ssM'JSrï °oss srs ALKMAARSCHE COURANT D Seï'S.° »«««- Als--.<.■«* /üiïxiztTor°L*°°jd"r° - bel""'aE» -«CW.'ütt;: s s&V/T ft- J°,v„ .TnTT"d" r mZ'i,7v,if'. z7zs::t", izz'" JDr""" &- MLJ Ao. 182», No. I,- w. ndo™lne„ der Zlrecu Ssh.Tif ,g' der resi„r,rre eS».» der iu"JenuarU .8,4 bl..,a it- en uitgaande regter en frrftn. u®" der d,recte belastingen terdum en Haarlem gevestigd 4 resPectiveJiJk in Arns- in der ,,,V"b KV'"."".""- e. n'mplo|'ee,?1eif«H",E'JTe ™"r£ Sd"& "ïJS""" Centa, grootere en kleinere Kruiken '2 RoggeJ V.» elk Kalf 'j tt ,7" c k nuchteren Kalf J 4°- FAN MAANDAG %h .'iLv, DEN 5 J A N U A R T. Deze COURANT wordt Voer Zes Cents Uitgegeven. of 'nde^df^om'rp^h1 E0RNELIS MA.TU z'ch binnen deze Stad PUBLIC A T I E. Zdntilf :RT,s ande en v/cn!mi< "i dê' SM nforrts. STER, STAATSRAAD GOUVERNEUR vanNOORD-HOI I AMn Gezien de KoninKlijke oesluicen van den HOLLAND, veaiber en 20 December dezes jaars. P^ember, 16 No- Gezien de onderscheidene missive van 7 F .t. n van staatbelast met de generale directie der 7 e8fe m":lster kei» de 01,,„e„.,g g vooricS\e"oi°" "mA' Brengt ter itennisse der belanghebbenden gezegd tijdstip af, mer uitzf nderfntr h" dezelve 2ed,an va'> bet Staatsraad Gouverneur gevoerd „f A' b,erna> g'woonlijk met hem worden. 6 ot aan hem zullen moeten gedaan Amsterdam Jhe^zl'iVI^beL'gd^eofl6 rf" ,ever,^noe!1lde directie in den heer mt, F. IV. var. de Po/ite hil» lafcrede:u,e" directeur geerd commissaris ^om ten 1 m'" "J riJM'dv<>k«t en ge-dele- zaarshedendie gewoonii'k door Lf Vi,n h»rd«l alle die werk- h1'g«»nde regten 7„Tco ge,c"eden TT ,n,\tenMr d« in- en die daartoe provisioneel zij,, t.ureau óp de TTT vernSten; te plaats houden zal, e i aan wi-nT? c door heüi gebruik- zoodanige verdere w-er!izairn?-«w.»n k e»n, Staatsraad Gouverneur bv delegatie etti-en worden op ^draVen^'als hd^t^r''''^"^16" neur, ren eilule in de difreln i!,c<*k0 J Staatsraad Gouver- van handel en neringen der hoofdstad°?i'|e'!hl'klieiiJ,ie behoeften vordelijlt echten. 'dstsn te helpen voorzien, zal be Tm vijfde: Dat de directie der reHsmtie a tigd, voor zoo veel.Noord-n.dhndVtrefc üfer ?'terHarn,geïeS worden overgehragr: en hii 5r Haarlem zal den heer directeur van dat middel beeft ™Tn8l,lJ Provisionee? htm. tot aan de finale överibrenJiu» dLgK C'efieerd om vee! elk armgaat, sDiptelijk te ge-'rsgen "aezer, voor zoo '°«d' *oor- de'zeprovi'iciegewoo'i is publlcatien affic-ie tedoem en "'vT me" geplaatst tn de couranten der steden Amsterdam ^Haarlem'en AUm Haarlem den 23 December 1823. Htniaar. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van GOUDR Iaa'n. N O T I F I C A T I E. ®URGF.MEF.STEREN DER STAD Al If MA AD UCKCTjB.it van den RAAD dezer Stad van den ia m u geVe0 h" be" O.- L 'aarbij de voorgedragen belastingen ziin December 1823, kker. brengen bij deze ter kenni.se v.n d!J? f''rrcSceerd- 1. Dat in het algemem, "e LVV.m^'uLfebbenden: een fe| we'.lte tot dus verre ziln geheven el bflast"]6en en accijnsen 5 St. p«h gewag word: gemaakt,' op den muien Wn hleronder geen duren, terwijl de besta'an/e Ilegiementen^n n 'J™ b"Jvtn VOürt' V, keurig zul.en moeten worden navek °rdo""ant,en naauw- lar. Dat te beginnen met den t hn^Vó .o S^bserveerd. Stedelijk additioneel op de Rijks acciin.2+' CiU TervolSens een en wei ten bedrage J Unsea zai worden geheven, Van 85 Opcenten van de Riflr. Van 90 Opcenten op het Buitenlandsch r8 YjD- Likeuren, alsmede od her Riór, Gedisteleerd en op de Var, elk gewone Wijnfles 10 Cents aDd,ch Ged"'steleerd. Van Buitenlandsch gedisteleerd on r ;v» flesschen 17 Cents. Likeuren per gewone Wijn- Van Biuneniandscb gedisteleerd v.n .11. Iensüiptf lieden bfl en nranVan Ai.V-n f bere,ds bij het Rijk veraccjjnsde Wijnen of in erootèro h hoeveelheden zonder gelei-billettenf zullen wo rfln in m" verv°cr- billettcn deze Stad «ccijn. Ten bedrag W°rdCn SeheV9" de Stedel«fec VaD f7, 65 per vat Wijn. i.o 80 per vat binnenlandsch gedisteleerd. 14 r 40 per vat buitenlandsch gedisteleerd. r» m1 L. Per vat Likeuren. Dat van alle Wijnen e i Dranken welke op den 31 December «„staande binnen deze Stad aanwezig mogten zijn bü Wji" koopers, Tappers Slijters of „erifgdoenden, door dezeU vaCR do0n0r8,md r%",Cht Va"3' Decs®her .823. aan het Kantooor teülko aan/ffi1"5ce!'r,s m9et worden ingeleverd eene «chrif. ili J J -i gi overeenkomstig het daarvan gratis ter Secreta- ne verkrijgbaar model van het geen eik in voorraad mogt heb ben onder verbintenis om den accijns der Wijnen of Dranken voorden uitslag te zullen aanzuiveren en verrekenen, voor zoo verre hon betreft die van geen doorlopend Crediet Sg- ten jouisseeren. Fccilns'o^h/r ianU3ri] '824 en vervolge S, bij en met 's Rijks ven tón tw bemaal eene Stedelijke Accijns zal worden gehe ven ten bedrage als volgt: Van Tarwe of Spelt per Mud 4 00. Ongebuild Tarwenmeel per 50 Nedert. panden 2 8a1 Gebuild Tarwenmeel 4 oof" Roggenmeel o aai Tirwenbrood en Koek 2 7i' 1 Roggenbrood o 28.' Hard farwenbrood en Be schuit ,-r Hard Roggen brood 0 39. Dat van de voorhanden gemalen Tarw, Kogge en wat ver der ,n dit art,kei is begrepen voor mKidenS van 3" De. Beneden dat gewiat Worst, Tongen of Sne'/ r™, J gerookt vleasch, varkens en Zuiglam meren w ordenS-reJeafïf" SpCCU" Dat ter meerdere verzekering vjndp rirr,,. Cents, giene Koeyen of eenig Ie ve.fd Vee bi.nien de^Snd' 3CCijnS' worden gevonden zonder ofte hebben volda. u mugea zoo verr het Slagtvee betreft- rf vo e belasting voor en Vetweiders eene peilrekening b(j d"„ Ontfi!Z8" d9 lende nimmer cenig levend Vee de stra-ea '®er SeoP-»cl zijzul- ZS Zten™ we«en dezer St». V v vij 110 up liCL VJ den te zijn geinsereerd, reserverende Hnr^„VT7'T'"'c UUIUt genou" ten opzichte van de Groote Voor en m,i l- aan zich om Ingezetenen e i Kooplieden zal - -oordeelt wnr„- L 6 t,lU!e dar .Dat mitsdien vóór middernacht r/l ,t eigenzar van eenig levend Vee het zii hii v„Q. December 1823. elk Slagter, Spekslager of pnrticniifer mogt ziin 'T v,eeschhouwer Grossier, of Slijter in e«n!" Vleesch of wV C'K KooPmal'. ten en gerookt Vlee.-ch WorstTongen enz'T °°k geÓ"U' verplige zal zijn om daarvan opgave te doèn w g Pe" v*L/den« tig de modellen hier bovengemeld. 'ngerigt overeenkoms- en elk en een iegelijk volgens der, inhoud van gemeld a I gem een Re v 1 p der belastingen ten Kantoreder Ontvanger^moetd8 Sn-p,<?'ie Wordende eindelijk nog ter kennis g|hr',gT v"elk ÏZn*Ï"T.-' dat met alteratie van art. 8 van het alg-mee f Regleme.Von V* ring der Stedelijke accijnsen, gearresteerd V»! L P Hi IS^f^ein'k GeeS'er °f Herg«P°ort van dllTfanü" rij 1824 af, een kantoor tot aangifte der in- en Manui. G. E. VERSCHUIR, vt, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER., Secretaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1