Run edel groot achtbare de gedeputeerde ALKMAARSCHE C O U R A N g: Ao. 1823. No, 49. t. w- - J <s gË&L t. w- ■-*"*n*r, r* d: ISKiLL 113' i <a« ud /er- a6 tat" .ns£ ea vet- J 7 rf- I aea eiig nt, ue- ;wee erea ireii >aaj* atn, ilea, ver in- eea iiiia- irt. 'gen, wijlt ver» - en zoeit ischt sten; tour,, inde, a ie» rlz. Jilsnd ren tj EN, >3pan- ic, ec l slier- van eer ge' STATEN van NOORD-HOLLAND. In ervaring gekomen zijnde dat, niettegenstaande de stellige bepa lingen van 'sKoiings nesluit van den 21 december 1824waarbij de Invoering der Maten voor granen, zaden, boonen, erwten, en der gelijke grutterswaren mitsgaders voor meel en zout, op den 1 Julij van dit jaar is vastgesteld, vele handeldrijvende ingezetenen, die Etch van inhouds-maten moeten bedienen, in gebreken zijn geblever, lien van de nieuwe maten te voorzien, en voortdurend van de oude blijven gebruik maken zoodanig dat uit een onlangs bij H. El G. A. ontvangen rapport consteert, dat op een oer graanmarkten dezer pro vincie, de graanmaten niet in werking hebben kunnen gebragt wor den, dewijl de granen aldaar uit da omliggende dorpen, in zakken van 56 op het last zijn aangebragt, alzoo in geen dier dorpen de ■nieuwe inhouds-maten in gebiuiit zijn, o.der voorgevendat er geene halve mudde maten te bekomen zouden zijn. Overwegende dat uit de r pporten van de heeren arrondissement- ijkers in deze provincie ten duidelijkste blijkt, dat, zoo al de voor fase van geijkte inhouds-maten niet toereikende mogt zijn, om da delijk in de behoeften van allp de belanghebbenden te voorzien, oit alleen daaraan toeteschrijven is, dat die belang lebbe oden nalatig zijnde geblevenjn üet vervullen der verpligtingen.» hun bij het ko j ftinklijk besluit van den 21 december 1822 voorgeschrevendeforie- kan ten van hun.r.e zijde, met het vervaardigen van inhouds-maten, zoo van gebogen spaan als van gedraaid hout (voor zoo veel dit geoorloofd is,_) verilaauwd hebben. Dat al verder uit de ingekomene rapporten tevens blijkt, dat be halve nog meerdere inatenm keis die in andere steden dezer provin cie gevonden worden, alleen te Amsterdam. P. Bernard en Co., 'J. B- van der Loo en matenmakers van gebogen spaan. J. Prast. J JV. Kortenkainpj 3- O'. Jansen en J matenmaker# vau gedraaid kout. H. J- Maat' verklaard hebbende, gezamentlijk in staat te zjjn, om 's maandeli'ks het voigend getal inhouds-maten te fabriceren en behoorlijk geijkc afteleveren als s 56 halve mudden. 262 kwart mudden. 24; dubbelde schepels. 24.5 enkelde schepels. 665 stel onderdeden van 7 stuks ieder, da: is in alles 5500 ma ten, van de halve mudde tot her halve maatje. Overwegende dat deze opgave genoegzaem doet zien, hoe onge grord het voorgeven van de zoodanigen is die om hunne nalatig he <1 ien deze te bedekken, willen beweren ,dat er geeu nieuwe in houds-maten te Verkrijgen zouden zijn. Overwegende dar, zoo verkeerde handelingen de executie van*sKo* nir.gs besluit van den 21 december 1822 tot nog toe vertraagd heb- ben het de pügt van H. E. G. A. isop alle mogelijke wijze te wa ken en te zorgen, dat de bedoelde bepalingen ten spoedigscen effect sorteren. Hebben goedgevonden en verstaan, alle belanghebbendenen voor al de nering-en handeldoende lieden, die zich inde uitoefening van bun bedrijf van inhouds-maten moeten bedienen, wel ernstig te ad horteren, om zich ten spoedigste van nieuwe inhouds-maten te voorzien; en tevens te bepalen, gelijk geschied bij deze, dat na den 1 februari) aanstaande, met verdubbelde gestrengheid te werk ïalgegaau, en de bepalingen vanart.423. 424, 479, 480, 48100482 van het lijfstrafF.'iijk wetboek, ingeroepen zullen worden, tegen al len die a|«dan bevonden tnogten worden, in contraventie van 's I(o- nirgs besluit van den 21 december 1822, zich alsnog van oude in houds-maten te bedienen. Wordende heeren burgcraeesteren der 'teden en schouten der ge meenten ten platten hr.ee wel ernstig gelast, dadelijk na den 1 fe bruari] aanslaande, een scherp onderzoek te dueu plaats hebben, ten einde zich te overtuigen, dat in allen dcele aan de bepalingen van s Konicgt besluit van ben 21 december 182s zal zijn voldaan; met verdere last, om alle nalatigen of wederstrevigeavolgens de bestaande verordei i genIn regten te doen vetvolgeu. Terw! I de heeren schouten der gemeenten ten platten lande, al waar granen gecultiveerd worden, serienselijk geïnviteerd worden, de landbouwers te vermanen, zich stiptelijk naar de bepalingen van «r 1, 5 van s Konings voormeld besluit te gedragen; alzoo na den eersten februarij aanstaande, op geen der graanmarkten binnen deze provinciezakken met graan zullen aangenomen of verwerkt wor den, die niet de bij dat art. vermelde hoeveelheid graani in zich bevat en, ten welken einde heeren burgeme"stercn der steden, alwaar graanmarkten gehouden worden, op het ernstigst worden aanbevolen, de noodige oroers te geven dat alle zakken met graan welke niet aan het vootichreve vereischte voldoen, niét ter markt toegelaten ot verwerkt, maar integendeel daarvan geweerd en afgewezen wor- C6tte En op dat niemand hiervan eettige onkunde zoude kunnen voor wenden zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerdal waar men in deze provincie gewoon is puulicatie en sffictie te doen» Haarlem den 13 A'tvember 1823* Be Gedeputeerde Staten voornd., Ter Ordonnantie derzelven, De Griffier der Staten van Holland, J. A, van ZUYLEN van NYEVELT- De STAATSRAAD GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND Gezien de missive van den Heer Opperjagermeester van Z.M.Opp 't- hourvester voor da Noordelijke Provinciën van den 22 dezer No. 1*Ias drarblj te kennen gevende dat aangezien den staat van het Jagtveld allerwege als ongus'ig beschouwd wordt, de sluiting der gronte Jag: dit aar op den 10 December aanstaande zoude kunnen gesteld wor den, met verzoek indien daartegen bij Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie geene bedenkingen bestaan daarvan de noodige aan- kondigigingen te doen overeenkomstig *s Konings besiuit van den 5 Julij H. (staatsblad no. 26). Gezien de deliberatie van Heeren Gedeputeerde Staten dezer pro vincie van den 27 dezer No. 11, zich datroij volitomen met het ge voelen van den Heer Opperjagermeester Opperhoutvester voor de Noordelijke Provinciën vereenigeude. Brengt bij deze ter kennhse van alle belanghebbenden, dat de grotte Jagt met den to December aanstaande, zal gesloten zijn. Haarlem den 28 November 1823. De Staatsraad Gouverneur voornd., Van TETS van GOUDRIAAf}; BURGMEESTEREN der STAD ALKMAAR, in ervaring ge komen zijnde, dat in weerwil van de duidelijke bepali, gen welke ten opziC' te van de perceptie der Stedelijke middelen bij meer dan «e e gelege lieid ter kem.isse vin de behnghenbe iden zijn gebragt, des niettemin n«n dezelve v*n tijd (ui tijd bet zij dan met opzet of wel ter goeder trouw, uitleggingen wor;er. gegeven welk geen» sins met het waar verstand derzelve overeenkomen, en welke de na- deligste gevolgen hebben voor de perceptie der Plaatselijke Lasten. Gezien art. 37 der Wet vas 2 Augustus 1822 op bet Buitenlandsch gedisteleerd art. 77 der Wet van den a6 dierzelfde maand op her Binnei lardsch gedisteleerden het 233 art. der algemeene Wet op de invordering der In- en Uitgaande regten, enz. llebnen besloten en besluiten: Art. 1. Alle invoert' g zoo v»n Buitenlandsch als van Binnenlandsch gedisteleerd, zal door de gtëmpfoljeerden der Plaatselijke Belastin gen onderzocht worden, ten einde zich te verzekeren, of de ver zending dier dranken van de bij art. 38 en 77 de Wetten van 2 en 2(5 Augustus 1822 vereischte billetten vergezeld gaat. Art. e. Vooralle de h eveelheden de yier kannen te boven gaande zullen zij zich het vervoer billet doen vertoonenen in geval van weigering of overtreding, zullen, zij de'dratiken provisioi.ee! doen aanhouden, en daar van gezsmentlijk met eenen van de beambten der accijnsen welke zij zich te dien einde onmiddelijk zullen toevoe gen, proces-verbaal oj.tr.aken. Art. 3. Bijaldien de vervoerd wordende hoeveelheid beneden da vier kannen is, zullen de Ontvangers der Plaatselijke belastingen-, de Reglementen, voor z >0 veel betreft de overtredingen bp het stuk der Plaatselijke bel 'Dingen eenvoudiglijk ten uitvoer brengen. Art. 4. Zoo dikwijls er eene overtreding bij gebrek aan een vervoer billet in het belang der administratie van de in- en Uitgaande regten en accijnsen zal geconstateerd worden, zal de Ontvanger der Plaat selijke belastingen worden toegelaten om in de daaruit voortvloei- jende boete te deelenzut'ende uit gedeelte der boete door de Direc teur der evengemelde ariministraie worden geregeld. Art. 5. Wijders word bij meer ampele interpretatie van het g.eert bij art. 59 van het algemeen Reglement op de invordering der Ste delijke accijnsen ten aanzien der restitutie is voorgeschreven, be paald; geene restitutie van Stedelilke belasting wegens uitvoer van Dranken naar buiten deze Stad, zal plaats hebber dan na dat aan den Stedelijken Ontvanger, door welke het billet tot consent van uitvoef is afgegeven, zal zijn vertoond het bewijs-, d:t het uitgevoerde we zenlijk ler plaatse der bestemming is aangekomen, en de kwantiteit en kwaliteit aldaar is geconstateerd, en bevonden te zijn overeen komstig den inhoud van het Consent billeten welk bewijs Z; 1 moe ten zijn afgegeven door de survtiüeerende Lanris-ambtenaren op zoo danige plaatsen, alwaardezelve gestationeerd zijn en, op dat op zoo danige plaatsen alwaar geene dergelijke ambtenaren af geëmploijéer den aanwezig ziln, geene uitslagen met genot van restitutie onmoge lijk worden, zal de afteekening van den Schout der Gemeente welke op zijne verantwoording we' zal w'llen verklaren dat de uitgeslagen wijnen en dranken door hem zijn g.eè'zamineerd en metdedaad in zij ne! Gemeente zijn aang.-komen. van dezelfde waarde gehouden etl daarop de restitutie afgegeven worden. Afschrift de'es zal aan de Heer Gouverneur der Provincie wor- den toegezonden, als mede aan de Controleur der Stedelijke m;ddc len alhier, ter uitvoering. Alkmaar den 27» November 1823. Bttrgemeestereu voornoemd, G, F. VERSCHUIR, vt, 7er Ordonnantie van dezelven G. de HEER, Secretaris, Deze COURANT wordt voor '- es Cents Uitgegeven, t FAN MAANDAG DEN 1 DECEMBER»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1