alkmaarsche nteass-rrr ss ."s»r ïa WM Mf- f a 1 rj COURANT b°er v."™,;.;.":MÏdSï £!S«JSLV-p»™ «p t Mi Aa 182; van ma andAo i No, Si j r* aar a Ler.i wuos' iw. JHB HiM! ROV DEN 23 FEB RU4RT' Deze COURANT wordt veor Zes Cents Uitgegeven. e M 'a 1 ifi. I ■on dt, SOOl). I ham'} :en ei hannei je vji 1 Cot. Iris ef ytotrl Oijo ah Ju atervii :h:cre;t mslttt EL EN at unit's c Rud- rss}' 1, ■brusrlf De vu '/if) n s mor- igetael- 'TINO KRCK d»?tl»e 9 nrei ran eeis :r PIE. in wijk d geliy :ren tt 'ij Jflty ■r?en to T. - rs fn da id doo; toning, I neesteti Ptiti erkogt, n Tint ezen t< n/d'H Rhj. ellen e« om i# igen of tnden ej candpjlg ;len zi'g dt*zc!m I1UITENLANDSCHE BERIGTEN. D U I T S C H L A N D. Frankfort, den 15 Februarij. Dm informatien ter zake van misdrijven van Staat, hebben, >s e informs ten, ler gejeeue va„ Duitschland een' aan- S. «ÏSi* hS do -alle de-e lafor.a.i.a 1. »of».e< «nelidlk bekendId di.romirciu aij. .ele gerocb.ea m oaloop. openlijk hek cedeelten van Beljeren gearresteerde Ten *°'ej"h geene nieuwe omstandigheden vernomen H«°schiint dat mén ee^e centrale commissie teMuncben b<;?°eI"d Wf, «n welkeTe demagistraatspersonen met de versch.llende ïnstructiVo belastgehouden zullen zijn, van alle omstandigheden die ter hunner kennis mogten komen verslag te doen. Tr erteliike streken van Zwitserland loopen bedriegers het land af zich uitgevende voor Grieken, weike naar hun land terug keeren en welke trachten den ingezetenen geld ,f te troggelen, om hnnne'reis voort te zetten; doch de politie is hun reeds op het spoor. - Ook op het meer van Neufchatel zal denkelijk eene stoomboot worden aangelegd. ZWITSERLAND. Bern den 2 Februarij. Alle iodert welke in ons kanton wonen, en in hetzelve eenigen kandel drijven of eenig beroep uitoefenen, zijn verpltgt««"g'f'® daarvan san den prefekt te doen, zoo wel als van den naam hunner neassocieerden. Op het prae-advies van dien magiscraats-personen, fndat ce: plaatselijke regering, dat zij zich met geen woeker--of p.nieeti verboden handel ophouden, zal de raad van justitie en policThTaZceLficaat van handel .afleverenhetwelk echter, k ia geval var. concraveiuiezal worden it getrokken. federe iood welke zoodanig een certificaat heeft bekomenis verpÜKt zijne boekon r in de fransche of duitsche taal, in de arootste orde te houden en op de eerste wettige aanvrage daar toe te vertoonen. OeJoHcn, die in stukgoederen handelenden kommissie-handel drijven, of bankiers zijn, zullen verpligt wezen, nm alle hunne operaren aan de bij den koophandel in gebruik "flndt reg- len te onderwerpen en een' open winkel of kantoor te bonden welke bij de namen der hoofden van het huis van negotie en bijzondere soort van den handel, dien zij drijven, zulle» wor den uitgeduid. De Toden welke niet van bet hier boven vermelde certificaat voorzien zijn, mogen geen' handel hoegenaamd drijven, op straffe van nulliteit hunner verrigtingehvan eene boete et. van vernan- ninz uit het kanton. Hun is insgelijks verboden ^en zulks of zij •en certificaat hebben', of niet), om aan dienstboden en daglooners, in Keen geval hoe ook genaamd, geld te leenen en ze.fs niet aan andere personen, fonder eene aktedie door eenen notaris moet worden opgemaakt. Ook is hun verboden, eenige gereedschappen, werktuigen mili taire kledingstukken wapenen of andere goederen van ambachts lieden, daghuren, dienstboden of militairen te beleenen. Alle Jo den. zonder onderscheid, zijn overigens aan de ordounantten der hooge politie onderworpen. SPANJE. Barcelona, den 31 Januarij. ning overvallen, en geheel het huisgezin, twaalf P"sonen der roeverseenen ■mid, «n de ««n ""'jJJ'.PfjVen'lI""! zijne medepl'gttgen gevangen genomen'«wijl zij miHs bezig waren bet geroofde geld te deelen. Men schrijft van Metz, van den 9^ FebruariJ, het volgende: Eene sterke uitbarsting, na eenige minuten tusschenpozing v»n tene lier t> istereP teB twee ure nadenmiddag, d/ie "efXtf in mslfgenhefd gedompeld. Weldra vernam men. de stad M«tz degluclu crfsprongen was. In een oogenbltk dal de kXdhm®^r.XulteD ïefju«.f v.n het ongeluk; het gar- begaAn'kwam onder de wapenen; eene ontzaggelijke menigte vervui- nizoen uaden de bruggen en alle toegangen, van wasr dS nUa'ts vanhet' ongelKou zien. DeMtbarsting heeft men de plaats va v|rnieid; men heeft geen ongeluk te be. slechts de" '!erk genoeg geweest, om, in de nabijzynda buurten vat heï eiland Saulczop hetwelk zich de kiuidmolen bevondeen gtoot aantal glazen te doen breken. Den 14 Februarij. 7ie hter eeolB blj.oiidertiKieii omtrwc hei verbitden h« uligsve v.n Md, doch h« op. meiKelijtiic i!, d>< "'j' dt je««ih„°,ileiJjg d,.rioc'scbij»I geee- aait voor bet publiek te scnryven 0 dagblad van gefomiedd .ou.h.bb», O» M b.« tt».d« ^""«Wdo.V. en dat de poll e t tot cjen troon van den nieuwen proclamatie, welke j n wor(jen, in een klooster gevonden KOhi bèsUgU genomen had. El Restaurador had nogtans, bij het overnemen van die artikel, eene breedvoerige noot gevoeg om die tijdingen tegen te sprekendoch het gouvernement heeft desn.et- temtn het verbod v&u dat blad noodzakelijk geacht. Den 16 Februarij. Eene koninklijke ordonnantie, van den 15 dezer, behelst het volgende Willende aan onzen getrouwen en beminde marquis de Talaru, pa'i'r va 11 Frankrijk, onzen ambassadeur >e Madrid, een bewijs van onze tevredenheid-gevet:en zUne goede en getrouwe dteusceö ver gelden. Hebben Wij bevolen en bevelen hetgeen volgt: De marquis de Talarn is benoemd tot ridder kommandeur Van ooze ordenene." Gisteren, ten half negen ure des avonds, heeft de Koning aan den maarschalk hertog van Ragusa, eene particuliere audteatte ver- leend. Heden hebben HH. EF.xc. de kanselier, de ministersde nun tius van den P.us, de ambassadeur van Spanje, de prins de Falhj- rand, de grootwaardigheid bekleeders, ue maarschalken, en een groot aantal pairs de generaals en ofte,eren van H e penen, de eer gehad, om hunne phgtplegingen bij den Koning en HA, KK. HH. madame en de prinsen af ie leggen. Na de receptie hebben I1H. EF.xc. de burggraaf de Chdteaubriant de graaf Corbiere eu baron de Da-,nas met Z. M. gearbeid. De (ten era al Saarsfield is den a8sten des avonds alhier aangekomen 1 hij was alleenlijk vergezeld door eenen aide-de-camp en twee or- coiinar, ces vanhet regement kavalerie van den prins; aan den generaal heeft men eene fransche wacht gegeven aangezien er nog geene spaansche troepen in deze stad getrokken zijn. De stedelijke regering van 1820 is gistereH ochtend weder hersteld, waartoe de generaal Saarsfield alhier gekomen was. De geheele msgt der koningegezinden in Katalonie bestaat uit 14 bataillons, welke in verschillende steden verdeeld zijn; daarenbo ven zijn er 500 man kavalerie te San - Feliz - de-Liobregat. De baron eTEroles bevind zich steeds te Sarria; men zegt, dat hij, na de afiiankiDg van zijn leger, naar Madrid zal vertrekken. F R A N K R IJ K. Parts, den 13 Februarij. Twee en twintig rooven hebben, te Corbeill eene boerenwo- Ten half negen des ochtends is H, K. H. de hertogin van BerrlJ naar RosniJ vertrokken. Z. Exc„ de ambassadeur van Napels ver zeil de prinses. BINNENLAND SjC H E BERIGTEN. Amsterdam, den 16 Februarij Io onze stads-courant van heden leest men het volgende: De heer L. Moritxlid van Koninklijk Nederiar.dsche Insti tuut wiens talenten iu de schilderkunst zich reeds op de uttstekend- ste wijze hadden doen kennen, bevestigde, vóór ongeveer twee ja- ren zijnen zoo wel verdienden roemdoor het ter bezigttg.ng stel len'van het uitmuntend, door hem geschilderde tafereel, de kruist- firs des Heilands tan ontwarp hebbende: ook nans geeft deze funscenaar ons publiek wederom de gelegenheid, zijn zoo kr*cht'g als treffend penseel te bewonderen, in een nieuw schilderstuk, de afneming van het kruis verbeeldende; dit sink, Ijetwelk volgaas

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1