:vf-i I t lil r„n, alkmaarsciie COURANT O, HP 4 Ao. 1824. No. if.* r I tr t FAN MAANDAG ijjn 11* DEN 15 MAART, Deze COURANT vordt veer Zes Cents Uitgegeven. PROVINCIE NOORD - HOLLAND. rvTWV»-*-» A,NA r\ A»"— AANBESTEDING. p Woet S lag den 31 Maart 1824, des namiddags ten twee uren, lal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat, aan tie: Lokaal van het Gouvernement der provincie te Haarlem, Worden aanbesteed: lo, De leverancie van 300 lasten zware NOORDSCHE STEEN, tot onderhoud der lleldersche Zeewering. 50, De leverancie van 1000 lasten grove BRIKSTEEN, tot on derhoud van ue lleldersche Zeewering. 30, De nadere bestorting van den vsl, in den voet der STEEN- GLQOltING van den Helderschen Zeedijk, 200ellen bewes ten fcet landshok. 40. Het bep'anten met HELM, BERKHOUT en STROOvan de Dufen en Zanddijken langs de kusten der Noord-Zee, van Wijk-aan-Zee ai', tot en met liet Eiland Texel en an nexe Eijeriand. Deze aanbesteding zal getchieden bij inschrijving en opbod. De bestekken van deze Werken zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord-Holland, in de voornaamste Logemeuten en Koffijhüizen, als te Haarlem in ic Toelast, de Halve Maan en de Kroon te Alkmaar in den Rooden Leeuw; te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende en te Muiden in den Doelen; re Amsterdam in het Turfschip van Breda, in het Noordhollandsche Koffi/huis, en bij C. Rod, in het s Graven- lir.d'che l'etrhuis; te Naatdea in de Kroon, en te Weesp m den Zullende tcht dagen voor de aanbesteding de noodige aanwijzing women gedaan, en bil den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D. Mentz e> den Ingenieur Kommers Pa. te Haarlem, de noodi- ge tnformatien te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. HUITEN.L ANDSCHE BERIGTEN. PRUISSEN. Minden, den 29 Fthrunrij. Ter viering van den verjaardag van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, chef van het koninklijke pruissische 15de regemenc inianterie, heeft de overste Schamensee alhier, door het mil tair tnurijk e> een koor zangers, een groot concert tot een weldadig Pi-.de doen geven. De regerende vorst van Büclteburg, welke, on tier her gebulder van het geschut der vesting, verwelkomd werd, woonde hetzelve met zljue familie bij. DUITSCHLAND* Francfort, den 5 Maart. De groothertog van Hessen heeft den bekenden srellooper Peter Bajusin deszelfs dienst genomen. Uit Zwitserland schrijft men, in datoden Q9tten februarg het volgende: De zuidwesten wind beeft eene menigte sneeuw in het Bundner- gebergte gevoerd; beide bergpassen zijn daardoor verstopt. De bode van Cleve naar Splugen heeft zich, met behulp van zes man, er dnor gewerkt. Op den Albula wred een muzijkant met zijne doch ter, door een sneeuwval, overrompeld; doch beide zijn gered ge worden. Inliet krijgsimbt Schwaz, werd een ambtenaaf op weg door twee roovers aangeval'e". Een hond, welke hem verzelde viel een' der roovers aan, wierp hem op den grond, en worstelde zoo lang me: hem, tot dat de andere de vlogt ram. De ambtenaar had zij- Ce redding alleen aan den hond te danken." KONINGRIJK SARDINIË. Genua, den aa retruait). Wil hebben nadere berigten ontvangen van de schipbreuk vtnhet schip, waarvan wij te vuren melding hebben gemaakt zte Ma Cour. van den 6d,u maartA0. 57) Dit schip is niet een nederlandsch [gelijk abusivelijk gemeld is] maar het hanoversche vaartuig de Eemdragtkapitein man epuipagie en eenen zweedschen passagier aan boord hebbende. De lading bestond in twee ontzaggelijke blokken marmer, ieder^ ca 16,900 ponden wegende en verseheiden andere ttukken v.n min- der grootte, uit omtrent veertig vaten _ol e en versche,den andere eoederen. Hetzelve was den >3de" ult Livorno vertrokken. In volle zee door storm overvallen zijnde had het MUiei d der omstreeks ach: ura [des morgens, schipbreuk in de iiabpeid der Gorgona geleden. De equip.gie had ter na.uwer nood den tijd. om zich in den sloep te werpen slechts efen kompas e ji[Uat. vaatje olie met zich nemende. De voorkeur, welke zij „„rdiPni Ste voorwerp boven beschuit of andeta eetwaren gaven, verdie eenige nadere uitlegging. De zeelieden gelooven in bet algemeen, dat olie, J®.Me1feJe®£ zijnde, de baren stilt, dezelve aan de «oppen ver" g ontgtlJn. te breken of te spatten en kalmte rondom het «chip.doe Zeker is het. dat. op plaatsen, waar met olie geladen «hepe J seren, waarvan altoos een gedeelten zee *erl°^e" g m'eestsi eenig- potnpen waarmede het sclup le«s gehouden wordt 1meisst B zins met olie, deelen bezwangerd zdn, in bet zog v*n bet semp. een breed spoor gezien woidthctweik i'gtbair tfR e meer verwijderde baren, en des te meer bij deze afsteekt, de zee ontstuimiger is. De van deze schipbreuk oiukomen Hanoveranenjerkjsren dar zl) een gelukkig gebruik van dit middel gemaakt hebbendoor w behulp zij de hoogte en kracht der branding, «elke «e[ee d d* om op hun wrak vaartuig te storten, hebben gebroken. Oete 0 zaak nu staaft het voormeld geloof der zeelieden, en behendige zee vaarders zullen zekerlijk by gelegenheid gtbiuik daarvan make SPANJE. Bilbao, den s8 Februarij. De aanslag van eenen dolzinnige» revolucionnair had ons, 11. zi- turdag, bijna aan een volksoproer blootgesteld. Zie hier tvoe deze zaak zich heeft toegedrsgen vier priesiers, even achtn gwaardig door hunne deugden air door gematigdheid van ciemtwijze in hec politieke, hadden zich, in den namiddag, naar de kerk van onze lieve vrouwe van begano begeven. Toen zij, des avonds, langs eenen niet volkrijken weg, de stad weder binr.en kwamen, sprong een dolzinnige, die zich achter eenen muur verborgen had, met een mes in de hsnd, op hei toe; twee der geestelijken werden a[ dadelijk van achteren gekwetst, de derde aan den schouder gewond, en de vierde, welke de vlugt wilde nemen, viel op de straat Op het oogenblik, dat de moordenaar zich op hem wilde werpen, werd hij door eenige toesnellende lieden gegrepen cu naar de gevangenis gebragt. Zoodra het voik van deze gebeurtenis onderrigt was, geraakte I et- zelve in zoodanig eene woede, dat de rege-ing de grootste moeite gehad heeft,' om het tot bedaren te brengen; er zijn echter geene Duicenspoiigheden gepleegd. Meu maakt den revolutionr.air zijn procss op; deze blijft ver klaren, dat hij constitutionneel zal blijven tot asn den dood, en dat zijn oogmerk was geweest, om eenen of anderen priester ot geestelyke te doodenotn het even welken. Volgen» andere berigten, zou deze man geen revolutionnair, maar eenvoudig eeu van razernij aangetast meusch wezen. BI NNENLANDSCHE BERIGTEN. Arnhem, den 8 Maart. Wij hebben verslag te doen van bet concert, dit de heer Bern. hard Romberg, met zllnen twaalfjarigen zoon, Vrijdagavond II. alhier zegeven heeft. Eene juiste beschrijving van hei verhevene talent dezes beroemden mans te leveren, kan men van .ons niet vor deren Hoe zoude wij een waar denkbeeld geven van de roerende toonen, welke hij uit zijne violoncel loktvan zijne volkomene heerschappij over zijn instrument, zoodat hetzelve, schijnbaar bi|na zonder inspanning van zijne zyde, alles voortbrengt wat hij begeert; van de juiste uitdrukking, de volmaakte overeenstemming, welke t T: If J Iff 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1