ALKMAARSCHE C O U R A N Ao. 1824. No. is; t TUll utal, p.. ezet Strtl uiden si mm vrzotfe ptnhrj. Ettmi, n' A rnhes; Het pW e velenlifl t.r a DeSTAATSRAAD GOUVERNEUR tanNOORD-HOLLAND. so, Dat bij att. 14 van hei voorsz; Reglement het volgende i* 1 wirt. ien tu ;che 11 Sck ;e cup. C. 1 HcrlAi rninti; ent'! 1 vut verin#- U h. ;«Boow mertal Coup', rebcoiol 11! Pi. meet i' rn H 11m 1 - met in schold:)! (V Mi' irte eii'I doet ut ïaar, iw s 824, til '■Riii AI km rtpleeur- cïie& f Z'alWGI. e 'en Kit c-rs, i SMsdaVA 32 Gezien de missive vin den fleer Opper-Jsgermeester vin Z. M. Opper-H .iuvester vtfuf^ée-Noordeliike Provinciën, van den 19 de zer ii°. 18, daarbij te kennen gevende dat de sluiting der Jagt op Ganzen en Eenden op den i« April, en die op Watersnippen op den i« Mei aanstaande, zoude kunnen plaats hebbenroet verzoek in dien daartegen bij Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, geene bedenkingen bestaan daarvan de noodige aankondigingen te doen; overeenkomstig 's Koning» Besluit van den 5 Julij 1823. (staatsblad no, 26). ^Gezien de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten dezer pro vincie van heden nó, 1, zich daarbij met bet gevoelen van den Heer Opper-JagenneesterOpper - Houtvester voor de Noordelijke Pro vinciën vtreenigende^ Brengt bij deze ter kennis*» van alle de belanghebbenden, dat de Jagt op Ganzen en Eerden op den Aprilen die op Watersnip- feit op den i« Mei aanstaande zal gesloten zijn. Haarlem den 25 Maart 1824. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. AFKONDIGING. "W»/V\SVV-»-» Z\/n/V\A»-— BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezi-en de a.ansc rijvi ir va;i den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 7 Mei 1.823 v v» 210J Gezien artikel 95k der wet van 28 JunjJ 1822 (staatsblad no, 15); Maaken hij deze ran alle ingezetenen dezer gemeente bekend dac de kohieren der bij vonrschrevene w'et vastgestelde belasting op her Personeel, op den 18 *»n Mairt jongstleden, door welgemelden fleer Gotiuer enr zijn executoir -verklaard en ter invordering aan den Ontvanger ove'gegever. j zulende dus een iegelijk, na bekome- re kennisg.ving van zijnén aanslag, verpligt zijn dien, in voege as -aarlui in ové-éenit'cmst met artikel 9 6 der wet zal zijn opge ge e 'e voldoen op poe te van parate executie; terwijl de zoo- cc. igen. 1 ui nft s .'s—billet niet zullen hebben ontvangen, zicit van dah be ld van hetzelve kosteloos ten kantore des ontvangers zb Ic 1 mi' en voor/'eu en zildie zouden mogen vermeenen, dat "'it overeenkomstig is met hunne opgave of met de P' ihebbende taxatie, opneming en telling, zich deswe- sc r frel ij It op ongeregeld papier bij den Controleur der di visie zn e kuilden beklagen, binnen den tijd van ééne roaattd na de 0 gfveke- i g v a 11 hun aanslag - billet. fr> 00 dat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal de ze w rd n af'ekonuigd en aangeplakt aloinme waar zulks te doen gebruikelijk is. Gedaan te Alkmaar den 27*. Maart 1823. Burgemeester en Wethouieren Veornd. G. F. VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven G. be IIEER. KENNISGEVING. TUT GrME£STER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR g ie ait. 13 var het Reglement op den Her-ijk der maten en ge- wigte iu N .ord-IIollird gearresteerd den 31 Januarij 1822. Ge- z e 1 1 er Notificatie van H. G. A. de Gedeputeerde Sta te' ii Noord-Holland van den 20 Februarij 18*3 N<>. 25, (prov. j M d !\o 24.) Gezien de missive van den Arrondissement» - ijker, j 1 1 dato 22 Maart 1824 No. 5. Lire-gen bij deze ter kenriisse van de Ingezetenen dezer Stad en juiisdiclie van dien if. D t de Arrondissements - Ijker J. Cateniuszal vaeeeren tot i «•en //«■>■-?> der Lergtematen en gewig/en binnen deze Stad, voor d:t jair aanvang nemende den 1April en geëindigd moe- tende zijn op ultimo Junij daaraanvolgende de vier eerste da- j gen der week, des morgens van 9 tot 12. en des namiddags v in s tot 5 ure, in de Sint Annsstraat in hei Locaal voor den ijk binnen deze Stad bestemd. j bepaald t De Ingezetenen zijn verplig: hunne maten en gewigten op den bepaalden tijd bij den Arrondissements of Adjunci-ljker van het district ter her-ijking aan te bieden. Indien zij hier aan in gebreken mogten blijven, zullen zij verpligt zijn, hunne maten en gewigten, welke her-ijk: moeten worden, op hunne eigene kostennaar de woon- plaats van den Arrondissements of Adjunct - Ijker van het district te doen transporteeren, om aldaar her-ijkt te wor- den." En op dat niemand hier van onkundig zoude zijn, zal deze wor den gepubliceerd en geaffigeeié, mitsgaders in dezer Stads Courant worden geinsereerd. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouder» den 23e Maart 1824. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER. BBURGEMEESTER e» WETHOUDERS der trad ALKMAAR maken bij dezen aan de belanghebbenden bekend, dat zij voorne mens zijn te Verpachten voor den tijd van drie jaren, te rekenen in te gaan met den i« Mei 1824 en znliende eiudigen met ultimo April 1827 de HAARD-ASCH en VUILNIS, gedurende dien tijd binnen gemelde Stad en de voorsteden vallende. Dar alzoo tot en met den 14* April 1824 ter Secretarie der itad Alkmaar, franco zullen kunnen worden ingezonden, de billettet» van Inschrijving der gegadigdens, duidelijk inhoudende de naam, wooupiaats en het beroep van den Inschrijver met en benevens het bedrag der Jasriijksche Pacht door denzelven gepresenteerd wordende. De Conditiën zullen van den 22 Maart 1824 af, ter lezing ligges ter Secretarie der stad Alkmaar voornoemd. Alkmaar den 15e Maart 1824. Burgemeester en Wethouderen G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HE E R. BUITENLANDSCHE UERIGTEN. Duitschland. Munchen, 15 Maart. ArnhCourant No, 36.] Het Parijsche dagblad de Etoile bevatte den 4 dezerbij gelegenheid des overlij den» van den hertog van Leuchtenberg [st iefzoon van Napoleon eertijds Onder-Koning van Italië] een artikel, dat met de iaagste lasteringen en grofste beleedigingen opgeiu'd was. Deze aanval verontwaardigde een iegelijk; voor de eerste reize sedert verscheiden jaren, zag men lieden van de tcgenstrijdigste staatkundige denkwijze in één gevoel overeenstemmen, dat van het biliijkite ongenoegen. Men merkt op, dat niet een Dnitsch blad zich met de overneming van di: ellendig artikel beeft bezoedeld. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. {Journalde Bruxelles No- 30). In het midden dezer maand beeft het hof van assijes te Natuur uitspraak gedaan in eene zaak, die zeer bezwaarlijk voorkwam. Zekere heer Rutemende, te Namur woonacbig, wss met de we duwe van de heer L. gehuwd, jufvr. Renaud zuster der laatstge noemde verliet hare gewone verblijfplaats en kwam in den loop van Augustus 1823 bi) Ruremonde inwonen. Volgens de beschuldi ging was het op dat tijdsip, dat jufvr. Renaud de eerste aanslag op het leven van den heer Ruremonde maakte, door hem, door middel van een stuk haas te willen vergeven 't geen zij hem bereid had en waarvan hij alleenlijk at. Doch deze aanslag mislukte, want de heer Ruremonde herstelde tot vroegere gezondheid, 11a er hevig ziek van geweest te zijn- Evenwei daar hij vermoeden» tegen de schoon zuster zijner vrouw opgevat had, schold bij haar deswegers bitter lijk uit [welke beschuldiging zij zich vermits het tegendeel niet aangevoerd word, tchijnbaar liet welgevallen,] en joeg haar zya deur uit. VAN MAANDAG Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1