BURGEMEESTER EN der STAD ALKMAAR, gezien he. besluit van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - llpiiat a de dato 25 November 1823 N°. jjfs- waarin bij art. I is cep-' dat de werkzaamheden der Nationale Militie voor den jare -4» binnen de Steden en Gemeenten d«ef Provincie, ee.r.en aanvang zul. hen nemen met den i* Januarlj aanstaande. j, S°- ,r m a a v A In 1 J rj l o iv n c - ''•'.'.'.•I' BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, brergen bij de- 2e tet kern'sse van de houder* der Obligatienten lr.5tendezertad. Du de Intressen verschenen den 31 December 1823 tlagcuj.* ter Thesaurie' worden Gefaald, wordende voors? Houders verzoent door eene spoedige afhaling van hunne te goed hebbende Intr -sen de goede orde in de Stedelijke administratie te helpen bevorc? Dat de Leveranciers, wellte hunne rekeningen wegens e Le- Veravtien io de laatste Zes maanden var. het afgeloopen j; t tij dig bil den Siads-Arcbitect inzenden, aan zich zelve zt>.. <- wij ten hebben, wanneer zi| niet met de overige Leveranciers -men voldaan; terwijl voorzoo verre tegen verwachting nog een.ge re keningen voor het eerste halfjaar 1823. tnogten zijn Onbetaa.d ge bleven de voors aLeveranciers worden uitgenoodigd om zien zo der Uitstel tot betaling van dezelve te adresseren. Alkmaar den 3* Januari) 1824. Burgemeesteren der Stad Alkmaar, G. F. V E R S C H U 1 R, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER, Secretaris. Aangiften van Geboorte te Alkmaar van dert 29 December 1823. tot den 4 Januarlj 1824. Nicolaas Hendrik, zoontje van Jacob Josias de Lange en El'si. betli B:uitivis.Antonius Baftholomeuszoontje van Hendrik Up. dsm en Alida van den Kamer»Simon Dirk, zoontje van ]*n vsu der Tal en Clara van Lijen. Cathaüna dochtertje van Frans Schot ei Guurtje van Dijk.Helena 'Johannadochtertje van 1 icrre jean Castaing en jacoba Fredriia VV ppe.Jan, zoontje van Hendrik Rinner en Fijije de Wit.Cornelitzoontje van Cornells van Leer* zum en Christina Adrians Uitermerk. NATIONALE MILITIE, publicatie. Roepen ter voldoening aan art. 60 der «vet van 8 Januari] '°'7 omtrent de inrigring der Nationale Militie bij dezen op al e Mans- personen, hunne wettige woonplaats,' of domicilie binnen deze b en Jurisdictie hébbende, welke op den eersten Ja. uarij 1824 nn Negentienden (aar zij1» in etreden en mitsdien alle Jongelingen, ge boren in her Jaar 1805, ten einde zich ingevolge art. 59 der voersz. wet in bet daartoe gereed "gemaakte Register tot de ligting voor de a onaltt Militie te doei lurch rijen. Dat, ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle Msn. personen die hun verblijf binnen dit Riik komön t® vestigen, en a Ingezetenen moeten worden beschouwd zichvoorzoo verre Zij nog in de Jaren der Militie vallen insgelijks voor het gemelde tijd stip ter inschrijving moeten aangeven, in dat Register, waartoe aii volgens hunnen oud rdom behooren. 'De Inschrijving- zal be£in« en mer Vri'dag den 2e januarlj eerstro- mende en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20«« daaraan- Tot dezelve zal worden gevaceerd in eene der vertrekken op het Raadhuis alhier den 7. 8 14 en 15 Januarij aanslaande des namid dags van 4 toe des avonds ten 7 ure. En ten einde voorcekomen, dat niemand in de termen der inschrij ving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzmm schu.d g wake, hebben Burgcmeestcren noodig geoordeeld de Ingezetenen i« moeten herinneren aan de Davoigende bij voormelde wei gemaakte benst gweike aanspraak op Vrijstelling, Iemand zonde vermeenen, te hebben wegens gebreken of anderzints, dezelve, des met..gen- staande gehouden is, ziet) te doen inschrijven gelijk meoe daar on <W hacrepen ziin, de gehuwden en afwezenden. Dat Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn hunne Kinderen of Pupillen in Persoon, of door iemand daartoe door hu i schr'fte nik gem g gd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende zul zjjvifr vallen in de Boete daar opgesteld en in geval van yo trek onvermogen; met gevangenis worden gestraft, Onve.mindert zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle andereJongelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien1 zij ee redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, m eene Boete, e. j mivpm-oiren tot Kovangenis worden verwezen. Dat'de wettige woonplaats voor da inschrijving wordt gehou en, voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij o- verlijden van beiden, die van den eerstgenoemde». Voogdvoor de uphiiwden de plaats alwaar zij hun bestaan hebben, terwlil genen welke geene Ouders, Voogden of eigen b?s"an h.el'^n moe ?po worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeesteren voornoemd vermanen alle de Ingezeienen van deze Stad en Jurisdictie van dien, welke du aangaat om zoo eel maar eenigzins mogelijk is, in eigen Persoon, voorzien van een Doop- Txwact, en eene Nota van de Wijk en Nummer der Woonplaats ribch bij volstrektnoodige afwezendhetd, door een hunner N.,ast- b»,taanden of Voogdenaan deze hunne verpligting getrouwelijken ...nauwkeurig te voldoen, en daar door voortekenden d;at zj met als onwilligen worden aangezien en gestraft, het g„en zeker huune eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd bi; Heeren Burgemeesteren der Stad Alkmaar den 270 Deeember 1823, en den 30e daaraanvolgende gepublt- ceerd en geaffigeerd. G. F. VERSCHU1R, vt. Ter Ordonnantie van dezelven, G. be HEER, Secretaris Op Vrijdag den ié' en Zaturdag den I7e JanuanJ 1824, «I ten huize van G. P. Blom, in de Langestraat te Alkmaar, ttno. verstaan van de (leer Vrederegter van her kanton Alkmaar, 1\°. door den Notaris M. j. de LANGE, voor de Erfge ramen van wij. len Dirk Iloo*water, worden verkocht: i Ec 1 Huismai.s-lVoringen daarbij gelegen Landerijen ongeve; 1 04 Bunders, genaamd. Meerënd, in de Egmonder - Meeronder ii gemeente Wimmei urn. 1 'V Nog zal, ten zelve dage, door gemelden Notaris worm verkocht: Een Huise 11 Erve, aan het Luttik Oudorp te Alkmaar wijk C. no.40;, De grond van een H^ar moesiers Tuinaan de Laan Egelentjuij, buiten de Kennemerpoort dezer Stad. In Erfpacht bij H ter Daams om f 17,50 'sjaarc. Een Huis en Erve, in de Zakkestrait te Alkmaar, wijkD. no.jjj, De voorwaarde van verkoop zullen, drie dagen bevorens, Kantore van gem: Notaris ter visie liggen. 40. HUW E Li [KS-PROCL AMATIEN gedaan binnen Alkmaar op Zendag den 4 Januarij 1824. Eerste Gebod- Jacobus van Duinweduwenaar geboren te Haarlem cn alhier woon cht'g, en Hermina Homburgjongedochter geboren en wo- uom e alhier. Men is van meening, op Vrijdag den i6<Hn en Zaturdsgl; I7dên |»nu.arlj, 1824, des avonds te vijf ure, in bet Stads Logtmt in de Langvstraat te Alkmaar, door het ministerie van den teil, maar, residerende Notaris ADRIANUS PETRUS de LANGE, 1 het openbaar te verkoopen Drie Huizen en Erven, staande en gelegen aan de Stads Vesin, benoorden de öergerpoort, binnen de stad Alkmaar, musgsderift nige Landerijen, gèlegei onder de gemeenten van Alkmaar, Beijtjj en Castricurn, alles breeder bij biüeiten omschreven. Ais mede een Huis en Erve, zijnde ee ie herberg, genasmt Hollandsche Maagdstaande e« gelegen op net Luttik Oudorp, nen de stad Alkmaar, mede breeder bij billenen omschreven. Nadere infórmatien zijn te bekomeu bij der. Notaris A. P.aelt ge voornoemd. Verkooping ten huize van G. P. Blom. in de Langeitm. Alkmaar, wijk A. no. 535, op Vrijdag den ió» en Zaturdag dei Jaiuarij 1824. van: 10.. Een Huis en Erve te Alkmaar in de Langestraet, noord!.1 wi)k B. no. 73. J 20. Een Huis en Erve te Alkmaar in de Heerestraat, wijk C. nzj» 30, Een Huisen Erve te Alkmaar in de Veervstrant, wijk B. b»» Een Huis en Erve te Alkmaar op de Koningsweg, wijk B. rAJ Het regt van Erfpaeht over twee Tuinen, gelegen aandefK ce en Konljne-Laan cp Ropjeskuijl jn de Stads Hout, d® de aan zuivere Erfpacht 79,00 sjaars. De conditiën en voorwaarden zuilen 4 dagen voor den k koop ter lezing liggen bij de Makelaars J. Strot-est Hofdijk. De ondergeceekende JuweelzetterGoud en Haarsvsrkerheeft 1 eer het publiek te berigteu flat hij thans zijne Was^—- Wcriy Cer ucl r j J.. iy0 nK Btfveelt Z\c/r in Iélm heeft OP de Oudegncnt wijk A. efne ,ccurMt w cl»! gunt ïn rekommandatte, onder b. F E V U. E, bediening. Uit de Hand te Koopt Een wel ter nering staande en wel- HiT e HOEFSMEDERIJ met twee travalies bitmes huis die sed het iaar 1813 meer dan half vernieuwt is, staande 10 de Heeresm naast de Valk bij de Vrieschepoorc binnen Alkmaar; te bevragea de Eigenaar aldaar. ••De ondergeteekende maakt bij dezen bekenddn Mj Tanüarll 1824 SCHOOLHOUD in bet huis van den Heer H. !k man bestendig vertrouwende op de medewerkende gunst dern nets van Alkmaar, ter vorming van het opkomem^geslac'lit. De ondergeteekende WedPHILIP MOSES HOUTHAK verzoekt hare geëerde begunstigers en al die aan haar of jj; baren Man gelden verschuldigd zijn, zoo van Kagchelhuur jtoop van dezelve, geene betaling te doen, dan sin hasr zelve»; 1 soon,rullende.anders in rekening niei vai.dceren, den 27 Dicemb: 1823. Wedj Ahilip Moses HouthMn, Men is vat? mcetiiog, om op den 13 Jaruarlj 1824, ^0 sens ten 10 ure, in de Houtilstraatten huize van L. KIKKIM B el'iuis te houden van alderhande HUISRAAD en eemelde- Goederen zijn daags te voren van des morgéns ic toi. d.s namiddags van 2 tot 4 urea ten bovengemelde huize m. ieder te zien. VFRKOOPING te Rergetl bij het Huis te Bergen, ojl derdas den 8«"n Januari) 1824, 's mórgens om 10 uren, van: 70 Parken Betken HAKHOUT. Op Maandag den i2<Gn Januarij 1824. des voordemi&| tien uren, zal men in het Bosch van het Huis NijHtibtir#tt« ptesëmeeren te verkoopen: 50 Parken zwaar Etsen, hiicl Wil ifen H AKHOUT, en ruim 70 parken zeer zwaar EIKEN HOUT, liggende aan dc Kuiilasn en achter den,Kattenbcijj bosch voornoemd. Fxtra goed Zingende KANARIE /OGLLS ook biië von'd, zijn te Koop bij J. van DUIN, in de Varkenswasg ma«;r. T« Al tUAAk, InL! de ERVEN vaa A. S TE II C K, ia Agierdana wp C. N». 5"?9'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 2