ALKMAARSCHE S&oi» en >5« te- AO. i82!, No. 3; tea Ier» ent ic te i 17» ij de 539. 34J* 44- Prin- loea» ver- 1 kV. .1 t vsn in ds Alk- ome- LEIJ. ktii e vai :maar, ,TER wijlt STER roces- ichrif- Ichout US DE Jjc; ci kiw. >p den '-inleg, emeld hebben in ds km air. reur. het ar- 382. ii bij de 823 tea Olden. |»n«iraij zijnde gei eed aarden, uïsraai e» mor. K ERT, EDEL, at 12 ea oor eca ïij're ge, er 182} zijn. till, een ée 's o StjK V. aar. iTmuit groot ea c en, Re- NOTIFICATIE. 1 {BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, gezien demis- si'- -e van H. E. O. A. tie gedeputeerde Staien van Noord-Holland Vin Oen 11 December 1823 No 17. I i v crvv.ging genomen hebbende, dat het alleszins doelmatig en vuor'sRijkse Plaatselijke belangen beide hoogst bevordelijk ge- jent meet worden dat de. bepalingen, gearresteerd bij de Notificatie van H. A. van den 2? Novembet 1823, opzichtelijk de in- en tiitvoer t o van Buitenlandsch als Binnenlandsch gedisteleerd, en da ce vérlpnon restitutie 1mede algemeen toepasselijk worden ge maakt op de Wijnen, het Gemaal en het Geslagt. fkbb'en besloten en besluiten: Pc bepjfiiigeiiten aanzien van den in-en uitvoer zoo van Bui- të"ls"dsch sis -»iir.nenland3ch gedisteleerd, ei de te verlenen restitu tie'!ge presteerd bij de Notificatie van Iiurgemeesterer. van den 27 November 1823, worden bij deze algemeen toepasselijk gemaakt op de Wip ed.uf-et Gemaal en het Geslagt, met dien verstande, dat voor alle de hoeveelheden ten opzichte der Wijnen, vijf kamen en daar bpven ten aanzien van het Meel, vijftien ponden en daar oo- vei-en van het versch Vieeschof versch Spek, vijftig ponden en <Lar oven bedragende, het vervoer - billet zal moeten worden ver- cooid. Actum ter Knmer van Heeren Burgemeesteren der Stad Alkmaar, den 13e januari) 1824, en ten zeiven dage gepubliceerd, G. F. V E R S C 11 U I R, vt. Ter Ordonnantie van dezeIven G. d e HEER, Secretaris. W»—- BURGEMEESTER FN der STAD ALKMAAR, gezien het besluit van den Heer StartsrV'-d Gouverneur van Noord - Holland de oud 25 Nocem.vtr 1823 No. jJIj. waarin bij art. 1 is -epuld, dit de weikbaaii.neden ter Nation -tie Militie voor den jan: 1K24» bbn*' de -i-den e.,' tie neente.s dt/er Provii.cie, eeuen aanvang zul. feu f'. n deo ,i« cjsanusrl) aanstaande. fj Re.ter volcoe ingaan art. do der wet van 8 januari) 1817 o. 1, 0i.d: iurigi.ing der Natiöuau Militie bij dezen ».p a;le .VIam- pers-iiei!i-u, .,e. wettige woonplaats, of -iom'c'lie binnen deze Stad 'én 'Jurisdictie hebbende, weae op den- eersten januarij 5824 hnn NegCuti.s den Jaar Zij 1 ingetreden, en mitsi'ci alle jongelingenge Boren in het jaaf )8o<, ten einde zien ingevolge #re. sy der voorst, wet in h«i daartoe ge-ced g.?imakte Register t .t de ligiing voor de Naii eratli Militie te doen inïchrïjve-. Dn, ingevolge art. f> /au de wet van 27 April 1820, alle Mans personen die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen, en als ftgeteteueo moeten w/rdeu beschouwd zich, voor zoo verre zij «og in de jaren der Militie vallen insgeiijks vpor het gemelde tijd stip, ter inschrijving m-eten aangeven, in dat Register, waartoe ïij volger s hunnen oud-droom behooren. De ir.schrijvi g zal begin' dn met Vriidag den 2» januari) eerstko mende en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20"« daaraan- volge: de. Tot dezelve zal worden gevaceerd in eene der vertrekken op het Raadhuis alhier den 7. 8 14 en 15 Januarij aanstaande des namid dags vsn 4 tot des avonds ten 7 ure. En te' einde voortekomen, dat niemand in de termen der inschrij ving vallede, zich door onweter.beid aan pligtverzuim rchuidig inskè, hebben Burgemeesteren noodlg geoordeeld de Ingezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen. Det, welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermeenen, te hebben wegens gebreken óf anderzints, dezelve, des niertcgen- ttaande gehouden is, zich te doen inschreven, gelijk med» dm on der begrepen zijn, de gehuwden en sfwezenden. Dat Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn hunne Kinderen of Pupillen 111 Persoon, of door iemand daartoe door hun schrifte lijk gemagfgd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blij vende. zul len Zij vervallen in dc Boete daar Opgesteld en in geval van volstrekt onvermogen; met gevange is worden gestraft, onvermindert dat zoodin'ge Kinderen of Pupillen-, even als alle andere jongelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengenin eene Boete, en bij onvermogen tot gevangenis worden verweten. Dst t!e wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden, voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij o- verlijde' van beiden, die van den eerstgenoemden Voogd, voor de gehuwden, de plaats alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl dis genen, welke gee"e Ouders, Voogden of eigen bestaan hebben moe ten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeesteren voornoemd vermanen alle de Ingezetenen van deze Slid en Jiuisd ccie van dien welke dit aangaat om zoo veel maar (cnigzuis moge ijk is, in eigen Persoon, voorzien van een Doop- E.rtract, ea eene Nota van de Wijk en Nummer der Woonplans doch bij volstrektnoodige afwezendheiddoor een hunner Naast- bestaanden of Voogden, aan decc nunno verpligrihe getrouwelijk es naauwkeurig te voldoen, en daar door voortekomen, dt.t zij niec sis onwilligen worden aangezien en gestraf het geen zeker vaa hunne eigene nalatigheid het gevolg toude zijn. Aldus gearresteerd bij Heeren Burgemeesteren der Stad Alkmaat den 27» Deeember 1823, en den 30» daaraanvolgende gepubli ceerd en geaifigeerd. G. F. VERSCHUIR vt. Ter Ordonnantie van dezelve®, G. bk HEER, Secretaris BU1TENL ANDSCHE BER IGTEN, GROOT-BRITANNIE. Londen, den 2 Januarij. Zaturdag 11. heeft zekere Feake zij. e vrouw, met een touw ont den hals, naar de markt van Ongar - Chippingin het graafschap Essex, gebragt. Er heeft zich weldra een kooper opgedaan, die tien shillings (omtren zes guiuen) voor haar betaald heeft- Deze kooper was een jong slocemaker van High-Orgar, De vrouw, die omtrent vijf eu twintig jaren is, heeft een vrij as; ge aam voorko- meo. De'kooper heeft ook nog nel regt van ,een' stuiver moeten voldoen, hetwelk, in opgemeide stad, bij verkoop, van ietleren vogel betaald wordt. In Ierland begint het weder onrustig te worden. Verschelden huizen zijn, deJ avonds, door gewapende beiden aangevallen ea de inwoners gedwongenal het schietgeweer, dat zjj bezaten over ie geven. F R A N K R Ij K. Parys den 10 Januari], In een particuliere brief van Madrid, van den 3osten december door het Journaal de /'aris medegedeeld. Ie. si men het volgende: Men verhaalt als zeker, dat de Koning een' voornaam persoon van de orde der Jesuiten heeft bij zich doen komen, zij de een tachrigjaiige grijsaard, welken Z. M.ter zake der amnestie, ge- ratdpleegd heeft. Men zegt, dac die geestelijke aan den Koning geantwoord zou hebben: Sire, ik ben een grijsaard die op den raid van het gr-f staat, die mijn leven verre van h^t gewoel Ier wereld en de kuiperijen van het hof heeft doorgebragt,; de rai-gen, die mij door mijne orde gegeven zijn, heb ik nooit beaamd noch verlangd. Thans, nu Ikbijna mijne loopbaan ten einde gebragt heb, kan men niet veronderstellen, dat eenige redenen van heerschzuoht mij tegen mijn geweten zouden doen spreken, en daar Uwe ;ilaj. mil de eer heeft willen aandoen, om mt)n gevoelen te ver-emen, verzoek en smeek ik hem, in naam van God, in naam der mensch- beid, om aan de Spanjaarden waarvan sommigen, verdoold door hunne driften, en het grootste gedeelte door den dwaug der omstan digheden, medegesleepceene volkomene, algeheele en zonder eeni ge uitzonderingen verleende amnestie toe te kennen, ik smeek hem ook, om, vervolgens, de gehecle gestrengheid der wetten te doen toepassen op hen welke in het vervolg op nieuws hunnen piigt mogtee verzaken." Dit antwoord van den goeden vader is door hovelingen, die re-g-n zui'.s gehoord te hebben, in onze gercl- ichnppen verspreid." 111 N N E N L A N D S'C I B E R I G T E NI. Brussel, den 10 Januarij. De huisvrouw van een werkman alhier, met name Bemier, wo nende in de Hondestraathij de Oude Marktis gisteren avond van drie dochters bevallen, bijna elf maanden geleden W3s zij insgeiUks ■van drielingen bevallen, zoodst de-te vrouw, in minder dan eett jaar tjjds, moedar van zes kinderen is geworden. Amersfoort, den 8 Januarij, Alhier is zeer voorspoedig verlost van drie we'geschnapene doch tersBarbera van Barneveld, huisvrouw van Kometis van Gr», ningtn, en zijn genaamd: de 1 sta IVillcminade 2d« Fredcrika Louisa IVilhelminade 3d« JVilhelmina Fretlcrika Louisa Charlotte Marianne. Gent. den 8 Januarij. s Het Comité der vaccine, in 1808, opjerigt, is gisteren verga, derd geweest, ter viering van het jaarlyische gedachtenis - feest der ontdekking door Jenner gedaan, en van de invoering dier weldaad in deze provincie, welke, ge! 11 fc men weet, aan den heer Demanet verschuldigd is. Deze eerbiedwaardige heelmeester presideerde het genootschap, dat het feest besloot met een maal, op hetwelk, door Deze COUR/INT wordt voor 's Cents Uitgegeven* /el -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1