ALKMAARSCHE Ht Aa 1^23. No. 4!. staten vak Noord-holland. FAN MAANDAG Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. temankers van gedraaid hout. cr„ÜN EDEL GROOT ACHTBARE be GEDEPUTEERDE In ervaring gekomen zijide dat, niet'egenstaande de stellige bepa l;ngen van s Ko'inga besluit van den 21 december 1822 waarbl) de in voerii'g er maten voor granen, zaden boonen, erwten, en der gelijke grutterswaren, mitsgaders voor meel en zout, op den i Tuli? van dit jaar )s va.rgesreld, veie handeldrijvende ingezereuen die toch vm inhoudj-m ten moeten bedienen, in gebreken zijn gebleven, stch van de nieuwe maten te voorzien, en voortdurend van de oude blijven gebruik maken zoodanig dat uit een onlangs bij H. E. G. A. ontvangen rapport consteert, dit op een der graa markten dezer pro- rc'V adnrn,ten mec werking hebben kmt'en gebrag- wor den, dewttl de granen aldaar uit d9 omliggende dorpen, in zakken vsn 36 op iet last zijn aangebragt, alzoo in geen dier dorpen de nieuwe mnouds-maten in gebruik zijn, 0 der voorgeven, dat er pene haive mudde maten te bekomen zouden zijn. Overwegende dat uit de rapporren vatt de heeren arron üssement- Ilkers in deze provincie ten duidelijkste blijkt, dat, zoo al de voor- aai van gei'kte inbouds-nt'ten niet Toereikende tnogt zijn, om da e tik in de beboetten van alle de belanghebbenden te voorzien, dit .leen daaraan toetescbrijven tjd ,c die belanghebbenden nalatig I in hei "«vullen der verpligtingenhun bij bet ko- siiii t es uit van den 21 decern1, er 1822 voorgeschreven de f brie kanten van hunre zijde, met bet verviardigen van inhouds c*r°gy sPa'n a's v,n gedraaid hout (voor zoo geoorloofd 15,3 verflaauwd hebben. Dat a! vetder nit de i' gekomen? rapporten tevens blijkt, dat be hjlve nog meerdere matenmakers die in andere steden dezer provin. cte gevonden worden, alleen te Amsterdam. P. Bernard en Co. Pra t" der L°° CCI mstenmake" vtn gebogen «paan. N. Kortenkamp G. Jansen en H. J. Maar verklaard h«bberdegez'mentlijk in staat te zijn, om 's maandeÜ'ks het volgend getal inaouds-matcn te fabriceren en behoorlijk geijkt jfteleveren, alsi <6 halve m 'dden. 262 kwart niudoet). 245 dubbelde schepels. 245 enkclde schepels. 665 stel onderdeden van 7 stuks ieder, da: is in alles 5500 ma ten, van de halve mudde tot het halve maatje. Overwegende dat deze opgave genoegzstni doet zien, boe onge grond het voorgeven van de zoodanigen is, die om hunne nalatig beid ten deze te bedekken, willen beweren dat er geen nieuwe in- houds-maten te verkrijgen zouden zijn. Overwegende H-t, zoo verkeerde handelingen de executie van'sEo- ni.gs t.es uit van den 21 december 1822 tot nog toe vertraagd heb. ben, hej.de ligt van H. E. G. A. isop alle mogelijke wijze te Wa- kenen te zorg;n, dat de bedoelde bepalingen ten spoedigsteo effect sorteren. Hebben goedgevonden tn verstaan, alle belanghebbendenen voor- al de nering- en_ handeldoènde lieden, die rich ittde nitoefe ing van kun bedrijf van iabouds-matei) moeten bedienen, wei ernstig te ad hor.'erenom zich ten spoedigste van nieuwe inhouds - maten te voorzen; en te ens te bepalen, gelijk geschied bij deze, est 11a den 1 feb fun rij aanstaande, met verdubbel !e gestrengheid re werk zal gegaan, en de bepalingen van 3^423. 424, 479, 480, 481^)482 van het lijfstraffelijk wetboek, ingeroepen zullen worden, regen al ien die ai-dati bevonden mogten worden, in contraventie van 'sko- nings besluit van den 21 decembet rtaa, zich alsnog van oude in- houds-maten te bedienen. Wordende heeren burgemeesteren der steden en schouten der ge. meen.en ten platten lande wel ernstig gelast, dadelijk na den 1 fe bruari! aznst tande, een scherp onderzoek te doen plaats hebben, ten einde zien te overtuigen, dat in allen deele aan de bepalingen van s Komr.gs besluit vauden 21 december 1822 Zal zijn voldaan; met verdere last, om al;® nahtigen of wederstrevigeavolgens de pestaanoe verordenn gen, in regten te doen vervolgen. Terwi'l de heeren schouten der gemeenten tén platten lande, al- Waar granen gecultiveerd worden, serieuselijk geinvtteerd worden, de landbouwers te vermanen, ?ich stiptelilk naar de bePilinren yan •rt. 5 van s Kon.ngs voormeld besluit te gedragen; alzoo na den eersten February aanstaande op geen der gr-anmarkten binnen deze provincie, zakken met graan zullen atinge-omen of verwerkt wof- den, die mee de oij dat src. vermelde Hoeveelheid graans in xich bevat- ten, ten welken einde heeren hurgemesteren Her ste'en, alwaar graanmarkten gehouden worden, op het ernstigs; worden aanbevolen, de noodtge orders te geven, dar alle zakken met graan, welke niet a»n het voorschreve vereischte voldoen, niet ter raa-kt toegelaten of verwerkt, raaar integendeel daarvan geweerd eu afgewezen wor- ceci En op dat niemand hiervan eem'ge onkunde zoude kunnen voor wendenzal deze alomme worden gepubliceerd en ge^ffigeerd, al waar men in deze provincie gewoon is publicatie en affictie te doen* Haarlem den 13 November 1823- De Gedepnteérde Staten voornd. Ter Ordonnantie derzelven, De Griffier der Staten van Holland, A. van ZUYLEN van NYEVELT, HUN EDEL GROOT ACHTBARE DE GEDEPUTEERDE STA TEN FAN NOORD- HOLLAND Gezien de missive van E. E. den minister van binttenlandsche za ken en waterstaat in do 7 October 1823 F. no. 231, daarbij te ken nen gevende, d t Z. M. hij toesluit van den 15e dier maand no. 50, de door H. K. G. A. gemaakte bepalingen, ten aanzien van het ver- rgte» so den ilk van maten en gewigren met standaarts-naauwkew righeiden het daar voor te betalen ijkloonin allen deele goedge- keurd en bek'acntigd heeft. Brengen bi! deze ter kennisse van »11e de belanghebbendendal de heeren arrondissemencs-iikers in deze prnvinci" geautoriseerd zij", die maten e'1 gewigten, welke eene weer d?n voor d"u handpl noo- dige naati'vbeurigbeid vereisehen, of w 'lke anders daartoe door de belargbehbenHeti zu'len worden aangeboden nt't standaarts-naauw keurigheid te verifiëren; dit i«met d>e buitengewone accuratesse» welke Hij de gewone *er;ficatien niet ?eueel in acht kan genomen worden; te dien effecte, dal de alzoo geverifieerde maten en gew'g- ten zonder admissie vin penig-» Ml He bnshd-en roegestane remedie, itt allen deele met de «raodaar'S van den HerHen rang overeenstem - men teblijke waarvan zoodanige kte miten en gewigren, met her merk van den arrondissement? - iikertweemaal, naast of onder elkander gesteld, gemerkr zullen worden; zullende aan He heereti arrondi.sements-ijkers, voor deze alzoo verrigre verificatien, een drie dubbel ijkloon competeren. En worden allen die, uit w Iketi hoofde ook, zouden moge* ver- j ne.'^ maten C" gewfgre" met Heze bi'zondere naauwken- ng eid geverifieerd re hebben, bji tff7e uitvenoodlgdzich diartoe san de heeren arrondissements-ijkers van hun ressort t- adresseren. F.u op dat nïema-d hi»rvau ouwetenheid zoude kunnen voorwen den, zal deze alomme worden gepubliceerd e-' g-ffireerd. wsarmen gewoon is pnblicine en affictie te doen, en bovendien worden ge- pmstst in de Amsterdamse en Hsarlemsche couranten, Haarlem den 6 November 1823. De Gedeputeerde Staten voornoemd'. Van TETS van GOUDRiAAN. Ter Ordonnantie van dezelven De Griffier der Staren van Holland, J. A. van ZUYLEN van NYEVELT KEN NISGEFINGi BUR GE ME ESTER EN der STAD ALKMAAR, gezien de In structie, betrekkelijk de uitgiften der Patentendoor den heer Di recteur-Generaal der Directe Belastingen en Poseerden, op den 4e October 1819aD. gearresteerd, houdende dat de patenten en Afaehrif- ten door het Hoofd, ofeen daartoe door hem behoorlijk gëm ngtigd Lid des Gemeente bestuurs, geceekend, van het Zegel der Gemeen te voorzien, en aan de Pacentpligtigen tegen intrekking v»n het Recu voor den ontvang van het billet van aangifte, afgegeven, znHén wor- den tiitgefeiktna dat dezelve behoorlijk genummerd en in het eerste gedeelte van het daartoe aangelegd Register zullen ?iin ingeschreven; als ook dat de Patenten, zoo wel de oorspronkelijke als de afschrif ten derzelven, en die welke op den naam van anderen worden om schreven, behoorlijk door den wettigen houder moeten worden sf- geteekend. Gezien het besluit van Zijre Majesteit van den 17e October 1820 (•staatsblad ro. 22:) strekkende tot bevordering eener meer rigtigé imvoern g van Artikel 32 der Wet op het Patemregttot he; afha len der Patenten betrekkelijk, en houdende bepalingen zoo ten opzigté der te doene uitnoodiging tot het afhalen der Patenten, als tenaanA Zien van het geen hij verzuim daarvan moet Worden bewerkstelligd en de boete die op het niet kunnen vertoonen van het Patent bit dè te doene aanvrage volgens u van artikel 32 der Wet van 21 Mei 1819 zal worden toegepast. Brengen dien ten gevolge bij dezen ter kenniase van alle diegenen welke daarbij eentg belang mogten hebben en aan het regt vsn Patent onderworpen zijn, dat z\zich in persoon, voorzien van het door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1