a W -mMx ALKMAARSCHE COURANT Na 5f* 11 F1 Ao* 1823. 1 Jr - V' V i.- 1 #1 FAN MAANDAG 'Wit'v W ic i*- 7*$uf. 0- DEN 15 DECEMBER. Den COURANT wordt voor 2 es Cents Uit gegeven. E STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD -HOL LAND, Gelet dat bijna alle de Kohieren wegens het pateetregt, over het lóbpende jaar 1823, zijn ontvangbaar ges eld. Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen, dat alle de reclaim- tien out o. t elii g of vermindering in het parentregt over 1823, Oiu'ere.i worden ingediend vótr den 1 maart 1824; tullende na het veriooprn vti: dien termijn, geen® rec>amatieu hoe ook genaamd, tegen .yocn&eide belasting over gezegd tijdvak worden aangenomen. f,n herinnerd bij deze herhaaldelijk een iegelijk, dat deze recla- tnatien op behoorlijk gezegeld papier geschreven, voorzien van een be«us. ri t de verschenen termijnen betaald ziju, en met alle veroere exr eten en' documenten gestaafd, door de belanghebbenden aan oen controleur der directe be ascingen in wiens divisie van controle ue belastingschuldigen beschreven zijn, tegen repu moeten woTdeii ingediendte i eindt* door dezelven, volgens de wetten geïn strueerd, om vervolgens door den heer directeur der directe belas tingen, in- en uitgaande regten en accijnseu, ter decisie aan H. E. G. A. de gedeputeerde Staten toegezonden te worden. En eindelijk dat alle reclamatien tegen meergemelde belasting, wel ke na den 1 maart 1824 zullen worden ingezonden, of die binnen den hiervoor bepaalden termijn ingediend, riiet van de vereischie bescheiden voorzien, of ook aan andere autoriteiten dau den con troleur der directe belastingen, ingeleverd zijn, ten kosten van de reclamanten aan dezelve zullen worden teruggezonden. En opdat niemand hiervan eenige ignorantie zoude kunnen voor wenden, zal deze aloimne in Noord - Holland worden gepubliceerd en gesffigeerd, alwaar zulks te doen gebruikelijk is, Haarlem den 9 Deeember 1823. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDIUAAN. NOTIFICATIE. RÜROEMfcESTF.REN der STAD ALKMAAR, gezien deNo- tifierde vanden Heer Staatsraad Gouverneur van Nourd - Holland van i'en 2)'" dezer maand, waarbij aan de Ingezetenen word kennia gege-en ran Zijn Majesteit! bcsiuit van den 22«««» November II. w>.arbb de verwisseling van Zesthalven en Schellingen vin den4tot den 6 'an deze masrd December word geordonneerd en vastgesteld, en wiarbij de Plaatselijke Regeeringen worden verzocht en Uitgenodigd 0111 deze nuitregel zoo veel mogelijk in de hand te werken en bevorderen. Hebben goedgevonden, bij herhaling van het geen zoo wel in dit Betbm't ,in Zijns Mij Jzelve, «Is in de Notificatie van den beer Gou verneur ten dezen opzigte is gezegd geworden, de Burgerij en goede Ingezetenen onder het oog te brengen, dat deze geheele maatregel ïde'S anders ten oogmeric heeft dan om zonder eenige kotten of on gerief der btlz.ordere l"gezete»en, het nieuw muntstelzel in werking te brengettdat dezel ve dus in genen deele behoort te worden be schouwd, sis bezwarende of moeilijk, en dat ieder een gehouden en verpligt i», daarcoe zoo veel in zijn vermogen is mede te werken. Dat hiertoe wel inzonderheid srekr de verpligting van alle Win- kelneering doende Ingezetenen zoo wef als van alle anderen zonder onderscheid, om tot en met i6<len dezer maand de Zesthalven en Schellingen geenzints aftewijzen maar dezelve te blijven ontvangen voor de cours en waarde waarvoor dezefve tot dus verre altijd gang baar zijn geweest. Dat Burgemeesteren om ook van hunne zijde dezen maatregel voor de Ingezetenen inde uitvoering gemakkelijk ie maken, en voor te ko men dnt door al te groten aandrang of op een er. het ae'fde tijdstip de Ontvanger-particulier welke alhier gevestigd is, niet buiten staat worde gesteld om allen tijdig genoeg te heTpen en daardoor 01 gerief en onaangenaamheden voertekomen. Den heer Thesaurier dezer Stad hebben gelast, om alle dagen, te beginnen van morgen den 5de» December tot en met den i6dtn aan staande te vaceren des morgens van half tien tot 's middags tentwee ure, op bet Stadhuis alhier des Zond'gs alleen uitgezonden, en al daar van alle zoodanige Ingezetenen welke geringe Sommen, niet hoger dan tot tien Gulden loopende, in Zesthalven of Schellingen tegen sndeT geld wenscheen te verwisselendeze Sommen over te' nemen en de waarde dsarvan in andere gelden gratis en zonder eenige kilooning hoegenaamd aftt dezelve uittèreiken. Actum ter Kamer van Burgemeesteren, den 4e December 1823. G. F. VERSCflUIR, Ter Ordonnantie van dezelve» G. 11 "EE R. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, ingevolgearr; 30 der Wet van 8 Januarij 1817 ro. i, verlangende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor den Jare 1824, zoo veel mogelijk aamevuUen met Vrijwilligerswelke zich onder het genot der daartoe gestelde Premie zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne Mede-Ingezetenen op zich te nemen. Brezgen bij deze ter kennisse van alle de Ingezetenen dezer Stad, en Jurisdictie van dien, wdke dit maar eenigzins zoude mogen aangaan. Dat, ingevolge art. 31 der voorsz. Wet als Vrijwilligers kunnen Worden aangenomen alle Ingezetenen welke op den ie Januarij 1824 ongehuwd zijn, hun 19e Jaar ingetreden, en hun 30» nog niet heb ben volbragtten ware dat zi) reeds in dienst der Nederlandsche Aroiie of Nationale Militie hadden gestaan in welk geval zij tot den ouderdom van 35 Jaar zullen worden toegelaten, en de nodige geschiktheid hebben welke voor den dienst hij de Wet wordt ver- eischc, als ook ten minsten gedurende de laatste Vijftien maanden binnen deze Gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding «au de zoodanige zal kunnen geschieden ter gewone hecretarie dezer Stad, dagelijks (uitgezonderd de Zon-en Feestdagen) van des maan dags den 8e dezer maand van des voormiddags tien tot des namiddag» twee ure tot en met den 30 dezer maand December ingesloten. Actum ter Kamer vatr Burgemeesteren voornoemd, den 2® December 1823, G. F. V E R S C H U I R, vt. Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER, Secretaris. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, gezien art.sï der Wet op de Nationale Militievan den 8 Januarij 1817 n°. 1, waarbij is bepaatd dat zich Jaarlijks voor den vijfden Januarij aan het Plaatselijk Bes,uur in geschrift, moeten adresseren, de bij de Nationale Militie voor zich zeiven dienende Manschappen, die in den loop van bet laatst voorleden Jaar het zij door overlijden vare eenen Vader, of wel Moeder, Weduwe zijnde, of door plaats ge had hebbende regcerlijke Separatie of Kcluscheidir g der Ouders, of eiedelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op vrijstelling overeenkomstig de bepaling bij art. 91 en 94 gemaakt hebben verkregen, eu hun ontslag diens volgen» zullen verlanged. En gezien art. 4 van het Besluit van den Heer Staatsraad Gouver neur van Noord-Hollandde dato 25 November 1823, waarbij voor melde 21 artikel speciaal wordt herinnerd. Brengen dienvolgens ree, kennisse van de thans voor zich zeNebij de Nationale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlij ving, ten gevolge van art 21 der voornoemde Wet, redenen vare vrijstelling hebben, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde voor den vijfden Januarij aanstaande schriftelijk aan Heeren Burgemeesteren moete'1 adresseeren, en daarbij tevens overleggen de nodige bewijzen, ingerigr overeenkomstig ca Voorschriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wer gesratucerri, tot welke aanvrage om ontslag, even zeer als de Manschappen zel ve, ook derzelver Ouders, Voogden, Curators en geraagtigden be voegd ijjn. Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd,, den 2* December 1823. G. F. VERSCHUIR, vt. Ter Ordonnantie van dezelven G- de I1EER, Secretaris liINNENLANDSCfIE BERIGTEN. Amsterdam, den 8 Deeember. In onze Stads-Courant van heden leen men het volgend artikel f In den Courier des Pays-Bas, van den lóden, en sommige are- dere brusselsche bladen, leest men een vrij omstandig verhaal van zekere oalustes, die alhier re Amsterdam, t»p den 2den uezerplaatst 'rïïïntHlffl^Miülll.iiiiul

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1