4 ALKMAARSCHE I I ;s«r buitenlandsche kepjgTen. Aa 1824. No. li. 41.1 :tr. I, i!kt Ni-1 dm. 3 en 'f nut fcss-f trn mf. «US ds Sd„ we- 'iiir Mei D voor ICS!, Bil «Of; ■ooil i h airii rlmi Zij' loon I) kit twee rtoo- e {t- :rei; ir ktt gifii ibliei 'duto lea»- mur vi-:r he *g ni v;i mar emits. ibliei groo- KM. I! Kill le Bis and!, ebbet 'erpit- :rs ill ip »n zondef is. - nderlf de k h ni«. nbedii n g ti» ifd vu lerliiji zicii vim li egens gel.iiJ, en tit bemi-' ereeitt alwat Ik dirf words ts. 5 'e'iagfi DOS, rg tfuto ei iffy. 0(14 i ooriiji! /ersir# egii'Mi iveti' Deze COURANT wordt BEIDE-SICILIEN. Napels den 7 April. Tn den morgen van dsn aden April itg men den Vesuvius met ineeuw bedekt; eene verschijning welke in dit jaargetijde zeer zeld- sum is. GROOT-BRITANNIE. Londen, don 20 April. Te Dorset heeft een man van 86 jaren, met name William Bagg, 'onlangs eene vrouw van gelijken ouderdom gehuwd, welke hij zes tig jaren lang gevrijd had. Den 24 April. Men heeft tijdingen van Para, in Brazilië, van den 3den maart, welke melden, dat alle de Engelschen, die aldaar resideerden, ge noodzaakt geweest zijn, om zich met hunne familien en bezittingen in te schepen, en naar Barbados de Wijlt te nemen, dewijl het volk ten hoogue op hen gebecen was en bet plan had, om zich aan hen tc wreken over den dood der 256 oproerlingenwelke, in de maand October, in een schip opgesloten en aldaar ellendig omgekomen zijn. Het volk geloofde, dac de Engelschen, die deze muitelingen hadöea ontwapend, hen, in het schip, door zwaveldamp hadden doen stikken. Tke Asiatic-Miror, een blad, dat maandelijks te Calcutta uit komt, deelt, in deszeifs nummer van de maand october j!., de ontdekking van een erfand in den Stillen Oceaan mede, op den 20 jlllij 1823, door het schip la Dona CsrmeÜta, kapitein Hunter ge daan. De wilden van dit eiland zijn nagenoeg van dezelfde kleur alt de Maieljers hunne wezens - trekken komen echter meer met die der Europeanen overeen; hunne schuitjes of praauwen zijn zeer fraai met schelpen versierd; zij gelijken in gedaante veel naar die van Ceylon. De equipage van gemeld schip werd, door middel van eenige ge schenken, door de inwoners van het eiland, wel oncvangen. De tweede stunrm3n van la Dona Csrmeliia vond goed, om zich ongewapend naar hen toe te begeventen einde deze wilde meer ver trouwen in te boezemen, waarvan sommige met knodsen cnanderen met pieken van 20 a 30 voet lang gewapend waren. Een groot aan tal vfouWen droeg ieder eene dezer pieken, ongetwijfeldom tot gebruik der mannen te verstrekken. De stuurman voormeld bood den Koning, na hem onderdanig te hebben gegroet, een wit hemd aan, hetwelk luj hem aandeed, om er hem het gebruik van te be duiden. Hij gaf insgelijks een hemd aan den broeder van Z. M. Dit geschenk behaagoe ïuvn zeer, en de Koning gaf den Europeaan een varken en een groote menigte kokosnoten, bananen enignamen in ruiling. Het tweede geschenk, dat de Engelschman aanbood, was een spiegel. Dit voorwerp verwekte de grootste bewondering onder ds wilden. De spiegel ging, uit de handen des Konings, en die der Koningin, en vervolgens in die van het geheele hof over. Alle deze wilden zoo mannen ais vrouwen, hadden de pink van de linkerhand aan het tweede lid afgesneden. Eenige vrouwen wa ren met rood gaatoiieerd; zij waren over het algemeen vrij schoon. De Koningin scheen twintig isren oud, was groot welgemaakt en had ee: e scboooe gedaante; zij was de eenige vrouw, wier borst gedeeltelijk bedekt was De overige weren bijna geheel makt en slechis een klein klcedirtgsruk omgaf haar den middel zonder deti- ze!ven evenwel geheel te bedekken. De mannen waren voor het grootste gedeelte gekleed met eene soort van mat om den middel uit gevlochten boombladen zanmgesteld. liet schijnt, dat deze eilanders nooit Europeanen gezien hadden; ten minsten de uitwerking, welke een snsphaanscbot op hen maak te, bewees, dat zij voor de eerste maal het gebruik daarvan zagen. De equipage van la Dons Cariuelita nam piegtig bezit van het ei land in naam van Z. M. Ceorge IVKoning van Engeland-, door eenen mast op de kust te planten en er de engelsche vlag van te doeu wapperen. Het eiland benwstn een naam van Hunterter eere van den kapitein van het schip, dat hetzelve ontdekt hsd. Het ligt op 15031' zuider-breedte en 176* 11' coster-icngte volgens den meri diaan van Greenwich. Dezer dagen is de batik in 239 p. iosh. yd, schadevergoeding, den vollen eisch eer kirgende partij, veroordeeld geworden, wegens vertraagde overdragt een.r partij van 20,000 p. aan staats - effekten. Te procureur - generaalin den loop van het pleidooi, zich .heb* bende laten ontvallen, dat gouverneur en directeuren der bark ge- lastigden of bewaarders trusteesvan wege het publiek waren, wtrd hierover oogenblikkelijk door den regter berispt, die zeide, dat de bank van Engeland, hoezeer een der grootste, misschien het grootste vsn alle handels - etablissementen in geheel de wereld, ten aanzien van bijzondere personen, in geeue andere betrekking stond, '•an in die van tenen gewonen bankier. - j Cents Uit gegeven. Schoon het aanvallen van personen, huizen en rijtuigen, om in het bezit van wapenen te geraken, tegenwoordig in Ierland zeld zamer plaats heeft, dan in vorige jaren, doen zich echter van tijd tot tijd voorbeelden daarvan op. Zoo is de postkoets van Dublin, die den 19 dezer te Cork moest aankomen, zondags te voren ten 10 ure, omstreeks Cashel, aangevallen geworden. Nabij een geslo ten tolhek werden plotseling drie schoten op het rijtuig gedaan, en toen de conducteur dit vuur beantwoordde, werd het inec zulk eene treurige uitkomst herhaald, dat een paard dood ter neder stortte, en voerman en conducteur beide gewond werden. Daar men alzoo niec snel genoeg door het tolhek kon komen, moest de koets zich over gevendoch noch gelden, noch brieven werden door de aanvallers geroofd; het eenige, hetwelk zij wegnamen, en dat dus het uitslui tend doel hunner poging schijnt geweest te zijn, waren de wapenen van den conducteur. Geen der passagiers heeft eemg letsel onder vonden; maar de voerman ligt zeer gevaarlijk. Een onzer dagbladen behelsde onlangs de onderstsancen brief, welken het verzekerde van eene geloofwaardige hand ontvangen ta hebben; de weinige regels, die dezelve bevat, verspreiden ee'i groot licht over den tegenwoordigen toestand van zaken in Egypte, er, over de ontwerpen van den verlichten beheerscher van dat land: De pacha is onlangs naar Opper-Egypte vertrokken, om het nieuwe legerkorps, hetwelk hij aldaar op de been heeft doen bren gen, in oogenschouw te nemen; hij wordt door den heer Salt, en- ge'schen consul, en door den heer Drovetti vergezeld. Deze pacha heeft bijna 25,000 man aan eene uitmuntend goede krijgstucht onder worpen en houdt zich thans bezig met het formeren van een rege- ment kavalerie, hetwelk door europesche officieren zal worden asa- gevoerd. Ibrahim- pacha, eenigste zoon en erfgenaam van den pacna schikt zich volkomen naar het stelsel en naar de oogmerken van zijnen vader, en beijvert zich mee al zijn vermogen, om deszelts plannen te helpen ten uitvoer brengen. Osman-effendi staat aan het hoofd van het wetenschappelijk collegie en doet al, wat hij kan, Som de kunsten en wetenschappen te doen bloeijen. Deze laatste, die Italieen Frankrijk bezoent heetc, is ee» man van uitstekende kundigheden. Verscheiden jonge Egyp- tenaren bevinden zich, als studenten, aan de hooge scholen in Ita lië; de kosten hunner opvoeding worden door den pscha zeiven betaald. De heer Burtonvan wien de pacha zich sedert verscheidene jaren tot het doen van geologische ontdekkingen bediend heefr, zal binnen kort te Londen terug komen; men verwacht, dat hij een be langrijk verslsg zal in het licht gever.. De pacha heeft aangeboden, oin de vaart der stoombooten die van Engeland zouden komen, door alle mogelijke middelen te begunstigen." De prijs voor de eerste folio uitgave van Schakespearé's wer ken., in 1623, was destijds ïpond sterling. Een wel geconditioneerd exemplaar, hetwelk den overledenen Ketable toebehoorde is onlangs alhier voor 112 ponden 7 shellingeu sterling verkocht geworden. F R A N K R IJ K. Parys den 25 April. De Koning heeftop het voorstel van Z. Exc. den minister van marine e.. kolomen, besloten, dat het schip van 120 stukken le For midable, hetwelk te ToUlon tc water is gelaten, den naam van 'te Trocadcto zal voeren, ter gedachtenis van een der roemrijkste w pen- feiten van het fransche leger, gekommar.deerd geweest dooi' Z K. H. den hertog van Angoulême. Gisteren heeft de Koning, aan den aartsbisschop van Parijs, bij zondere audiëntie verleend, en heeft de president van den raad van ministers met Z. M. gesrrebeid. Onzer dagbladen zijn heden geheel gevuld met de opgave der zitting van de afgevaardigden van gi.-teren, wegens het ontwerp vak wet omtre t den afkoop of de reductie der renten. Nadat de gra.f de Labourdonnaye het woerd tegen het ontwerp gevoerd had, sprak de heer Humaan ten voordeele van hetzelve; terwijl de heer Ricrrd daarna tegen hetzelve adviseerde. Vervolgens vatte de minister van financien het woord op en sprak een breedvoerig betoog ter verde diging van den voorgedragen maatregel uit, waarin hij zich voorna melijk bepaaide, om aan te toonen dat er, in den tegenwoordigeu toestand der zaken, geen ander, geschikter en eerlijker middel over bleef, eu dat het gouvernement zich, als het ware, tot het voor dragen van den, in het ontwerp vervatten maatregel heeft genood zaakt gezien, eindigende met te zeggen, dat, bilaldien de kamer daarover anders mogt oordeelenaan her ministerie de droevige o- vertuiging zou overblijvendat de schuld aan hetzelve lag, van deze voordeeleu niet in hun geheel helder daglicht te hebben voorgr- dtsgen en op eene wijze, om der kamer de ontzaggelijke gunstige uitkomsten daarvan te doen naar waarde schatten. De voortzetting der discussie is tegen morgen, maandag, bepaald. Het atondblad TEtoiie bevat het volgend artikel: Lausanne, den 2o«en april. De informatien tegen de, cpvolgelljk, in de onderscheiden kreitsen van Beijeren gevatte personen, zijn nog niet geheel afge. lo»jpen. Het bevestigt zich boe langer hoe meer,"dat die lieden in afgrijsselijke ontwerpen gedeeld hebben; dat er zich, wel is waar, zeer jonge lieden onder dezelve bevinden weike men niet dan als erl«id beschouwen kan, doch dat de voornaamste medepligtigea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1