mm J- courant I 1 V B 4 J'f ï'V: 4 ffl ALKMAARSCHE 1 f ...;W-1:S No. 4% V IE M ii l r X Ao. 1823. jKw^-W «?e «- mengelwerk *f%e5MSBl9S£tti een ken- %:r? ""i- VAN MAANDAG «i« "-n i, a i^rlkW'C vMI V '.11' aWW-f DEN iS O C T O Jt E X. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven KENNISGE V I N G. ■aaagmrtju.i iiw ÜRGEMEESTEREN de* STAD ALKMAARhebben, in - U-. i.u«ns i)cSl..ue orde van zaken en omsntudighe- *su aanzien de middelen op de Wijn en Sterke Dranken met alteratie, voor zoo veel des noods van Art. 2. en volgende van de Instructie voor de Bier en Wijnwerkers binnen de Stad Alkmaar, gearresteerd den 10e October 1816. provisioneel en toe wederopzeg- geus toe, goedgevonden te bepalen. Art. 1. Alle de 13 Werklieden zullen zich, op den bij bet voorsz. tweede Art Eel der instructie bepaalden tijd, gezamenlijk ter Kamer moeten bevinden, en afwachten de Order tot het Werk, .welke hun door den Opziener, tiaar toe door de belanghebbenden aangevraagd, rsuHec gegeven worden, en zulks zonder onderscheid of hetzelve, het wérken van Bi ren, Wijn ot Sterke Dranken betreft, hoe zeer sommige van bun tot dus verre zich uitsluitend, met het werken van een of ander dier Artikelen hebbe;. bezig gehouden. Art. 2 Zij zuJen telkens, wanneer het werk, waartoe zij zijn geroepen gewordvn zal zijn afgeloopen zich zonder eenig opont houd naar nu-ne Kamer terug begeven, 'om aldaar af te wachten, tot uat men hun voor ander werk haalt; de Vader zal de orde regelen, waar in zijzu .len gaanzij zulle 1 zonder tegen spr akzichdaar aan moeten onderwerpen en de hun aangewezen beurt moeten aan nemen. Art. 3 Als eene Proeve, insgelijks, en in rfvschting van den uitslag, welke zulks zal opleveren, wordt geordonneerd, dat alle de Verdiensten in eene Beurs zullen worden gebragt en éénmaal weeks gelijkelijk worden verdeeld. Art. 4. Alle vérdere bepalingen bij de vöorsz. Instructie voorge- cnreven blijven 111 deszeifs geheel en onveranderd. Actum ter Kamer van Burgemeesceren voornoemd» den 30e September 1823. G, F. V E R S C H I R, v*. Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER, Secretaris. KENNISGE VING. BURGÊMEE5TEREN der STAD ALKMAAR. Gezien het bes.uit van Z. IYI. van den róe Augustus 1823, (staatsblad ri.p. 32) houdende bepaling, dat van den ie October ^23. af, in alle publie ke stukken de voorwerpen, welke in netlerlandsch gewigten leng te, land,- of oppèi vlakte -maatWorden uitgedruktde bij de Weten de besluiten te dezen opzichte verordende benamingen zul len moeten voeren, zonder dat het geoorloofd zal zijn daar ueven-s eenige der oude'benamingen te plaatsen, of deze alleen te beiigen. Dat, dien tengevolge, de openbare aankondigingen vso vefkoo- pingen, verhuringen, verpachtingen, aanbestedingen of ten toon stellingenvan roere .de of u. roerende goederen en waren, en de op gaven of aanduidingen Van dezelve, niet anders dan in voornoemde nietiwe, of sijstétnatischè benamingen wogen plaats hebben, het zij dat dezelve vooikomen of omschreven Warden, in gedrukte of geschrevene public tien, dagbladen, cacalo'guSsennotitien, prijs couranten en verdere srukken vsn dergelijkéd aard. Gezien de dispositie van 11. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van dei n« Sebtember 1823, nü. 15. houJende aan schrijving om den meest mogelijke publiciteit aan de bepalingen van 'sKonings voormeld besluitte geven, eu alle middelen aantekenden en bit de hand te nemen,-om de vereischte executie en handhaving van 'sKonings gemanifesteerde intentie ten dezen krachtdadig te helpen bevorderen. Geven bij dezen san de Ingezetenen dezer Stad en jurisdictie van dien, te kennen dat gelijk het metriek Stelsel zich' door deszeifs eenvoudigheid en gem kkeüjkheid, vooral na de invoering van het decimaal Murtsteiselrh ten hoogten doe)matig aanbeveelt, de ken «is van hetzelve van het grootste belang is, en de moeite om die kennis te verkrijgen, wezenlijk meer in schijn dan in de daad bestasr Dat daar en tegen op de stipte uitvoering der besluiten, en het tratniwkeung toezigt der administrative en regcerlijke autoriteiten door L. M. den hoogsten prijs wordt gesteld, en dat mits dien tea «moe tich voor on sugenaarohedeu, procedures en vervolgingen te /-ic" tea vol!en' ea ter goeder trouw naar s Rijks wetten te gedragen. Vermanei.de Burgemeésteren abno met den meesten ernst, de In gezetenen dezer Stad e; Junsdic ie van dien, zich stiptelijk n ar J' °vereï bes!'Jit v' ^n «S Augustus 11. te ge h',nV'' h e- "1 ne" w 'n C0ll!r3ventie daar mede mogten handelen naar be-md van zaten, zullan worden gecorrigeerd. Alkmaar den 30e September 1823. Burgemeezteren voornoemd, G. F. V E R S C H U I R, yt. Ter ordonnantie van dezelven, G' de IIEER, V i n. I -m* 151 NNE NLAND S CHE BERIGTEN. Leidem, den 5 Oettber. De verjaardag van den voor Nederisna cn inzonderheid voor Lef.? dens ingaz.etenen eeuwig gedenkwaaraigen dag hunner verlossing van de spaausche overheersching en van het ontzet dier stad, op den 3 October 1574, is heden godsdienstig ic de kerken gevierd, terwy! zulks op 11. vrijdag door de heeren studenten dezer hooge school geschied is, ingevolge een daarvan gedrukt en alom aangeplakt pro gramma. Reeds in den vroegen morgen wapperde de vlaggen, zoo van de akademie., 'sRijks museum, schouwburg, studenten-societeit, als uit een groot aantal woningen der akademie burgers. Ten 11 ur begaf zich eer.e commissie uit de jongelingschap aar hunne socie teit en deden aldaar tot eene allezins gepaste en treffende beiiinering aan Leidens ontzet eene uitdceüng van haring en brood aan de nooddruftige ingezetenen, hetgeen met de grootste orde, tot waar achtig genoegen van duizende aansckouwers en met de grootste zelfsvoidoening plaats had. De guile vreugde van dien dag werd des avonds vermeerderd door eene buitengewone representatie van de koninklijke nederduïcsche tooneellisteowaarbij door den mede directeur Bingley ee 11 op dit feest toepasselijk vers werd gereciteerd" Des avonds wedijverden de studerende jongelingen in het illumineren hunner woningenwaarvan sommigen met dichtregelen en ir.scrip- tien prijkten. Inzonderheid muntte daarin uit de sociëteit van hee ren studenten, waarvoor eene fraaije eerepoort geplaatst was met eene latijusche inscriptieen boven dezelve las men eenige fraiije en opmerkenswaardige dichtregelen terwijl de. huizen van heeren burgemeesterenhoogleeraren en vele burgers mede verlicht waren. Dit feest eindigde met een vriendschappelijk collation van heeren studenten in voornoemde sociëteit, hetgeen werd opgeluisterd door eene fraajje muzijk van de garoizoens-rouzijkanten. Die dag is ove rigens met de grootste orde afgeloopen, en zal by Leidens jugese» tenen lang in aandenken blijven. Brussel, den 6 October. Gisteren, zondag, ten 4 ure namiddag, is de diligence van den heer de Gen /,.van A uwerpen i 11 welke zien twimig passagiers bevon den, inde nabijheid van. Vilvoorden, zcer ongelukkiglijk in hêc uar.aal gestort, ten gevolge van het breken der leiseis. De iieer Lr maire, architect van Antwerpen, is daarbij, omgekomen. Aan de anuere zeizigers heeft men alle mogelijke hulp luegebragt, zoo dat dezelve, zoo wel als de goederen, gered zijn geworden. Als de vermoedelijke oorzaak van het ongeval meldt men, dat de paarden dei; diligence schichtig waren geworden door de ontmoeting van een* hord, die, vaneen' halsband met bellen voorzien, al-blaffende een rijtuig voorafging, dat de diligence moest passeren. Het voor* see linker paard stiet tegen het regtsc'ae, zoo dat de regtscbe paar den, me: meer betoomd wordende, inweerwi! van de tegenwoordig, heid van geest en pogingen van den conducteur, met deu wanen fn de vaart geraakten. Utrecht, den 7 October. HH. MM. de Koning en Koniogin, benevens HH. KK. HH prins Fredertk eo Prinses Marianne zijn, heden, respectivelljk kol mende vsn s oravenbage en van Brussel, door deze stad gepasseerd zich naar het Loo begevende. AANMERKINGEN over SPANJE. Een Ëngelschman J. Ouinheeft onlangs eene beschrijving uit gegeven, van zljae reis, me hij in her laatst van 't vorige en het begin van dit jaar door Spanje beeft gedaan. Zij bevat eene menig te bijzondere en merkwaardige trekken over dit thans zoo belang rijk geworden land eu deszeifs bewoners. Aan geene zijde van Burgos, hield alle gemak op. Geene herberg bood eenige verkwikking aan. De partijgangers hadden alles weg genomen. nir vrees voor h«m durfde men niets «nnschaffen. Wal ging en morsigheid benamen deu lust tot eten bij den grootsten honger. Hoe meer de de reiziger de hoofdstad naderde, hoe slech ter de herbergen werden. Mijlen ver zocht het oog te vergers een dorp of sporen van de vlijt des landmails. Geene kudden grazen op de vlakten, geen halm vindt men op den akker. In eene herberg 8 mijlen van Madrid, waren maar twee bedden te bekomen. Dege- heele maaltijd bestond in eijeren en druiven; één verroest mes moest voor allen dienen. Noch landhuizen, noch verkoelende bosschen toonen de nabijheid van Madrid aan, hetwelk, als een tweede Pai- raijra, in de wildernis staat. De morgens en avonden zijn bier in den winter zeer koud en het laatste jaargetijde zeer ongezond. De stad ligt zoo hoog boven de oppervlakte der zee, dat een nog zoo geringe koude wind, zeer nsdeelig voor zwakke longen is. De Spanjaard wikkelt zich uit dien hoofde tot aan de oogen in zijnen mantel. Over het algemeen behsoreu borstkwalen hier te huisen de reiziger merkt op, dat dezelve grootendeels gevolgen zijn 'van het cigaren rookei. De cigaren bestaan hier uit eenige tabaksbladen in esn geolijd papier gewikkeld, zoo dat meer dit papier dan de ta bak gerookt wordt. De zindelijkheid der straten is zeer gering; j j, t 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1