ALKMAARSCHE v. fte :n- cr- de al- z(Is voor NO. 4$, A<\ 1823. Het navolgende is ons uit Pieterbierum (gemeente Eenrum) ge» ®ond»uj or o ietï K /au i*r» nde en- de rf. iCb. van mi. ma- in 323» i-ior Viv IQO- jl)ü| ra er* mal, >n en itore 8aj, ioel- 1 hac ïnige IJ/SU» ander RIT :e ge» 5 18 :n e» ander itsfra» /f. P. pp de enefi- g van NJET- «ddags Vrie. Z, al! duim? ihouu Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 19 September. I^ic bet zuiden van Iieriand ontvangt men weder, aints eenigen jde ontrustenden berigien. Op vele plaatsen wordt bet vee itt set land oeschadigd of bet te veld staande gewas vernield, alles uit beat tegen de eigenaars, die, soms op de publieke wegen, en zelfs ernns m hunne woningen overvallen en mishandeld worden. In- Sföschen worden op verscheidene plaatsen, meer dan voormaals, onschuldiger, gevat en gestraft; maar, gelijk de Times aanmerkt, Si'e sterk de wet, ter gevolge der jo. gate par emeutsbesluitente genwoordig ooit in Ierland zij, zoo is zij sterk in alles, behalve ct't gee i oe ware sterkte van wetboeken en van gou 'ernementen cjtmaakc, den goeden wil der genen, osder welke zij werken moet. Rij Scarborough is een gedeelte der Clif, of van het hooge zeestrand, ingestort. Een man en twee paarden zijn er onder be dolven geworden, doch naar alle menscbel(jke waarschijnlijkheid liad het ongeluk veel grooter moeten zijn. Een dagblad van New-York deelt, op de getuigenis van ge- looi waardige personendie Maranzas bezocht hebben, de merk waardige bijzonderheid rnede, dat er in een dorp nabij die stad een uun en ceue vrouw leven die thans meer dan 100 jaren getrouwd z(Jn, Hoewel hunne verstands-en ligcharaelljae vermogens verzwakt Waren genoten zij echter nog eeoe goede gezondheid. Zij zijn blank en an het eiland Cuba geboortig. De man is is8 ea de vrouw 126 jaren oud, OOSTENRIJK. Ween en, den 6 October. Op een landgoed in Zevenbergenin het Hazeger-dal, alwaar de tufnen der romen.sche kolonie Ulpia Trajana zien bevinden, werd onlangs, bij hec bouwen van een nieuw woonhuis, op eene aan merkelijke diepte, een vertrek ontdekt, hetwelk 6 vademen lang en even zoo breeu was. De twee reeds opgede'fde kamers hebben vloe ren van fraai mozaïz; de muren van oe eene zijn met b.omkransen voorzien, en in het midden is een moz ïk scbliderstu' net'welk, levensgrootte l'riamus eil tlecuha voorstelt, aan Achilles om de uitlevering van het lijn van Hector verzoekende. Het schilderstuk van de tweede kamer stelt het oordeel van Paris voor. Men ho-p bij de voortzetting dezer opdeivingen, meerdere oudheden te out dekken. KERK EL IJ KE STAAT. Ancóna, den 21 September. Van Ragtm heeft men de tijding van verscheiden ongelukkige ge- beurtertssen ontvangen. In tde maard Augustus it., is aldaar de warmte tot 31 graden gestegen waardoor aanstekende ziektea zijn ontstaan, welke vele me scheu hebben in het graf gesleept De droogte was buiteiigeifièeri. Den cösten dier maand, verduisterde de lucht eensklaps; een lucht - verheveliug verscheen boven de stad, ging in de z e onder, en veroor'zaakre eene aardbeving, waardoor vele huizen instortten, en onderscheiden menschen omkwamen. De zee was ruim een eene tnjjl van het strand geweken. De eerste tchok van aardbeving had in turksch Bosnië plaats; dezelve rukte een' ontzaggelijken rotsklomp ter nedèr, wélke., iu de zee stortende, cp een met meel geladen v'Sartuig nederkwam hetwelk ten eeneraale ip.de diepte der zee verdween. Het gerucht loopt, dat zich in die «elfde provincie een vulkian heeft geopenbaard. Te Ragusa *i?h een door de Franschen gebouwd fort benevens «en zeer groot aantal huizen ingestort. Rome, den ïS September. De verkiezing van eer,en nieuwen Paus, heden ochtend, geschied, Is met de gebruikelijke forraaiitfciten publiek gemaakt; de geheele bevolking van Rome, welke naar het Quirinaal was gevloeid, heeft de uitbundigste vreugee aan den dag gelegd en deu nieuwen Paus met den.levenigste toejuichingen begroet, toen Z. H. zich, uit hét paleis, naar het Vatikaan begaf, om met de gewone plegtigneid de hulde betooning van het H. kollegie te ontvrngea. De graaf Scipio Chiaramontineef van Pans Pius Pil. is, Wet de prinses Barberini, zijne echtgenoote, alhier aangekomen. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Groningen, den 13 Oeteber. De aardappeltn is eene vrucht, met wier verbouwing men biet en in de ommestr.ken, zich algeoieener oa ergens bezig houdt. De bezitter van slechts een 0,25 bunder bouwgrond, of ze'fs nog minder, plant op een gedeelte daarvan, zonder twijfel, aardappelen. Deze vrucht is hier, bil dezen oogst, blijkens bet benedenstaan- de, bijzonder vermenigvuldigd. Aan ee enkele stengel, onlangs getrocken uit den tuin van de w-duwe O. P. vat Duinen, vond men bij r.aauwkeunge telliug, 315 aardappelen W'aronder een, die op de schaal 3 oneen (Neuetl. ge v woog. Wanneer men na stelt, dat ieder der hier uir groeiende aardappelen, elk jaar weder om op nieuw geplant, Dij eiken oogst ruim een derde gedeelte min der vrucht opbrengt dan de o rspronkelijke, en men uus van eiken aardappel telkens 200 wener opdielf, dsn zou de eerstgeplaute aard» appel, in den tijd van slechts 5 iaren, de verbazende hoeveelheid van 8,400,000 lsiten (nieuwe maat) kun 1 er op everen; stellende, dat er 200 stuks vereischt warden om een achepel te vullen. Arnhem, den 10 October, Deze stad is met afgrijzen en verontwaardiging vervuld over een voorval, hetwelk in den nacht van dtn 8. op den 9. dezer maand heeft plaats geuad. Zie hier wat men deswegens, voorioopig, van goeder hand, kan raededeeien. Eene fatsoe -iyke ongehuwde vrouw, van middelbare jaren, woonde 'ij een winkelier, nan wel ken zij bet vorige jaar een gedeelte van dan wb kei bid overgedaan* in eene voorkamer, en trok van hem eene zekere s ou voor huur van het gedeeltelijk door hem bewoond.' huis. De bedoelde vrouw w.s gewoon dagelijks, .egen over hsre deur, ten huize van een geteut en notabei ingezeten dezer stsdgemeenzaam en ver trouwelijk te verkeeren, en was daar den vvrigen avond tot 11 uren nog geweest, wanneer zij vrolijk an opgeruimd het huis had verla ten, eil zich. als gewoonlijk, met een brandend handlantarentje na r hare k'mer had begeven. Den volgenden morgen kwam eene dienstmeid van haren buurneer in den winkel om iets te koopen. Deze zag bij die gelegenheid Uac de sleutel niet als naar gewoonte, in de deur det door de vrouw bewooide ksmer stak. Dit baard» opmerking, zij kreeg op haar aankloppengeen genoor, en bragc dit ter kennis van haren heer. Er ortstond ongerustheid» en weldra werd nu de kamerdeur openges oken. Men voni inde kamer alles in orde. De slaapplaats der vrouw was in eene alkove» waarvan de deuren gesloten waren. Bij het openen de-rtke ontdek.- ce ch nu een vreesselijk schouwspel. Zd lag in nachtgewaad op het bed, wentelende in haar bloed. AI aanstonds veispreidde zicli het gerucht, dat zij zich zelve had om het leven..gebragtcoch daar deze persoon in gunstige omstandigheden en van een zeer goed gedrag was, en men geen hlijlc van zwaarmoeeigbeid bij haar be speurd had vond dit, hij bet dade'ijk innemen van ii formatie door de politie- in verband mee den heer officier en regter van instructie bij de regtbnnlr yah eersren aanleg, weinig of geen" ingang. Bij eene zeer naauwfceufige inspectie van het üj.k„ werd" de" onzeker heid spoedig genoegzaam w-'ggéhóiöendaar men met eenparige ont zetting der aan wezende.il de duidelijke proeven zag, dat het onge lukkige slagtoffer op eene ilerwree.tcladigsta wijze, door onder scheidene snéden in haten hals moest zijn vermpofd geworden, ter- wifl men uit de wonden aai; beide hare handen als elders, zich eese flaauwe ver eeiding kon maken, hord* ig zij met haren moordenaar, die host welligr in den eersten geruster, slaap overvallen, en dopje kenheliiken teekens het schreeuwen belet heeft, moet gekampt he b ben. Opmerkelijk is het dat de sleutel van de huisdeur, die de ontzielde bij haar droeg, alsmede de sleutel van hue kamerdeur, tot hiertoe niet gevonden zijn; terwijl geenerlei spoor van eenige braak ontdekt is Naast het lijk is een onbebloed mes gevonden. De verdere omwikkeling aan den gevoelvolle» ijver der justitie over latende, is het te hopen, dat de genomene maatregelen, coc ontdek king van deu dader mogen medewerken, eu het wreedaardig vergo- cene bloed moge gewroiten worden. Den 13 October. Ten sanzien van deu alhier gepleegden moord, kan men thans na der de volgende bijzonderheden opgeven. Den dag, na het afschu welijk» bedrijf, had men door nasporingen sterke verdenking ge kregen op den man van het huis, waarin de vermoord# woonde» ten gevolge_ waarvan hij dan ook in verzekerde bewaring werd ge bragt. Bij het voortgezet onderzoekheeft dit vermoeden meer en meer sterkte'bekomen. In dén morgen van den ii. is d? vermoede- lij ke dader op nieuw verhoord, en alstvienin tegenwoordigheid van den rêgi'er, van instructie, subs, officier en commissaris van po litie, onder dè hevigste gemoedsaandoeningen, tot bekentenis van zijne onmenschelijke daad gekomen, daarbij zeggende, dat de duivel hem had overmeesterd. Uit zijne nog verwarde ar.twoordea moec men opmaken, dat het gruwelstuk in den vroegen morgenstond ge pleegd is; want. bij het aanbreken van den dag, kwam hij volgens zijn zeggen, tor zich zeiven als uit eene droom, stond, met hec gestoler.e en bij hem gevondene aanmerkelijke geld [waarom hij dringend benoodigd tvas] in den arm in het voorhuis, en zag du zijn borstrok en onderbroek geheel en al met bloed bevlekt wares. Deze beide stukken zijn werkelijk ook alzoo op een door hem aan gewezen zoldertje gevonden. Verder kan men, ook uit de verwon ding aan de handen van den dader, opmaken, dat de ongelukkige zich stuk moet verdedigd, en haar moordenatr lange met haar moec geworsteld hebben.—' Liefst wil men voor als nog het gordjjr. over

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1