B, 114™'."'""v,n dl*'" 'M' "u wm? ALKMAARSCHE ,e":'di'°i,d" St r ook^6" WCll:e V°,°r deil diea» Wet wordt vegr wegen 3* f- - 7- - - 6. 1/1' 8* -of* 11 6. 1 5'. Ao, s S123. Deze COUR/INT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. NOTIFICATIE. f%Jrs/v/W*"— _JURGEMEESTEREN der STAO ALKMAAR, ontvangen hebbende cere dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland van den ae December 1823 N». ?J|4, (pro*. blad N°. 121) omtrent de admissie van Tapperijen en dergelijke bedrijven, daarbij aan H. E. A in substantie herinnerende: Dat hoezeer het patent niet kan worden geweigerd, de Gemeente - Bestureti echter voikometi bevoegd zijn, om door Politie verordeningen, omtrent de plaats waai den tijd hitmen welken, en de wijze ^?roPd® uitoefening zelve zoodanig te wijzigen, als de vrlj- 'r c d der Ingezetenen met de plaatselijke belangen der Gemeente ,r Jf 0".®re';ns:en,m'1g kunnen brengen, en zij Besturen alzoo het lijdelijk aanzien eeoer onbepaalae uitbreiding ten koste van orde en zedelijkheid niet behoeven en niet behooreti te bestendigen." En in overweging genomen hebbende, dac in de laatste Taren bin nen deze Gemeente de Tapperijen ec andere bedrijver., welke, be halve veele andere irconveniemengevaar loopen op de zedelijkheid tier ingezetenen en de goede orde der Gemeente eenen nadeligen in vloed uitteoefenen, in veele gevallen in zoodanige gedeelten der zlJn gevestigd dat dezelve daardoor dubbel nadetlig worden, en het alzoo noodzakelijk is geworden, daartegen door gepaïte maatregelen te voorzien. bijwezen" goed8evondea Ie bepalen en vastcestellen zoo als zij doen N'emand wie bij ook zij, ofschoon van Patent voorzien, zal van ui voortaan eeniga Tapperijen binnen deze Stsd mogen uitoefenen, oogenaamd Speelhuis, of Danszaal houden of dergelijke bedrllven opngtenzonder zich alvorens te hebben geadresseerd, aan Burge- ine.steren dezer Stad, en van dezelve, met te kennen geving van de rlists waar, den tijd binnen welke, en de wijze waarop, men voornemen» 20mie zijn, aoodsnig bedrijf uitteoefenente hebben verzog; ej verkregen, een schriftelijk bewijs vaa toelating, waarin speciaal de plaats alwaar de uitoefening zal kunnen geschieden, zal zi n uitgenrtikt en het welk door den Commissaris van Politie dezer Stad zal moeten worden geviseerd. ^lll'.®ï!de de Aftreders dezer bepaling vervallen in eene boete van Vijf en twintig Guldens voor de eerste reize en Vijftig Guldens telkens bij herhaling, welke boeten3 zullen komen voor de eens helft ten ten behoeve van den aanbrenger, en voor de wederhelft ten be 10e r, van ie algemeeiie Armen dezer Stad, alles onverminderd, ooi nige verdere Policie verordeningen, ais reeds zijn gestatueerd, 01 in c vervolg nog gestatueerd zouden mogen worden. Alkmaar den 16* December 1823. Bvrgemeestereu voornoemd O'O G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. be HEER. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, ingevolge art 30 der Wet van 8 Januari) 18170°. 1. verlangende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor den [are !8"4. zoo ienotmder'rik "p 'ri>»illiS*ri welke zich onder het genot der daartoe gestelde Premie zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne Mede - Ingezetenen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennisse van a||e de Ingezetenen dezer Stad Dat, ingevolge art. 31 der voorsz. Wet als Vrijwilligers kunnen ons e!uiwd"zfin"tfn a"e Welfce °P de» I-January 1824 Ka, ik I£,e 'asr ln?etredenen bun 30e nog niet heb At mee oi Nationale Militie hadden gestaan in welk geval zif tnr den ouderdom v,n 35 jMr zullen worden roegeUtcn, en de nodige eisch., als ook ten minsten gedurende de laatste Vijftien maanden binnen deze Gemeente gewoond hebbende en dar de JnhJw\ de zoodanige zal kunnen geschiedenter'gewoflPMln^led,nfuan Stad, dagelijks {uitgezonderd de Zon-enFfeüdaL\j,TlltÏT* dsgs den 8e dezer maand van des voormiddacs tien tn- do. tut. ure >,r j j uaags tten t o: des na ra idda es Ure tot eu m4et den 3o dezer maand December ingesloten. Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd, den 2« December 1823, G. F. V E R S C H U I R, Vt. Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, gezien. art.2ï i der Wet op de Nationale Militievan den 8 Januarij 1817 no. 1 waarbij is bepaald, dat zich Jaarlijks voor den vijfden Januarij aan het Plaatsell'k Bes.uur in geschrift, moeten adresseren, de bij de Nationale Militie voor zich zeiven dienende Manschappen, die in den loop van het laatst voorleden Jaar het zij door overlijdeu van eenen Vader, ofwel Moeder, Weduwe zijndeof door plaats ge had hebbende regeer 1 ijke Separatie of Eclitscheidirg der Ouders, of j eiadelijk door overlijden van eeneu Broeder of Broeders, regt op vrijstelling overeenkomstig de bepaling bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen, en hun ontslag diensvolgens zullen verlangen. En gezien art. 4 van het Besluit van den Heer Staatsraad Gouver neur van Noord-Holland, de dato 25 November 1823, waarbijvoor- melde ai artikel speciaal wordt herinnerd. Brengen dienvolgens ter kennisse van de thaDs voor zich zelve bij de Nationale Militie dienende Manschappen welke na hunne inlij ving, ten gevolge van art. ai der voornoemde Wet. redenen van vrijstelling hebben, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde voor den vijfden Januarij aanstaande schriftelijk aan Heeren Burgemeesteren moeten sdresseeren, en daarbij tevens overleggen de nodige oewjjzen, ingerigt ov reer.kótnstig cie Voorschriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet get.tueerd-, tot welke aanvrage om ontslag, even zeer als de Manschappen zel ve, ook derzelver Ouders, Voogden, Curators en gemug gdeti be voegd zijn. Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd, den z« December 1823. G. F. VERSCHUIR, vt. Ter Ordonnantie van dezelven, G' de HEER, Secretaris. 1 URGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, bepa'en bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn vaa Het fijn Wit Tarwebrood 29,5 Ct. per Nederl. Pond. Het grof Bolienbrood 19 Het ongebuild Tarwebrood .22 Het Roggebrood 8* en dat mitsdien de prijzen en het gewigr van het Brood binnen de ze Stad en Jurisdictie zullen zijn als volgt: Pond Once Lood Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood 4- IO. i* 99 05. 33 d. 33 •3 12. 33 S3 93 93 33 >3 I. 3» 99 3 19. 3 9 2. 93 05. I. 33 9 9 3 22. 6. 3!» 33 13 Bollebrood Bollen, 8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood Zullende alles gaar gebakken en niet boven noch beneden de zet ting verkocht, ofeenig brood, kleingebnk, of iets anders toegege ven mogen worden, op de boeten dsartoe staande. Alkmaar, den 22. December 1823. N. van FOREEST VAN PETTEN. Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER, Secrecaris. BUITENLANDSCHE BER IGT£N. GROOT-BRIT ANNIE. Londen den 9 December. Een etigelschman meldt uit Parijs, dat op het overwinnings-feest, bij gelegenheid der intrede van den hertog van AngouUtneweinig geestdrift is aan den dag gelegdtn men behalve van de gehuurde roepers (cricürs d gag.s) weinig gejuich heef: gehoord. Schoon geea bewonderaar (zegt hij) van het parijsche karakter, kan ik het VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1