t>, ALKMAARSCHE Ao. 1823. Na 45. kerkelijke staat. öeüWKsaÈCl FAN MAANDAG Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ZWITSERLAND. Bern, den 19 October 'e groote raad van geneve heeft, mee eene aanzienlijke meer derheid, de vrijneid der drukpers voor den tHd van een jaar opge schort dien regeroige moeten alle geschriften, van welken aard ook, aan de beoordeling onderworpen worden. In de «erste dagen van october zijn de nieu we wegen der Al pen sterk nescbadigd geworden; die van Splügei. isgedurendeeenen g-heOen dagoverstelpt gebleven, die van Sc Bernard is insgelijks op verscheiden plaatsen door stukken rotsen gestopt *ewee<T In den nacht van den eersten October heeft eene verschrikkelijke or kaan vergezeld van regen, nieuwe moeilijkheden aangebragt in het herscellen der wegen, die echter zoo goed zijn ingerilt, dat oe reizigers, de sneeuwvallen „iet langer behoeven te vreezen, maar men heeft dezelve nog met kunnen beveiligen tegen de instortingen •«an «ukken aard en rots, doch bij geluk zijn deze zeer zeldzaam. Rome, deu 11 October. De Paus heeft gisteren avond voor de eerste maai met de congre- de,r «ven kardinalen gearbeid. Die vergadering vervordert 011 ophoudelijk derzelver opemien. Men hoopt, dat de uitslag van dezen arhcid in volkomen overeenstemming met de weldadige oogmerken des Opper-Priescers zijn zal, hoezeer zekere lieden wil- Jen zeggen dat de advie/ei verdeeld zuUen wezen. Men verzekert dat de kardinaal Cavalchini zijne dimissie zal nemen Ook wil men, at{ de eerwaardige kardinaal Albaniafgemat van den last der pre leutuur del buon governo hetgeen met het ministerie van binnen landsche zanea overeenkomt, insgelijks zijne dimissie wil nemen, eu rust wil gaan genieten. SPANJE. Algeziras den 13 October. 5 vderc vi,f dagen is er een van Rio-Janeiro gekomen schip te Oi iltar gearriveerd. Verscheiden door hetzelve med»gebr*«te en «an verschillende i woners gedresseerde brieven bevestigen de tn Van ten Vgt van 's Konings troepen, o der de hevelen van e,' [e Lima; deze troepen waren 7400 min infan geschied rU"e" 516 dC verovering was zonder slag of stoot KONINGRIJK SARDINIË. Turin den n October. Men schrijft uit Vercelli, dn de Sesiadoor de aanhoudende re hPn^0üda"'¥eZWOllen ls' dat daar door de dijken, binnen we ke zij beperkt was, bezweken zijn, en dat dezelve, op den 26 en a/sten September, op eene uitgestrektheid van omstreeks eene mijlnood louige verwoestingen heeft aangerigt De oude kerk, die der Oude Capucy.ieu genaamd, welke door meer dan duizend personen be Wüonj wordt, 15 door het geweld van het water verwoest. h>n van V e Var Vfr>alJen tu"'- w' lke voormaals aan de inquisitie ken te Letreureï ve"Wü!«en- Mc" biei' vel* ongeluk- F R A N K R IJ K. Parys den 23 October. Het plan is geweest, dat de hertog van AngouUme eerst na den Kör.i g v»n Spanje te Madrid zou komen. Dit pla schijnt veran derd; vva:it de minLcereele bladen inelde, dat de he'tog den 25 bin nen die ho< fnsiad zal komen; terwijl Zi)ne Kath. M. eerst op Al lerheilige zijne intrede zal doen. Ai de laatste spaansche ministers, 1 alsmede de voornaamste leden der cortes en een aantal kooplieden van Cadix, hebben naar Gibraltar de wijk genomen. Volge .s berig- j ten uit Csdix van den io, vlugten dagelijks vele lieden. De tegen- 1 wooruige gezaghebbers aldaar houden zich onledig met het opma tten van li sten der vogelvrij verklaarde, uitgebannen en van hunne p >s.en vervsIlen lieden, gelijk mede van de koopzrs der nationale goedeien. Zijne Kath. M. heeft eene jlinta, onder voorzitting Van ïyi en biechtvader en eersten ministerVictor Saez, benoemd, cie de ver erfelijke boeken voor de jeugd zal weren, en de zoodanige zal bestemmen, die geschikt zijn om menschen te vormen, die den steun van altaar, troon en vaderla. d uitmaken. Z. Kath. M. heeft voortsbij een dekreet, den 13 dezer te Sivilie gegeven, bepaald, at in a Ie kerken des rijks een lijkdienst z;l gevierd worden voor !f j -r®enfD ^le sec*erc den Maart 1820 zijn gestorven, de verdegiug der zaak van God en van hem. De franscbe ministers en de gezanten van het Heilig Verbond hebben de orde va® het gulden vlies van Zijne Kath. M. ontvangen. Het gerucht looptdat de spaansche bezetting van Barcelona,, door Mit a in persoon aai gevoerd, den 9 dezer een gevecht gele verd heeft, dat ten nadeele der fransche wapenen is uitgevallen. Men verzekert ook, dat de spaansche troepen in Cataloi ie weigeren zich aan de franscbe te onderwerpen, in weerwil der orders, daar toe door Zijne Kscholijke iViaiesieit afgezonden. Zeker is het dac de militaire gou-erneur van Seo d'Urgel geweigerd heeft eene kapi- tulatie, op de voet der bezetting van Figueras, aantegaan Ook de spaansc e troepen in Eatnmadura hebben zien niet onderworpen. De minis:erielei'geloven aan oe gevangeneming van tTEro/es niet, maar zeggen dat hij bij Lerida is. De vreemde gezanten te Parijs hebben den 21 hunne pügtple- glng bij zijne Allerchristelijkste Majesteit gemaakt. Hoogstdezelve heeft bij die gelegenheid gezegd: Het it heden de eerstetnyl, dat ik ui. bij mij zie, sedert de jongste groote gebeurtenissen in Spinje. Ik ben geluaSig, mijneheeren uwe suuvereinen daarmede heil te wenscnen, overtuigd, dat ik asn de croonen en volken vaa Europa dienst heb bewezen." De ultras too en zich vergramd over het ontslag van den her- tog van Bellunohun lieveling, ais minister van oorlog. Zij ver- zekeren, dat hij het gezantschap te Weenen niet zal aanvaarden. QArah. Ceur. De europesche verlichtirg maakt thans in de, van de spaansche heerschappij bevrijde, landen van Ameriki groote voortgangen. Te Vera Cruz worden geschriften ten behoeve van ee e algemeene ver draagzaamheid in het stuk van den godtdienss gedrukt. Het gevolg hiervan zal zijn eene groote verat deri g 1. iet slechts in den staatkundi gen toestand van dst land; maar Wat meer zegt, in de openbare ge voelens. Een ander bewijs van deze gelukkige verandering vindc men in een, door de regering van Mexico uitgevaardigd besluie, waai bij de officieren ge! st worden, om eene» dag var. iedere week te besteden :ot onderrigting der soldaten in alle burgerlijke en mili taire pligten, Er is eene commissie benoemd, tot het ontwerpen van een plan van consti utie, dat eerlang in de vergadering det volksvertegenwoordigers zal voorgebragt worden. ArnhCour.} 15 INN EN LANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den 24 October. Men verneemt, dat de instructie van het proces, betrekkelllk de antwerpsche diligence, welke, den sden dezer, bij Vilvoorden, in de vaart is gestort, afgeloopen zijnde, de eigenaar, de d-recteur en de conducteur van gemelde diligence naar de centrale regtbank van dit arrondissement zijn verwezen, om voor dezelve re regt te staan, ais bewerkers van of medepligtigen aan onvoorbedachte!! manslag, begaan door onvoorzlgtigheid gebrek aan voorzorg en niet nakoming der reglementen. Den »7 October. Met de stoompaket the Talbot, heeft men, over Ostende, de londensche brieven van deu 25sten. Dezelve behelzen een herige van Liverpool van den sasten, luidens hetwelk, dien ochtend ten 5 ure, te apping brand was ontdekt, ten gevolge van welken de pakhuizen van den heer Thomas Boost geheel door de vlammen ver- teerd zi,n dezelve bevatten 430,000 schepels tarwe en 100 bsleu katoen; de icnade wordt op 150,000 ponden sterling geschat. Den s8 October Men verneemt, dat de persoon van jan Lostekoetsier van wij len den notaris Coppijnwelke iaarsteder. 2oaten september li., zoo ongelukkig is omgekomen, door het omverstorten van zijn rij - tuig, voor de correctionele regtbank alhier moet te reet staan, ter zake van onvoorbednchtelijSen manslag, door onvoorzigtigheid en gebrek aan voorzorg begaan.Soortgelijke geregtelijke vervolgingen zullen de aandacht der koetsier en voerlieden doen verdubbelen, eu degenen, welke zich in de rijtuigen bevinden, gerust stellen. Rotterdam, den 27 October. Op den 22Sten dezer is de buisvroliw van FreJrik Hofman, tim- mermjBsknecbtwonende te Moerkapelle, gelukkig verlost van twee doch/ers en een zoon, welke, benevens de moeder, vrij wel varende zijn, zijnde deze vrouw in october 1819 van twee zoons, (n janüari) 1821 mede van twee zoons, en f i april 1822 van eene dochter verlost, en alzoo binnen vier jaren van acht kiuderenj waarvan er tegenwoordig zes in leven zj]n.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1