gsssssgsKsasas ciT."vSiSarriLS. s&tf f COURANT ALKM A ARSCI1E büitenlandsche berigten. No. 39. rü; Ao. 1823. fan maandag IMMMHmMh Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. PlETER KLKIJN, belanghebbende hij den Franschcher*cb"r_ stand wordt verzocht zich t«r informatie de:wegens, ter Secretarie dezer Stad. BURGEMEESTEREN Dêr STAD ALKMAAR, tenti,1! onc- vr- cobende, kar menigvuldige misbruiken welke dagelijks by L wfl or van mjr.en en Sterke Dranken uit de Hu zen en Bewaarplaatsen vr. Wijn en Sterke Drank Verkoopers, p aa ben, en re.; erastigsteu gezind diergelijke schadelijke en ve hand,lii gen, met de meeste gestrengheid tegen te gaan Rebben nodig geoordeeld alle de Ingezetenen, en die het verder sangaat .e waarschuwen. Dat zij len mogen ren huize Stedelijke allen tlide recherche "Wetten en »sene Wijnen of Sterke Dranken aan hunne huizen zul- ontvangen, dan door de Bier en Mijnwerkersten hun- gebragt en vsn de kwitantie van de betaalde Lands en impost, waarop de tijd van Vervoer is aangeteekend, ten vergezeldzullende ten dezen opzichte de naauwkeurigste worden gedaanen de Schuldigen naar den inhoud der Keuren worden gestrafc. Zullende het o -erbrengen van Wijnen of Dranken in geringe kwantiteiten, bij vóorbeeid van één,twee of drie flesschen uiterlijk, worden vrijgelaten en blijven onverlet, mits niet and rs dan open Lik en ee' maal in do vier en twintig uren, terwijl overtreding via deze voorwaarden als fraude zal worden gestrafc. Alkmaar den 20e September 1823. G. F. V E R S C II U I R, vt. Ter Ordonnantie van dezelveh G. de HEER, Secretaris. les daarvan verwittigd zijnde, begaven zich mede JJj aartsbisschoppen vu Athene, 1 t;n pont fica g keiwater be de cij pressen kiste. bewijrooKte ezeive, na met voufziejJ sprergd te hennen. Priesters legden het Ink 11 dazt van een wit priesterkleed. De «t-rdinaal kameriir.g oe hof- ziet des doorluchtigen overledenen tf.et een witten s uij m «ester spreidde mede een wi'ten sim;er over he; ge-et g ?,nde voeten legde hij eene duwde beurs, bevatten, e drie andere f r de met de gouue- med.iiies, de 2«. mei de zilve en 1! aV met ie metalen. Die medailles hebben aan d« eer? zijde de beeld'teais van den doorluchtiger, overledenen én scn den dood van den opvolger. QAruh. Cour.) Rome, den 3 September. TVm isten dezer was de laatste dag van de negen tot de 'Pplef* tigheden voor den overleden Paus bestemd. Nadat de djenst g - loopen was, sprak monsignor Foscolo=»rcsbis.chop de lijkrede, in de latijnsche taal, uit. De kardi a1e wei. volge s hunne tode algemeere congregatie gehouden. t ke den rang v.n diaken niet bezitten, hebber«1. gebru keiet pauselijk brevet geëxhibeard, krachtens hetwelk zij, accivé p sivé, stem bij de verkiezing eens Pausen hebben. den*"li Gées cwaarn1 mon s i gn or Testain de htb.ische tj.leene redevoerirg deed omtrent de verkiezing van het hoold der kerk. Na den afloop van nog andere kerkelijke en wereldlijke p cgtig- heden op die/dag. en daarop gevolgde eed - afleggingen werd het klokke isein gegeven, dat een ieder, die met tot het cm els1 e behoordezich moest verwijderen, en, ten 9 ure e d t d« kardinalen hunne cellen hadden betrokken, had de p.eö. g- iiisluiti-g in conclave plaats. B E IJ E R E N. Augsburg, den 11 September. n« naar men verneemt, door vernis kookén ontstane vreessellj fcp hrand in de nog onlangs zoo bloeijende koopstad Hof, had L ten 9 ure des ochtends, een einde, nadat dezelve 24 I! turned bijna alle gebouwen binnen den ringmuur der stad vprnrHd en duizende ne. schen in diep ongeluk gestort had. De J cra'd en voorstad bleven verschoond; maar binnen den ring- °"„r ,ïïn alleenlijk het koninklijk mout-ambt, rent-ambt., landge ™l' 7out-magazijns gehouwen, en rog eenige weinige lunzen op hcts'Órplein overig gebleven Vijfhonderd huizen, met eene one T'ss 'iiike li ,eveelheid goederen, zijn eene prooi der vlammen ge- ®rBdVn w aronder een meesterstuk der bouwkunde, de fraaije Lu re itius kerk. De in asch gelegde huizen zijn voor omtrent een t npn drein aal honderd duizea guldens in de lands-brand-assu ra' 'ie verzekerd. D" torenwachter en zijne vrouw zijn verbrand; veie personen zijn gevaarlijk beschadigd. Baireuth den 5 September. Gist»ren ten 9 ure des ochtends, is crte Hof, zijnde eene zrensscad van Beheren, een verschrikkelijke brand uitgebarsten, welke, door een' "heviger» wind voortgedreven zijnde, reeds, te middernacht, alle de huizen der groote straat, onderscheidene nabu- rise stn-.en, de kerk en bet stadhuis in eenen puinhoop had doen verardere" men vrees te dat het overige der stad mede eene prooi der vl minsn zou worden. In een' particulieren brief worde het ga tal der reeds verbrande huizen op 35° begroot. KERKELIJKE STAAT. Rome, den 27 Augustus. De lijkdienst voor de overledene puis, die 9 dagen duren, zijn de., 24 dezer begonnen. Dertig kardinalen zijn daarbij werkzaam. J.e kardinalen belast met de dasrstelling van het conclave, hebben hun r.pport over den staat des werks uitgebragt. T'e et. de bepaalde dag zijnde voor de begrafenis van het stoffe lij Be overblijfsel van den paus, verzamelden de door Z H. benoem de kardira'en zich in ce sacristie van'c vatikaan. Middelerwijl be- gaten het kapittel en de geestelijkheid van de hoofdkerk zich cp weg, om zich naar de kapel te begeven, waar het lijk zich bevond. De kspelanen brsgten hetzelve in de kapel van 't koor. De kardina- OOSTENRIJK. Weekek den 6 September. HH Keiz. MM. zijn gisteren van de reis terug gekomen, welks zij naar hunne domeinen gedaan hebben, en hebben zich naar -et kasteel van Schöubrunn begeven. Z. H. de kroonprins, die by zijne terugkomst u t Tyrol, zich HH. MM. op hunne domeinen vervolgd had was den 4 1 e schönbrunn aangekomen. BINNENLAND SCHE BERIGTEN. 's Gsavenhage, den 15 September. OnJer een aantal sterf berigten in de Haarlimsche Courant van heden, als gewoonlijk geplaatst, merkt men er een op, uit Gro ningen, van Willem Blad, binnen - vader aan het instituut tot on derwijs van doofstommen en amanuensis bij het cheatrum anatomt- cnm, door een noodlottig toeval, den leden dezer, overleden. Na dit s'prf-berigt volgt, in evengemelée courant, hei onderstaand", hetwelk omtrent, het toeval, waaraan gemelde Willem Blad gestor ven isinlichting geeft Mijne betrekking tot dezen overledenen, in verband bijzonder met de oorzaak van zijnen dood, gebiedt mij de droevige aanleiding daartoe in het openbaar te doen kennen. Als maker van een werktuig ter redding van menschen uit een brandend gebouwdoor mij onlangs beschreven en bij herhaalde proever» door hem zeiven, door mij en andere volkomen doelmatig en veilig bevonden, had hij een nieuw exemplaar voleindigd, om als model naar Amsterdam te zenden, waar hetzelve voor algemeen gebruik zou vervaardigd worden. Toen hij ook hiervan de proef wilde nemen, deed eek of ander gebrek in de vasthecht.ng of in de plaatsing van het werktuig, hem met hetzelve van de hoogste ver- dieping naar beneden storten. Hij stierf weinige uren daarna, a s het cffer van zllnen geheet belangloozen ijver voor het heil van an deren, waarvoor hij altijd geleefd had Maar hoezeer de treurigs Uitkomst van zijnen laatste poging tot dit weldadig oogmerk het werktuig van zijnen dood aan sommigen mogt doen beschouwen, als daszelfs nuttige strekking tot het levensbehoud van anderen ver loren te hebber. zal echter, naar ik vertrouw elk men.c1, die gewoon is de zaken niet naar toevallige omstandigheden te beoor- deelen, daarin alleen eene waarschuwing vinden om bij deszelf» eebruik de meest mogelijke voorzigtigheid :n acht te nemen. „(Cettekend) G. BAKKER." t r 1 DEN *2 SEPTEMBER'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1