I ALKMAAR SCHE C O U R A N notificatie Ao» 1823. VAN MAANDAG No. 50. DEN 8 DECEMBER» sten ker ?rrV ull- vsu •r.es one ilk- set» lub» oe- entj and i te N, >ao- ca «der IN, lOP der- R«S- - d® nan- ets aan- n da ten. n.t, /met etc. )i*»en Pa- ''oor 1 latrr. \NK dm wist* iaan. va» vkck irfi„ :stas Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. \J% STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLd cw- i Ontvangen hebbende het besitit van Z. M. van den 22 nov r Jl, (srsttsbfsd 1,0.47.'), bepalend» eene aanstaande vermied; de Waande van de schellingen en zestbslven, ten koste van het rijk Zijnde dat besluit van den volgenden inhoud: Wij WILLEM hit de gratie GodsKoning der Nederlan den, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Alzoo. wij in overweging hebben genomen: T>,t l et kmchtg ifk doorzetten van bet nieuwe muntstelsel eene algemeen verlangd'' en hoogstwenscbelijke zaak is tbij de steeds voortdurende aanmunting van nieuwe specten, Hj?i' derliik tot het verlangde einde strekken kan bet brengen van ce ga gb re waarde der schellingen en zesthalventhans in de noor delijke provi cien in omloop, tot die van een kwart gulden of vijf 'èr. twintig centen; Dac zoodanige waardering, n» genomen proeven, j'uist bevonden en -Izoo eene ware voorloopige vermunting is; Dat deze ver'agirg der gangbare waarde, krachtens het aangeno men begi isel bij de wetten van den 28 september 1816, (staatsblad r,«. 50) e" 27 d.cember 1822, (staatsblad no. 59). buiten bezwaar der i gezetenen en ten koste van 'j rijks schatkist behoort plaats te hebben Du die maatregel in deze oogenblikken, waarin een groot gedeel te van die munten in de openbare kassen zij 1 of zullen worden ver zame'd, ten minsten ongerieve van bet algemeen kan worden be - VerkstelLgd Op de voordrsgt van onzen minister van financiën van den 20"»» dezer, w arhij /ljn overgelegd het advies van raden en generaelmec» teren v«n de munt, mitsgaders verschillende consideration door hen, ten aanzien van de verlaging van de waarde der schellingen en zest halven - ingewonnen in het bijzonder ook die van president en d recteuren van de nerferlandsche bank; Hebben besloten en besluiten: A"t. r. De schellingen er zesthetlvcn in de noorde'ijke provinciën van het rijk gemunt en aldaar in omloop zij d? zullen, 'te rekenen van en me: wonsdag den 17 december eersrkomtnden -in 's rijks kassen aangenomen en daarbij uitgegeven worden, mi'Sgaders in den hardei gangbaar zijn, voor viif en twintig centen nederlandscb. A't. 2. Aan de bezitters van schellingen zal worden vergoed het onderscheid van vi;f centen op lederen schelling, en aan de bezit ters van zcsthaiven het onderscj^gid van twee en een halve center, op iedere zesthalf, op den voet>u de »o'geude artikelen omschreven. Art. 3. De bezitters van de bovengemelde Rpec'en zullen dezelve, van donderdag den 4 tot dingsdag den 16 december eerstknmenden, dagelijks ten kantore van de o -t va':gers - generaal en particulier in de noorde! *lee provEc'en kunnen overbrengen, tegen ontvang der Ru nog gangbare waarde van dertig en zeven en twintig cn een halve eenten zes en vijf en een halve stuivers'). Deze warde zal aan hun worden voldaan in biljetten van de ne- detlandsche bank, of wel in recepissen door den ontvanger uittege- ven, ten bedrage van de aan hein overgebrsgte som. Art. 4. De recepis'en bij het vorig artikel vermeld, zullen, te beginnen met woensdag den 17 december eerstkomendentegen klin kenden munt, hetzij schellingen en zesthal-ven, voor de dan gang bare waarde van 25 centenhetzij andere geldspeciënop dezelfde kantoren wasr zij uitgegeven zijn, worden ingetrokken. Art. De bezitters van schellingen en zesthalven ter waarde van vijfduizend guldens of meerder, zullen dezelve onder eigen bewa ring kunnen houden, en aan de ontvangers-generaalof particulier, van donderdag den 4 to' dingsdaj den 16 december eerstKomenden kunnen inleveren aanvragen in duplomet opgave der hoeveelheid, en volgens het formulier ten kantore vin gezegde ontvangers te be komen, teneinde die schellingen en zesthalven van wege gezegde ontvangers ten hunnen huize, op eene gesloten plaais, worden ver zegeld. Art. 6 De verzegeling van zoodanige partijen schellingen en zest halven zal, op autorisatie der ontvangers, door den vrederegter of door eenen notaris plaats hebben zullende de zegels te beginnen met woensdag den 17 december aanstaanden worde» geligt, de hoe veelheid schellingen en zesthalven opgenomen en geverifieerd, mits gaders aan de bezitters worden betaald het onderscheid in waarde, door de vermindering op 25 centen veroorzaakt Arr. 7. Op Woensdag den 17 december eerstkomenden zaldoor de Gouverneurs der provinciën, bij de ontvangers-generaal, endoor de burgemeesters der steden of plaatsen, bij de ontvangers-particu lier worden opgenomen eis geverifieerd zoo de hoeveelheid van de schellingen en zesthalven, welke bij ieder van die ontvangers voor handen zijn, sis de door ge'egde ontvangers gehouden regis'ers wegens de overgenomen schellingen en zesth lven tegen uitreiking va» recepissen volgens de 3de en 4<l« artikelen, en vau de gedane aan- vrtgen tot verzegeling van schellingen en zesthalven, volgens des1*» en 6d« artikelen van het tfgenwoord'g bes t"'t. Onze minister van finantien en onze minister van staat, belast net de generale directie der ontvangsten, zijn belast met deuitvoe- ng van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zaï worden geplaact. Gegeven te 's Gravenhage den 22 November des jaars 1823ea van Onze regering het tiende. WILLEM. Van wege den Koning, J. G. de Mtï van Streefkerk. Uitgegeven den negen en twintigsten November 1823. De Secretaris van Staat J G. de LVi&y van Streefkerk. Brengt hetzelve hij deze ter kennisse van alle de ingezetenen de zer provincie, tot derzelver informatie. En heeft wijders noodig geoordeeld 'lle de ingezetenen op de be palingen van art 3. van hetzelve besluit attent te maken, waaruit het ten duidelijkste blijkt, dat alle de schellingen en zesthalven die van den 4 tot eu met den 16 dezer aan de kantoren van de heereti ontvai?gers-ge, ercal en particulier zullen worden overgebragttegen den tcgcr.woardigen vollen cours aangenomen cn verwisseld zullen worden, en dat alzoo alle de ingezetenen die nalatig mogten blijven, om de bij hem bezeten wordende schellingen en zesciiaWen, voor den 17 dezer ter verwisseling aantebieden aan zichzelven zullen te wijte 1 hebben de sch den die zij daarop vervolgens zullen moeten lijden; wordende dezelve alzoo aangemaand, niet in gebreken te blijven aan de bepalingen van art. 3. van 'sKouings besluit te vol- d°En wordt wilder» bij deze ter kennisse van de ingezetenen der steden Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Hoorn gebragtdat hee- ren burgemeesteren dier stede 1 uitgenoodigd zijn om van hunne uj de de verwisseling van kleine hoeveelheden schellingen en *e^halven voor de ingezetenen zoo gemakkelijk mogelijk te makenei omtrent door H. E. A. «ie noodige bepalingen zullen bettend gemaakt worden. Da: a! vernerten einde de ingezetenen dezer provincie, welke op eeuen meer verwijderden afstand van de kantoren van de heeren omvangers-generaal en particulier wonen, zoo veei mogelijk behulpzaam te zijn. cm de bij hen bezetene schellingen en zestal- ven tegen den tegenwoordige» vollen cours te verwisselen zonder zich persoonlijk aar een der hiervoor bedoelde kantoren te begeven, heeren burgemeesteien der steden alwaar die kantoren niet gevestigd zijn en de heeren schouten der gemeenten ten platten lande, door hem Staatsraad Gou/ertieur dezer provi eie zijn uirgenoofligdten spoedigste, de wijze en plaatse aanteduiden en door publicatie aan diz ingezetenen kennelijk te maken, waarop de sc etiingen en zest halven, van de ingezetenen die zulks zouden mogen verkiezen, te gen refu aangenomen, en door derzelver zorgen, op een der hier voor bedoelde kantoren verwisseld zulier. worden, te» einde alzoo, na den 17 deter, tegen intrekking van het uitgereikte repude volle waarde der afgegevene schellingen en zesthalven, te ontvangen. Vcrtuuwende hij Staatsraad Gouverneur dezer provi cie, alzoo het de kennelijke wil en bedoeling van Z. M. is, dat geheel deze operatie ten koste van het rijk geschiede, en geen der ingezetenen van hetzelve da'rbij eer.ige schade lijde. dezelve zich dan ook be ijveren zullen om de behoorlijke uitvoering van 's Konings bevelen, door bei in acht nemen van orde, en het vermijden van alles wac bij eene zoo werkzame bemoeijing aan de kantoren van de heeren ontvangers - generaal en particulier tot verwarring aanleiding zoude kunnen geven, te heipen bevorderen. Wordende eindelijkten einde alle stremming in de circulatie van de schellingen en zesthalven tus - schen den 4 en 16 dezer welke door een verkeerd begrip zoude kun nen ontsisan, voortekomenMi deze aan de belanghebbende te ken nen gegeven, dat die muntspeciën tnsschen den 4 en 16 dezer den vollen couas blijven behouden, en alzoo order de poeraliteuen ver meld in art. 475 11 van 't strafwetboek in de dagelilk'cbe han delingen tot die cours gangbaar zijn en aangenomen zullen behoo,ren te worden. En ten einde niemand hiervan eerpge onwetenhe'd kunnen voorwen de» zul deze alom worden gepubliceerd en gesffigeerd waar men in deze provincie gewoon is publicatie en affictie te doen. Haarlem den 2 December 1823. De Staatsraad Gouverneur voornd., Van TETS van GOUDRIAAN. z\/\/\/v»-» »- O xD 'I »»- BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, gezien de No tificatie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland van den a1^11 dezer maand waarbij aan de Ingezetenen word ker.n'S gegeven van Zijn Majesteits besluit van den 22»"» November II. waarbij de verwisseling van Zesthalven e» Schellingen vm den 4 toe den 16 van deze masr.d December word geordonneerd en vastgetteld, en waarbij de Plaatselijke Regeeringen word n verzocht en u tgenodigd om deze maatregel zoo veel mogelijk in de hand te werken eu ie bcvorderei. Hebben goedgevonden, bi) herhaling van het geen zoo wel indit Besluit van Zijne Maj|zelve, als in de Notitie tie van den heer Gou verneur ten dezen opzigte is gezegd geworden, de Burgerij en goede Ingezetenen onder het oeg te brengen, dat deze geheele maatregel niets anders ten oogmerk heeft dan om zonder eenige kosten of on gerief der bijzondere Ingezetenen, het nieuw munrstelzel in werking te brengen, dat dezelve dus in genen dcele behoort te worden be schouwd-, als bezwarende of moeilijk, en dat ieder een gehouden cn vsrpligt ia, daartoe zoo veel in zijn vermogen is medettwerken»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1