O, ALKMAARSCHE 4. - tijm Aö. 1^23, PROVINCIE NOORD - HOLLAND. VPK 't ben een z de s de sik, r de het egt; mij an- n da ver jon, wijs daar t i- i en 'err, b de dit »d iren ;»i- aria >Ot„ 'ijl. VAN MAANDAG Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. Pond Once Lood moet wegen j> 3. ÏO. 99 1. 7 05. 99 4. 99 99 12. - 99 6. 99 9» itf. 99 8. 9 9 99 24. 1. 99 99 99 I9l- 9 2. 6. I* 6. 99 99 99 99 99 22. 51. p Woensdag den 17 September 1823, des middags ten twaalf uren, z#l door Z. Êxc. den Heer St atsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs afwezigheid door een Lid van Ge deputeerde Statendier provincie, aan het Lokaal van het Gouver nement te Haarlem, publiek worden aanbesteed: ITet doen der noodige Werken asn het TUCHT- of RASP HUIS te Amsterdam, tot inrichting van een verêemgd hui» van Arrest en Justitie. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken zullen ter lezing liggen te Amsterdam, aan het Bu reau der Buitenlandsche Paspoorten, in de Staal,strsat èn in het Noordhollandsche - Koffijhuiste Haarlem aan het Locaal van üet Gouvernement voornoemd. AANBESTEDING. »■«- a,nA/ Op Woensdag den i/« September 1823des middrgs te twaalf ure, zal door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente ie Nieuwen- datn, onder approbatie van Z. Kxc. den FLere Staatsraad Gouver ueur vatr Noord - Holland aan het Lacaal van het Gouvernemet t puoliek worden aanbesteed: Het doen "an eenige reparatien aan het PASTOR IE - HUIS der Hervormde Gemeente, te Nieuwei.dam. De aanbesteding zal geschieden bij iusciirijving en opbod. i De bestekken zullen ter lèzi-g liggen te Nieuwendam op het Raadhuis, te Amsterdam aan het Bureau van Buitenlandsche Pas poorten in de Staalstraat, en san het Locaal van hei Governeinenc van Noord Holland .c Haarlem voornoemd. 1J UR GE ME ESTER EN dir Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwebrood 29,? Cr. per Nederl. Pond. Het grof Bollenbrood 19J Het ongebuild Tarwebrood .22 Het Roggebrood 9 en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen de ze Stad en Jurisdictie zuiien zijn als volgt: Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood Bpllebrood Bollen 8.- voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood Zullende alles gaar gebakken en niet boven Poch beneden de zet ting verkocht, eenig brood, klein gebak, of iets anders toeeege- ven mogen worden, op de boeten daartoe staande. Alkmaar, den 15. September 1823. G. F. VERSCHU1R, Ter Ordonnantie van Desselven G. de HEER, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. OOSTENRIJK. Bruneck (in Tyrol) den 16 Augustus. Het schoone en groote dorp Toblach wordt met een' geheele on dergang bedreigd; reedi zijn meer dan 40 huizen geheel of gedeelte' lijk vernield; voor de overige is het gevaar nog niet verdwenen. Eergisteren avond ten 7 ure, ontstond er een vreesselljk onweder, met zware .higei verzeid. Dit onweder en de hevige regen deden groote kloven of spieren in het gebergte, atn welks voet het vorp Toblach gelegen isontstaan. De hagel, welke in zoodanig eene meigte viel, dat dezelve nog heden op de bergen anderhalf voet hoog ligt, vermeerderde het afrollen der stukken aarden uit de Ulo ven, welke men thans met het bloote oog van de landstraat kan zien. De Wohlerwiidbach» waarin zich alle bronnen van dit ge bergte storten, werd met aardeen water tot eene zoodanige hoogte opgevulddat dezelve bruggen, houtwerk en stukken rots met zich voortsleepte ln een haif uur tijds waren de straten van Toblach meer da 1 8 voeten met nederstortende aarde verhoogd, en de huizen tot aan de eerste verdieping met zand gevuld; in Wahlen werden 13 huizen in eenen onbruikbaren staat gebragt. De wcede des elements was zoo sterk, dat de bruggen op den landstraat bij Gracz niette- gïnstaande hare hoogte en verren afstand, medegesleept en vernield werden. Zware massa's rolden met een vreesselijk geweld naar be neden, ea vernielden alles, wat in den weg stond. Weenen den 1 September. H. Kniz. H. de aarshertogin Clementiaprinses van Salerr.e, be vindt zich thans, aan de gevolgen van eene ontijdige verlossing, ziek te hade. Haar toescand is zooriaeig verergerd, dat men ver meend heeft, ee>'' courier naar den Keizer te moeten zendenten einde Hoog tde.izeiven van hare ziekte keuris te geven. Men wacht de bevelen van Z. M. wegens de piegcige uitvaart, wel e. in de kerk va' it. Stefanus, voor het opperhoofd der kerk, zal gehouden worden. Munchen den 2 September. De Hik ienst voor wijlen Z. Heil. Paus Pttis FIl heeft gisteren, ten vier ure nadenmidd g, onder het Intde van alle de klokkeu de zer hoofisiadin de Kerk van St, Michieieen'-aanvang genomen, en is bede.' ochtend herhaald geworden. De pauselijke nuncsus het, kapittel van de hoofdkerk, en de geestelijke» van de andere pa- rodiiaie kerken benevens Z. M. de Koui' g en Z. K. H. prins Ka relen een groot aantal geioovigen, hebben dezen dienst bijge woond, zoo dat de kerk, hoe groot dezalve ook s, de meni te niet kon bevatten. Na den dienst werden andermaal, gedurende een balt uur, de klokken geluid. P R U I S S E N* Koülentz, der. 21 Augustus. De warmte, welke wij eenige dagen gehad hebben, be f veel goed aan de wijngaarden gedaar.; de blsauwc druiven zijn reeds se dert 14 dagen op de maikt gebragt en tot volkomene rijp eid ge-o men. Na deze warmte neboen wij gisteren een zoo hevig onweder gehad, als mei zich sedert jaren niet herinneren kan. De storm loei de door de lucht en de regen viel met siroomen neder, zoo tiat alie straten vol water stonden, terwijl de bliksem onafgebroken ueliu c doorkliefde. Te Ehre ibruscei» Plaffe.iaorfF «n ArrHeim is er bui tengewone groote hagel of stuk ven ijs gevallen .waardoor de veldvruch ten en de oogst gedeeltelijk vernield zijn. BINNENLAND SC HE BERIGTEN. 's Gravenhage den 9 September. Her algemeen bestuur der *s Gravenha-.gscbe teeken - akademie brengt, hiermede, ter kennisse van het publiek der residentie, dst de, bij programma van den iSden maart d;zes jaars bepaalde ten leenstelling van schilderijenteekeningentn andere voortbrengsel* van kunstdoor thans levende meesters vervaardigd, geopend zal worden op maandag, een 15de.; september aanstaande op den Nieu wen Doelen alhier, en dat gemelde kunststukken aldaar, alle 'dagen (behalve de zondagen) door eeu ieder zullen kunnen worden be- zigtigd, des voormiddags van tien lot half één ure, miis voorz'en zijnde van een foegang-biljethetwe.k dagelijks, gratis, te beko men zal zijn aau het lokaal der tentoonstelling, des morge.s vsti half negec tot half tien ure; kunnende dezelveook door de lief, hebbers, dagelijks, in het bijzonder bezigtigd worden, des namiJ. dags van half twee tot vier ure, tegen afgifte van een bijzonder toe gang-biljet, hetwelk óp bovengemelde plaats en tjjd, tegeu betaling van 27* cents, verkrijgbaar zal zijn. 's Gravenhage, den 8«te september 1823. In naam van voorn. Algemeen Bestuur H. Swaan lid en secretaris. Texel, den 9 September. Door den loodschipper Jan P. Duinker, van Texel, is, den <S september 1823, des morgens, op de hoogte van Katwijk, zuid- oost, vijf mijl, op zge, opgevischt' e» geborgen, en vervolgens op Texel aangebragt; een defecte luchtbol, met het aauboorige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1