n> €t*i N^PSSn ALKMA ARSCI1E O, Ao. 182S; rr^ahWB v -a v- •-' --, - i# f^*a, No. 34, Deze COURANT;t we: voer Zes Cents Uitgegeven. Jp Woensdag dan set Augustus 1823, des namiddags ten 2 ure, /•■I i'ij atwezigaeid van den Heer Stastsrasd Gouverneur van N'oord- ii II».-ri, iioor een Lid van Gsdeputeerde Staten dier Provincie, a net- Locaal van het Gouvernement te Haarietn, publiek worden A*Jues eed ijet doen van de vereischte WERKEN, tot de inrigtirg van bet TUCHTHUIS te Haarlem, tot een VEREENIGD HUIS van ARREST en PROVOOST - HUIS. De Aanbesteding zal geschieden bij Inschrijving en Opbod. De bestekken zullen ter lezing liggente Haarietn aan bet Locaal vat. net Gouvernement voornoemd, en in het Logement de Toelast te Amsterdam aaa het Bureau der Butteniitidsche Paspoorten, in dé Sualstraau ten einde deswegens naar bevind van zaken en omstandigheden, te worden gehandeld. Aldus gearresteerd ter Kamer van Heeren Burgemeesterets voornoemd, den 12® Augustus 1823, en den 168 daar aanvolgende gepubliceerd en ge.iffigeerd. G. F. VERSCHUIR, 'v«- Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER, Secretaris. NOTIFICATIE. BURGP2MEESTEH EN der STAD ALKMAAR, gelee hebben- de op de Keure door het Administratief Bestuur dezer Stad, op den lo" October 1800. gearresteerd, en op den 16® daaraanvolgende ge- pu bl i ce'erd en geaffigeerd, tee ens het afschieten van VUURWERKEN, waar bij In aanmerking genomen zijnde, dat, menigmaal bij onder- 1, vinding in deze Stad is gebiezen, dat, hoe zeer het werpen en schieten van schadelijke Vuurwerken de naam heeft van uit enkel vermaak te geschieden, echter hetzelve veelal aanleiding geelt tot het plegen van baldadigheden, het beschadigen van Personen en Eige .dommen, en toe het onveilig nuken van het 1, genruik van Straten en Wegen. Is gekeurd, en geordonneerd, dat het aan niemand binnen deze Gemeente immer zal vrijstaan, om eenig Schietgeweer, ,,Voetzoekers, Pektonnen, of andere schadelijke Vuurwerken, hoe ook genaamd, af te steken of daartoe door het maken., leveren of verkoopen van zoodanige schadelijke Vuurwerken de behulpzame hard te b'edeo." Op zooda .ige poe .e als bij de gemelde Keure is bepaald. En gei formeerd zijnde, dat bij vele Ingezetenen dezer Stad, aanstalte wordt gemaikt om op den aanstaanden heugelijken Ver jaardag van Z. .VI. o zen geliefden Ko ing, zich bezig te houden ssiet het werpen en schieten, van alderhande en ook schadelijke Vuurwerken, lijnregt strijdig met den inhoud van de voorsz. Keure. Overwegende, dat, hoe zeer de bovengemelde Keure als nog van volkomen kraent en waarde moet gehouden worden, voor zoo veel het daarbij gestatueerde verbod betreft, echter dezelve, zoo ten aan zien-van de daarbij gestelde poe isliteit als het ontdekken der over treding en de executie van het daar bij bepaalde, tiaar de inmiddels voorgevallen en thans bestaande tijd» omstandigheden behoort te worden gewijzigd. Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen, zoo als bepaald wordt bij vezen Art. Alle de genen, welke zich gouden mogen veroorloven "óór, °f in'c bijzonder op aanstaarden Verjaardag van Z. M. op Zondag 24 Au gustus dezes jaars of vervolgens te eenigen tijde dcin dit°opzigt, tot beveiliging van Personen en Eigendommen strekkende heilzame verordeningen der voorgemelde Keure, tegenu-staan door het afachie ten van eenig SchietgewaarVoetzoekers, Pektonnen, of andere Vuurwerken, hoe ook genaamd, op de Straten of Grachten binnen deze Stad, zullen vervallen in de boete van vijf en twintig Guldens bi;j de voorsz. Keura bepaald en dien onverminderd dadelijk gear resteerd en tot den volgenden dag in verzekerde bewaring genomen worden, en zulks zonder eenig aanzien van Persoren, het zij Bur- gelijke het zij Militaire, of zonder eenige Cpnnivetnie daaromtrent te gebruiken. Alt. 2. Tot de uitvoering dezes zijn gequslificeerd de Commissaris «n de berge.11 ten van Politie dezer Stad, welke voor de stipte na koming ds.-r vsn speciaal worden verantwoordelijk gesteld; terwijl daarenboven de Heer Cotnmandeerende Officier van het Guarnisoen is verzochc gewerden veelvuldige Patrouilles :e doen gaan en dezel- ve de meest bepaalde order? te geven,-om alle de Overtreders, welke Zb ontmoeten zullen, dadelijk te arresteeren, en in de Hoofdwacht te doen bewaren, tot dat zij door de Politie zullen worden overge nomen. Art. 3. Voor zno verre echter eenige Personen raogten gevonden worden, welke hunnen lust tot het afschieten van eenig Geweer k m'6C werPe" V3n Voetzoekers, zouden verlangen te boeten, worde Zuiks hun voor fef ret ze alleen, op den gemelden Verjaardag des Koning: gepermitteerd te doen, op de Paardenmarkt, en in de Gees- terhöut buiten deze Stad, zoodanig echter, dat zij gehouden zullen zijn tot vergoeding van alle schade en kosten, welke daar door toe- georagt en veroorzaakt zoude mogen Worden. Art. 4, Eindeli k wordt aan zoodanige Personen welke genegen -; n moenten, tot het afsteken van Water en andere Vuurwerken weke, in t algemeen sis onschadelijk zouden mogen worden bé sch on wd vrijgelaten, om zich ter bekoming van speciaal consent dasreos te adresics.eu aan den Commissaris van Politie dezer Stad, In de Kennisgeving van Heeren Burgemeesteren dezer Stad vaH den 5 Augustus 1823. in het voorgaand Nummer dezer Courantge plaatst, is verkeerdelijk ten aanzien der aflossing der vi]f uitgeloot© Aandeelen gesteld den 31® Augustus aanstaande, moet gelezen worden den 30" Augustus aamtaande. BUITENL ANDSCHE BERIGTEN. KONINGRIJK SARDINIË. Genua, den 30 'funij. Reizigers, welke uit Rome komen, verzekeren, dat, in weerwil van de pupliek gemaakte bertgcen der geneesheerende toestand van den Paus de grootste ongerustheid baart, en dat er weinig hoop overblijft, dat Z. Heil. van zijn ziekbed zal opstaan. De secreta ris van Staat, kardinna! Gonsalviheeft nieuwe bewijzen van ziine verknochtheid aan zijn' Souverein en van d® geestkracht van zijn karakter in deze moeijelijke omstandigheden gegeven. Ongelukk'g- lijk -is de gezondheid van dezen staatsman mede aan het kwijnen, en men .vindt zich dus met twee gevoelige veriiezen tevens bedreigd. Men deelt ons het volgend uittreksel uit eer.en brief mede, hetwelk het verhaal van eene buitergewone gebeurtenis bevat, die wij niet zouden mededeelen, irdien de schrijver van den brief niet een geloofwardig persoon was.- Overigens hopen wij weldra nieu we bljzoi.derneden wegens dit droevig geval te vernemen. Fort- Mouriceden 6''en juiij- Het is met het grootste leedwezen, d«t ik h de noodlottige tij ding doe toekomen van het verlies der geheeie f-milie van een' on zer beste vrienden, die ons, den 2den dezer door eena1' plotseHJ- ke dood ontrukt is, zijnde de familie van den beer Car,dolf, substi tuut te Nice. Een zijner vrienden peg'f zich, ten twee ure, bl! hem, om hem te bezoekenen vond hem dood op zijn bed., mee een open boek in de hand; zijne echtgon'ooieSignèra Annetta zat dood voor haar borduur-raam en hield nog de t. aid tusscben hare vingers; in de keuken stond de knecht dood, leunende tegen eene tafel; de kanarievogel lag dood in de kooi, de hond en ka: lagen dood op den grond. Niemand kan de oorzaak va a eeue zoo' verschrikkelijke gebeurtenis bevroedendoch de nasporingen der justitie zullen ongetwijfeld niet vruchteloos zijn." BINNENLAND SCHÊ BERIGTEN. 's Graveniiace den S Augustus. Met betrekking tot het onweder van dingsdag den scstcu julij ji- hetwelk op zoo vele plaatsen gewoed en schade aangerigt heeft, meldt men ons nog het volgende vsn DiNTELOOrd (prov. Noord-Brabsnd'), den 23 juflj. De dag van gisteren wat schrikverwekkend voor deze plaats. Daar de lucht reeds vsn 's morgens zeer drukkend werd, hetwelk tegen de middag met eeu' zuidelijken wind toenam zoo formeerd® zich, in den namiddag, tegan drie tye ten zuidwesten dezer plaats, een on weder, hetwelk van tijd tot tijd vermeerderde, waarop da wind tusschen 4 en ure "an dien dag geheel stil werd, en wasr- door de persing der lucht sterk vermeerderde, en hec onweder tot kwartier over 5 ure aangroeide, wanneer het, op gemelde wind- hoogte, sterk began te donderen, terwijl, tegen 6 ure, de bliksem uit ene blaauw - groere lucht, welke meer ten westen hing, zeer flaauw begon te schitteren, van gedurige donder verteld; hier op werd de lucht zeer zwart, dzsr de wind uit de zuidwesten, me: een geraas in het luchtgestel, sterk toenam; toen Scheidde zich het onweder in tweeën, waarvan het minste gedeelte zuidwaarts af dreef, terwijl het zwaardste gedeelte der btiij noordwaarts opdrong. Als toen brak het. onweder met geweld los, verzeld met zware regsu en vreesselijken hsgel en ijsstokken, wrarvun sommige met twee mans handen niet te omvatten waren, temviïl dezelve hoekig en pun tig van gedaante waren, en sommige we! de zwaarte van 2 ponden nederlandsch gewigt hadden. Vooral heeft dit onheil plaats gehad in den Nassnu-Koningsoord- en de Dr;e Vrienden-Po!dersin liet westelijk gedeelte van Anrta- polder, jurisdictie dezer gemeente, door hetwelk o'e bouwlieden en andere particulierengroote schade aan derzelver granen en veld gewassen geleden hebben. Hierbij komt nog, dat, bij twee of drie bouwlieden der gemelde polders, een aantal pannen op hunne huizen door den hagel in stukken verbrijzeld zijn geworden, die op de zol ders nedervielen en eindelijk, dat, des anderen daags, eenige ha zen, patrijzen, rljgers en een aantal klein gevogelte#n pluimgedier te in gemelde polders, dood gevonden zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1