tm ALKMAARSCHE COURANT gwrSrsss vV^SjT .«i* M:**» /'■w. - - }&V* Ao. 1824. No. HHMi duitschland. ■m VAN MAANDAG ■V 'Kt s; ,;ir,v stit5:vi DEN 1 MAART, Deze COURANT wordt year Zes Cents Uitgegeven. PUBLICATIE. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezien de missive van den lieer Opper-Jagermeester v»n z.M«. dien daar tegen bij beereu Gedeputeerden Staten dezer provincie 5>eene bedenkingen bei tv an, daarvan de noodige aankondigingen te doen, overeenkomstig 's Koningi beslui: van 5 JuliJ 1822 ,*sta»ts- blad n°. 26. Gezien de deliberatien van heeren Gedeputeerde Staten dezer pro vincie van beden, zich daarbil met het gevoelen var. den heer Op- per-JagermeesterOpper-Houtvester voorde noordelijke provinci ën, veceenigende, Brengt bij deze ter kennljse van alle daar bij belanghebbenden dat, ter conservttie van de Visscherlj, dezelve zal genoten zijn van den eersten Maart aanstaanden tot en met den eersten Mei daar- sanvolgeiidcntnet uitzondering echter van alle zulke Visscherijen hJt2ii langs de straoden, hetzij in de rivieren of binnen wateren, als bij vroeger niet geabrogeerde piacaten mogten zijn vrijgesteld, en speciaal aan de vissciieri) van steur, elft en andere vroonvisch in de buiten rivieren, a'smede van aal en paling in de rivie'eu en b:n. nen wateren; terwül ter vermijding van misbruiken ten aanzien van de laatstgemeide vissclierijenvoor zoo veel de vlieten wateringen en slootei aangaat daartoe all-et van aalkorven gebruikt zal mo gen worden gemaaktwordende wijders bet dsarstellen van nadere bepalingen ten aanzien van het vissqhen met den hengel, gedurende den gesloten tijd, by dezen gereserveerd. En ten einde niemand hiervan eenige onwetenheid zou bunnen voorwenden, zal deze alomrne worden gepiml ceerd en geaffigeerd, waar n.ei in deze provincie gewoon is publicatie en affictte te doen. Haarlem den 25 Februarij 1824. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TRTS van GOUDRIAAN. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. RUSLAND. Petersburg den 4 Februari Sedert eenige dagen hebber, wij eene koude van 8 tot 10 graden bekomen. De plotselinge afwisseling van warmte en koude heefc alhier vele ziekten veroorzaakt. De Kirgisen hebben wederom strooppartijen tot aan de grenzen van Orenburg gemaakt, en daarbij eenige onzer officieren gevangen genomen en naar hunne woningen gesleept. De krljgs - gouverneur tan Orenburg, de generaal von Essenheeft de noodige maatregelen Ier tuchtiging dezer horden genomen, welke naar alle waarschijniyk- beid dc beste gevolgen zullea hebben. Odessa der. I Februari}. Het bevestigt zich, dat lord Strangierd van zijn hof nieuwe ln- structien bekomen heeft, ter voortzetting van de onderhandelingen betrekkelijk de verschillen tusschen de Porte en Rusland. Men is thans begeerig te weten, welk aandeel de heer Minciaky aan de verdere onderhandelingen nemen zal. Hij zal dezer dagen te Kon- itantinopel aangekomen zijn. Frankfort, den 18 Februarij. Men verneemt, dat de opper-autoriteiten van politie, zoo in het Minnesche als in het Veoetmnscheuk Weenennieuwe insrruc- tlen hebben bekomen, om hunne waakzaamheid te verdubbelen, nopens de personen we'.ke tot genootschappen behooren. die bij de reglementen van het Lombardysch - Venetiaansch koningrijk toe gestaan worden. Het schijntdat de publieke geest in Opper-Italie eene strekking heeft, welke geenszins aan het bof van Oostenrijk behaagt. Den ao Februari], Ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbestijging var. den Koning van Beijeren, hebben te Munchen onderscheiden piipiieke festiviteiten plaats gehad. Des ochtends van den J4den de.ee is cr eene pupblieke zitting van d« akademie der wetenschap pen geweest, en des avonds is, op den schouwburg aan de Iserpoort? eene toespeling uitgevoerd. Zondag den isden des avonds, is m alle kerken eene piegtige dankstond gehouden, en daatna eene groote representatie od den schouwburg der residentie, en eene vertooning gratis op den "schouwburg van de Iser, gegeven. Dien1 ««iw« -U- -r <■- 8-— Uiuiljk alter regementen t vocale en instrumentale stukken uitgevoerd, en toepasselijke hym» nes gezongen. Den iöden, bij de eers'e ochtendschemering, kon» digden 50 kanonschoten den heugetijken verjaardag aan, en doorlie pen korpsen militaire muzijk de straten. Aan de publieke armeta had eene extra wekelijkscheen aan de huiszittende armen eene ex- ira maandeiyksche uitdeeling plaats. Onder het luiden aller klokken, en een nieuw salvo van 50 kanonschoten werd een Te Deum gezon den, waarna de aartsbisschop, aan het hoofd van de geestelijkheid, zich in statelijken optogc naar het plein var. Maximiluan Jozef be- -af, om er het leggen bij te wonen van de eersten steen van een oedenk'eeken, ter eere des Konings op :e rigten. Des middags ziltt de personen in alle weldadige gestichten onthaald en aan 51 weezeti oratificatien uitgedeeld, in den namiddag is op het stadhuis een •root maai gegeven, op hetwelk alle stedelijke en provinciale be- fmbten ganoodigd zijn, en gedurende de toasten is wedero™ salvo van 50 kanonschoten gelost. Des avonds is de geheele stad ffpïllumineerd geweest, behalvè de gebouwen op het plein van Maxi- miliaan, waar groote, op last der stad vervaardigde doorschijnends en sterk verlichte schilderstukken geplaatst waren. Ten 7 ure is de Koning uitgereden, om de illuminatie te bezigtigen en m de straten, welke Z. M. passeerde, waren korpsen ran zijsanten ge plaatst. Daags na den verjaardag, den l/den, heeft de komptga 9 busschieters naar den vogel geschoten, ua alvorens op he: stadhu eor. nieuw vaandel, versierd met het borstbeeld des koning», n króonings-kostuum, ontvangen te hebben; en des .v?r hotel dae zijn de festiveteiten besloten door een groot maal op hethotel der staten-vergadering, welk maal de koninklijke fami.ie uiet Usre tegenwoordigheid vereerd heeft. POLEN. Warschou den 3 Februarij. •r Het laatste nummer van het bulletin der wetten bevat bet decreet, door dpn Keizer, den 18 deeamber, uitgevaardigd, waarbtf de prir.s luitenant-generaal van het koningrijk gemagtigd word:om de ge- meente-riden en de hndboden bijeen te roepen, hun de keus van da plaats en het tijdstip dezer bijeenkomst overlatende. F R A N K R IJ K. Parys, den 19 Februari], Duitschland bezit in dit oogenblik Ioopers, welke die van Gfoot- Rrutannie misschien nog overtreffen. Zekere Pieter Bay-ne, uit het groothertogdom Nassau, heeft, ten aanzien vin een duizendtal danschouwersdrie srerke uren gaans in vijftig minuten afgelegd; op het laatst van zijnen lo-op, ging het zoo snel, dat een ruiter, op een zeer rad paard gezeten, nem ter naauwernood kon volgen. Deze looper is negen en twintig jaren oud, en zes voet en twee duim lang; hij is vader van drie kinderen. Zijn kracht is wonder baarlijk; hij draagt drie kwintalen, een kwartier-uurs lsng, zonder rusten. Den 21 Februari], Terwijl geheel het noorden vsn Europa verwonderd Is over jde ongemeene zachtheid van den winter, klagen de dagbladen van Ro me over de koude aldaar. Sedert vele jaren, heeft men zoo veel ineeuw op de omliggende bergen niet gezien. D« wind blaast aan houdend uit het noorden. 11INNENLANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den 22 Februarij. De commissie van bestuur der koninklijke maatschappij valt Schoone Kunsten, te Brusseldaartoe door gewigtige redenen ge noopt heeft, in hare jongsc gehoudene zitting, besloten dat de ODenin's van de eerstvolgende tentoonstelling, in het museum van ooiiemelde stad, tot half-October 1824 is uitgesteld, en dit, ten eevolae vati dit uitstel, de kunstenaars tot den iaden dier maand, den tijd hebbenom hunne werken enkel tot tentoonstelling be stemd, aan het museum voormeld, in te zenden. Ook heeft de commissie besloten, dat overeentomstig hetgeen voor de onderscheiden vakken der schilderkunst, die tot de prijs- dineing worden toegelaten, bepaald is, de graveurs, welke te Brus sel eene medaille voor eenig opgegeven vak hebben bekomeneven wel zullea worden toegelaten, om tot de annere vakken van graveer» I V tJnSj ka.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1