O, B ALKMAARSCHE C O U R A N buitenlandsche berigten. Ao. 1823, No. 3!. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. p Woensdag den 10 September 1823, de» namiddag» ten twee uren, zal, onder nadere approbatie, door dea Staatsraad, Gouver- 11 ar van Noord-Ho land, of hij deszelfs absentie door eed der Le- d:o van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-In- gemeur van de - Waterstaat, aan het Lokaal van het Gouvernement der provincie te iiaariem worden aanbeiteed: Het driejarig onderhoud van de ZEEWERKEN, gelegen voor de kusten van Huisduinen en den Helder, alsmede Het driejarig onderhoud van bet RIJS-enSTEENBN-HOOFD op het Str nd te Petten, en van den daar achter liggenden ZANDDIJK. Deze aanbesteding zal geschieden bij inichrjjving en opbod. De bes ekken hiervan zullen ter lezing liggen, boven en behalve «in bet Lokaal van het Gouvernement vau Noord-Holland, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizenals: te Haarlem in de inela't dt Halve Maan ett de Kroon; te Alkmaar in den Kooden Leeuw; te Hoor i in he: Or gemaakte Schip; te Purmerende en te Muiden m drn Doelen; te Amsterdam in het Turfschip van Breda in het Noordhollandsche Kcffljhuisen bij C Bode in 'f Gravenland- sche Keer huiste Naardeu in de Kroonen te Weesp in den Roskam. Zullende acht dagen voor de aanbesteding de noodige aanwijzing women gedaan, en bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat D. Ment» en den Ingenieur el. Kommer Pbeide te Haarlem, de noo dige informatien te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, BJJ deszelfs afwezigheid, Het Lid der Gedeputeerde Staten, W. JAGER. URGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, gezien derzel- ver waarschuwing van den 15» juli] II. houdende verbod, tegen het losloopen van HONDEN anders dan behoorlijk gemuilbandtot den 19e dezer maand Augustus ingesloten. In aanmerking genomen hebbende de bjjzondere Warmte van het ogenblik. Hebben goedgevonden en verstaan het Verbod en de bepalingen in de voorsz: Waarschuwing, vervat te prolongeren, zoo als de zelve geprolongeerd worden by dezen to: en met den tienden Sep tcmbcr aanstaande Ingesloten, Actum ter Kamer van B urge mees teren voornoemd den 19» Augustus 1823. G. F. V E R S C H U I R, v«. Ter Ordonnantie van Denelven G. de HEER, Secretaris. IONISCHE - EILANDEN. Korfu, den 31 'Juli. A.f*ft ffist,er v*" bhoreb, kapiteio-pacha, hetwelk, gedurende KontTanHn' f PitrM 1,eeft gelegen, alwaar het vjjf duizend in •2L, ,,n«*wor»M man.chappen heeft aan land gezet, Is te *[«v ne nè eeg,In ol? D,ar Syvotaop de kust van Eoirus, »en 0l>derr,gteltede« ZIJ» van gedachte, dat deze bul- Bach6» valf tC" ?°f' heeft 0m °Ke' Briones (ofVrhtm), pacha van Janinaover te halenom zich aan boord te begeven, eVen edocn ™efkRrP,uo,b,''eZen na" h« C.n«H. over te 10 ,'h i I bijoogmerk, om hem te doen onthalzen, hebben Ven .Llf? fd het Oraals - schip zal gezet heb en. Men .wijfelt nogt.ns, of deze (ist, in boedanige Khoreb- «laar i's «lukk'<.,rfll,t'ghe,d J?'" "ijgskuude bezit, voormaals ge- »Jn*«'eo Briones, in de school v«n ai/s-pacha gevormdachterdochtig ea steeds op zijne hoede ii. In afwachting vsn het al of riet gelukken van dit stuk van turk- sche staatkunde, heeft Chri>tos Diaveilaszoon va» den vermaar den Photosmet 300 Sulioten, de engte van 7ygos, welke uit Epi- rus in Thessalie leidtbezet, en het is hot>gstwa:r*chijnlijkdat men hem uiet ligtelljk uit dien gewigtigen post verdrijven z»'. Door deze beweging begunstig 1, heeft een ander opperhoofd, Stournasia geheeten, zich op Tricea of Tricsla, in Thessalie. gerigtalwaar hl) zich gedurends den ganschen oogst tijd zal vestigen ten einue de tienden, welke de Grieken gewoou waren aan den SuUan op te brengente heffen. De vijf duizend rasn welke ffAarzi-pscha te P»tras bad aan land gezet, zijn in eene hinderlaag te Pasto-Fyrgostoen zij op Vostilz» trokken, verrast en aangevallen geworden; genoegzaam allen zijn zij omgekomen. Dit voordeel wordt aan Colocotroni toe geschreven. Op het oogenblik ontvangt men berigt, dat oe griek- •che vloot io de wateren van Zante is gezien. ITALIË. Florence, den 14 Augustus. Z. M. de Koning van Wurtemberg Is, gisteren, rast boogltdet- zelfs geheel gevolg, van Livorno, alhier aangekomen. SPANJE. Madrid den 16 Augustus. De echte bescheiden, betrekkelijk de gegeven bevelen tot bet ire vrijheid stellen van gevangenen wegens gevoelens over staatszaken, en het doen ophouden van dergelijke gevai genemingen [waarvan door ons in vorige nammers, »»o over Frankrijit als over Engeland-, is gewag gemaakt'] luiden als volgt W(] Louis Antoine van Artois, zoon van FrankMJk, hertog vau Angoulème, opperbevelhebber van het leger der Pyreneën, Overwegende, dat de bezetting van Spar.je door het franscbe leger onder mijne bevelen, ons in de onvermijdelitke verpligting sreltom in de rust van dit koningrijk en in de veiligheid van onze troepen te voorzien, hebben gelast en gelasten hetgeen volgt: Art. 1. De spaanscbe overheden zullen geenerlvi rrrestatien kunnen doen, zonder de mtgriging van den kommandant onzer troe pen, in het arrondisaementwaar zij zich zullen bevinden. 2. De opperbevelhebber van onze leger-korpsen zullen a!)e diegenen doen loslaten welke eigendunkelijk en voor staatkundige beweeggronden zfln gevat, en bijzonderlijk de militie-soldaten, welke naar hunne haardsteden wederkeeten. Echter zijn daarvan uitgezonderd de zuiken, die, na hunne terugkomst, billijke redenen van klagen gegeven hebben. 3. De opperbevelhebber van onze leger-korpsen zijn gemag- tigdom die genen, welke dit tegenwoordig bevel zouden overtre den, in hechtenis te do«n nemen. 4. Alle de dagbladen en dagblad-achrijvera zijn onder het toe- verzigt der bevelhebber» van onze troepen gesteld. 5. De tegenwoordige ordonnantie zal worden gedrukt es over al aangeplakt. „Gedaan in ons hoofdkwartier van Andujar, der. 8 augustus 1823. QGeteeiend) Louis Antoine', Van wege Z. K. H. den Opperbevelhebber: De majoor "generaal, n Geteekeni) graaf Guilleminot.'* F R A N K R IJ K. Colmar den ai Augustus. Den 6den dezer maand is er, in de fabrijk van de heeren Köchlin naby Dornacb gelegen, eene ijsselljfce miadaad gepleegd. Een werk man, met name Hamer, een Zwitser van geboorte, ontevreden zijnde over zekeren Dtumm, tweeden meesterknecht, in de fabrijk, maakte van het oogenblik gebruik, dat deze tot hem kwam, om het werk na te zieo en bragt hem twee steken met een mes toe, waarvan de een hem aan de linker zijde door de long en de andere hem door het hartjging daarmede niet vergenoegd en vreezende hem niet genoeg gegeven te hebben, greep hij eenen houten hamer, die voor de kat oendrukkers dient en sloeg met dit werktuig nog daarenboven Zijn slagtoffer de hersens in. Drumen gaf oogenblikkaiijk den geest. Hamer had den tjjd, om uit den werkplaat» te komen en dedeuj VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1