ü°Jo" c—~ r> ALKM A ARSCIIE Ao. 1823. ntionale militie, 'ublicatie. op Eei eea an bo- prijs >ten* ure, ;«sea Iju:< Dete COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. e perioou vnn JAN KORNELIS MA]U zich binnen deze Stad of incest' 'ft omuek bevindende, wordt verzocht zich te vervoe" 6e,l.t-r >ecrerre de/er Stad. ^-^'r'®TT'ER DïR STAD ALKMAAR, ingevolge art. jo oer Wet v,« 8 J .•-umj .8.7 no. verlangende het Contingent dezer Gemeente in de Nut tonale 'Militie voor den fare 1824, zoo veel mogeMlk a,uie.-«• en met Vrijwi'ligerswelke zich o :der het gem».: eer daarrae getelde Premie zullen aanbieden, dezen dienst vo<>z njnne ede - Ingezetenen op zich te nemen H e sen hi; deze ter «emfase van a|,e de lrgezêtenen dezer Stad, en |»r «dictie vu, die,,, welke dit maar eenigzins zoude mocea tflngaai l at, i gevolgeart. 3t der voorsz. Wet als Vrijwilligers kunne,, w.»rd-> ist.ge.iom.* „I* Igezeteneu welke op den 1. lanusrii 1824 onge tl A d - ij nnm i9c jaar 1. getreden, en bur. 3o« nog niet heb be,, .irragt ten «re d.t zy reeds in dienst der Nederlandse',e Armé fNatio.um h^dueu gestaan. in welk gevtI tot An-ouderaom n |.,,r zullen worden toegelatenen de nodige gcschütt .t iu hebhe welke voor den dienst bij de We- wordt ver e-seiu. a's oor te., ni.,sle,. ge-urende de laatste Vijftien malden binnen deze Ge--,.,te gewoond r,ebbende, en dat de aanbieding van de zood.mge ral kii-nen geschieden tér gewone Secretarie dezer -J'-d, d,gel. mttg'zonderd de Zo*-en Feestdagen) van des maan- dv.ts den 8' deze. «lajud van des voormiddags tien to: des namiddags twee ure t-i en met dm 30 dezer maand December ingesloten. Actui, ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd* de, a« December 1823, G. K. V E R S C H U I R, vt. Ter Ordonnantie van dateIven G. 1» e H R R Serret.rif. PUBLICAT IE. NATIONALE MILITIE BURCEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, gezi-n art it de, vVct cp de Nationale Militie', van den 8 Januari) 18;/no 1 waauuj i; oepaald,. dat zsft, Jaarlijks voorden vHfden fanuirij'ain het Plast ft ii.ik U S.uur in geschr.ft, moeten adresseren, de hij de Nation 'ieNULite voor zich zei ven dienende Manschappen, die in den loop vu :,et laatst voorleden Jaar, eet zij door overlijden van ee.,en V .deof wel Moeder, Weduwe zijnde, of door plaats ce bao nebben» regie, Hike Sep.ratie of Echtjcheidi. g der Ouders of eindelijk dor overlijden van eene» Broeder of Broeders regt'op vr, set li g' ereeukoumig de hepmmg bij art. 91 en 94 gemaakt bet,ben veritge,,, en Dun ontslag diens.'olgem zullen verlangen. Fn gezienrt. 4 van het Besluit van den Heer Staatsraad Gouver neur van Nor -11,,-hnd, de uato 25 November 1823, waarbij voor meldt ai art cl speciaal wordt herinnerd. Bre. gen di vdge s »er Itennisse van de thans voor zich zelve bil de Nationalehlttte dienende Manschappen, weue na hunne inlii ving ten gelige van art si der voornoemde Wet. redenen van vnjsu-ilirg be.ep, en vet langen uit den derist ontslagen te worden dat zij Zich t d.-t einde voor den vijfden Januari! aanstaande schmpeujit ■leeren Burgemeesteren moeten adresseren, en d.iirblf 13-ens -w-iegn de nodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de Voorschriftenj art. 9, en 94 der bovengemelde Wet ge -atueerd tot welke aan,ge o,n omslag, even zeer als de Manschappen zei' Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd d«r» a« December 1823. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van deze/ven, G' de I1EER, Secretaris. v». tvAJN/ ra.~ BURGEMEETEREN der STAD ALKMAAR, gezien het besluit van deo !er Staatsraad Gouverneur vaa Noori?HoLd de dato 25 November 1823 No. 5waarin bij art. 1 is btpiald, dat de werkzaamheden der Nationale Militie voor den jare 11.24» bintieo de Steden en Gemeente» dezer Provincie, eenen aanvang zul len neme 1 met den i« Januari) aanstaande. Roepen ter vqjdoening aan art. 60 der wet van 8 Januari) 1817 r.o. i, omtrent de inrigting der Nationale Militie bii dezen op alle Mans personen, hunne wettige woonplaats, of donrcilie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke op den eersten Ja; uaril 18248110 Negentienden Jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle Jongelingen, ge boren in he Jaar 1805ten einde zich ingevolge art. 59 der voorsz. wet in het daartoe gereed gemaakte Register tot de ligting voor de Nati onale Militie te doer, inschrijven. Dat, ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle Mars- perso en die hun verbluf binnen dit Rijk komen re vestigen, en als Ingezetenen moeten worden beschouwd zich, voor zoo verre zij noch en de Jaren des Militie valleninsgelijks voor het gemelde tijd stip, ter inschrijving moeten aangeven, in dat Register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen met Vrijdag den 2e Janusrlj eerstko mende en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20ste oaarjan- voigende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in eene der vertrekken op het Raadhuis alhier den 7. 814 en 15 Janmrij aanslaande des namid dags van 4 tot des avonds ten 7 ure. _En ten einde voortekomen, dat niemand in de termen der inschrii- ving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig make, hebben Burgemeesteren noodig geoordeeld de Ingezetenen ta moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemankte bepalingen. Dat, welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermeeren, te hebben wegens gebreken of anderzints, dezelve, des iiiet'egen- staande gehouden is, zich te doen inschrijven-gelijk mede daar ou der begrepe.. zijn, de gehuwden en afweze-den. Dat Ouders, Voogdenen Regenten, verpligt zijn hunne Kinderen of Pupillen in Persoon, of door iemand d»*:toe door hu schrifte lijk gemagcigd, te doen inschrijven, en daarin nala-ig bin «ende. zul len zij vervailcu in de Boete daar opgesteld en in geval van volstrevt onvermogen; met gevangenis worden gestraft, onve»mindert dat zoodanige Kinderen^ of Pupillen even als alle andere ongeli- geri welke zich aande inschrij»ing henben om trokken indien zi| geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen in eene Boete, en bij onvermogen gevangenis worden verweten. Dat de wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden, voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij o- verlii en van beiden, die van den eerstgenoemde» Voogd, voor de gehuwden, de plaats alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl die genen, we,ke gcene Ouders, Voogden of eigen bestaan hebben moe. ten worden ingeschreven ter plaatse alw ar zij zich bevinden. Burgemeesteren voornoemd vermanen alle de Ingezetenen van deze Stad er, Jurisdictie van dien wrebe dit aangaat om zoo veel mnar eenigz.tns mogedjk is, in eigen Persoon, voorzien van een Dooo- en ee;1e Nota van de Wijk en Nu.nmer der Woonplaats, doch Ihj volstreztnoodige afwezendheiddoor een hunner Naast- bestaarden of Voogdenaan deze hunne verpügting getrouwelijk en naauwteurig te voidosu, en daar door voortekomen, d.;t zi) niet van geen zeker al» onwtlligen worden aangezien en genrrfthet hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd bij He-ren Burgemeesteren der Stad Alkmaar der» 27» Deeemher 1823, tien 3o« daaraanvolgende gepubli ceerd en geaffigeerd. G. F. VERSCHUIRvt. Ter Ordonnantie van dezelven, G. br HEER, Secretaris BURGEMEESTEREN der StAD ALKMAAR, verwittigen bij dezen alle Paienipligtigen binnen deze Gemeente en Jurisdictie van dien, dat de bij art 3 6 van de Wet van 21 Mei 1819, houdende eei e nieuwe Ordoitcande, op tiet regt van Pateur voorgeschreven op neming, te beginnen met den 30e dezer maand December, aan 0! de Huizen zal plaats hebben, en dat tot die opneming door Purgemees- teren met overleg van de Controleur der d-recte belastingen van de je divisie, Contróle Alkmaar, zijn benoemd en aangesteld, Gerand Pieter van Dijk eerste Commis ter Secretarie dezer Stad,' en Cor- ttelis van TielDeurwaarder bij de directe belastingen, 'beide be hoorlijk beéedigd. Gelastende Burgemeesteren een iegelijk PatenipI'gtige de gemelde Personen in die kwaliteit te erkennen, en aan dezelve alle de door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerende Burgemeesteren nog bij dezen bijzonderlijk de Patere pügtigen in de Tabellen n». 1 en 12 der voorsz. Wet begrepen aan de bepalingen, vervat in art. 33 derzelve Wet, met betrekking toe de daarbij voorschreven verpügting tot de vertooning van bet aan gelegde Register, houdende de namen en toenamen van al de door hen, (met uitzondtrlng van die genen, welke met minder dan 'dria werklieden arbeidenj in dienst gehouden werklieden, alles op zoo. danige voet en wijze, mitsgaders onder zoodanige boete en rce.ia- Uteiien als bjj hetzelve artikel iu 't b/cede zijn omschreven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1