s^r;rsL7;.s°^^=;-/^ve """nGe- w,""s» CSV.X'ïï: ALK MA ARSCIIE c O U R A N 1 i"«K0,k,!„ïS,?> To°f"' S«"°. «IS; ««KMtöz%srdI'ra• '°serie' o'""»1»»'- «fjp» a^s's, SC?;;5: P%WJLM)# Ao. 182.}. rms! No. c. Burgemeester en der stad ai ?»ji m K dnnisgefing. 3°. Rogge' "f T'! P" Mud oa' Ongcbuiid Tarwenméel per 4°' ,823h it, uit.M ,ot b.i.n,8 a«ei„„' 83-ï' 2— SB ®«d«n Rijk! NATIONALE militie. publicatie. Ve'™?.En"3eEnESS„rd iLAD "KMAA» geeie» fce! "og in de Taren Ae:Militie vanen i,'Sl ks ioor h^'r V^re Z'4 stip, ter inschrijving moeten aangeven in V. gemolde tijd- Sij volgens hunnen ouderdom belmoren.' Reg'ster, waartoe FAN MAANDAG UTaLiJ Vt' iV Ja J A N U A R T. Deze COURANT word: Vi ts Cents Uitgegeven A^ O T I F I C A T I E. «luit van den RAAD dezer Scad vat, den iJ w?'J g"'"' ,1!tb2' waar by ,-c voorgedragen belastingen de" December 1823, Brengen bil deze ter Senni... f"? gepresteerd. i°. Dat in 'het algemeen [\u ef",ela"«beblbenden: welke tot des verre zijn geheven be,,st"'6en er. accijnsen gewag word: gemaakt, op den ouden "1 Wnke hieronder ?een duren, terwijl de bestaande Reirleml 5. b,iJven voort" keurig zuiieu moeten worden f,1 0rdonn«nt'en naauw- 2". Dat te beginnen met den r" g ?.men en geobserveerd. S^elijk additioneel op de Ri k»"^ 1824en *ervolgens een en wel ten bedrage k ccy°sen zal worden geheven, Van 90 Opcenten oJ"h« rP' ,'CCiJnS °P de WiJn- Likeuren, alsmede op het'Bin!!dS(;l> 5Jedis'eleerd en °P de Vat, elk gewone Wijnfles ,0 Cents Gedisteleerd. Vxu Bifitenhntfoch ^disrpïözir i -i flesschen 17 Cents. teIeerd-en likeuren per gewone Wijn- Van Bienenlandsch <t0His>oi»a-j Cents grootere en Jléf^lT ke gïwone wiJn»«* 12 Dat nogt*es vin en«w. "aar ®dv««C. en Drankendie in kleine h« byb"RlJk veraccijnsde Wijnea cf in groocére SoeveSd'"V"l*d*n gelei-i,Tenen! zu. en woiden ingevoerd zal wnrd u' de*p Sud accijns ten bedrage Word«n geheven de Stedelijke Van 7 65 per vat Wijn. H 40° per var bi'.'ne",a"d'dh gedisteleerd ai 6a per vat f 5Vte",stld,ch gedisteleerd. Dat van «He Wijnen en n\ Vkeure"- aanstaande binnen de/.e en wdl^e op den 51 Dpetmbcr koopers. Tappers Siitr.V^ *""wel.'S rang,en zy„ ^ij Wijn- ven voor middernacht vin 3, dCZe' va den Stedelijke accfins S:3\ aan het Ks»tooor telijlce aangifte overeer^m» V r,aeB ln«eiei,erd eer'e «hrif rte verkrijg'.-,a .r „lodcl 'tiThef t" iw" gr,tfs ter becre£a ben, onder verb f ten is om f» s n..?"Jjn voorraad mogt heb- voor den uitslag teznC at' dW VV«»2" °f Dranken ten' iVouoSeheren^Crett ü,e Van gcenToorlo^eTd'crmbët mog' accijns cp het Gemaal een'*s!eJefjk^Acni ïz l" 'S Rijk' ven ten bedrage als volgt: "Jite Accijns zal worden gene maal el rïïLïl1*d°e"e aa"«aven "ppenide mjrnen, 'drankenGe. overeenkomstig he t^Tl g e'm e e nReg ferae nt zu 1 |°e'n v °o rd e n g e c on's tateerd Zn Z,ee" ',egelijk;°lgeas den inhoud »a" gemeld alge Zen Regfe- zu ende binn H of geheel nagelacene opgave worden vervoLd. zullende binnen de 10 eerste dagen der maand Tanusril dn cnm„,- deWnrdZitnge- 'e;Zamore- er Unrvangers moeten zflZaangefnfö o d.nde eindelijk rrog ter kennis gebragcvan elk en een iegeliïk ?iZTrZT'e-n,n srr; 8 van bet a'gsmee f Reglement op de intforde? r ,g der Stedelijke accljnseu, gearresteerd en in werking g-hrastdeu rl Z'!er^\! f" de Gee,t^r üf hergerpoort van de-: Jnm. ij 8-4 af, een kantoor tot aangifte der in- en doorvoer van voor- werpen aan de acct'nsen onderhevig ui geplaatst zijn, blllvende voor het overige gemeld Art. in voile kracht. biyvende AldU,nf"mtte"d cf Ka®er van Heeren Burgemeesteren den 30 December 1823. en ten zelve dage gepubliceerd. G. F. VERSCHUIR, vt. Ter Ordonnantie van dezelven G. d e HEER, Secrecaris. Ongc build Tarwemieel per ^50 Neder., ponden 2 Gebuild Tartvenmesl Roggenmeel T rwiiibrood en Koek 2 Roggebrood ...So Hard Tarvvenbrood en Be schuit Hard Rpggenbrood 0 - P?in Z" de'V°,°- 'a!Uit;l Scmaien Tarw,' 6f Ifl dit arm.*»! j§ V. V STERKN DEfl STAD ALKMAAR, brengen bi? de- nfr ri Z 6 Van de huuders derObligitien, ten lasten dezer Stad Dac de Intressen verscasnen den 31 December 1823, daeeliiks 'er Tiesaurie worden betaald, wordende voorszHouders v rzochc door eene spoedige af nalinv van hunne te goed hebbende Inrres.en h gr «...te ae btedeljjke d m i n i 1rat i et e'he I n enh.,?^ Jn da Dat de Leveranciers, wsllte hunne rèt», p bevorderer» verastien in de laatste Zes maanden var het' fl°i WPgen' Ksd«ne L«- dig bil den Stad,-Architect .h-zendena.u z cf zei^" J,?r nipt 'B* ten hebben, w8n.,eer zij niet met de overig r te w^" voldaan terwijl voorzoo verre tegen verwac^dn^"0'6" wordea Alkmaar den 3* Januarij (824. Bttrgemeesteren der Stad Alkmaar G. F, V E R S C H U 1 R^ v*. Ter Ordonnantie van de.zeiven OO. 33|. 75. 28. Ói 2* 39- G. de HEER, Secretaris. 40 der in diV^niu'eT'ifb^eJcu'voo-1' °gK® W°C Ver" ceniber 1823 behoorlflke aanriRe naC''C. Va" 31 De* bedrage ais vólgt""-n gelieven eene stedelijke accijns ten Van elke Stier of Koe, Vaars ir c r.- oi levend 4-5 Nedffriandsche ponden L° 1 u' Wegeïde vuil Beneden dat gewiVc daarenb°ven 1400. Van eik Kslf f11 °°- elk micfeteren Kalf ft °0, Van elk Varken wegende vuil nrio' 23- of daar boven 4 00. evcnd ico Neder), ponden v.r, .11, ®®lieden dac gewigt f 2 ye VaD ek Nederl. pond versrb Worst, Tonger. of Sn,4 r'„8 ien of Serookt vleesch varkens en Zuiglammeren' ^*J"'0nder de «eslagte Speen- Dac ter' meerdere verzekering ,1a en begrepen) 6 Cents, gesne Koeijen of eenig levend vIa V5'gC°pbre"g,t dezer sctijns, worden gevonden zonder of te hebbt deZe Stsd zu!,en m°gen 200 verre bet Slsgtvee betreft- c) f vo!da.a'1 de «olie belasti ng voor en Vetweiders eene peilrekening bij de„ nPZ,lgte Van da Veehouders -fe'Jddee"^««pendsij.zn, pisseeren mogen, zonder voorzien 88 wege" dszer S£!ld, eenkomstig de bepalingen vervat bil de m" efig billet' over- delijke accijns op het üeslagt welke in a Jr?1' Voor den Ste" df_"i te zijn geinsereerd, reserverende nf,!l C3tlewordt gezou ten opzichte Va7drG/oo!eSVo^!nea ^emeester'en' zich om d'g. zonaanige andere dispositien t» r^ml tKoeinarkten des no- en Kooplieden ""•VWVHrt. t\ v/Vj«— de dato 25 November 8« No G®UVerneur vau Noord - Holland dat de werkzaamheden der AW,twe a/*/'" ls bePaaid* binnen de Steden en Geaieen p V00r den ^arc lS:4' Jen nemen met den JaMisty a,n etne"""«8 "l. omtrenf defnrtófnï''der® NatZ', f°Ur WCt 8 Ianu?ri' 13'7 "o. r, personen hBoïZVügc 'of éll Up a"e Mant! en jurisdictie hebbende welke n' d dom Cllle binnen deze Stsd Negentienden jaar-zijn ingetreden m eersten Januarij 1824 hnn boren in het ja^r t Sof. ten ^nde ^eh ^n^ '511 8"C ï?geli"«cu Se in het daartoe gereed gemaakte Reo-i.rJ f V*' dervoor»z. wet onale Militie te doen inschrijven. t0C gt,ng uoor di Nati' Dat, ingevolge art. 6 van de vvet van 27 Atari! iR-„ rt personen die hun verblijf binnen dit Km v e Ma«s. Ingezetenen moeten wo den beschou wd'z?rTe° e'la" De inschrijving zai beginnen me: Vrijdag den 2e TamHrit voigetide. 2Ï' Êel,eel e" a' m°Ctfn ziJ" a^fooCpneu2deTnanS R aT d h ui" a 1 h fe/dé ny'. If f!'^"fcV0 ee"6 dCr vertrekken °P het dags van 4 tot des avondi ten 7'ure sansLaandc de! na®id- vinEg'vH!endede IVh'ïnn^" 'demand d2 termen der inschrif. bepalingen! Davo,gende b£J voormelde wet gemaakte öcr beVcp'cnz jn^d'e^ehuwde^en' a^ifdenf D'Cde daar °U'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1