Asr6,: M ïr-3 s.Ttós:'ï;HKd,? ALKMAAR.sC HE COURANT rk- R"""»1. zZztsdiLdr z!Sj.;.;'«ol":£ïï.mei b« scbi> w- D. .M, ïhij^ïN.'«™ "«c™. ieJm ZT 8tloc"' Ao. 182.1:. No. 16i groot - britannie. frank Testateur - is v wre ae,rd li r,,1C'' Dï ee,^e zo'« betwisten, of ter zake v-an nietigheid bf'nfr V"n' Test?nent-te boeteminglist of bedro? rf nJ 1' hoofde van slejte in- FAN D/IVCSDAG V A v3 'i fifit*j!f kJ D E N 20 APRIL, Deze COURANT wordt vod' Zes Ce tits Uitgegeven. KZNNISGEriNC. WAAR?^enESJEnJ?ef. WETHOüDEREN de, STAD ALK- MARKT of KERMIS M™?*' ac0pde?ewnne VOOR [AARS- den 9Ie dezpr ïuatnd Ap,-R «««pi6 jk fd ",va"ende op Woensdag kooptrekkers Rijfelaals LotrïiM. Planect °r Heros- len worden toegelaten ra'asrtpnirr ""'s' noch Dobbelspellenzul. dé Kramers allen van èen behoorlijk'Taten?"*"^ zu,,inde v00rcï enoorujit Patent moeten voorzien zijn. Bui gemcester en Il'et houder en der stad Alkmaar G- F- V E R S C II U I R. Ter Ordonnantie van Dezelven, G. de H E E R. BUI TENLANDSCIIE UER.IGTEN. Lokden den 6 April. in staat geteld betzelv'e wnï ,J Jl*ngdun? verbli)f I" d» Rijk', Onder de wonderen van Rusland ni en' 10 bst licht gekomen. Zien herrijzen, baart bijna verwondering ni u" tare asch heeft van die stad in ,8,2 had voor haar h.in5a. ^ertchr,lekelijke brand gen als die van 1J66 voor Encelmds hmW noodlottige gevol- voor he [grootstegedeelteonevfr radiir ad fichad. tene stad, heeft plaats gemaakt voor geregelde en iJL" S'echt hebouwd> »»r S „_o hutw hsd Óp"i.ij'" mum der bevolking op 012 tuizend ,;.un har,if werd het maxi men dezelve op bijna 200 duizend zielen O?de"de^M^ir011" dezer hoofdstad merkt men vooreerst verfraaljingen tuin, welke in Bhlgorod, led, en waaraan men den naam van Alexoder Tuin9 ar an^e tweede een zeergroot en fraai sr->bnuw T> geeft; ten dere soort, bestemd tot de exercit'en der rm!I° 'n V.'d b'-tzo,?_ hoofue wer gestrengheid van het klimaat ier^"' -H'c! e nle'1 u c kan oefenen. Dit gebouw, even zoo sterk a's n°J °P-e" 'Ucht fraaij-r zuilen van deIonische orde? Le exerc tie' T-""d mCt grootste, en 560 engeUghe voeten lanv iK» h ,f 'S een der Tweeduizend man infanten» ei duizend' min k'e" 43 44 hook'* in gelijk manoeuvreren, doch het ben,? kl,"neD daar" bitailloa infanterie en één eskadron kavalerie. seWoonIiJk Cot édn duizend huizen in de srch gelegd yen I a er °P eenmaal zes mei 1712- moest zij weder deze nmnmi daarna, en op den 13 haar o-er de twintig duizend "huizen koste' en '"ts'e b""d ier.de menschen jammerlijk om het lever'k?. r°r ee 'Se ctui- in de duirsche voorstad, insgelilks brand nir"0,""'^ 1,729 br,lk' v« ie;d werden, en de lu.bersche kerk re '5° hUiZen I] K. Farys, den 29 Maart. eigenhandig getchréren TeitS I\Ivernois» maakt, bijeen fcift zijner goederen, op zi'nove l'den" fh kDece7be[, l8=3' de Oucers daaronder begrepen:j aan hi ?-' 2i-'ner voor' 'elljkeu v 311 Nevers, Cn ast/her k^> 6 KVVe<;kscho01 voor gees- aien berekend dit Legaat ov ZT Vt" Wcldadigbe;d Sur Loire. ïoudeiiju dit Legaat te aanvaarden Vu »h n'0fter "ieC bevoe8d hetzelvede biégtvader van den Testarinr a" aalmoesenier van Zi'Lkte. In een advis gegeven 'te Pari', d T Zi,ne hat5te heerea Lupin. D'lacroi* F Hf de" 25 Februaiij 1824. door Erfgenaam w^'Ven T^'at-nr" BilUcoc1 e" Garel, i, de het Gouverneur nt te sd-esseefer om Z'Ch .'n dc. eïrsre F'"" voor/rciitigheid re srhncn r Van de"e'fs wijsheiden k'ooster voormeid de autoris,Vt Z 830 bet seminarftim en h«t Burgerlijk Wetboek "vordert"e ^e'eert welk het pioda artikel van vordert, alvorens het Legaat aactenemen. De Regtsgeleerden die dit advis hebben ee'eekend halen d„r w» moet een ander Z'J" Ff 'tgcnaam zoude willen stellen «met ,0 ^"Susttnus zoekenom zulk een Legaat a ante- nemen, wat zeg ik? zoo God in het hart zijner dienaren werkt tal d?h1rT vinden' die het wil aannemen. Het is waarschij'nlült ^„1? ernementJden ontërfde» Zoon zal te hulp komen maar zonde, deze vermogende tusschenkomiczoude hü wel leerlingen van Loyola, op zijnen weg kannen outmaeten, die'de leer van Au gustmus nimmer hebben toegestemd.. eer van Au" CJournal de Bruxelles BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Nijmegen, den 13 April. Laatstleden vrijdag, in den voormiddag, had zich een geringe brand geopenbaard in bet huis van G. Nietenkuiper te Hee^ on- ö«Ki.,tl^r0n"Seb*ed dezer stad behoorende, doch deze werd spoedig 'c 1C' a. wac. brandbaar was, uitgezonderd eenige op zoD tuivd m!?? hooi, buiten gedragen; toen men zicu genoegzaam over weg hPr h'„i J d geene eevolgen meer konde hebbes, hlev,.n i- I W^er blnnen gedragen; den nacht invailende- vader me en :wee z°nen wakende, terwijl de buis, h,Hd»n Jne Vro"W Zlch mec twe® hinderen, sedert een halfuur, pen uUSt5 beSeven> toen op eens, des avonds ten jo ure, dnn rn bra°d uitbrak, welke zoo vreesselijk woedde, dat nee fen D? h"i n"U?'lkS vergund werd hunne legerstede te veria, zich d^s op1 w"dC UiS verl3ten hebbende, herinnerde mei» nu» mor kinderen, waarvan het eene in de wieg liggende, nog met groot levensgevaar, door een der dorpelingen gered werd doch het andere, zijnde een jongetje, oud 6| jsre moesI iS I jk in de vlammen omkomen. Uit kind sliep op een kelderkamertje drie kleüei eere rn'"', de". gr°u"d tüeflf' e» b^elve Zich ve der i'nh!r Ion, --^ Jgte ''"'P110"^ meubelen en wat der vol)ra, beho^^'ïnnp"'5 t" gr°°te Schuur bev0"d - waaron- hecgeen verder nod'o- wis nm 1 vore" '"geslagen bier en huisvader zelf is ïe'erl^k^^«branrf ?"g 'T, "erl''erg 'e beSin"®"- brandschade gewaarborgd. J S W" eC fieoouw voor Helder den 7 April. Staren'van AmeHka' U'ITr °fcbi,r«é d'a^'>e« van de vereenigd» voor eenige tiid naar zii er, l1It s t,ase gearriveerd, vertrekkende MENGEL ff E R K. Amsterdam, den 9 April. Het is meermslen opgemerk' o^iTorden, dat .oor den wetgever geene bepali gen moeijeii»1--' te maken zijn dan de, door welke hij de nakoming der -7elve '"chc.te verzekeren. En in geen »fnv'STieef"r'"'rn-'do rnoeye,'jker dan in a! datgene, wat betrek- bet weren van h»r "i°i' f °Pg«bri,gte «Ccifhsen of impositien en ver Èebract te hihhaa 1 in? daf'egen. Zoo meent men het al de ulaatshebhondo ^V ^K(j"der de" Wijnhandel betrefr, met 1 cobende entrepots en peilingen, en r oer aa.id de voor zorg doelmatig genoeg, wat *igefliyite slniken van wi/n betrefr Maarden koopm— >s net te doen om re verkoopen Ln ?Uik»n voet, dat hij en de kooper elk de helft van 's lands gelden in den zak kunnen houden; verkoopen, nu, mag hij zoo veel hij wil, mits zijn kelder maar alto, s het peil houde. En mei al dat" «ebrek aan drinkwater een der kruisen van de?e goede stad is, zoo groot is de schaarste nooit, of er is genoeg ter aanvulling der, van tijd tot tiïd uitgepompre, vaten. Doch er moet ook kleur en smaak aan gere ven worden. in deze eeuw van verlichting zijn daartoe uitvindin- gen genoeg .gedaam Maar noe grooter het getal dergenen is, die, bij de vrijheid van neringen, van knechten zich zelve,1 tot bazen heb ben gemaakt, des te memgvuldiger zijn de meestérs, die hur werk «ie: verstaan. Toe welko uitgestrektheid het bedrog in dit opzDt te dezer stede gedreven wordt, de goede en solide wijnhandelaren er buiten ge.aten maar door menige uit den vreemde overgewaaide opstuiten, zoude voor den vreemdeling, die'net de streken var winstbejag in groote steden onbekend is, ongeloofelilk schijnen. MiS'chien ware er iets aan re doen door middel van beëedigde wijn proevers gelijk men hier en elders karnemelk-en boterproevers heeft; anders zal wel het spreekwoord, dat het beter zij bij den wijnkooperdan bij den apotheker te markt te gaan buiten z wang komen, want, die bij sommige flesschenafleveraars alhier verzeild rasktheeft wel naderhand nog den apotheker daarenboven noodig» T. QArnh. Cour.')

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1