ALKMAARSCHE p Ao. 1823, No. 45. groot-britannie. VAN MAANDAG Deze COURANT wordt veor Zes Cents Uitgegeven. J. UTPR KLEIJN, belanghebbende hij den Frsriscbchen achter- j.u 1 erzocbt zich ter informatie deswegen*, te vervoegen iet ïcerctune dezer Stad. in de stad doIcon-Je-Moers, door bet bijten van verscheiden men- sciun, paarden en andere beesten, vee) onbeiis te weeg gebrag:. nder degenen, die het ongeluk gehad hebben, door de/.e dieren zwaar gebeten te zijn, bevond zich een meisje wan elf jaren. Men deed t.e wonden dadelijk uitbranden, en dezelve werden vervolgens genezen; doch, inweerwil van deze behandeling, bemerkte ii'en, zaturd'igkenteekenen van watervrees, zoo dat het meisje, maan- d g, aan de gevolgen van zware stuiptrekkingentwee en eene hal ve maand na dat het ongeluk had plaats gehad, den geest gaf. De drift van het volkom zich naar de omstandigheden en de oorzaak van dit afsterven te informeren, was zoo groot, dat men genood- zaakr geweest is, aan de deur van het huis eene wacht te stellen, ten einde de menigte af te-wijzen. Het hartzeer, hetwelk de on- ge ukkige ouders ondervonden hebbenkan beter begrepen dan be- scbr- ven worderDat van het volk heeft zich, de geheel? week, door het doodslaan van alle losloopende houdendie zoo ie de stad als onjmestieken ontmoet werdeu, gekenmerkt," Den 19 September. Over Ostende.') BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, bennis ont vangen nenoende, van me .igvuldige misbruiken welke dagelijks bii het afleveren van Wijnen en Sterke Dranken, uit de Huizenen Bewaarpla ;sen van W. n e- sterke Drank Verkoopers, plaats heb ben, en ten emstigsteu gezi d diergelijke schadelijke en verkeerde Handelingen, met de meeste gestrengheid tegen te gaan, hebben no,iig geoordeeld alle de ingezetenen, ea die het vetder aangaat te waarschuwen. 6 ivP«,r 7 geel,e !t/lWcn of Sterke Dranken aan hunne huizen zul- ren 'hnhl 7"®®"da" hoor de Bier en Mijnwerkers, ten hun- c'-j.,... L. r en V3n he kwitantie van de betaalde Lands en Het schijnt, dat, ten gevolge van een mor,dge«prek des Koning* r„r-v,.-,.v icii ue',cn upzicnte ue naauwiteurigsce "je den marquis van Hastings, bij deszelis terugkomst uit Indie, worden gedaan, en de Schuldigen naar den inhoud der den Welen lordd'« «ica aan het hoofd van het bestuur be- - e, en en Keureu word» OA>tr.r, l vivat, te kennen gegeven had, om aan deszelfs ouden vriend een' i Post van bestuur, den rang en den aanspraak, die hij op de publie ke erkentenis heefcwaardig, te geven, of denzeiven tot een ge- zantschap van den eersten rang te benoemen doch verschillende om - j si an, g eden hebben den edelen m rqivs doen besluiten, zich naar B us e e begeven al waa; h j h,-t hotelvoormaals door den hertog van Kt- t bewoond, zal gaan betrekken. '-«ue van uc oecaaioe uanas en Klier, tilde 7'0-C,W^ar?1P de ti'd va" Vervoc aangeteekendten L gezei ,,- zullende ten de',en opzichte de naauwkeurigste worden gedaan, eo de 1 Keuren worde;, gestraft. k w ,7i't7i7,, h °L°erb|!en j0" Va" n'iinen of Dranken in geringe w rden'vr 7 voor"ef..ci V3n éd'.tWee of drie flesschen uiterlijk, H r n! ^Ve" mi» niet and rs dan open deze voorwaarden tls S'z7^^^ Alkmaar den 20c September 1823. G, F. V E R S C H U I R, v«. Ter Ordonnantie vak dezelvett G. de HEER, Secretaris. Be MINISTER van BINNENLANDSCHE ZAKEN en WATERSTAAT. Ontvangen hebbende eene missive van den Directeur der sfe-meene Lan,, j irr ike-ii d.d 2 September 1823. houdende kennisgeving dat de a.rmacopoea Belg/ca hans is afgedrukt, en er dus zoude kun ne. worden overgeg an, tot het verkrijgbaar stellen derzelve" voor het publiektegen den als nu vasitestellen winkelprijs. Gez'en Z. M. besluie van 15 February 1823, No. pj houdende geschdènf3 Waaf"iar de "itgavd dlef Pharmacopoea Belg.ca zal Brengt bij deze ter kennis, zoo van het publiek in 't algemeen a s van het ge .eeskurdig ubHek in het bijzonder, en specfad van lie boekverkoopers in het Koningrijk der Nederlanden. do.?at de winkelrriivan vocrschreve werk is bepaald od vier nul Cen'S V°°r e'k i!,*caMid e" d« hetzelve veJtrijgiaar ,s zoo ter algemeene Lar.ds drukkerij, ais bii da in 1 a-rvl C| 1 geves-igde gepatenteerde boekverkoopers, met welk allendeCffn tS ^>Viecteur voornoemdwijders bij dezen aan, om hiervan nr 8" gevestigde gepatenteerde boekverkoopers bij hun en H"elve in de gelegenheid te stellen om hetzelve weTkuin^h te verr.ne.oien *saroP ziJ me[ h<debiet van werit ku.irea begunstigd worden. lan^sïe StaS"!cóïr.nt e^ïn'hl rWOrde"^hnstsc !rt de Neder- worden fionden n' de Bruxeiles, wijders rm c da 1 r naar re D,recleu: Vernoemd tot informatie en Provinciën hf "aM»k ^Gouverneurs der B U S S E L den 20 September 1823. BUITENLAND SC HE BERIGTEN. Londen, den 19 September. keh' h" d9gb'ad tht Livert°°l leest men het volgend artf- Verscheiden dolle honden hebben, omtrent zes weken geleden, In eene der jongste zittingen van directeuren der Oost-Indi sche Compagnie, is nevel gegeven, tot het afzenden van drie sche pen regis reeks naai China. Onlangs is alhier in eene menagerie van vreemde dieren brand -o.ust.an; dne jonge luip «arden zonden daarbij zijn omgekomen waren niet twee derzelveu door eenen hond uit de vlammen gered geworden. m<-7vIr^LkfWe!?e"ugeRJV"n de scIleePJbouwkunde zullen, zoo worde ,m 1ci(jrd van Zt. Y]i. jchip Genoa, uitgezonden worde 1, om proeven te nemen met en verslag te doen wever s de n.euw uitgevonden masten, wanneer dezelve aan storm en wind en san de werk.ng der zeilen zullen zijn blootgesteld geweest. Toen lord Byron onlangs van Genua naar Griekenland is,'e zeil L 1 ?r V j00 m,-'j]ver etfmrsan boord van zij eigen schip, mi- litairekledingstukken voor vijftien honderd man, medegenomen verscheidenen enge'sche officieren op h l e soldij, welke hun Vsr- biijfm Italië hieiden, hebben hem, zoo men wil, vergezeld. Volgens de berigten, mer welke men' het binnenloopen te Li«- s ioou, van 3c transport» hepen en een fregat van he' eskader van j '"ee^t ontvangen zoo lord Cochrane met het braziln.ansche esksder, een weing benoorden Lissabon, het overige gedeelte dier vloot inwachten. a T R K IJ E. Pera (voorstad van KonstsuinopsFj, den 28 Juli}. De Turken, om zoo te zeggen, met blindheid ges'a-en, e^sn te verse heuion «sern°Dderi'nStevernieIeu e" bunne ei«e'^ewandvo dit77 w n Sedert oengroote,, brandteTophara, in het h,gii. van dit jaar, was het gemakkelijk te voorzien, dat het zee-tn "huis - erwelk toen aan de Woede der brandstichters oris p u a-See i- gen dageeene prooi der vlammen zou warden. Het mis oeg-n wrs se- 77 "n,g5n ,tyd bes end'g vermeerderd, en men zag eene r.-inp t» gemoe,.. I den avond van den I2den juüjverzamelden zich een groot aantal |anits»ren m de wijk van Kassim-pacha Lenige ben den jara.'ks en Arnsuten, en zelfs eeoige Spahis, voegden zich bij hen; toen beg3f zich die verzameling, onder'een dolzinnig ge- sehr^euw, naar het paleis van den sga der Janitsaren, plu dnde hetzelve en begon bet te slecite». Die proerigen vonden venwel die verrigtirg a te langzaam, zoo dat zij er den brand in staken en alzoo het geneele gebouw vernielden. Bij de aannadering oer Tanit- siren. had de ago zich in het serail gered. Alstoen vfe'en de mul- telmgen op een ander paleis aan bij het tuighuis, hetwe k iVagelijks 111 kolen gelegd werd. Het vuur deelde zich mede aan de touwwer ken, cu in het bijzonder magazijn waren, en van daar sloezen de vlammen over in het tuighuis. De haven was, om zoo te zezeen als omringd van eenenwHitruuiureen linieschip in den brand W- rsaüt zijnde viel op twee fregatten, die m da «a.nstonds vlam vat- teden, en dezelve tot eenige brikken en andere kleine oorlogsvaar tuigen overbragten. Binnen zeer korten tijd was de haven even als in een' volkaan veranderd. De vlammen, welke tot dë vro'ken opstegen, het gedruisch de rooverlj de plundering en de moord alle die ijsselijkheden bijeen genomen, vertoonden het afgrijselijkst schouwspel. Mijne hand beeft nog, terwijl ik u hetzelve afschets,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1