]A\l p 11 ALKMAARSCHE COURANT P II If Lfr B aM fW*>- Aa 1824. Cm f 1^-7 £S?xM - No. 19. rj 1 i%<it ff FAN MAANDAG DEN 10 M A Deze COURANT wordt Veer Zet Cents Uitgegeven. OPROEPING VERLOFGANGERS, —«'VAA.'V»' «►♦•/Vs/V* A«— URGEMEESTER en WETHOUDEREN der ISTAD ALK MAAR, herinneren bil deze;, alle Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze gemeente bevinden, dat ingevolge ée door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland bij deueifs besluii van dei 29 October 1822. geformeerde Stast, door den Heer Militie-Cotomissaris FAN IV 1CKEFOOR.T CR0MMEL1N, de Inspectie over de Verlofgangers cp Donderdag den twintigsten Mei aanstaandedes namiddags ten zes ure zsl gehouden worden, roepen mitsdien by deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich iu deze gemeente bevinden, ook daaronder begrepen me tot andere gemesntensals ook dezulken, welke tot deze Provincie niet behoorei, doch zich binnen deze gemeente oogten ophouden, met uitzondering echter der zoodanigen, welke tot bet reserve Bataillon ziin behoorende, om zich op Donderdag den twintigsfen IVlei aanstaande, des namiddagsten zes ure precies, voor bet Raadhuis dezer Stad te laten vir.den, ten eiude door voor noemden Heer Militie-Commissaris te kunnen worden geïnspecteerd; wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij deze herinnerd, Om de kleeoing en kleine Equipements stukken, Welke zij van hun ne korpsen hebben behouden, als ook hunne Livrets en Attesten Liet. H. H. door hun van het Gemeente bestuur bekomen, alwaar z(J hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, mede te nemen. Burgemeester en Wethouderen vertrouwen, dat alle de belangheb benden de voormelde oproeping stiptelijk zullen r.aarkomen, daar 2ijdie daarin nalatig mogten zijn, zieb zeiven te wijten zullen hebben de nadeelige gevolgen welke daardoor overeenkomstig Art. 183. oer Wet van 8 January 1817. wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar den 10e Mei 1824. Burgemeester en Wethouderen voornd. G. F. V E R S C II U I R Ter ordonnantie van dezelven G- de HEE R. VERPACHTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALK MAAR, maken bij deen bekend, dst zij op Woensdag den iaden Mei 1824, des middags ten 12 ure precies, op het Raadhuis alhier in het openbaar aan den meestbiedenden zullen Verpachten da VISCHBANKEN op de ZEE en RIVIER V1SCHMARKT binnei dezesrad, en zulks voor den tijd vas één jaar, gerekend aanvang te nemen me: dan i« Jnlij aanstaande, en zuIlende eindigen met den Isstscen Junij achcien honderd vijf en twintig* De Conditiën van Verpachting zullen van Woensdag den 5e dezer loopenoe maand, tot den dag der besteeding (uitgezonderd des Zon dags) voor een leder ter lezing liggen op het Secretarie dezer sud, vsn ces voorsiiddsgs tien tot des namiddags twee ure. Alksnaar den 4 Mei 1824. Burgemeester en Wethouders voornd. G. F. V E R S C H U I R. Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER Secretaris. BÜITENLANDSCHE 15 E R I G T E N. GROOT-B RITANN IE. Londen den 30 April. 15 ei heeft alhier eene aanzienlilke bende paarden-dfe/en ontdekt; «och me» zou nsjuwijks de vre.'mde handelwijze dezer personen kunnen raden. Zoodra zij een paard meester zijn geworden, geleiden zij hetzelve naar een Slagthuis, gelegen op den weg van Whitehadel. Aidasr wordt het ongelukkige beest, hij moge honderd ofvijfguin- jes waardig zijn, gesiagthet vieesch wordt gekookt en gezouten eo voor gerookt osseii-vleeich of ham verkocht. In den loop van de if'eloopene week zijn cr niet minder dan 200 paarden gestolen en op die wijze gekookt. Deze belangrijke ontdekking is men ver schuldigd aan een' ijterigei; knecht, welke zich niet troosten kon jtsn de f.asije merrie zlj'.s meesters te hebben laten stelen, terwijl h'j zich in de herberg bevond, [let is hem gelukt, hét spoor der dieven tor aan de slagtpiaats re volgen, alwaar dat ongelukkig beest, hetwelk voor twee ponden sterling verkocht was, op het puat was van geslagt te worden. Deze bende paarden-dieven hadden den naam aangenomen van kooplieden in gezouten vieesch zij hadden eene kas en entrepots in de hoofdstad. Deze ontdekking zal waar schijnlijk gewigtige gevolgen hebben, daar de engelsche wetten.^ ten opzigte der paarden-dievenzeer streng zijn, en deze dieverij, in sommige gevallen met den dood gestraft wofdt. DENEMARKEN. AlTona, den 28 April. Hët is dan deenschen zee-officier L. de Contnk gekikt, eene aan a zienlijke verbetering en vereenvoudiging te bewerkstelligen in de tor hiertoe gevorderde toebereidselen om het zeewater tot zoet water te verstoken, waarvan de onkosten zulks tot hiertoe voor de mees te schepen ondoenlijk maakten. Hij heeft eene soort van kombui» uitgevonden, in welke hij, door middel van een zeer eenvoudig toe stel, met hetzelfde vuur, hetwelk dagelijks voor de spijsbereiding benoodigd is, zoo veel versch water stookt, als tot de dagelijkschë behoefte vau het scneepsvolk vereischt wordt. Op kosten der Va. derlandsche Maatschappij is onlangs de proef van zoodanig eene kombuis genomen en volkomen geslaagd. Thans is deze Maatschap pij bedacht, om eenen ervaren kapitein zoodanige kombuis op reis mede te geven. Mogl dezelve alsdan insgelijks voldoen zoo zoude zulks eene ontschatbare uitvinding zijn voor alle zeevarende natiën, P R U I S S E N. Stettin den 23 April Heden is alhier de volgende bekendmaking in het licht verschenen! in liet tegenwoordige jaar valt het zevenhonderdjarige gedach- tenisfeest in eer invoering en eerste grondlegging van het christen dom in Pom meren. Overtuigd, dat het christendom het grootste geschenk Gods aan de menschen is, en dat de stille zegeningen en weldadige gevolgen van hetzelve door niets kunnen overtroffen wor den heeft Z. M.op mijn allerondefdanigst berigtdoor mindel van een hoog kabinets-bevei van den 9den der vorige maand, goed gevonden te bepalen, dat, op den I5den junij dezes jaars, op wei- Ken dag, in het jaar 1124, de eerste tot het christendom bekeerde Pom merschendoor bisschop Utto van Bambergj bij de Otto-Brun- ren voor Pyritn, gedoopt zijn, in alle christelijke kerken en scho len van Pommeren en Rügen, als eer. groot feest, plegtiglijk zal gevierd worden. Dit besluit, hiermede ter algemeene kennisse bren gende, stel ik uitdrukkelijk vast, dat het eigenrardige van dat feest, ais- een algemeen chrisrelijk jubelfeest, zuiver in stand gehouden, en, van de viering van hetzelve, derhalve, alles zal geweerd wo - den, wat den heiligen dag van deze echt - christelijke feest - viering vreemd i*. Moge dit zeldzame, hoogst verrukkende feest overal da levendige, trotiwe deelneming vinden, die liet verdient, en elk® feestvierder voor zijn hart en leven inoogsten wst een, vroome bo de des euangeliums, onze onvergetelijke apostel Otto, v<5dr zeven maal honderd jaren, onder Gods genadigen bijstand; geloovend ett beminnend, gezaaid heeft. De koninklijke werkelijke geheim-raad en opper president van Pommeren. geteekendSack." KONINGRIJK SARDINIË. Genua den 24 April. Onlangs zijn alhier de bijzonderheden publiek gemaskt van dé» laatstelijk, in een dorp van het kanton Zurich, door eene troep geestdrijvers begane ijsselijkbeden. Men ijst bij het lezen van zuls een onbegrijpelijk zameuweefsel van losbandigheid en wreedheid. Eene jonge boerin, die langen tijd in ongebondenheid geleefd had, Verbeeldde zich eensklaps, dat God van haar vorderde, dat zij ster ven moest, ora ten prijze van haar bloed, de vergeving barer zon den te verwerven. Zij wist hare geheele familie insgelijks in dac 5uite sporig denkbeeld te brengen. Eene harer zusters, door baar daartoe overgehaald, wijdde zich aan dezelfde soort van dood. Zij wapenen de hand hunner bloedverwanten en vrienden, en i erven langzaam onder derzelver slagen. Men hecht haar, op haren uit- drukkelijken last, aan kruishouten, en hare beulen wachten, gedul dig, drie dagen lang, hare opstandig, overeenkomstig de stellige be. velen der jonge profetesse, De moordenaars en derzelver rredeplig- tigen ten getale van elf, onder welke zich de vader, de broeder, twee zusteis en de minnaar der eene heldin van bel treurspel bevin den, zijn, naar mate van het meerder of minder aandeel, dat zij aan die wreedheid gehad hebben, tot dwangarbeid, levenslang of voor een' tijd, verwezen. Het huis, waar de moorden zijn voorgeval len, is rot den grond toe geslecht, en hst is verboden, 0111 een ander huis ter zelfde plaatse te bouwen. Zonder in het geval te wezen vsn alhier zulke zware buitenspo righeden te duchten te hebben, ziet men echter met ongerustheid, dat de genootschappen van godsvrucht vermenigvuldigen dat de dweepzieke leerstellingen zelfs order de hooge klassen der maat- Schappij veld winnen en dot de voorbeelden van godsdienstige zwaar moedigheid, tot eene volstrekte zinneloosheid aangewassenvan jaar tot jaar vcclvuldiger worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1