARS- a- of KERMIS, binnen gemelde Sr d, welke in onderschei nc A Imanakken sta«t uitgedrukt op Woensdag* den 3* September, t^eds op Woensdag den co« dezer maand Augustuseen aanvang nemen; en dut al/.oo ook on dien dag, de Loting zal plaats w,f«i' „,lllende de Kramers allen volgens de Wet, van een be hoorlijk Patent moeten voorzien zijn. P/iel/*'*'f er.m'* zullen geere kwakzalversPlaneettrek'ers, »n\ '\1a^a ~nierijkramersnoch Dobbelspelen worden toegestaan, en a.ie Bede/aars ten s-rengsten worden geweerd. Alkmaar den 29° Ju lij 1823. G. F. VERSCHUIR, vt. Ter ordonnantie van dezelven, G. de HEER, Secretarie. den dertienden derzelvemaanddes middags re- 12 ure precies, op het Raadhui ah 1 r. ten overslaat! van ee e missie van vief Leden uit een Raad, geadsis eeru door de- >ecretatis en Thesaurier, #n in hei bilzljn der beia. ghebbende Schulde «cbera welke da--rbij verk-e en zullen tegen* «of- g te ny zullen doen ee e Uif 'o tirg van Vijf Aandeden der gevtttigie Schuld, ten lasten dezer ld Dat tot «loss g van i-eze ij' »l/oo Uitgelote Aandeele- net by. becaiii g dti intereise tot e>' met een 31e Augustus aanstaande, tegen intrekkbg va t e daar voor uitgegeven Cert.ficaten, zal wor de gevtc-erd ter Tnes-urie dezer btad op de.' vikri oemde 31» Augustus dezes Jaafs, ces voornrudags van tien tot des namiddags ten éin ure. Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd oen 5e Augustus 1823 G. F. V E R S C H U I R, v». Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER Secretaris. BUITENLANDSCEIE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen den 1 Augustus. De schouwburg van Whitby is, laatstleden vrijdag, «ene prooi der vlammen geworden. De troep van Scoit had aldaar den vongea d«g gespeeld en de represenratie was vóói ell ure geëindigd. i en ieder ging onmtddeliju naar huis, en de scuouwburg werd met <e gewone voorzorgen gesloten. Ten ee' uur ortwaaue tnen, dat het gebouw in de brand stond, en de vordert' gen oer vl.mmen w ren zoo sne! dat voor vier ure alles ver ie'd was, en oe muren 3.leen nog ovete nd stonden de toot leelspelers hebben hun. e k;e dirgr ea hun geld verioóreo. Men weet ae oorzaak van dit o geluk ni t. Het huwelijk van den heer James Kennedtjbist i cscnii er oud 84 i*ren, met miss Aider, oud 78 jaren, i«, een i2(Jen lulit* in de kerk vsn stewaruson, graafschap van Tyrot.e, in Ier and gevierd geworden. BUR GEMEESTF.R LN der STAD ALKMAAR mab»n bB d« 2e ?an de d?ar">ij belang ebbenden b-keid u,s^ge des Rasds Rt-soln.te var den 12e Tfili' 1820. op 'we£l-eu Woensdag van de maand Augustus aanstaande, 2y1.de f BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Vlissingen, den 29 Ju/ij. Heden, tegen den avond, viel, in de Pottekaai, een kind van 8 jaren oud, in het water. Corneiis Koevoets, bakkersknecht b'inneis deze stad, met.ztjne broodwagen daar passerende, dit oogmukk'g voorval ziende, snelde ijlings naar de plaats waar het kind Van den kant Wj# gevallen, trok slechts zijn buis uit en sprong van oen kant in het water; het kind intusschen gezonken zijnde, baai 'e hij 1 ec van ondvr waterhield het met zijne tere hand bover terwijl hit met zijne andere hand zwemmende, eenen nelper verbeidne, utn het kind van hem «au te nemen. Dadelijk I ec een der om.tanders 7. ch langs een' paal, tot op liet water nederzakken, ei nam het geredde kind van hem over. De redder van dit anders zeker omgekomen kind, zwom toen naar een' der bijgelegene tr ppen, w.ar langs "ij op den wal klom, zijn buis aantrok, koelbloedig zyu' broodwagen weder aanvatte en zijnen arbeid vervolgde. Groningen, den 31 Julij. G'irereti nadenmiddag werd alhier, in de nieuwe kerk, in rp»»n. wooraigheid vat, e-. e zeer aanzienliike menigte toehoorders en «an- scbouwers van alle rangen en standen, de jaarlijksch openbare pns- uitdeelingder kweekei.gen van het alhier gevestigd instituut tei on derwijzing van doofstommen gehouden, waar; ij teve s op eene piegtige wijze, door twaalf kweekeiinge- belijdenis werd afeeLgd van hun christelijk geloof .-aar de leer der hervormden. De wei eerw zeer gel. heer D. Hendrikss. begon de plegtig-eid met eene iideidiug, in welke hij de verg^deriig met den loop der werkzaamheden, welke verrigt zoude., worden, bekend maakte a voor f kennis gegeven te he boen, dat aan ee ied-.r, een nader'on derzoek naa- ae leerwijze der doofstomme kweekelingen op dit in- atituuc en de vruchten derzelve, op de publieke lessen, die telke s des woensdags gehouden worden, vrij stond en aldaar doelmatiger was. Hierna leverde de vertooning der ichriiten, benevens de tce- keningen en schilderstukkeneen treffend bewijs op van de spoedige vorderingen, die de doofstomme kweekeli gen wederom gemaakt hadoen. Na afloop var, de vertooning dezer proeven, gaven alle kweekeiingen bewijzen van hunne vorderingen en bedrevenheid i" de onderscheide-e handwerken en ambachten, die zij heoefe en, door het verrooten van eei.'g stuk wcks dat elk van ber> gem kt had waarna de mer'scblieve de hnofd^directeur-instituteurc.e hoogleer- aar//. D. Gujot. overging tot het uitdeelen van premier en boek- geschenke-;, waarmede dit feest, uit hoofde van het sflecacn vaa de belydeni» der kweekelii;§enbesloten werd. VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1