J A L K M A A R S C H E C O U R A N :rsr jovenge bloemrijke weilanden, kalm en zacht henen vliet." {Arnh. CoufS) Aö. 182;; Na OUÓ !J id 5» ji. Johanu oud j( Msjrtjj W«tH( n Mm Philty "d 33 ji dagu heli Jeregir, Notn iCOffij «ezejn eleu m aandeti Gee.it jiteiufi Sullij 6 koei; ruim 4 Hui endup S t til' no oik en io.: en is 53 Rtt frsi.il Burden, i zuian rem* 24, tit \n bet :s daifs iet?. ■ketidw? rke stee. iatit met ite Bloe- Duinen, INK. s te tin C aan do de ji 1 Gretto d earn eriei W Deelw, dcrsints. GTE!, d iWik glai Ide lijtii, beillni dmeffit gehiilt hejWt' 'i ge :dt 124 (3o! Utr{tI# 1 of o'K enwot' udreftf it No. 1 icoiitimi' Deze COUR/INT wordt veor Zes Cents Uitgegeven XSURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, herinneren bij- deze'. alle Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeente bewinden, dat ingevolge de door dun Heer Staa-sr»id Couleur van Noord-Holland bij deszeifs besluit vanden "9(Oc tober IS2E. geformeerde Staat, doorben Heer Militie r,-.inmic,.ria FAN IVICR1 .-OOR! CROMMELINde I%?«ü °dï vS' «i:?r "f; r! Gertieden februari) aanstaande, dei nimid- klle Vartrf gebo!lde" n:urdenroepen mitsdien bij deze op, alU Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Gemeente bevinden, ook daaronder begrepen die tot andere gemeen- tem, als ooit dezulken, welke tot deze Provincie niet behooren ri V Zw TeD ?C Vetoeeme m°«ten ophouden, met uiczonde- 1 pu e er der soodantgen, welke tot het reserve Bataillon zijn beboerende, om zich op Vrijdag den Dertienden Februari) aanstaan- If/i ra,ddaS5 ten d-n ure precies, voor het Raadhuis dezer j e laten vinden, ten einde door voornoemden Heer Militie- Commissaris te gunnen worden geinspecteerdwordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bi) dezen herinnerd, om de kleeding en kleine Équipement» stukken, welke zij van hunne korpsen heb- ben benouden, a>s ook hunne Livrets en Attesten Litt. H. H. door _"f Gt Gemeente Bestuur nakomen, alwaar zij hunne Verlof, passen hebben gedeponeerd, mede te nemen. vni°2eiI£r!J vertrouwendat alle de belanghebbenden de voormelde oproeping stiptelijk zuilen nasrkomen, daar zij, die ö.ariiJ nalatig mogien zijn, zich zeiven t* wijten zullen hebben de W TCe Iff Bge/ e?-' ^elke d,ar door overeenkomstig Art. 183, der ,a!) 8 Jïnuarlj 1817. wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar den z' Februari'j 1824. G. Fs VERSCHUIR, v». Ter Ordonnantie van dezelve» G. de HEER, Secretaris, "Hzo^Ta'nlnïPe,r!°?erl*eboren 'e Alkmaar in het jaar 1805, al zoo vallende ,n de ligtmg der Nationale Militie, vaordenjarè M+»oor'zou'er e 'fn of verbli'f tot dus v«rre onbekend is, wor V/'rten Ii,n of7 de,Zflvt" in lev™ en elders gedomicileerd Personen welke nfeiher b,.oedverw'"lt'-1" mitsgaders .He verdere ersonen. welue ofschoon binnen deze Stad niet geboren zich ter f jócmjving hadden behooren aantenielden bU dezen ongeroepen om, eer voorkoming van vooe hun onaangename gevJlLn zich onverwijld te adresseren ter Secretarie dezer Stad. Rakker (Rn) fierleur fCarolus loJepbüs) Blokker (Dirk) Boor (Johannes Fra"ciscus) Brirfjfi; (Laurencius) Dijk (Jan van) Gomtail (Franciscus) Boiling f Dirk) Lair (Jan Lubertus van) Merries (Gerrit) Nannjng (Pieter) Nühoff ([oh anncs) P ato (Philip Adam Martin) Puttens (Philippu, Josephus) b'eenman (Hubert) Strstemaker (Hermanns) Alkmaar den jpe Jar.uarij 1824. EENN/SGEF/NG. f\f\ /\/V^ sf 4»* BURGEMEESTER EIV dfr S T D ATK"TVTaad t eeo bon tiangeboden Lifït jrezfen dVt rm nn^nl bebben.ült iiii, 1 r v (1C Cut DoP 100 C0I1 7P®r sf n7iou gedeelte var, de welvarendste hunner Ingezetenen ?een de^?* h/hrmen ï,n d'C- MfistschaPPÜ van Weldadigheid of wel daa"r genomen. gere,;ll"c'«rd zij daar aan bevorens hadden voorgelezen ^onders't'ennd^el^op'^ne"^^'^?^""'!^' T'LrTIm maakt geenzints dier. Vruchbaren UirsU^ f u 'publiek ge- - «vflui, eg nuttigheid de; Vfiichteo 'rekter. rog verkor voordeel genleteTkaj' saDIeln,llltc .00 Lr 2 O "e'rcniging moe. hebbendat het veeleer als eene onoplettenheid kan worden be" scbouwd, voor zoo verre men zich in geene bekrompene omatan- dighedea bevindt op den Lijst der ondersc revers niet geteekend te hebben, veel meer dan dat men daar door eenig vooroordeel zoude hebben willen aan den dag leggen, of eenige icleinachtlng voor eene zoo algemeen heilzame instelling, welke door het Gouverneusenc op allerlei wijze word beschermd en aangeprezen. Hebben besloten, alle de zoodanjgen hunner Ingezetenen, welk® tot dus verre aan de Maatschappij van Weldadigheid geen deel heb ben genomen, hoe zeer zij zich in genoegzaiuen voorspoedigen staa& bevinden om dit zonder ongerijf te kur.nen doen, met aandring t® verzoeken, als nog daar aan te willen onderschrijvendezelve ken nis gevende, dat ten voorschreven einde de Lijsten der Maatschap pij ter Secretarie zullen zijn gedeponeerd van heden af aan tot aan den drie en twintigsten dezer maand Februari). Dat wanneer deze maatregel mogt worden bevonden, niet san hec oogmerk te hebben voldaan, vervolgens een der Stads Boden zal rondgaan, en aan de Huizen der Ingezetenen dezelfde Lfjst ter teekening aanbieden, behoudende Burgemeesteren aan zich voor, om daarna alle zoodanige andere of nadere maatregelen te nemen, als zij meest geschikt zullen oordeelen, om hun oogmerk te bevorderen. Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd, den 3» FebruariJ 1824. G. F. VERSCHUIR, v.. Ter Ordonnantie van dezelveu, G. be HEER, Secretaris li U I T E NL A N D S C H E BERIGTEN. HAITIden 16 Januarij. Een engelsch dagblad behelst het volgende over den tegenwoor- digen toestand van Haiti [St. Domingo] Een reiziger, die onlangst dit eiland bezocht heeft, begroot bet getal inwoners op too,000 negen en 20,000 mulatten, zonder daaronder te rekenen d-egener, welke bet voormalige ipianscbe gedeelte bewonen. De muisttea maken eene.oortzan.del-regering uit, en bezitten de beste staats ambten. Zij worden door de negers gehaat tsaar zij zijn te nutria- om teruggezet te worden. De teden der mulatten, de aanzienlijk ste .nwonera van »l e iteden, komen nagenoeg met die der fransche overeen De bedrijven worden hoofdzakelijk door de vrouwen uit- geoefend en zi) onderteekenen nagenoeg alle rekeningen an fewiten- i hire huishouding betreffen. De vrouwelijke ineezetet en vao Haiti, behben hei gewone gebrek van haar geslacht, eere bu tenee- wone zucht tot praal. Eene enkele dame bezit dikwerf 100 m.drff- sen shslws, 30 tot 40 kleedmgstukken, enz. De negers, die in de steden wor en»Va meerende.ls handwerkslieden en d.gloor ers. Men moet aezelve goed betalen en hunr.e onafhankelijkheid is zor! grootdat zij niet de geringste onbeleefdheid zouden dulden Hec grootste gedeelte van hen, houdt zich men den landbouw'bezig Velen ouder hen bezitten groote koffijplantaadjen en hebben op die' wijze aanzienlijke rijkdommen verzameld. Mei? vindt er verschei den die duitenden ponden sterling bezitten. Beide geslachten zijn groocendeels met iu Europa vervasrdigde stoffen gekleed. De klee dt ag dermanneu bestaat in een wollen buis, een lang vest en broek van witte schinz, [inland,ene .tof.] De zwme vfonwen drageu katoenen hembdeo en ouderrokken op de engelsche wjize. Het voedsel bestaat uit voortbrengselen van bet land, als: kJffii iams wegench. een soort van ganzen, hoenderen, kalkoenen enz 7if trekken uit de araer.ka.n.che havens rijstmeel en gezouten v'iich uit crank rijk kragen zij wi)n en geestrijke dranken. Hoe bami kleeding ook mag zijn ts dezelve toch meest,1 sindelijk. De land lieden die;d« Zondagsmarkten bezoeken, hebben een gezond aan zien, en zijn goed gekleed; hunre gelaatstrekken dragen over hec gemeen het kenmerk van geluk en re.-redenheld. Zij kunnen bijna allen lezen »n schrijven; romans en blijspelen zijn hunne gelief koosde Icktuur. Het iransch is de «Igemeene landtaal, ook wordt er nog al veel engelsch gesproken. De onaf hat.keiHkheld van Haiti is nog door geene mogendheid erkend. De vorige paus heeft er een bisschop en elf pristeri heen gezonden; daar echter deze beproefden om de stastsinrigtmgen te veranderen, moesten zij weidra weder het land verlaten. Over de schoonheid der natuur drukt zich de schrijver volgender wijze uit: Hec land is werkelijk verrukkend schoon, eenmaal beschouwde ik met bewondering de romantisch oorden van Oaiedonien, maor zij komen in geene vergeli'king m°c de msjectueuse bergen en de bemelsche diren van Hispamolo Teerste naam van het eiland Haiti.] Men kon dit eiland met reet den zon- nentuin van het nieuwe Eden noemen. De vrecsselijkste rotsen de schoonste landschappen en de diepste afgronden van Schotland kunnen niet in aanmerking komen bij het verhevene, dat men op Haiti ziet. Men moet er geweesc zijn; om zich [een denkbeeld te maken van bet heerlijke Panorama, hetwelk zich daar aan het oog vgrtoont, wanneer men zich op den top van (een der hoogste ber gen bevindt. Niet minder groots en bewonderenswaardig toont zica de natuurais men de loop eener rivier volgt, en men ziet hoe de zelve de menigte rotset?die zich aan weerskanten stout hemelhoog verheffen, doorbruischten niet verre van daar, langs groene et I F ei N MAANDAG DEN 9 FEB RUART.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1