buitenlandsche berigten. DUITSCHLAND. ALKMAARSCHE No. 4$. kerkelijke staat. Ag. 1823. In du s' rijf IOt iN •af« en, t*- :ea eii iter :ele [iete mde 11« t ta of [en, de lan- IIDS- held Deze COUR/INT wordt Hamborg, den 59 October. zweedscbe consul in Alessandria bezit eene rol van papyrus var welke oe generaal Mir.utoli een fac fimili aan de akademie van werenschappen te Berlijn gezonden heeft. Hetzelve is een, vóór 1925 jaren geschreven ea wel bewaard document, zijnde eene soort ran koopbrief, Karlsruhe, den 30 October Het stoffelijk overblijfsel van H. K. H. prinses Amali van Baden, is. gister avond, met fakkellicht, naar het famielie-graf te Pforz heim overgebragt. H. K. H. mevrouw de groot-hertogin douaririêre is alhier aan- ge.omen. H. M. de Koningin van Beijeren vertrekt morgen, om naar Munchen terug te keeren. Frankfort den 1 November. Tot nog toe wacht men bevestigende tijdingen wegens den uitslag uer ondernemingen van de grieksche vloot tegen die der Turken. Omtrent de voorafgaande aanstaken tot die der ondernemingen verneemt men het volgende: Overeenkomstig eenen brief uit fccio van den aoscen october, geplaatst In den Spectateur Oriental, Gevonden zich op Hydra omtrent 6000 matrozen en 180 zoo grooce S kleine schepen; doch wegens geldgebrek hadden er tot nog toe Slechts 40 schepen uitgerust kunnen worden. Dit smaldeel, hetwelk met 15 lpsariotische schepen moest versterkt worden, zeilden den jyden augustus naar Ipsare zijnde de algemeene vergaderplaats. De gansche vloot der insurgenteu zal uit 100 schepen en ao h 30 branders bestaan. Zij durft het vijandelijk eskader niet regestreeks aantasten, doordien, het haar veel te sterk is, maar zij rekent op kunst, geluk en list, en bove :al op hare geduchte branders. Te Dheeo in het kanaal van Hydra, hebben de Spezzioten eu Ipsario- ten iu een kongres, hun operatie*plan tegen de vloot van den lca- pitin-pacha ontworpen." B E IJ E R E N. Augsburg, den 30 October. OhZe Allgemeine Zeitung bevat het volgend artikel. Odessa, den 14 ectobef. Volgens de laatste tijdingen uit Konstanticopelschijnt het, dat Dschanib fendi aileenlijk uit den Divan is geweerd geworden, qm dat hij niet, door zifwe opositie, de beraadslagingen, welke er omtrent de zaken van Rusland hebben plaats gehad, zou tegenwer ken. Intusscben heeft hij zich, sedert hij weder zitting in den di van heeft genomen, van alle aanmerkingen deswege onthouden. De benoeming van Haltb- pacbawelke men als eenen vriend d.er |ani:saren beschouwt, tot kommandant van den Bosphorns, hegfe eenige sensatie veroorzaakt. De afzetting van de i Mufti is,- volgens een aigemeeo verspreid gevoelen, eene der belangrijkste ge beurtenissen, die. sedert de uitbarsting van den opstand der Grie ken, hebben pi mts gehad, iu hoedanigheid van eersten uitlegger der wet en van opperhoofd der (Jlerrias, teckent hij alle de fefta's van den Sultan, welke niet ais heilig beschouwd worden, alvorens hij die erkend heefc Wegens de oorzaak zijner afzetting zijn er zeer tegenstrijdige bergien in omloop. Wij onthouden ons derhalve, daarvan melding ie maken, doch wij vinden, dat de Sultan, door dit besluit, op nieuw veel moed en veerkracht heeft aan den dag gelegd." 6 OOSTENRIJK* IVeenen den 25 October. Z. M. de Keizer is, 0p hoogstdeazelfs terugreis van Czernowitz, den isden oezer, in goeden welstand, te Letnoerg aangekomen, en zou z ch, den 23sten te Hollitsch bevinden, werwaarts H. M. de Keizerin hoogstdenzelven, den 22«ten van hier is tc gemoet gereisd. Z. H. de prins von Metternichdie van zijne onpasselijkheid her- ste:„ rs, was voornemens, mede binnen kort de terugreis naar Wee nen aan je nemen. Middelerwijl bevond zich de graaf van Nesscl- '"ij het verirelt der jongs-.e berigteu, op den lyden dezer, nog Rome, deu 18 October. ïu den avond vaa den lóden ontving de hertog de Montmtrency- Ma /es Cents Uitgegeven. - - jl 1 li ~n5 Lavulambassadeur van Frankrijk, een' bode, welke hem de tij ding van de aankomst van Z. M. deu Koning van Spanje te Puerto Sanna-Maria asnbragt. Z. Exc. ging deze tijding dadelijk aan Z, Heil. en aan den kirainaal Delia SomagliaSecretaris van staat, overbrengen. Z. Heil. ondervond eene onuitsprekelijke vreugde op het vernemen der bevrijding des Konings van apanje, en wenschte den ambassadeur daarmede geluk. De Heil. Vader gelastte vervol gens, dat er, in de drie patriarchale kerken van San-Giovanni di Laterano Santo - Pietro in Vaticano en Santa - Maria - Maggiore een pleg'ïg Te Oeum gezongen, en dat de zegen van het Heilige Sa crament uitgedeeld zou worden, om Goda voor eene zoo uitsteken de we'daad té danken. Z. Heil. zal zich morgen, in persoon, naaf de kerk van San Giovanni di Laterano begeven, om het gezang van dankzegging aan ts heffen en den zegen van het Heilig Sacrament uir te deelen alwaar het Heilig kollegie, en het korps diplomatique, als door den kardinaal Delia Somaglia daartoe uitgenoodigdzicia mede zullen bevinden. In den avond van den löden hebben de fransche ambassadeur, de spaansche minister en de zaakgelaste van Portugalten teeken vata vreugde, hunne hotels doen illumineren. Gisteren heeft zulks ins gelijks van den kant der overige leden van het korps-diplomatique, en bijzonderlijk van den oottenr^jkschen ambassadeur, plaatsgehad. Z. Heil. heeft, op den isdendeszelfs eersten uitgang sedert zij ne komst tot den Pausseljjken Stoel godaan en zich naar de kerk van het Vttikaan begeven. Hij is, op zijnen geheelen weg, door het volk, met de levendigste toejuichingen onsvangen geworden. T U R K IJ E. Janina, den 18 September. Onlangs is alhier een firma afgekondigd, welke de grootste ont steltenis door het geheele land verspreid heeft. Krachtens dit bevel, worden van alle üeden, tot wiens erfgenaam *tf//-pacha zich bad doen verklaren, de sommen afgevorderd, welae zij aan uiens schat kist zouden hebben nloeten betalen, mitsgaders de betaling van alle briefjes aan zijne order, uie, wanneer men er insgelljits daarvan ge vorderde intresten bijvoegt, zoodanige sommen beloopeu dat de geheele provincie zou moeten verkocht wordeneer dezelve zouden kunnen worden betaald. De Musselim van Jania heeft, zonder ee- zins op ii«ie bedenking te ietten, twaalf honderd gewapende garni- svires afgezonden, ooi aiie de christen dorpen onder militaire exe cutie te stellen. Zoo dat men sedert veertien dagen op onze markt niets anders dan meubelen, vee en tot deu landbouw behooreudege reedsdhappen te koop zi'et. De meubelen der kerken worden »ieÉ meer ontzien dan die der particulieren; de weinige kloosters, welke nog överblijvén en waaruit niets meer te halen valt, worden afge broken; de priesters en tnonnikken worden in ketenen geslagen. De uitroeljing des Christendoms is hel geheime doel dier maatregelen. De geestelijkheid is het voorwerp der vreesselijkste vervolgingen. Wij hebben ónl» gs eenen armen geestelijke van de orde van Smt- Bsziiius gezien, die, op de gewone geregtsplaatsaan een kruis hout genageldhet lijden van Christus moest uitstaan en vervolgens door de Turken ievend verbrand werd. Ook viugt ieder Christen, die weg weet te komen, naar More* of vooral, waar hij het lijf kan bergen. Gisteren heeft een van Scodra gekomen courier de tijding der insurrectie van Monu<;egro aangeoragt, hetwelk verklaard heeft, tot de zaak der Grienen toe te treden. Deze tijding komt ons des te waarschijnlijker voor, daar de afgevaardigden van VJadika, drie' maanden geleden, met het gouvernement der Hellenen, eene zamen" komst gehad en van hetzelve uriigsoehoefcen bekomen hebben. Men verzekert, dat er tusscbeu Vladika en de Hellenen een traktaat ge sloten is, zoo dat er iu Opper-Albanië genoegzaam te doen zal komen, dat men geeue troepen daaruit zal kunnen missen. Ook zullen de uit hec laatste gevecht van Carpinizzi ontkomen Albane zen hunnen lancfgenooten zekerlijk niet aanmoedigen, om hun lar.d te verlaten, ten einde in Etolie te gaan vechten. P R U I S S E N. Berlijn dtn 25 October. Zie hier eene kabinets-orderwelke de Koning aan Z. Exc. deu minister vau oorlog heeft toegezonden: Heden heb ik het vonnis van den krijgsraad bevestigd waarbij de graaf Blücher von PVahlstatttweede luitenant bij het eerste regement huzaren, tót eené driejarige gevangenis in eene vesting veroordeeld wordt, uit hoofde dat hjj den tooneelspeler Stith, door een' ponjaard sttèk heeft gekwetst, ofschoon, volgens de wetten, de Zwaarte van de misdaad eene gestrengere straf had verdiend. In dien intusschen de meerderheid def leden van den raad, bij het ver zachten van de gestrengheid der wetteu zich daarop gegrond heefc, dat die officier onder zijne vermomming erkend, er. door den too. neelspeier aangevallen, zich genoodzaakt gezien heeft, zich van zijnen ponjaard te bedienen, te meer, daar nit hoofde van zijn zwak gestel, hem geen ander middel overbleef, om zijne eer te handha ven, zoo kan ik mij niet onthouden van mijn groot misnoegen »aa VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1