ALKMAARSCHE Ao. 1823. No. 4!^ 1> UKGemEESTEREN der. STAD alkmaar hebben, in consideratie der tnans bestaande orde van zaken, en omst> dighe- de», ten aanzien de middelen op de Wijn en Sterke Dra»ke met alteratie, voor zoo veel des noods van Art. 2. en voigende van de Ipatructie voor de Bier en Wijnwerkers binnen de Stad Alkmasf, gearresteerd den io« October 1816. provisioneel en tot wederopzeg- geus toe, goedgevonden te bepalen. Hierover nadenkende, begreep ik spoedig, dat er eene aridsr iü 99|PMvi8ijtt| E, -!]- al- 16 ;oo der tea r at. oc- van una tï tme :du- ren, tigi erd. edti- ;mda g te inkel erige voo: JET, ange< FAN MAANDAG Deze COUP.ANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. Atc. 1. Alie de 13 Werklieden zullen zich, op den bij het voorsz. tweede Artikel der Instructie bepaalden tijd, gezamenlijk ter Kamer moeten b vi idenen afwachten de Order tot net Werk, welne hun dour den i'pzie er, laar toe door de belanghebbe den aangevraagd, ander gegeven worden, en zulks zonder onderscheid of hetzelve, het werke» van Biersn Wijn of Sterke Dranken betreft, hoe zeer lomn ige van hu tot dus verre zien uitsluitend, met hec werken van een of ander dier Artikelen hebnebezig gehouden. Art. 2 Zij zuilen telken, wanneer het werk. waartoe «ij zijn geroepen geworden, zai zijn afgeloope» zich zonder eenig opont houd naar hunne Kamer terug begeven, om aldaar af te wachten, tot dat men butt voor auuer viert haalt de Vader zal de 01de i regelen, waar in zijzullen gaanzij zuilen zonder tegenspraak zich daar j aan moeten oncierwerpen en de hu aangewezen beurt moeten aan nemen. Art. 3- Als eene Proeve, insgelijks, er. in fr chting van den It ts':£> welke z.°"fs za' op'evfcre», wordt geordonneerddat afe de Verdiensten in eene Beurs zul eu worden gebtagt en éénmaal s weeks gelijkelijk worden verdee«d. Art. 4. Alle verdere bepr.lmg*. bij de v»or<z Instructie voorge schreven blijven in deszelfs geheel e» orver«naerd. Actum rer Kamer van Burgomeesceren voornoemd, den 30e s.ptem' er 1823 G. F. VERSCHUIR, v». Ier Ordonnantie van df zeiven G. ut li n h k Secretaris. —Sm KENNISGEVING. BUIG! MEESTEREN dvr STAD ALKMAAR. Gezien ha: besluit van Z. iVi. v il een :6e Augustus KI23, (staatsblad 32) houdende bepalingdat van,den te October 18^3. af, in slle punlie ke stukken de vc-rwerpet weike in ncderlat.dsch gewigten leng te, laid- of oppc. vlakte - maatworde uitgedruktde bij de W et e. ue besluite» te dezelt opzichte v rordenoe ber.aminge» zul len moffen voeren, zo der dat het g oorloof» zal zijn daar nevens aeu'g" der oude benamingen te plvise of deze allten te bezigen. Dat, den ten gevolge, de openbare a»nk>>ncigMigen van verkoo pingen, verhuringen, verpachtingen, aanbestedingen of ten coon- stellii'geu van roerende of o roer-nde goederen en waren, en de op gave of aa'duidingen van dezelve, niet anders dan in voornoemde nieuwe, of sljstemrt .sch.e ben ami: gen mogen plaats hebben, het zij dat dezelve voorkomen of omschreven worden, in gedrukte of geschrevene puolic-rie dagbladen, catalogussen, notitien, prijs couranten e verdere s<ukte van dergelijks» aard. Gezien de oispo'i'ie van U. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland oa df. 11ed embT 1823, n». 15. houdende aan schrijving om de.1 meest mtjgeH' ke public te;t aan de bepalingen van 'sKonlngs voormeld besluit, te geven, en alle middelen aantewenden tn bf de hand te nemen om ne vereiscbee executie en handhaving va» 's Koqings geina ifesteerde imeutie ten dezen krachtdadig te heipen be. ordereu. Geven bij dezen aan d Ingezetenen dezer Sr?d en Jurisdictie van di tekenpen, dat gelijk he- metriek Steisel zicb'door deszelfs eenvoudigheid en gemakkelijkheidvooral na d" invoering van het deci .naai Murtsceisei, al< ten hoogten doelmatig aanbeveelt, deken- nis van hetzelve van het groots.'e '>eli-g is, en de moeite om die kepms te verkrijgen, wezenlijk me rm scbi)., d,n in d»daad bestaat. Dat daar en tegen op de stipte uitvoeri-g der besluiten, en bet u-ijw'ieurlg toezigt der admirrstra'ive en regter ijke aiitoriteicen door Z «VI. den hoogs'en prijs wordt gesteld, en dat mits dien ten «11 de vlch voor on angenaamheden, procedure' en vervolgingen te bewren men verpligt is, zich ten vollen, e» ter goeder trouw naar 's Rijks wetten te gedragen. Vermanende Burgemeester>n a' no met de» tneesten ernst, de In gezetene dezer Stad e«. Jurs 1 ic ie van die», z!c'n s'ptelijk naar het bovengemelde besluie va 7.. M. van den iA Augustus li', te ge tippen, al zoo dj,e genen we!k in contrsvenrie dn- mede mosten handelen aar »e ind van za,en. zullen worden gecorrigeerd. Alkmaar den 30e September 1823. Burgemeester en voornoemd G. F. V E R S C H U I R, v». Ter ordonnai t:e van dezelveo, G- de IIE E R. De MINISTER van BINNENLANDSCHE ZAKEN en WATERSTAAT. Ontvangen hebbende eene missive va» den Directeur der algemeene Landsdrukkerij d, d. 2 September 1823, houdende kennisgeving dac de Pharmacopoea Belgica thans is afgedrukt, en er dus zoude kun nen Wvrden overgegan, tot het verkrijgbaar stellen derzelve, voor het publiek tegen den als nu vasttestelien winkelprijs. Gezien Z. M. besluit van 15 Februarij 1823, No. 95, houdende de bepalingen waarnaar de uitgave dier Pharmacopoea Belgica zal ge'cniede 1. Brei.gt bij deze ter kennis, zoo van het publiek in 't algemeen, als van het geneeskundig publiek in het bijzonder, en speciaal van alie boekverkoopers in het Koningrijk der Nederlanden. Dat de winkelprijs van voorschreve werk is bepaald op vier gul den en twintig cents voor elk ingenaaid exemplaar, en dat hetzelve verkrijgbaar is zoo ter algemeene Lands drukkerij, als bi) de in 's Grave hage gevestigde gepatenteerde boekverkoopers, met welk laatste slle de overige boekverkoopers in het Rijk zich in corres pondentie kunnen stellen. En schrijft den Directeur voornoemd, wijders bij dezen aan, 0111 alle de in 's Gravenhage gevestigde gepatenteerde boekverkoopers hiervan kennis te geven, en dezelve in de gelegenheid ie stellen om bij hun de voorwaarden te vernemen waarop zij met hec debiet van hetzelve werk kunneu begunstigd worden. Afschrift dezes zal bij herhaling worden geplaatst in de Neder- Iandsehe Staats - Courant en in het Journaal de Bruxelles, wijders wordbn gezonden aan den Directeur voornoemd tot informatie en om zich daar naar te gedragen, en eindelijk aan de Gouverneurs der Provinciën bij geleidende missive. Brussel, deCONINCK. den 20 September 1823. BUITENLANDSCHE DERIGTENs Frankfort, den 25 September. Het transport de middagspijzen voor de kardinalen naar het Con clave, verwekt in Rome veel opziens. Met het slaan der klok van 12 ure ziet men eene ri) van 40 ledige statie-koetsen aarkomen; voot elk van dezelve wordt het middag eten van den kardinaalwien de koets toebehoort door twee li vrei-bedienden in eene met groe ne of violette stof omhangen mand, op twee vergulde stokken ge dragen terwijl dit transport darren boven nog door 4 andere b di enden geëskorteerdwordt. Eer.ige kardinalen hebben nogtans eene nieu wigheid ingevoerd door de mand met spijzen in de ledige koe'stedoen zetten, in plaatse van dezelve voor de koets te doen uitdragen; doch hec grootste gedeelte heeft deze nieuwigheid nog niec aangenomen. BINNENLANDSCHE B E R I G T E N. MENGELWERK. Aan den Heer Redacteur der Arnhemsche Courant. Mijn Heer! Onlangs door Arnhem rijdende, om eé»ige dagen te Velp te loge ren, stapte ik van het rijtuig, en vroeg iii een winkel om een half pond tabak, bedoelende natuurlijk een half Nederlandsch pond; dan in plaats van dat gewigt op de scnaal te zetten, nam dejou- ge mensch die mij den tanak zoude wegen, een aantal kleii e ge- wigten, legde die op de schaal en woog daarmede, ik kon niec na laten mijne verwondering te betuigen, dsc men in een winkel als de ze geen stuk gewigt van een half pond had; maar spoedig hielp mij den jongman uit den droom door mij te kénnen te geven, dat bij wel gewigt had, maar dac si die kleine «t uitjesvar, oneen, looden en wigties te zaaien juist de zwaarte hadden van een oud Arnhemseh half pond; dat zij al die gewigejes gebruikten om de lieden, die de waar met oud gewigt verkozen gewogen te hebben, te gerijven, en op die wijze kaï nten te trekken, alzoo het algemeen, vooral de geringe klasse, daarop gesteld scheen re zijn. Dat men het oude gewigc niet meer mogt gebruiken, alzoo ver scheiden winkeliers daarover reeds waren bekeurd geworden; dac men op zijne wijze wegende, althans geene bekeuring behoefte te vreezen, daar zij nu nog meer gewigt kochten en dus den ijker nog meer geld ontving, dan of zij regtscreeks met nieuw gewigt wogeu, en de kwantiteiten volgens de nieuwe verdeeling gaven. Dat zelfs de ijker dit ook begreep dat het zoo goed en er dus van dien kant niets te vreezen was. Dat ik, des verkiezende, ook een nieuw pond of half pond kon krijgen, maar dat ik dan meer moest betalen, dewijl de kwantiteic meerder waien de tabakdie het Aroh. pond 32 st. koste, niec minder dan voor 35 st. het halve Nederl. pond kon gegeven worden. Ik verkoos het laatste, betaalde en reed weg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1