ALKMAARSCHE COURANT, ■go- Ao, 1823. No. 4f. en- du- i 8® vijf toe EN :af* en, :ex- ::eu erit .0- eta iar- •na- nk-. de eft; rdfr Deze COURANT wordt voor Zei Cents Uitgegeven TTuv EDEL GROOT ACHTBARE de GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD-HOLLAND. Gezien de missive vin Z. E. den minister van bit-neriandscbe za ken en waterstaat in do 7 October 1823 F. tio. 25a, daarbij te ken nen gevende, d t Z. M. rij besluit van den 15e dier maand no. 50, de door H. F.. G. A gemaakte bepa.ingen, ten aanzien van het ver- r'gten vsn den ijk van maten en gewigcet' met standaarts-naauwkeu- keid, en het daar voor te betalen ijkloon, in allen deeie goedge keurd en bekrachtigd heeft. Brengen bij deze ter kennisje van alle de belanghebbenden, dat de heeren arrond sserae ts—ijbers in deze provó ciegeautoriseerd zijn, die maten en gewlgeen, welke ee> e meet) dan voor den handel noo- diee nasuwkeuDgheid vereiscbenof wWke anders daartoe door de bfla ghebbenden zullen worden aangeboden, met standaarts-naauw keurigheid te verifieren; dat is, met die buitengewone accuratesse, welse bij de gewone vetificatien niet ge ee! in acht kan genomen worden; te dien tfTecte, dat de alzoo geverifieerde maten en gewig- ten, zonder adaisue van eenig- bij de besluiten toegestane remedie, i« aiien dec'e met de itandaarts van den derdei rang overeenstem men ten blijke waarvan zoo'anige geiikte mnen en gewigren, met be" merk van den arrondissements-ijker, tweern ml, naast of order elkander gesteldgemerkt zullen worden; zullende aan de beeren atrondhsemc ts-ijkers, voor deze alzoo verrigce verificatien, een drie dubbel ijtloon competeren. En worden allen die, uit w lken hoofde ook, zouden mogen ver langen hu nen maten en gewigten met deze bijzondere naauwkeu ngi-eid geverifieerd te hebben, bij deze uitgenood'gdzich daartoe aan de beeren arrondissementj - ijkers van hun ressort te adresseren. En op dat niems' d hiervan onwetenhsid zoude kunnen voorwen den, zal deze alotntne worden gepubliceerd en gesffigeerd, wsarmen gewoon is publicatie en ^ffictie te doen, en boverdien worden ge plaatst in de Amsterdamsche en Haatlemsche couranten. Haarlt.n den <i November 1823. Da Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van deztlven, De Griffier der Staten van Holland, J. A. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT. KENNISGEVING. BUR GE ME EST ER EN der STAD ALKMAAR, gezien de In structie, betrekkelijk de uitgiften der Patentendoor uen heer Di recteur - Generaal der Directe Belastingen en Posterijen, op den 4e October i8i9aD. gearresteerd, houdenie dat de patenten en-Afschrif ten door bet Hoofd, of een daartoe door hem oehoorlijk gemagtigd Lid des Gemeente bestums, geteekend, van het Zegel der Gemeen te voorzien, en aan de Patenrpligtigen tegen irurekkirg van het Repu voor den outvang van het billet van aangifte, afgegeven, zuden wor den uitgereiktna dst dezelve behoorlijk gerummefd en in het eerste gedeelte van bet daartoe aangelegd Register zullen ziin ingeschreven; •is ook dat de Patenten, zoo wel de Oorspronkelijke ais de afschrif ten derzelven, en die welke op den naam van anderen worden om iciirever., behoorlijk door den wettigen houder moeten worden af geteekend. Gezien het besluit van Zljre Majeste't van den 17e October 1820 S"aatsblad ro. 22:) strekkenie tot bevordert'g eei er meer rigtige uitvoert' g van Artikel 32 der Wet op het Patemregt tot her sfha len der Pate ten betrekkelijken houdende bepalingen zoo ten opzigte der te doe'e uitnondiging tot het afhalen der Patenten, als ten aan zien van het geen bi) verzuim daarvan moet worden bewerkstel igd en de boete die op het nipt kunnen vertoonen van het Patent bi) de te doe«-e aanvrage volgens I. van artikel 31 der Wet van at Mei 1819 zal worden toegepast. Brengen dien ten gevolge bij dezen ter kennisse van alle die genen weikedaarbij eenig belang mogten hebben en aan het regt van Patent onderworpen zijn. dat z|j zich in persoon, voorzien van het door den O tvanger oer D recte Belastingen binnen deze Stad, van den O1 ivang van het Billet van aangifte, afgegeven Rectien, voorzoo verre oetrefc de KramersPenters, etc. in de tabellen no. 7 en 8, van voorschreven Wet vermeld, welk® kwitantie moeten producee ren van voormelden Ontvangerdat het Patentregt, over dezen tare ten vollen voldaan is, ter bekorting en ter teekening 'van derzelver Patent op het Secretarie dezer Stad moeren vervoegen, alwaar tot dat einde dagelijks van Maandag den 17e November 1823 tot Zaturdag den 29e [Sovember daaraanvolgende ingesloten uitg-zonderd de Zondag van nes voormiddags tien, tot des namiddags twee ure, ral worden gevaceerd. 6 c» Waarschouwende Burgemeesteren teven»aüezoodanlge Patentplig tigen, welke tnogten verzuimen aan deze kennisgeving te voldoen, dat zij zich zeiven te wijten zullen hebben dt nadeelige gevolge die uit het Biet komen afhalen en teekenen van derzelver Patenten, krachtens het bovenge'de besluit van Z. M. de dato 17 Octofchr 1820, en de Wet op de Patenten van den si Mei 1819, zouden kunneu antitaan. Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd, deu ll« November 1823. G. F. V E R S C H U I R, v«. Ier Ordonnantie van deselven G. de HEER, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, herinneren by dezen, alle Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeent® bevinden, d.t i gevolge de door den Hetr Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland bij deszeis besluit van den 29 Oc tober 1822 geformeerde btast door den Heer Militie-Commissaris VAN fVICKEVOORT CROMMELINde Inspectie over de Verlof- gingers op Vrijdag een Een eu Twintigsten November aanstaande, dvs namiddags te één ure zal gehouden worden, roepen mitsdien bij deze op, alle Verlofgangers van de Na-ionale Militie, welke zich in deze Gemeente bevinden, ook daaronder begrepen die tot andere gemeentens als ook dezu ken we ke tot deze Provincie niet be- hooren, doch zich '.innen.deze Gemeente mogten ophouden, met uitzondering echrer der zoodanige), welke tot het reserve Batailloti zijn beboorende, om zich op Vrijdag den Een en twintigste" No vember a.nstaande, des midd gs ten één ureprecies, voor het Raad huis dezer Stad te laten vinden, ten einde door voornoemden Deer Mihlie-Commissaris te kunnen- woiden gei specceerd; worder.de voorts ook nog gezegde Verlofg, gers bij dezen herinnerd, opv-de kleed'ng en kleine Rquipementj stukken, «elke zit van hunne korp sen hebben behouden, als ook hunne Livrets en Attesten Litt. H H. door hun van bet Gemee te bestuur bekomen, alwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, mede te nemen. Burgemeesteren vertrouwen, dat alle de .belanghebbenden de voor melde oproeping stipteli k zullen naarkomendaar zij, die daarin ralatig mogten zijn, zich ze!"en te wijten zullen hebbende nadeeli ge gevolgen, welke daar door overeenkomstig Art. 183. der Wet van 8 Jai uariJ 1827. wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar den 15e November 1823. G. F. V E R S C H U l R Ter ordonnantie van dezelven, G. DE H E E R. BUITENLANDSCHE BERIGTEN, VEREENIGDE STATEN. Baltimore, den 27 S'ptetnber. Wij hebben alhier een' brief ontvangen van eenen inwoner van Marieta, in de provincie Ohio, van den .jdgn dezer gedsgteekend, waarvan wij alhier een kort «xtrac: laten volgen: - .1 De koorts woedt vreesseiijk alhier; ter nasuwernood zijn er gezonde menschen genoeg, om de zieken op te pissen. In onze nabijheid, op de rivier M-ckiogum, in eenen omtrek van twee mij len, zijn vijf en twintig lieden aan die koorts gestorven. In een huis, waarin ik geweest Se", wrren, van het huisgezin, tien men schen ziek en vier overledan. Marietta ligt aan de rivier de Ohio, ylak tegen over'Virginie. Het is eer.e kleine fraaije stad, en het schijnt ter naauwer rood geloofbaar, dat er zulk eene ziekte ia eene zoo gezonde luchtstreek bestaau kan." New-York, den 30 September. Ons dagblad the Evening-Post meldt het volgende: Een brief van Philadelphia geeft verslag van eenen vreesselijketv opstand, welke, den i/dén dezer, aan boord van da Talier, na deszeïfs vertrek ui: de baai van Cheasepeake, is irtgetisrsren- Zie hier de voornaamste daadzaken, zoo als die in de coura: t van Sa lem, welke een lang verhaal daarvan behelstworden medegedeeld j De kapitein Garland, kommandant van de Tatler, in zljre ka juit zijnde, boorde om hulp roepen; hij liep, geheel ongekleed, op hec dek en vend aldaar den steurman d«n heer Badeockvan VAN M A A ND AG DEN 17 NOVEMBER*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1