alkmaarsche i Ac» 1823. Deze COURdNT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. - - liUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRIT ANNIE. Londen, den 18 October. J^eheer Canning heeft bekend doep make», dit het gouvernement, ten einde den koophandel mee de provinciën van Zuid - Amerika te beschermen, besloten heeft, om consuls te zenden naar de havens en plaatsen dier provinciënwaar der?' 1 rer tegenwoordigheid van het meeste nut zijn kan. f'oor Mexico zal in Mexico zelf een consul - generaalte Vera - Cruz en te Acapulco, een consul, re. iideren voor Columbia z;l te Santa Fe de Bogota een consul-ge neraal en, teLaguyura, Marcaïbo, Carthagena en Panama een consul zijn; voor liio de la Plata een consul-generaal en een vice- consul te Buennos- Ayreseen consul te Montevideo; voor Chili, te Valparaiso, een consu! - generaal en tw'ee vice-consuls, en, voor Peru, een consul-generaal, en twee vice-consuls te Lima. IONISCHE - EILANDEN. Zante, den 6 September. Devest heeft zoodanig gewoed aan boord der vloot van den ka- pileiu-pacha dit meer dar, 12,000 matrozen 'sedert den I7den junij, de slagtoffers daarvan zijn geweest. BEIDE-SICILÏEN. Napels, den 30 Septembrr. De inkomsten vm dit koningrijk over 1823 beloopen 23 eri dé uitgaven 24 millioetien. Met onderhoud der oostenrijksche troepen is in deze laatste som niet begrepen; dezelve bearaagc 5 tnillioenen 'sjaars; de jongste leaning is toereikende geweest, om die kosten voor het loope u-■ jaar te dekken; nogtans is het te kort in de in komsten va'. Sicilië schrikbarend. Bovendien is de handel in de grootste stremming de voortbrengselen van den grond verminderen cm het geldgebrek doet zich dagelijks meer en meer gevoelen» OOSTENRIJK. Weenen, den 11 October. Tiet bestuur van de nationale bank van Oostenrijk heeft bekend gemaakt, dat men, op dingsdag den i4den op nieuw, met de ge wone formaliteiten, op de glacis, voor 10 miliioenen papieren uiuuc, welke buiten omloop gebragt zijn, verbranden zal., DUITSCHLAND. Frankfort, den 16 October. Brieven uit Konstar,tinopel melden, dat Ibrahim-pacha uit kleitt- Azie naar Konscantïnopel is terug geroepen. Hij moet het legerkorps, met hetwelk hij zich, eenigen tijd geleden, naar Brussa begeven heeft, naar Bujuïdere terug brengen. Men weet, dat de troepen hem zeer verknocht zijnen d it zij steeds in groot misverstand met de Jsnitssren gele.'fl hehben. lnweerwil van de ongunstige berigten, welke de Porta uu verschillende gedeelten van Griekenland bekomen heeftheeft de Groote Heer op nieuw besloten, om alle pogingen in het %erk te stellen, ten einde de Grieken te onderwerpen. Men is voornemens, vele aziatische troepen, die tot uu toe tegen de Perzianen gestreden hebben, naar Europa te doen bomen; zij zijn beiiemJ, om tegen de Grieken te marcheren. Andere aziatische troepen zufen te Konstantinopel in garnizoen blijven, vaa Waar de Janitsareu Verwijderd moeten worden. Van Smirna meldt men, van den i$ten dezer, dat de Hydrioten; Spenzioten en Ipsanoten eene soort van congres te Dheco, in het j kanaal van Hydra, gehouden hebben, tan einde een voor de tegen. woordige omstandigheden geschikt besluie te nemen, en bet is al dasr, dat zij het plan hunner operatie» bij den terugeogt van de i vloot van den kapitein - pacha hebben vastgesteld; men denkt, dat deze zich niet voor in het laatst van septemt>er zal verwijderen, j De generaal Odysseus was geslaagd, om 'ie onenigheden tusschende Hydrioten en ipsarioten en het gouvernement van Grieke land te j doen eindigen; doch er bleef op ce eilanden nog a.tijd eenige gis- ting heerschen. Karlsruiie, den 15 October. j II. M. de Koniegin van Beljeren 11 eergisteren namiddag te Bmch» srd as, gekomenten einde hare ztiacer, pr.nses Amaha, die erns tig ziek is, te bezoeken. 7. f) II. de herrog IVillem van Brunswlik, k'einzoon van mevrouw de landgravin, welke ulc Engeland en Frankrijk terugkomt, wordt morgen te Bruchsal verwacht. H. K. H. mevrouw de groot hertogin douairière is, na na eenige dagen alhier te hebben doorge» bragtgisteren naar Mannheim terug gekeerd. H. M. de voormalige Koningin Frederika is gisteren, met HM. KK. HH. prins Gust/taf en de prinsessen, van de reize,welkje zij naar Zwitserland gedaan heeftalhier geretourneerd. SPANJE. Madrid, den 12 October. Op den öden heeft Z. M. genomen, en op den joden, is in defi oppersten raad afgckoncigd het navolgend decreet: Mijne aandacht vestigende op de barmhartigheid des allerhoog- stendewelke mij uit zoo vele gevaren heeft gereden wien het heeft behaagd, om mij als bij de hand, in het midden mijner getrou we onderdaken terug te orengenondervind ik een gevoel van af grijzen, wanneer ik mij alle de heiligschennissen, alle d> inisdadea herinner, die de goddeloozen jegens den Oppersten Schepper vau het heelai hebben durven plegen. De bedienaren van den godsdienst zijn vervolgd en opgeofferd, de eerbiedwaardige opvolger va, den Heiligen Petrus is gehoond, de tempels des Heeren zi»n gescho den en vernield geworden hec^ heilig Éuangeiie is verguisd, met één woord, de onschatbare naia-* tenschap, welke Jesus Christus ons in deu nacht van zijn" laacscen mailtijd naliet, oin ons zijne eeuwigdurende l'efde en een eeuwig geluk te verzekeren, de heilige hostiën, zijn met voeten getreden geworden. Mijn gemoed kan niet gerust wezen aivorens ik, met mijne on derdanen vereenigd Gode offerhanden van godsvrucht kan aanbie den, op dat Hij, door Zijne genade, den grond van Spanje van zoo vele schenddaden gelieve te zuiveren. Eu ten einde een zoo gewig- lig doel vervuld worderheb ik besloten, dat de juntas, de geregts- boven e» alle ligcbamen van Staat de goedertierenheid des slumgti- gen ten behoeve dar natie zullen inroepen en dat de aartsbisschop» petibisschoppen, vicarissen der kapittels prioren van de verschil- lende orden, en allen, welke eenige geescelijke msgt uitoefenen, zendelingschappen aanstellen, welkeer zich op zullen moeten toe leggen, om alie dwaalleerstelselen alle gevaarlijke en kettersche grondbeginselen, uit ce roeyenen zoodanige geestelijken, welke eener zoo goddeiooze factie tot agenten hebben gestrekt, in de kloosters vau de gestrengste tucht zullen opsluiten. Met mijne koninklijke hand bezegeld." F R A N K R IJ K. Parys den 19 October. Op den 2den October heeft de graaf de Talaruambassadeur van Z. Allerchr. Maj bij gelegenheid van het behaudigen zijner ge loofsbrieven aan den Koning van Spanje, te Puerto - Santa-Maria de navolgende aanspraak aau Z. M. gedaan. Sire De wenschen des Koningsmi'nen meester, zijn reeds vervuld. Uwe Maj. is aan de liefde zijns volks terug gegeven. Spanje Ziet de bron van deszelfs voorspoed heropend, en buropa, eensgezind in detzelfs. raadsbesluiten en gevoelens, verwacht met vertrouwen de toekomst. De snelle marsch van het edele leger des Konings mijnen meester, aangevoerd door deszelfs welbeminden zoon door eeuen prins, waar Frankrijk zich op verhoovaardigtis alle de hin dernissen te boven gekomen, welke zich tegen het goed, dat Uwe Maj. zijnen volken doen zal, verzettenden. Uwe tegenwoordigheid^ Sire, vervult aller harten met hoop. Te midden der ontroering, waarmede zij vervuld zijn, strekken hunne dankzeggingen aan de Goddelijke Voorzienigheid ten bewijze hunner liefde voor dit door luchtige geslacht, dat bestemd is tot de vertroosting der volken ett om derzelver rampen te beelen, en, op dezen .gelukkigen dag, zijn» zoo Fransciiet: als Spanjaarden, in de gevoelens vsn liefdevoor hunne Souvereinen deelende, doordrongen van het denkbeeld, dat zij, om hun geluk te verzekeren, als een eeuig volk moeten veree nigd zijn» Deze eendragt is alles, wat de Koning mijn meester verlangr. Dat Uwe Maj. mij veroorlove, hem uit te drukken, hoe gelukkig ik mij reken van tot deze roemvolle zending verkozen re zijn en van Hoogstdenzelven de hulde van mijnen eerbied eu van mijne grenze- looze zelfsopoffering te kunnen toebrengen. Het dagblad Ie Constitutionnel bevat eene breedvoerige rede nering over zekere loopende geruchten, als of er een ontwerp op het tapijt zou zijn, om eene vijf- of zevenjarige kamer van afg-- vaardigden in te voeren welke niet dan om tfe vijf of zeven jaren zou vernieuwd worden. Dat blad doet dit gerucht vaorkometi als eene polsing vaa dea publieken geest. VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1