ALKMAARSCHE »n m Ao» 1824. tgtkl run: :n iilj ;JMtS ïc Co; :u. I LEI] i'kt, u ;fcc vu Ik'mi!, ETH i will r Plf. deszeh vaarui 'EEN, 1PPUS :hafi«, :iire«(i it ami, eewe« cembtt i grhii iii ii te Al' 4*«t= et per- i priji g, den .ie-2ul den in a rear. 24, del -a», t| e Non. volgen- jprieeii 46 jwti Sint |n r, rain. :e bckj. 1e Bres- okuteir oetnd. ;i detti ide ivo- •14 voor trio-», UWGE- R EN, isvroii vcort, GTEtli illerW •n re bt' 1X7El, Arnhem; »t potje; eien z'<^ RCKt rs. [NB. Uit hoofde van het invallende Deze COUR/I NT worrit voor Zes Ce tits Uitgegeven. illecde Paaschfees:zal d-tgcwone Maandagsche Courant Dingsdag worden uitgegeven. J Oe STAATSRAAD GOUVERNEUR vanNOORD-IIOLLAND. Ce tien zijne publicatie van den 28 december 1823. Gelet op het bepaalde bij art. 5 van die publicatie, betrekkelijk de fioa e overbrenging der directie van de regi-tiatie van Amsietdam naar Haarlem. Brengt sis nu ter kennisse van alle daarbij belanghebbende autori teiten en ambtenaren, dat van heden af aan, gezegde directie onder administratie van hem Staatsraad Gouverneur te Haarlem is geves tigdzich voorts aan den iuhoud zijner voorz, publicatie gedra- gffitdë. Eu_?1 deze in het provinci al blad geinsereerdalsmede geplaatst women in de couranten der steden Amsterdam, Haarlem en Alk maar. Haarlem den 1 April 1824. De Staatsmd Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien art. 13 van het Reglement op den Her-'ijk der msten en ge- wigcen in Noord-Holland gearresteerd den 31 januarij 1822. Ge zien art. 3 der Notificatie van II. E. G. A. de Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland van den 20 February 18*3 N°. 25, (prov. blad N°. 24.) Gezien de missive van den Arrondisssmems - Ijker, in dato 22 Maart 1824 N°. 5. Brengen bij deze ter keur.isse van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dient 1. Dat de Arrondissement; - Ijker J- Catenius zal vaceeren tot den Her-Tk der Lengtematen en gewig/cn binnen deze Stad, voor dit jarr aanvang nemende den r» April en geëindigd moe tcude zijn op ultimo Junij daaraanvolgende de vier eerste da gen der week, des morgeus van 9 tot 12. en des ncmiddags van 2 tot 5 ure, in de Sint Atjnsstraat in het Locaal voor den I jk binnen deze Stsd bes'emd. 50. Dat bij art. 14 van het voorsz: Reglement het volgende is bepaald De Ingezetetien zijn vcrpligt hunne maten en gewigten op den bepaalden tijd bij den ArrondisSements of Adjunct Ijker v.iii liet district ter her-ijkir,g san te bieden. Indien zij hier aan in gebreken mogten blijven, zullen zl| verpligt zijn, hunne maten en gewigten, welke her-ijkt moeten worden, op hunne eigene kosten, naar de woon- plaats van den Art ondissements of Adjunct - Ijker van het district te doen transporteeren, om aldaar her-ijkt te wor den." En op dat niemand hier van onkundig zoude zijn, zal deze wor- den gepubliceerd en gesffigeerd mitsgaders in deter Stads Courant worden geinsereerd. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders den 33e Maart 1824. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER. BUR GEMETSTER en WETHOUDERS der stad ALKMAAR maken hij dezen aan He belanghebbenden bekend, dat zij voorne mens zijn te Verpachten voor den tijd van dri# jaren, te rekenen in te gaan mef den ie Mei 1824 en zul'e de eindigen met ultimo April 1827 de HAARD-ASCH en VUILNIS, gedurende dien tijd binnen gemelde Stad en de voorsteden vallende. Dat alzoo tot en met den 14a April 1824 ter Secretarie der stad Alkmaar, franco zullen kunnen worden ingezonden, de billerten van Inschrijving der gegati gdensduidelijk inhoudende denaam, woonplaats eu het beroep van den Inschrtjver met en benevens het bedrag der Jaarlijksche Pacht door denzeiven gepresenteerd wordende. De Conditiën zullen van den 22 Maart 1824 af, ter lezing liggen t^r Secretarie der stad Alkmaar voornoemd. Alkmaar den 15* Maart 1824. Burgemeester en Wethouderen G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER. K E N N I S C E VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALK MAAR, brengen bij deze ter kennisse vatt de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, dat geduregde de tijdvanAchcdtgen te le'tenei van der. i4« tot en met der, *9» April 1824 (Zondag uit gezonderd) van des voormiddags to tot des namiddags 2 ur<G 'er Secretarie alhier 1 er visie zal liggen, de door den Raad dezer Stad in derzelver Vergadering van den 4° «fezer maand April gearresteerde en door Hun Ed. Gr Achtb. de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland nader executoir te verklaren Nominative Lijst, van a 11ede Contribuabelen binnen reze gemeente, zoo als ieder van de zei e^is aangeslagen, tot bestrijding dér behoefte van óz dienstdoende Schut terij binnen deze Stad over den jare 1823 en dat de Contribuabe len zoo zij vermei e i te hoog aangeslagenof met op die Lijst ge- bragt te moeten geweest zijn, deswege hun bezwaar, binnen den tijd van acht oagenschriftelijk zullen kunnen inleveren *!Ve" Heer rurgemeesreren, ofwel ter kamer vau Burgemeester en We. houd.rs voornoe^ncdt'um ter kamer vïn Burgemeerster en Wethouder! der stad Alkmaar den 6 April 1824. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. de H E E R- N O T F I C A T I —«WVVb»»»* f-v/N-rVV»-»— BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR ontvangen hebbende eene aanschrijving van den Heer Staatsman Gou verneur van Noord-flollindwaarbij aan hun word ingezonden e n afschrift van het besluit van Z. M. van den 29 Maart il.oy net welk door Hoogstde .zeiven :s vastgesteld het plan ee.-er Associatie van Kapitalen, om daar mede den activen handel van ons Vaderland, vooral op onze Overzeesche bezittingen in Nederlandsch Indien aan te moedigen, en te bevorderen, met observatie, hoe gepast het zijn zal, dntvooral de Ingezetenen van het gedeelte ce* Vaderlands, het welk wij lewonen, zich ten dezen aan des Konings bedoelingen aansluiten; en medewerker! tot het daarstellen van dit ontwerp. Hebben zich verpligt geoordeeld, asu hunne mede Ingezetenen te kennen te geven, dat zij volkomen eenstemmig denken met den Heer Gouverneur van deze Provincie. Dat zij met vreugde en dankbaarheid dezen maatregel hebben be schouwd als de wederoprigcing eener Vaderlijke instelling waar aan de oude grootheid van dit Land, voor een zeer aanzienlijk gedeelte h-ren oorsprong te danken had, gemodificeerd op dien voet en^wijze welke veranderde tijden en omstandigheden hebben noodzakelijk ge maakt, en gezuiverd van die gebreken, welke de ondervinding maar al te duidelijk heeft leeren kennen, waar door den val van een Lic haam is veroorzaakt gewurden, waar mede de Welvaarc van het ge- heele Vaderland ten naauwsten verbonden was. Burgemeester en Wethouderen maken hel zich alzoo rot eene zeer aangename verpligciug, om hunne Ingezetenen, welke in het geval zijn van over hun fortuin te kunnen beschikken, aanteraden om in dit zoo heilzaam en nuttig voorkomende ontwerpnaar vermo gen deel te nemen. Zij doen dit met te meer vertrouwen, daar de ondervinding reed; menigvuldige bewijzen gegeven heefcen,nrjz dagelijks geeft dat de Financieele operatien, welke door Zijne Majesteit worden onderno men, zoo wel het voordeel van den deelnemer ten gevolge henben, als zij strekken tot bevordering van het algcmecne Welzijn van ..et geheele Vaderland. Alkmaar den 6» April 1824. burgemeester en Wethouderen voornd. G. F. VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven, G. de HEER. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der STAD ALK MAAR zoo veel in hun vermogen is, wenschende weg te nemen alle moeilijkheden en belemmeringen welke maar eenigzints aan den bloei der markten binnen deze Stad en het gerief van Verkoopers en Koopers welke dezelve komen bewonen, zouden kunnen in den weg staan. En in aanmerking genomen hebbende, dat bij de aanstaande Bees tenmarkt welke zal invallen op Maandag en Dingsdag den 19 en 20e dezer, de landlieden en anderen welke hnn Vee alhivr ter Markt brengen, zich niet dan «net zeer veele moeite en ongemak zonden kunnen voorzien van de Billetten van de Poorten en op de Markten, welke ingevolge het Reglement op het geslagt kunnen en behoren te worden gevraagd en afgegeven. Hebben goedgevonden ce bepalen en vast te stelle-n: Dat cp aanstaanden Maandag en Dingsdsg den 19 en 2o«tan dezer maand, ieder een welke alhier eer.ig Hoornvee ter Markt zal bret». VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1