ALKMAARSCHE COURANT Aa 1824. No. 17; FAN MAANDAG .-i,js':J I. 4 L*j+ih-A DEN s6 APRIL. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 14 April. ."Oe vol'gende srecJote wordt in verscheiden dsgbladen medege deeld, die voor de waarheid van dezelve instaan: Lenige d**en geleden, deed de hertog van York, jvan eenige cfficvren verred, eene wande! - rit in Hydepark. Al dadelijk ves tigde zich de aandacht van Z. K. B, op een rijder, die, hoewel Ik-cats eenen arm hebbende, zear behendig een jongen hitsig paard bestuurde. Deze rijder, de groep naderde, erkende den prins op- perbcvelnebrer, en, zonder te schijnen zich over de sprongen van lijn paard te ietreunen, ligt hij, zijn' hoed afnemende, de tengels over zijn hooiJe.> groette, me: eene ongemeene bevalligheid. Z. K. II. zijte behendigheid bewonderde, groette hem wederkeerig op tane Uitstekende wrj/.e. De vreemdeling reed voorbij; maar weldra sc.iierua. 1de hem een der officiers van '1 prinsen gevolg en vroeg l.ai, van z .j ent - wegeof hij in dienst was. Hij gaf zijn adres t' er, hetwelk luidde: Dj kapitein Dop halve soldij, van hetregement. Da kaart werd aan den hertog van York vertoond, oïe den kapitein (Led aanzeggen ran zich den volgenden dag, zijnde een dag van aud e <tieaan het bureau der garde re paard te vervoe gen. Ue officier begaf zien derwaarts, en de doorluchtige opper bevelhebber, met de goedaardigheid, die hem onderscheidt, en hem 1 het leger dierbaar maakt, trad mee hem, over den aard en den tijd van zijne.1 dienst in een gemeenzaam gesprek. Zijne antwoor den werden zeer voldoende gevonden en de prins zeide hem dst hij hoopte, dat zijn toestand gunstig was. Aangemoedigd door dit blijk van goedhartigheid, waagde de kapitein te antwoorden, dat, hoezeer zjjn traktement, in evenredigheid van zijne geringe verdiens ten, zeer ruim was, hij desniettegenstaande vuriglijk verlangde in werkelijken dienst te worden gesteld; dat, wel is waar, een zijner armen onder de muren van Badajoz lag begraven, maar du hij met dien, welke hem was overgebleven, nog in staat was den degen voor den dienst des Koniugs te voeren. De prins lachte en deed iem vervolgens aanzeggen, dat, zoo mogelijk, zijn, verlangen weldra zou worden vervuld. Vol geestdrift betuigde de kaDitein ivjne erkentelijkheid door eerbiedige groeten. Weinig tilds daarna, heivees hem da Hof-Courant, dat de belofte niet was vergeten." «j Aangiften van Overledenen te Alkmaar van den lp tot den «5 April 1824. P/eter Kluftoud 26 jaren. - Alida Geertruijda Margaretfiaj, dochtertje van Geldolph Adriaaa de Lange en Johanna Neeltje van der Burgh, oud 2 maanden. Johanna Helenadochtertje van Carel Gerardus Lievendag en £uphemia TljdhofF, oud circa 5 jaren. V De Commissaris van Politie der stad Alkmaar, als daartoe door Burgemeester en Wethouderep derzei ver Stad geautoriseerd, zal op den 3= Mei 1824 aanstaande en volgende dagen, tot en met den 13e Mei 1814 ing sloten in het locaal waarin thans Garen- en Vlasmnrkt wordt gehouden, (Yin de Doelenstraat alhier:) vaceeren tot het ijken en her-ijker, van alle Hooge of Fruitmaten, en Tin nen, alsmede de Aardappelenmeet - mandje en andere Fruitmanden, mitsgaders Olie-maten en gepegelde kannen, die binnen deze Stad ft Jurisdictie gebruikt worden, al.es onder de bepalingen bij de Keuren op den Ijk gearresteerd. Alkmaar, De Commissaris Van Politie voernd. ten i8« Apt il 1824. J. T. BOOGAARD, HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 25 April 1824. Eerste Gebod- Cerrit Koentzé, jongman geboren te Amsterdam en alhier woon achtig en Elisabeth Geusinga, jongedochter geboren en woonachtig te Amsterdam. Dirk Koppen, jongman en Grietje IVijnbergenjongedochter bei de alhier geboren en woonachtig. Jacob Jannes, jongman geboren en wonende alhier, en Trihitje Schoutenjongedochter geboren te Ursem en alhier woonachtig. Tweede Gebod. Pieter Doorewaar djongman geboren en woonachtig alhier, en Trjjntje Sckelte, jongedochter geboren te Sparendam en alhier woonachtig. Jan Leek, weduwenaar geboren te Spierdijk en alhier woonach tig, en Antje Dieksz. Roos, jongedochter geboren in de Schermeer en alhier woonachtig. Nico/aas Klooster, weduwenaar geboren te Bergen en alhier woon achtig en orietje Rijhof, weduwe geboren en woonachtig te Zii- Kewind- 0 J herrit Burenjongman geboren in de Heer-Hugo-Waard en al- kier woonachtig, en Bregjc Opdam, weduwe geboren te Egmond- mnnen en tihier woonachtig. Aangiften van Geboorte te Alkmaar van den C lp tot den 25 April 1824. 7Catherinesdochtertje van Dirk Rensen en Trijntje de Jotvg. Jan, zoontje van Pieter Blokdijk en Aaltje Rietvink. N'eitje dochtertje vja Baart Es en Arissntje van Dijk.-. Gerardus, zoon! tje van Johannes van Daanberg en Anna Catharina Stotman. Aris zoontje van Aris Schellinkhout en Jelletje Kroon. Johannes AnTtnte Simon J V IN NAAM VAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONINC HET GEREGT. EN F E R K O 0 P, ter audiëntie der gereg'eliike uitwinningen van de regtbanlf van eersten aanleg, zitting hebbende te Alkmaar, van: N®. 1. Twee aan een gedamde stukken Gras - Land, gelegen in den Eilands - Polderin de getseentg en baune van Graft, arron. dissement Alkmaar, aan de westzijde van de Overtoom-sloot, genaamd Blokker en Pulkeweerte zsmen groot ongeveer vier bunders en tachtig roeden belend ten noorden en oos ten de Vaar-sloot, ten zuiden en westen Jan Prins, in huur gebruikt bij Jan Bakkerlandbouwer, wonende in de Star- meer, gemeente Grafc. 2. Een stuk [Gras-Land, gelegen als vorenaan de wegzijde van de Vermaning-sloot, genaamd Pisvengroot ongeveer eett bunder en negentien roeden, beïertd ten noorden de Zeevaren de Buidel te West-graft-dljkten oosten de Vaar-slootten zuiden de Doopsgezinde gemeente te Oost-graft-dijk en ten wester, den l ilands-dijkin huur gebruikt bij Dirk Jansz. Prins, landbouwer te Oost - graft-dijk gemeente Graft. 3. Een stukje Gras-Land, gelegen als voren, aan de Oostzijde der Vermaning-sloot, genaamd Paardelandgroot ongeveer achtenzestig roeden, belend ten noorden en oosten de Fttar-s sloot, ten zuiden Pieter Groot en ten westen de Vaar-sloot in huur gebruikt bij Pieter Groot, landbouwer, wonende te Oost-graft-dijk, gemeente Graft. 4. Twee aan een gtdamde stukjes Gras - Landgelegen als vo ren, in de Blokker, aan de oostzijde van de Molen-sloot, genaamd Tandhoofd en Zuider Tandhosfdgroot t« zameti ongeveer drie bunders en zeventig roedei, beiend ten noor den dei Ouden-dijkten oosten de Laan-slootten zuiden Spaarstoken en ten westen de Vaar-sloot en Pieter Groot, in huur gebruikt bij Dirk Jansz. Prins, straks genoemd. 5. Een stuk Gras - Landgelegen als voren, aan de Oostzijde van de Molen-sioot, genaamd V Boomkesgroot oneeveer een bunder en vijftig roeden, belend ten noorden de Doops gezinde gemeente te Oost-graft-dijk, ten ocsten Jan Boon Junior en ten zuiden en westen de Vaar - slotenmede in huur gebruikt bij hovengemelden Dirk Jansz. Prins. 6. Een stuk Gras-Landgelegen ais voren, aan de westzijde van de Vermaning - slootgenaamd tie Kamp, groot onge veer een bunder, belend ten noorden de Doopsgezindge- Vicente te Oost-grnft-dijk ten oosten de Vermaning-sloot ten zuiden Artnenvoogder. te Oost-graft-dijk en ten westen den Eilands- dijkin huur gebruikt bij meergemelden Dirk Jansz. Prins. 7. Een stukje Gras-Landgelegen als voren, aan de Oostzijde van de Molen-sloot, geqaarad Overvcen, groot ongeveer zeventien roeden, belend ten noorden de Vaar-slootten oosten Jan Boen Junior, ten zuiden de Doopsgezinde gemeen te te Oost-graft-dijk «11 ten westen de Vaar-sloot, In huur gebruikt hij dikwerfgenoemden Dirk Jansz. Prins. 8. Een stuk Gras- Land, gelegen in bet Kamerhop, in de ge meente Graft, arrondissement Alkmaar, groot ongeveer eon bunder en zeventig roeden belend ten noorden de erve J. van der Stel, ten oosten de Tocht-sloot, ten zuiden Jan Prins en ten westen den Laar. - dijkin huur gebruikt wor dende bij Jacob kis, landbouwer, wonende in de Watermo len, staande in 'net kamerhop voormeld. p. Een stuk Gras-Landgelegen ais voren, groot ongeveer twee bunders en twintig roeden, belend ten noorden de erve Klaas Andriesz. van der Lijn, ten oosten den Rivg-dijk, ten zui den Pieter Coruelisz. Groot en ten westen de Tochtslootia huur gebruikt wordende bij Jan Prins, landbouwer, wonen- de in de gemeente Graft. Gearresteerd als onroerend goed ten iaste van ie Doopsgezin de gemeente te Oost - graft - dij !t Eersteiijk ter requisite vac JANNOMES, van beroep timmerman en leverancier van Ijzerwaren wonende in de Rijp, dotniciliura kiezende ten huize van en hebbende tot zijnen procureur |ACOB JOSIAS de LANGE, wonende te Alkmaar, aan de Langestraat, wijk A, N°. 550, bij proces verbaal vae den deurwaarder JAN de WIT, wonende te Rijp, In dato den zevender. Februari] 1800 vier en twintig, den tien den daaraanvolgende te Alkmaar geregistreerd, overgeschre ven ter: kantore der hijpotheken voor het arrondissement Alk maar, op den zesentwintigsten dier maand en ter griffie van de voorgemelde regtbank, op den tienden Msart daaraanvol gende, van welk proces verbaal kopiën zijn uitgereikt aan den heer KLAAS HEIJNIS, Assessor der gemeente Grafc, en aan den heer BOUWEN GEEL, griffier hij het Vredege- regt van het kanton Rijp en Schout der gemeente Graft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1