O C O U R A N ALKMAAR SCHE fc- Tire® No. §7* Z. K. H. Prins Frederikna dec cpsten Augustus, van Luik to Ao. 1B23 t Z>?«e COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. p Woensdag den 10 September 1823, des namiddags ter. twee txren zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouver - |:ctir van Noord-Holland, of bij deszeifs absentie door een der Le den van de Gedeputeerde Statenea in bijzijn van den Hoofd-In- genieur van den Waterstaat, aan bet Lokaal van het Gouvernement der provincie te Haarlem, worden aanbesteed: Het driejarig onderhoud vsn de ZEEWERKEN, gelegen voor de kusten van Huisduinen en den Helder, alsmede Het driejarig onderhoud van het RIJS-en STEENEN-HOOFD op bet Strand te Petten, en.van den daar achter 'liggenden •ZANDDIJK. Deze aanbesteding zal geschieden bij i n j ch rij ving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggenboven en behalve san het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Ilollsndin de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, ais: te Haarlem in de Toelast, de Halve Maan en de Kroonte Alkmaar in den Rooden Leeuw; te Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Purmerende en te IVui.den in den Doelen; te Amsterdam in het Turfschip van Breda in het Noordhollandsche Koffijhuisen bij C Rode in 'sGravenland sche Veerhuis; te NaarJen in de Kroon, en te Weesp in den Roskam. Zullende acht dagen voor de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, en Dij den Hoofd-lngénieur van den Waterstaat D. Blent z en den Ingenieur A. Kommer Pz., beide te Haarlem, de noo dige informatien te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Bij deszeifs afwezigheid, Het Lid der Gedeputeerde Staten, W. JAGER. PROVINCIE NOORD- HOLLA ND. AANBESTEDING. I *sx f\ja~- Op Woensdag den 17 September 1823des middags ten twaalf uren, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouver neur van Noord - Holla d of bij deszeifs absentie door een der le den van de Gedeputeerde Staten, ea in bijzijn van den Hoofd-inge nieur van deii Waters-aai9a'n het locaal van het Gouvernement der provincie te Haarlem, worden aanbesteed: Het doen vat1 eenige reparation aan het SCHOOLGEBOUW en ONDERWIJZERS-WONING, te Petten. Deze aanbesteding Zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezieg liggen aan het locaal van het Gouvernement van Noord-Holland, aan het Bureau der Buiten- latidsche Paspoorten in de Scaalstraat te Amsterdam en op het Raad huis der gemeente te Petten. Zullende rebt dagen voor de aanbesteding, de noodige aanwij- zing worden gedaan, en zoo bij den Schout als Onderwijzer te Pec- teade noodige informatien te bekomen zijn. De Staatsraad, Gouverneur van Noord - Heiland, Bij deszeifs afwezigheid, Het Lid der Gedeputeerde Staten W. J A G E R. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezien de missive van den Heer Opperjagermeester van Z. M. Opperhoutvester voor de Noordelijke Provincie van den i« dezer jy°. ia|poj cluarbij t« kennen gevende, dat de oogst genoegzaam zal zijn afgelopen om de Opening der groote Jagt dit Jaar op den 13e dezer te bepalen, met verzoek, indien daartegen geene bedenkingen bij Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie bestaan, daarvan de noodige aankondigingen te doen, overeenkomstig 's Konings be sluit van den 5e Juli] 11. Staatsblad N<>. 36. Gezien de deliberarien van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Pro vincie, van heden No. 20. zich daarbij v- k >me« met tiet gevoelen van den Heer Opperjagermeester van Z. M. Opperhoutvester voor de Noordelijke Provinciën vereenigende. Brengt bij deze ter kennlsse van alle belanghebbeudedat d« groote Jagt met den 13» dezer wordt geopend. Haarlem den 4 September 1823. De Staatsraad Gouverneur voornd. Bjj afwezigheid, fler Lid der Gedeputeerde Staten, W. JAGER. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. B E IJ E 11 E N. Augsburg den 28 Augustus Den 2iiten, heeft er, te Luttingen, in het baljuwschap Hoch- stadt, eene afgrijselijke gebeurtenis plaats gehad. Eeee boerin heeft, waarschijnlijk in eene vlaag van krankzinnghci dr e bare. kinderen op de barbaarste wijze om bet leven gebrrgthet eena van 7 jaren, het tweede va-> drie en een h.lf i.sr. en net der e van a maanden.' Een meisje oud 5 jaren is den dood ontloftpen. De razende moeder heeft het vervolg': doch. h rzel e met. kunnende krijgen, heeft zij zich in eeneti put gestort, wa u t tl] echter ou- beschadigd opgehaald en aan de justitie overgeleverd is. 111NNENLANDSCHE 11ERIGTEN. 's Gravenhage den 31 Augustus. Ieder? beer, dat wij eene vertooning van de opera Tancredi heb ben bijgewoond, hebben wij ous niet kunnen onthouden van glitu- kgchen. Wij verbeeiddeu ons gedurig, met onzen lasso in h« hoofd, in den Saracenen - nooder Tancredieer-' der grootste heiden van liet leger van den vromen Godefrèy de Bouillonden krijgsmakker van d?n dapperen Rinaldoden overwinnaar van den reusachtige;) Argante en uer fiere Cloiir.de, die, met een' rots-klomp, de poort var, je- rusalem open nmeijddeeen sterk gespierd zeer. van de zon-ver brand man met eene breede boist en buitengemeen breedc schoude ren te zien; en ziet, daar stapt, uit een klein schuitjede held, in de gedtante van een aardig klein vrouwtje, en begint, met een helder°liefe!ijk stemmetje, i et vermaarde Di /anti pnlpiti aan te hef fen. Wij kunnen in waarheid niet begrijpen, wat den beroemden Rossini .op den zonderlingen inval kan gebragt hebben, om zijnen Tancr.lL' voor eene vrouwen stem te schrijven. Hoe het zij, de_ re presentatie. gisteren avond, van die opera, voor het tegenwoordige, de Hitste der e éves van den heer Dessaur, albic-r, heeft, -ven als alle de vorige, we ke zij dezen zomer alhier gegeven hebben, ongemeen veel bijval gevonden. Wat de uRvoering aanbelangt, deze is over het algemeen uitmun tend geweest, hoezeer wij met ku men ontveinzen, dat het tot-al gebrek aan bas - stemmen in de choren, die, in deze opera, bijna bij uits'u'tirig, voor dezelve geschreven zji'c tmiderlfjk gewees: en een zeker ledig bij den toehoorder heef: overg.dst.-n. Als' bij zonder voldaan hebbendekunnen wij aanhalen de d o tus-c en Argiro en Tancredi; Ah! se di mali mieidoor den heer Seidteren meL'ffr van Praag gezongenen het arietje van Laura: Tachei miseri conforti (wij noemen de eerste wooroen t'e'pr stukken in de originele taalom dat de Ötrits'che tekst ons 1 iet genoegzaam be kendis}, w-k laatste do->r mejuffrouw Bles allerliefst is voorge dragen. Deze jonge zangeres vernient aanmoediging. Bij slotte hebben deze representatie.) in deze residentie groot genoegen gege ven, te meer daar dezelve zoo juist te stad® gekomen zijn, ge lijs wij reeds bij eene vroegere gelegenheid aangemerkt hebben, in het, in lan^e jaren, hier ter stede, vooneeldeloos geval, dat wij zon der datvier maanden lang geheel van allen spctakel zouoen versto ken geweest zijn. Gisteren avond, onder anderen, sloeg het genoe gen der aanschouwersdie echter nog niet zoo talrijk waren als wel bij sommige der vorige representatHnbijna tot vervoeri -g over. Na het eindigen vsn net laatste stukje, hoorde men een al gemeen geroep, op hetwelk de acteurs op bet tooneel verschenen, en, onder een driemaal herhaald salvo van handgeklap, met eene nederigs buiging, voor het gunstig onthaal, hetwelk zij van het publiek alhier genoten hebben, bedankten. Brussel, den 2 September.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1