i ALKMAARSCHE COURANT Ack 1824.. -a W; pfe'tepn m. I No. 14s ar J1 i Y VAN MAANDAG m&m hW.sTLi-ft lK&4L.^«.»Ul,.i!.,aktdl.-J»i KENNISGEVING. Burgemeester en wethouders der stad alkmaar gezien ai. 13 van het Reglement op den Her-ijk der mjten ên ge wigten in Noord-IIolIand gearresteerd den 51 January 1822. Ge- 2ie 1 art. 2 der Notificatie van H. E. G, A. de Gedeputeerde Sta ter, van Noord-Holland van den 20 February 1823 N". 25, (prov. tied N° 24.} Gezien de missive van den Arrondissement» - ijker, in dato 22 Maart 1824 N». 5. Brengen bij deze ter keonisie van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien: I. Dat de Arrondissement» - Ijker J. Cateniuszal vaceeren tot den Hcr-Tk der Lengtematen en gewigrsn binnen deze Stad, voor dit jaar aanvang nemende den i» April en geëindigd moe tende zijn op ultimo Junij daaraanvolgende de vier eerate da- gen der week, des morgens van 9 tot 12. en des namiddags van 2 tot 5 ure, in de Sint Annastraac in het Locaal voor den Ijk binnen deze Stad bestemd. a». Dat bij art. 14 van hec voorszs bepaald: Reglement het volgende is BEN 5 APRIL. Deze COURANT wordt veer j|_ Cents Uitgegeven, De Ingezetenen zijn vcrpFgt hunne maten en gewigten op den bepaalden tijd bij den Arrondissement» of Adjunct-Ijker van het district ter her - ij king tan te bieden. Indien zij hier aan in gebreken mogten blijven, zullen zij verpligt zijn, hunne maten en gewigten, welke her-ijkt 11 moeten worden, op hunne eigene kosten, naar de woon- 11 plaats van den Arrondissement» of Adjunct - Ijker van bet district te doen tramporteerenom aldaar her-ijkt te wor gden." En op dat niemand hier van onkundig zoude zijn, zal deze wor den gepubliceerd en geaffigeerd mitsgaders in dezer Stads Courant watden geinsereerd. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders den 230 Maart 1824. G, F. V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van dexelven G. Di HEER. VERPACHTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad ALKMAAR maken bij dezen aan de belanghebbenden bekend, dat zij voorne men» zijn te Verpachten voor den tijd van drie jaren, te rekenen in tb gaan met den i« Mei 1824 en zullende eindigen met ultimo April 1827 de HAARD-ASCH en VUILNIS, gedurende dien tijd binnen gemelde Stad en de voorsteden vallende. Dar alzoo tot en met den 14* April 1824 ter Secretarie der stad Alkmaar, franco zullen kunnen worden ingezonden, de billettea van Inschrijving der gegadigdensduidelijk inhoudende denaam, woonplaats eu hec bereep van den Inschrijver met en benevens het bedrag der Jaarlijksche Pacht door denzelven gepresenteerd wordende. De Conditiën zullen van den 22 Maart 1824 af, ter lezing liggen ter Secretarie der stad Alkmaar voornoemd. Alkmaar den 15» Maar1824. Burgemeester en IVethouderen G. F. VER5CHU1R, Ter Ordonnantie van deztlvtn Gde H E E R. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 16 Maart. Het dagblad the Glasgow Chronicle bevat bet volgende; Zekere metselaarsknecht, met name Arthur Burns, in Ierland, iiesft eensklaps een buitengewoon groot vermogen bekomen. Een Zijner ooms begaf zich, in zijne jeugd, als koopman naar Indie. Aldsir verzamelde hij een aanzienlijk vermogen, en te Calcuta, op zijn sterfbed, bij testament, maakte hij zijn geheel bezit aan zijn' bloedverwant. Dat testament tsbehoorlijk gezegelden mee on- derteekeniugen van aclit of tien getuigen voorzien, in Ierland aan gekomen. i. Na gedaan onderzoek onder alle de klassen van ambachtslieden werd Burns, eemge dagen geleden, ontdekt, aan wien men deze goede tijding mededeelde. Men heeft hem een afschrift van het tes tament van zijn oom ter hand gesteld, bij hetwelk hij tot eenige. erfgenaam van diens ontzaggelijk vermogen benoemd wordt, be staande in 190.000 pondei sterling (na genoeg een en twintig ton nen gouds nederlsndsch) kontant geld, verscheiden aanzienlijke landgoederen, vijf .koopvaardijschepen in zee, eu een ameublement, dat, volgens den inventaris, zeer rijk en kostbaar is, onder anderen bevat Hetzelve eene gouden tafel, een met goud beslagen ledekanc» twee met zilver beslagen koetsen, enz. Eet der schepen, de Mar- garethais, met een gedeelte dezer kostbare voorwerpeu, uitge zochte wijnen, rum, enz., alles voor rekening van Burns, aan eel goed handelhuis van Dublin geconsigneerd, naar Europa op Weg. Burns, welke omtrent 40 jaren oud is, is getrouwd maar heeft gee- ne kindeten. Nog geen gedeelte van het geld of de goederen zija aangekomen, uit hoofde dat het testament vóór den dood van den bloedverwant is afgezonden. Doch men wacht elk oogenblik de tijding van zijn overlijden en de aankomst der goederen. In dien tusschen tijd heefc Burns niet éénen dag zijn werk gestaakt, en de ze gebeurtenis heefc op hem veel minder inaruk gemaakt dan men verwacht had. Volgens zijne gewoonte, brengt hij nog alle avon den zijn brandhout naar huis. Hij krijgt, gelijk zulks gewoonlijk bij dergelijke gevallen plaats heeft, van alle kanten bloed erwauten en vrienden, de hij nooic gezien heeft, welke zich beijveren, hem hunne diensten en zelfs veel geld aan te bieden; doch hij weigert alles, en verkiest onder zijn nedrig kleed voor te werken, tot dat hij in het bezit van zijn eigen goed zal rijn. Zijn oom had hem, eedge jaren geleden, drie duize d ponden sterling naar Ierland gezonden, en had deze som toevertrouwd aan zeker persoon, die dezelve vöor zich behield, en naderhand te Londen bankbreukig werd. Bums werd onder het ge tal der krediteuren geplaatst, eu zou zeven scbe'lingen per pond be komen doch heeft er nooit iets van ontvangen." P R U I S S E N. Marsberg, den 16 Maart. Den I3den der vorigen masnd, des morgens ten 8 ure, werd, ïtt onderscheidene s reken, een regenboog van bijzondere schoons k'euten zigtbastr, en des namiddags volgde een zwaar onweder, het welk met ligte schokken van aardbeving vergezeld ging. Ten zelfde tijde verhief zich een hevige storm, welke hier en daar de bnomea ontwortelde, de »choorsteecen en de pannen van de daken afwierp, en met zware sneeuw eindigde. Te Eilenburg sloeg de bliksem ia. den koepel van den toren, zonder echter brand te veroorzaken, Den i8den februari), des avonds ten it ure. beviel de vrcuw van Ste Kielj, reeds moeder van drie levende kindeien van een meisje, en, op den volgenden morgen, tusschen 8 en 9 ure, van drie andere kinderen, zijnde een jongen en twee meisjes Alle vier de kinderenofschoon vroegtijdig geboren, waren levendde jongen stierf echter 28 uren na zijne geboorte, doch de drie mets* jes z(Jn op dit oogenbiic nog zeer welvarende, B E IJ E R E N. Munchsn, den 12 Maarts Heden zondag den óden dezer is een israëiitiscb bu:sgezin, be staande ih den heer Jehon Uhlfelder, voornaam koopman alhier, deszelfs huisvrouw en zeven kinderen, door den H. doop in dê evangelische christelijke kerk opgenomen. Deze plegtigheid w® zeer treffende en is door den opperconsiscorualraad Lr. Heinz ver ligt geworden. T U R K IJ E. Scioden 5 Februarij. De NVderlandsche en Fransche vice-consuls waren dezer dagen uitgereden. Een woedende Turk zette eerstgemelden een pistool op "de borst en wilde vuur geven. De Fransche vice-consul, de heer Devid de zoon, weerhield hem; de Janitsaar van het rranscne consulaat kwam er bij en viel den Turk In den arm doch deze rukte zich los; trok een tweede pittool en lag op den heer Davia aan Deze vliegt op hem toe en zet hem' op zijne beurt een pistool op de borst, hetwelk hij zijnen Janitsaar ontrukt had. Hierdoor ontzetworde de Turk, na een hevig gevecht, met behulp van toeeeschotene Albaniër*, eindelijk overmand en gevangen genometr. Ter voldoening heeft de pacha den Turk stokslagen doen geven, hem in boeijen geslagen en op een open vaartuig doen brengen,, waar ieder hem zien kan, tot dat het schip, bij den eersten gunt- tigen wind, naar het vaste land vertrekt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1