alkmaarsche C O U R A N ;n. ■Jo in® oe- ele- 118. van R» Ao. 1823. No. 35. BUITENLAN DSC HE BERIGTEN. oer is en a era la oo- an- res L, In- uit 5ES. an ise* and i td. kit. ver* sier ee!« IB!- tan- gus- ists area nel- oge- vaar «Ut. Deze COURANT wordt voor Zts Cents Uitgegeven. 33 URGp.meeSTEREn der STAD ALKMAAR, gezien derzel ver waarschuwing van dew 15e Julij II. houdende verbod, tegen hee losloopen van HONDEN anders dan behoorlijk gemuilbandtot den 19s dezer maand Augustus ingesloten. In aanmerking genomen hebbende de bijzondere Warmte van het ogenblik. Hebben goedgevonden en verstaan bet Verbod en de bepalingen in de voorszWaarschuwing, vervat te prolongeren, zoo als de zelve geprolongeerd worden bij dezen tot en met den tienden Sep. ietnbcr aanstaande ingesloten, Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd den 19» Augustus 1823. G. F. V E R S C H U I R, vt. t Ter Ordonnantie van Deselven G. de HEER, Secretaris. GROOT-BRITANNIE, Londen, den 9 Augustus Te Birmingham is een ijsselijk ongeluk voorgevallen, dat de ge varen bewijst, om aan een iegelijk, zonder voorafgaand onderzoek of hij er mede weet om te gaan of niet, het verkoopen van alle soorten van donderpoeders te veroorlooven. Zekere Wilson, een knoopenmaker te Birmingham, had er zich, siilts eer.igen tijd, op toegelegd, om van dat poeder te fabriceren. Den 5de" dezer riep hij zijne dienstmeid een jo g meisje, en gelastte haar, dat zij haar voorschoot zou ophouden dit deed zij hij stortte eere zekere hoe veelheid van zijn nieuw poeder in hetzelve. Op het oogenblik zelf ontstond eene vreesse.ijke uitbarsting. Het dik van het huis werd verscheiden bo; derde voeten ver geworpen, en stortte naar beneden, zoo d.t de geheel e buurt er van daverde. Indien een buurman niet gezien had. hoe de kroopenniaker het poeder in den schoot van bet meisje gestort had, ziu men niet weten, w«t van hen beide geworden is, want men heeft gaeu spoor van een hunner gevonden. Verscheiden arbeiders in de knoopen - fabrijk hoezeer die op eenen grooten afstand van de plaats was, alwaar de uitbarsting is voorge vallen, zij" gevaarlijk gekwetst. BOHÈME, Praag, den 27 Julij. Op den dag van Sr. Pieter en Paulus is, in de heerlijkheid Star- kenbach eene overvloedige regen en hagel gevallen maar ook te gelijkertijd een« groote hoeveelheid graan-korrelsdie door de hoen ders en duiven met graagte gegeten werden. Het volk, bemerken de, dat zulks die vogels wel bekwam, kookte vsn dat graan, en, hetzelve van eene aangename smaak bevindende, riep van wonder werken, zeggende, dat, ter geheugenis van dien heiligen dag, het manna uit den Hamei regendemaar de natuurkundige hebben niet geaarseld, daze granen voor kleine zaadbolletjes van den ranunculus ficaria of chelidonium minus te berkiareo, die de wind, uit eene streek, alwaar dezelve in overvloed waren, naar Starlceabach had overgevoerd. B E IJ E R E N. Wurtzburg den 13 Augustus. De gevoelens over den wijn-oogst van dit j->ar zijn, bij het thans heerschend onbestendig weder, zeer onderscheiden. De druiven be komen intussehen derzelver rijpheid. Volgens oen oud gebruik der Franken, werden, op den 7den en 8sten augustus, aan de hoofd poorten der stad, druiven ten toon gehangen, en, in de Cyriakus- kapel, op de markt, werd het altaar met druiven versierd. Op den loden dezer is ook het altaar van den H. Laurentiusin de Doms- kerkmet biaauwe en wel met muskaat-druiven behangen. In den hoftuin telt men aan twee wijngaarden bijna 1000 groote trossen. Men heeft dus nog de beste hoop op een' goeden wijn-oogst, PORTUGAL. Lissabon den 4 Augustus. Het volgende is de inhoud van het decreet, hetwelk de Koning van Portugal tegen de vrijmetselaars «n andere geheime genootschap pen heeft uitgevaardigd: 00 Wij fo?ó VI, bij Cods genade, Koning van Portugal, Bra' zilie en de Algarven, enz., aan allen, die de tegenwoordie zullen lezen, sa/ut, eux. Overwegende de baarblijkelijke en noodlottige rampen, welke de* daarsteliing en verbreiding der geheime genootschappen hebben ver oorzaakt, gelijk die, welke onder den naam van vrijmetselaars be kend zijn, wat dan ook in den beginne derzelve doel geweest moge zijn, alsmede die der carbounari, der communeros en alle andere genootschappen van dien aard. Overwegende, dat deze genootschappen zich, in de laatste tijden,* or.der verschillende benamingen zeer vermenigvuldigd hebben, lie den van alle klassen in hunnen boesem lokkende, ten einde eene za- menzwering te vormen, die de omverwerping van troon en altaar' ten doel had. Daarenboven overwegende, dat verscheiden verlichte gouverne- menten reeds de noodzakelijkheid hebben erkend, om maatregelen te nemen, ten einde zien voor een zoo baarbij)kclijk gevaar te noe- den en die geheime genootschappen te ontbinden, welker doel met de veiügneid van den Staat onbestaanbaar is MaarbovenalIesoverwege.de d«u bekenden en baarblijkelijketï invloed, welken deze geno t.chappen gehad hebben op de complot ten welke de revolutie van 1820 voorafgegaan en gevolgd zijn, door middel der we dscne belof e. die de gemoederen verhit en de volken verleid hebben, belofien die weldra niets dan onheilen neb ben voortgebragtook verlangende de krachtdadigste maatregelen te nemen, om in het vervolg dergelijke rampen te voorkomen ge lijk wij nu reeds in de, in den hoofde dezes, vermelde koningrijken gedaan hebben als mede de rust en het welzijn mijner dierbare ets getrouwe onderdanen, te verzekeren; Het advies van onze in eenen staatsraad vergaderde ministers en van mdere met ijver voor den dienst des Ailerhoogscen en voor on zen dienst vervulde mannen hebbende ingewonnen en ten grondslag genomen hebbende hetgeen reeds daaromtrent, bij de wetgeving der beschaafde volken, zoo oude als hedendaagscheis geregeld, ais welke ten alien tzde de geheime genootschappen hebben geweerd, hebben wij oorbaar geacht, het volgende te gelasten: i«. Alle geheime genootschappen, welke ook derzelver wetten of benamingen zijn mogen, worden bij deze afgeschaft en zullen nim mer weder hersteld kunnen worden. 2». Ons edikt van den 3osten maart 1818, waarbij wij verklaard hebben dat ai e geheime genootschappen als verbintenissen tegen den Koning en den Staat moesten worden beschouwd, moet in deszelfs gcheele gestrengheid gehandhaafd worden. Om inmiddels onze ko ninklijke toegevenheid met de handhaving der wetten overeen te'hren* geuzoo wordt de, bij dat edikt, tegen inbreuken op hetzelve be paalde doodstraf, in eene verbanning van te minste vijf jaren naar de kus: van Afrika veranderd, boven en behalve eene boete, die niet beneden de honderd duizend reis (ruim 300 gl.) zal mogen we zen, en welke sommen in de kas der lombard of bank van leaning zullen worden gestort; maar deze verzachting zal geene plaats vin den dan in zoo verre de beschuldigde niet van de misdaad van z.i- menzwering of opstand zal overtuigd worden, zijnde dit het eenigé geval, waarin üe, bij opgemeld edikt, bepaalde doodstraf zal wor den toegepast. 3«. Aangezien de noodzakelijkheid, om te beletten, dat geene burgerlijke of rnsluaire beambten dooreenigen anderen eed worden verbonden, dan door dien, iweike hem bij de wet wordt voorge schreven, zoo gelasten wij aan alle geestelijke, burgerlijke en mili taire beambten, dat zij, binnen acht dagen, te rekenen na den dag, op weiken zij kennis van de tegenwoordige vret zullen hebben be komen, van hunns onderhoorigen eene speciale schriftelijke verkla ring zullen hebben te vorderen, bij welke deze zich zullen verbin den, om zich met geene geheime genootschappen in te laten; allen, die eene dergelijke verklaring zullen weigeren, zullen van hunne posten ontzet worden. 40. Niemand kan in het toekomende eenig' geeste'ijk, burgerlijk of militair ambt bekleeden, ten ware hij de bij art. 3 voorgeschre ven verklaring hebbe afgelegd. 50. Zoodanige publieke beambten, welke tis gezegde verklaring te hebben afgelegd, de daafin hervatte belofte mogten hebben ge schonden, en overtuigd mogt worden van geheime genootschappen bijgewoond te hebben, of in dezelve ingewijd te zijn geweest, zul len de dubbelde straf, bi) art. 2. van het tegenwoordig decreet be paald en gevolgelijk 10 jaren baanissemen: en 200,000 reis boete, beloopen. f>o. Dewijl ons koninklijk oogmerk niet zijn kan, om zoodanige genooiscnappen te verbieden, welke, zonder zich aan bet oog van het publiek te onttrekken, een geoorloofd of zelf prijselijk doel hebben, maar alleen om de misbruiken te beletten, welke, door de verandering en ontaarding van derzelver primitive instellingen zou- j den kunnen plaats hebben, zoo gelasten wij, dat geene dezer ge- j nootschappen derzelver vergaderingen zullen mogen houden, alvo- VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1