I 'X KMAARSCHE COURANT y i -1 I II ff I &U- h: jj ill Wis L l -ir: i.b f 1000, pi sect 26824, Aev *82». 1 w**t r No. JI Jn m ver. FAN MAANDAG •w..' Am .itffiiK-- .v m!ria - j DfiV 2 FEBRUART. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. OPROEPING VERLOFGANGERS. JDURGÈMEESTEREN der STAD ALKMAAR, herinneren bij dezen, alle Verlofgangers der Nationals Militie, welke zich ninnen deze Gemeeute bebindendit ingevolge de door dsn Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland bij d'szelfs besluit van de i 29'Oc tober 1822. geformeerde Staatdoor den Heer Militie-Commissaris VAN mCXEVOORT C R O MME L IN, de Inspectie over de Verlof- gangers op Vrijdag den Dertienden February" aanstaande, des namid dags ten één ure zal gehouden worden, roepen mitsdien bi) deze op, alk» Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in ceze Geuiee to bevinden, ook daaronder begrepen die tot andere gemeen- te»sais. ook dezulken welke toe deze Provincie niet behooren, <och zich binnen de e Gemeente mogten ophouden, met uitzonde- ri"g ethrer der zoodanigen, welke tot het reserve Bataillon zijn behoorende oru zich op Vrijdag den Dertienden Februari) aanstaan dedes middags ten dén ure precies, voor het Raadhuis dezer Sisd te laten vinden, ten einde door voornoemden Heer Mditie- Comm s ris te kunnen worden geïnspecteerd; wordende voores ook nog gezegde Verlofgangers bij dezen herinnerd, om de Heeding en kleine quipementi stvkken, welke zij van hunne korpsen heb be i be jonden ais ook hunne Livrers en Attesten Litt. H. H. door hnn van het Geoeo te Bestuur bekomen, alwaar zy hunne Verlof passen heften gedeponeerd, mede te r.eroen. Borgeraeesteren vertrouwen, dat alle de belanghebbenden de voormeld- op oefing stiptelijk zullen nasrkomen, daar zijdie tUarm nat tig rsogteh zijn, zich zeiven te wijle zullen hebben de Bsdeelige gevolgen, welke daar door overeenkomstig Art. 183. der Wet van 8 snuarij 1817. wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar air, s.e Februarij 1824. G. F. VER SCHUIR, v'. Ter Ordonnantie van dczelrcn G. de HEER, Secretaris, De onderstaande Personen, geboren te Alkmaar in bet jaar 1805, en aUoa vallende in de ligting der Ntionale Militievoorden jare 1824, docb wier leven of verolijf t-ot dus verre onbtkendis, wor dén voor zoo verre dezeiven nog in levjn en elders gedo'nicileerd mogten zijn, of derzeNer bloedverwtnren mirtgadgrs alle verdere Personen, welke, ofschoon binnen deze Stad niet geoorer? zich ter inschrijving hsdce i behooren aantemeldenbit dezen opgeroepen om, ter voorkoiai g van voo« hun onaangename gevolgenzich onverwyid te adresseren ter Secretarie dezer Stad. Bakker (Tm) Berieu,- (Carolus Tosephui) Blokker (Dirk) Boor (Johannes Fraociscus) Briefjes (Lsurencius) Dijk (fan vsn) G "Uttail (Fri ciscus) Holling (Di'k) .Laar (Jan Lubertus van) Merrits (Oerrit) Na «ring (Pi eter) Ntjhoff (Johannes) P'aro (Ph lip Adam Martin) Puttens (Philippus Josephus) Steenman (Hubert) Stratemaker (Hermatius) Alkmaar den 19» Januari') 1824. HUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITA NNIE. Londen, den 20 Januarij. Aan een der Cornwalsche mijnen is, den isden dezer, eene uit barsting gebeurd ditmaal nietdoorde werking van ontbrandbaar gaz, maar door het springen van den zeer grooten stoomketel, in een gebouw boven «ene der putten. Een werkman is dood ei een an der «i»a.1 r gekwetst. De eerste was honderd vijftig voet boven hec Jtoomhuis opgeworpen, Stukken van de ketel, 600 pond zwaar, zija verscheiden honderd voeten ver gevlogen, waar zij geheele hui zen tegen den grond geworpen hebben. Van het huisWaarin de machine stond, en van twee andere daarnevens, is geen spoor te vintiei. In den omtrek dacht men (zegt da Domwalsche Courant^ Di*; anders, dan dat de wereld verging, of ten minste, dat er eene aardbeving plaats had; de slag is twee engeische mijlen Ver gehoord. KONINGRIJK SARDINIË. Turin, den 10 Januarij. flet gasthuis te Cajselli is, in den nacht tusschen den 29 en 30 ug aigcmcr ir viuuiiuatiut van u«u swum voor de kstholijke Provinciën des lands zijner Christe'ijke en Katholijlte zondags - tch.ole 1 opgerigtten einde het in de eerste scholen ontvange' onderwijs re vernieuwen, volledig te - ken en, tiaar mate der vorderingen in jaren, uit te breiden. Zc nn i<>, I I, a -In m. inKnlan Karlntwi nnKlson 7 I i II., grootendcei» in sssche gelegd. De brand barste, omstreek» tien ure des avonds, in eene 2aal op de tweede verdieping uit, al waar ?ene grootc menigte oude meubelen bewaard werden. In een oogenblik was de gehee'e vleugel van bet gasthuis ee e prooi der vlammen. Men bevlerjtigde zich vooral, om cersteüik de zieken en grijsaards naar eene veilige plaats over te brengen, alsmede de kin deren, welke, midden in den nacht, door dei brand verschrikt, door hun gekrijt", dein dergeRjke .oogenblikkan, onvermijdelijk# verwarring nog vermeerderden. Na dit vry spoedig voltooide werk, hield men zich bezig met het afsnijden der gemeenschap met hec gedeelte van het gssthuis, hetwelk het meest door den brand bedreigd werd, en was men ge lukkig genoeg, om', omstreeks twee ure in den nacht, daar in t# slagen. Vijftien kamers zijn geheel en al vernield geworden, en ze ver tien buiigezinuen hebben tlies verloren. Gelukkigiijkeu daüit hehbe de spoedige bijstand, is niemand omgekomen. WURTEMBERG. Stuttoardt den 10 Januarij. De officiële Courant van den I7den behelst beschikkingen van den kathoUjken geestelijken raad, betrekkelijk het christelijk onderwijs in de zondags - scholen. Volgens deze beschikkingen en overeen komstig de algemeene "ordonnantie van den loden september 1808 J fl_ rar Ja. f~* U a r a liï )j p 1* Q cer.ste ma v... ........v. JZooda nige personen, welke de e.ersc* scholen verlaten hebben, zijn ge houdende zondags-icholeti te bezoeken tot dat zij dei vollen ou derdom van 21 jaren zullen hebben bereikt Door middel deter be palingen wordt den geestelijken der provinciën en de schoolmees ters ten piigt gemaakt, om de zorg over deze zondags - scholen welke overal, waar men er zich ernstig mede bezig houotde nut tigste gevolgen kunnen hebben, ali eene hunner voornaamste ver- pltgtirtgea te beschouwen. SAKSEN. Dresden, den 15 Januarij Men schrijf: van Adorf, van den nden dezer, het volgende: Reeds sedert verscheiden jaren heeft men, zoo wel alhier sis in otue ommesireSon genoegzaam telken jare, vri) heftige aard bevingen opgemerkt. Zoo'aarboudende als in dit jaar, z|Jn, in on ze streken, bij mer schen geheugende schokken van aardbeving nog.sns niet ge veest immer* zonder van vroegere te gewagvn zoo hebben wij er. si"ts den 7den dezerbijna dagelilks gevoeld De zelve gingeh steeds van een onderaardsch gedruisch gelijk aan her geluid van een' ver.verwijderden donder, vergezeld; bi! willen ort- w arde men ook onderaardsch gedruisch zonder schokken. In den nacht op den 10de», en gisteren avond, kwartier over 8 ure, was de aardbeving het heftigste. De rigcing scheen van het westen naar hel oosten te gaan. Opmerkenswaardig is daarbij, dat, onaangezieti bet drooge weder, de beken en vloedea zwellen, en de bronnen e» waterleidingen sterker loopen, F R A N K R IJ K. Perpignan, den 13 Januarij. De tweede krijgsraad heeft gisteren deszelfs zitting hervat, ceo einde de overloopers te vonnissen. Contvaux Ciaud Désirisol daat van het éde regement ligte infanterie, geboren te Dourine, in Savoye. van fransche ouders, en Chamaras Henri Paulin, ktttou- nier b;j het 2de regement artillerie te voet, geboren te St. Priest, departement van de Ardeche, zijn ter dood veroordeeld, si* over tuigd van de misdaad, van de wapenen tegea Frankrijk te hebben gedragen. De verschillende benden koningsdezindendie zich naar Abis- bal begeven hadden, ten einde de koningsgezinde militie - soldaten te ontwapenen zijn den isten januari! van daar terug gekomen; de deuren van alie huizen ziju gesloten geworden, en de regering zelve h«d zich verborgen. Intusschen gelukte het hun, Abisbal te doeti ontruimen, door eeiig geld onder hen uit te deelen. Dezelfde ben- den he'iben zjch d?H 7den, zijnde het Patronaie feest dier gemeente, naar Verges begeven; het huis, waarin men danste, in den brand gpstcken; des anderen daag* was de brat d nog niet gebluschc. Ter wijl, in de dorpen, de monniken en de priesters d# bevelking toe buitensporigheden aanzetten, die door de rede en den waren gods dienst afgekeurd worden, ziet men de bevolking te Barcelona in een' tegenov»rgestelden zin handelen. Daags na het oproerig tooneel van den qdenzag men de bevolking dier groote stad zich tegen hec vertrekken eener processie verzetten. Alle deze gebeurtenissen be wijzen dat de volmaaksre regeringloosheid in d e provincie heerschr en dat zij, wien de Koning ;de teugels van het bestuur heeft toe vertrouwd, het nog niet eens zijn over het sijstema, geschikt, om in deze uitgestrekte monachie aangenomen te worden. Parys den 17 Januarij. Een dagblad meldt hec volgende, over de hertogin van Berrij en hare kinderen 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1