ALKMAARSCHE COURANT Ao. 182 'fi Mi No. 4; FAN MAANDAG O--ft DEN 26 J A N U A R T. Deze COURANT wordt vo Zes Cents Uitgegeven. NOTIFICATIE. t- UR GEMEESTEREN der STAD ALKMAAR gezien demis sie van H. li. U. A. de gedei'U'eerile Staten van Noord-Holland van oen 11 December 1823 No 17. In overweging genomen hebbende, dat het alleszins doelmatig en voor *S Rijks en Plaatselijke belangen beide hoogst bevordeliik ge acht meet worden dat de bepalingen, gearresteerd bij de Notificatie van U K. A. van den 27 Novembet 1823, opzichtelljk de in- en nitvoer zoo vsn Buitenlandse!) als Binnenlandse!) gedisteleerden d« te verlenen restiturieu, mede algemeen toepasselijk worden ge maakt op de Wijnen, liet Gemaal en het Geslagt. Hebben besloten en besluiten: De bepalingen, ten aanzien van den in-en uitvoer zoo van Bui lenUndsch als Binnedandsch gedisteleerd, en de te verlenen restitu- tiengearresteerd bij de Notificatie van lUtrgemeesteren »e.n den 27 Novemher.1823worden bij deze algemeen toepasselijk gemaakt op de Wijne het Gemaal en het Ge'lagt, met dien verstande, dat voor alle de hoeveelheden ten opzichte der Wijnen, vijf kannen en daar boven, ten aanzien van het Meel, vijftien ponden en daar bo ven en van bet versch Vieescb, óf versch Spek, vijftig ponden en daarboven U-dragende, het vervoer-billet zal moeten worden ver toond. Actum ter Rsmer van' Heeren Bnrgemeesteren der Stad Alkmaar, den 13e januarij 1824, en ten zeiven dage gepubliceerd. G. F. VERSCHUIR, vt. Ter Ordonnantie van dezelve-i G. dc FIEER, Secretari:, De onderstand; Personengeboren Alkmaar in het ?a«r 1805, ■en va!l:> uj in de lifting d.r Nationale Militievoor d6 j re 1 '14, doch Wie." fa ■■■da <c'f verblijf tet' ous verre onb».';oPd is, wor den voor o& vee «Wzeiverï- nijg' in leven en elders gedomiclleerd i*ogie-i zijn, of rderreKer bloedverwant :n mitsgaders alle verdere Personen we'keofschoon binnjn deze Stad niet gehoreri zich ter I schrijving hadden he ocron a» -trmeldenbij dezen opgeroepen om, ter oorlio g. van voor r in onaangename gevolgenzich onve wijld te adresseren ter Secretarie dezer Stad. Bakker (Jan) Berleur CCsrolus JoJephu») Blokker (Dirk) Boor f Johannes Franciscus) Briefjes' (Laurencim) Dijk (|an van) G on Toil (Franciscus) Holling (Dirk) Laar (Jan Lubertus van) Wellef- (Wil'em Fredrik) -Wffrirs (Oerrit) "Teulen(Wjl'em Tustinus vznder) Wanning fPleter) W'hbff (Johannes) Pinto (Ph'lip Adam Martin) Putténs (F' 'lippus Josephus) -Stèehrnm ((lilhert) Stratemakcr (Hermanus) Alkmaar den 19e Januarij 1824, BUITENLAND SCHE BERIGTEN. DUITSCH LAND. Wurtzburg, den 9 Januarij. Een jongeling, oud 13 jaren, tot eene fatzoenelijke familie be- noorenue, was te erlangen op een instituut genragt; weinig tijd na zijne komst, vlugtce hi) van daar, dóch werd tot tweemalen op heczelie weder aangenomen. Den 16 december vlugtte hij voorde derdemaal., r a alvorens beproefd te hebben, het i stituut in brand te steken; gelukkigiija werd hij gearresteerd, waarop hij bekende, tot eene bende van 80 roovers te behöorenen dat hij op bun aan- nden en bedreigingen pogingen gedaan had, om het instituut in brand te steken. Hij is, dei; 1 dezer, onder eskorte, naar Amberg vervoerd. Nadere bengten zeggen dat, op zijne aanwijzing reeds bet grouts,e gedeelte deer roovers gearresteerd zijn en uteu hoop te weldra ook de overige op het spoor te zuilen kotneu. VC A N K R IJ K. Parys, den 13 Januari], Van Sm'rna schrijft men de navolgende bijzonderheden omtrent de C holera Morbus: Ue Cholera - Morbus nadert elk jaar trapsgewijs, bij streseu van het Oostan naar bet Westen; zij is heviger dan de pest en de geele koorsbinnen 4 of 5 uren moet iemand, di® daar door wordt aangetast, er san bezwijken. In 1821 is zij uit Bengals naer Bagdad gekomen; zij nadert met rassche schreden, keert nim mer op hare stappen terug en houdt zich 15 a 30dagen in de besmette streek op; 1800 .ij mr »a Aiepp° eekomen; de sporen dui den aan, dat zij het volgende jaar te Tarse zal verschenen. Wan- neer men haren gang berekentzal zj) nog 4 a 5 pfen besteden uur aan den Rijn te komen, verondeisteld da zij zoo ver noordelijk komen kan. Van Petersburg schrijft men het volgende: Aan de wijze maatre gelen des gouvernemei is heeft men te danken, dat de te Astrakan uitgeberste Cholera-Morbus heeft opgehouden. Zooara men er de tijding van had, wiren k.u dige ge eesbeeren derwaarts vertrokken. Onder anderen hebten zij opgemerkt, dat warme baden de beste uitwerking hadden tegeu deze vreesselijke ziekte. Den 18 Januarij. De divisie, onder bevel van dien opper-ofiieierbeitojid uit hut f-egat l'Amazoue, wa.'top hij zijne vlag gencscheu had, uit het fregat la Clorinde en d« korvet la Potnoue. Deze drie schep»n, loor bekwame ofitcierengekoramandeerd wor- r der,de, zijn door »i!e vèemde zeeliedenwelaedezvive bezocht heb- j ben bewonderd geworden. Oe oiHc'eren beboert z\cn overal, doof hunne bekwaamheiddocr ce uitmuntende houding hunner staven en door de volmaakte krijgstucht o der hunne equipag.en noen onmerken. Zij hebben den franscneo koophandel, la.gi.de weste lijke kusten van Zuid-Amerik 1 gewigcige diensten beweren e« de vreemdelingen henben, bij meer dan eene gelegenheid, reden gthad, zich zelve» geluk te we^schea met de veilighed, we ke 's Koning» vlag hun bezorgd heeft, bij gelegenheid der success ve omwentelin gen di« de nieuwe gouvernementen vau Cailt en van Peru or.de.» vónden hebben. De geruchten van ee-~* op handen zijnde oorlog tusscher Frankrijk en spanje in het begin des jaars 1823, door de logenacbcige couran te*, opgedtiC cen welke cp ee zoo verren ajicand van Eu opa iw4»fc 3 cells QïOgeii) k néio p atrzvi ;tr regea vv aiiic kouder) gcchaC worden, hadden den toestand der franse >e schep'n, welke *l"oeti in die vaarwateren waren, moeilelijt gemaaktdoch zij zijn weldra, door de voorzigtige en standvastige maataegrlen van den schout bij nacht Rïèssfugerust gesteld geworden, dewelke, na in d't eerste behng voorzieu te hebben, de re's 1 eefc aangenomen, om, over -e Atlaixi che zee in Frankrijk terug te keeren I - Brazilië a nkotnende, werd hij o'ndefrigt vsn de, door net frausch léger, onder het bevel ven den hertog v n Angpu êraebewerkte Wu.nderen en na een kort oponthoud re P io-Jaic'roheeft hl) zich op Brest gerigr, nlwaar hij, den 2 december, met zijne drie ichepett is ten anker gekomen. De graaf vr n Csfthagêna M rillowelke (gtliji g:meld is~), den 9de» dezer, te Róchefott is aangekomen, wss aan boord van het Konings schip Ie Vigciautkapitein Texier, z-e-officier. wel ke den isten dezer van Ia Corunna vertrokken was. Na veertien dagen in eerstgeme!de stad te zulle hebben doorgebragt, zal Moril le die van zijne echtgen.óote en eei kind van achttien maanden vergezeld is. zich naar ToUrs, vervolgens, naar Pontlevoialwaar hij een* schoonbroeder heeft, en eiideltjk naar Parijs begeven. Hij is door het spaansch gouvernement gemagtigd, om een jaar ia Frankrijk door te brengen tot herstel zijner gezondheid. 1 Volgens lijdingen van Napels, zal bet hezettings-leger onver wijld mes 5 duizend man verminderd worden. Deze nacht is «r, in de olie-m-agazijnen van den heer Breton, t« Ia Vilette, een hevige brand or.'stsan, welke groote verwoest gen heeft aangerigt, De brand, welken men aan ottvoorzigtigheid toe schrijft, betron des avonds ten elf ure; van alle kanten snelde men dadelijk ter hulp. De spui'gast n, de gend-rmerie en de inwoners, benevens de maire en de adjunct v«. ia Vilette, hebben in ijver ea pogingen gewedijverd, om den voortgang van den brand te stuiten, doch alles is vruchteloos geweest. Iedere ton olie was een nieuw voedsel voor de vlammen, welke zich door het gansche gebojiw verspreidden en hetzelve bijna geheel verslonden hebben. Eerst tegeu vijf ure des ochtends is men den brand meester ge worden, welke gelukkigiyk de nabij gelegene woningen niet schjjnt bereikt te hebben. BINNENLAND SC HE BERIGTEN. I V» 's GRAVENirAGE, den 16 Januarij. Het volgende is een uittreksel uit een' brief, gedsgteekendtuit Rotterdam, den 15 dezer, weiken wij heden hebben omvangen; Maandag |1. hadden wij het genoegen, van alhier eene tooneel- vertooning btj te wonen, ter viering der vy-Fen twintigste ver j ar 11 g van de betrekking van onzen verdiensrel ken stadgenoot, den heer J. H. Hoedtmede-directeur van deu koninklijken nederduitschea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1