Ao. 1824. No. so; Z^>nts Dizc COURANT wordt roer Z Uitgegeven, ;J 1; eSTAATSRAAD GOUVERNEUR tan NOORD-H OLLAND. Brengt bil deze ter ker.nisse van alle belanghebbenden, dat de ,oOB, onnaauwkearigbeid waarmede sommige nieuwe ir,honds - maten ver- vaardige wonen, Z* E. den heere minister van binrenlandsche za- iltiig onderwijs en wateistast bedacht heeft doen z()n, eenige inhouds- Ujj. Eisten van rie.iaive mudde tot het halve maatjeie doen vervaardi gen, ten einde voor modellen te dienen en bij-edrageoom de zoo weascheli; he ee-iv- rmigheid en nauwkeurigheid in het vervaardigen dcrzelve, te docu plaats grijper,, Dst zoodanige ste len inbouds-maten'} vervaardigd door Kuipers «n va» IhuvcJat riefe a«ten van inhouds-isaten uit gebogen spaan te Groningen met standaarts-naauurieurighAd geijitverzonden zijn aan htereo burgemes,tteren der steden Amsterdam, Haarlem, Ati,maar e Hoorn, bene e aan da heeren arrondissement- en cd- junct-ijkers binnen deze provincie, alwaar'dezelve voor alle be langhebbenden ter visie leggen wordende speciaal aile fabriekanten v»i| iiihouus - m iten Dij deze uitgenoodigj deze inhouds - maten d e in «Her, d?eie aan de vereisebtenjder wet voldoen, te bezigtigen, tn zien bij htt fabriceren van maten, raar deze modellen te gedra gen en ve grootste i.a.11 wkeurigheid bij het zzmenstellen derzeive, jn acht te renten. Wordende wijders de heeren arrondissement- en adjunct-ijkers bilde, e op nieuw en ten ernstigste geadborteerd bij den ijk der inbouds-maten de grootste naauwUenrigheid te observeren, en zon- drr terige conniventie of toegevenheidalle inhouds - maten die, of door wanstaih'gheidof door gebrek ?an de afmetingen bij de wet bevolen, niet sar, al e vereisenten voldoen, afrekeuren, en de filing derzeive te weigerend En z»! deze worden gepubliceerd en gesffigeert, waar men in de- n jjf ïe provincie gewoon is public atie en affictie ie doenen wijders Sim, worden geplaatst in de amsterdamscbebaariemsche eu alkumriche couranten. .innii 1 vootl tiisee I tin 5 aij,, an Ni 18 ciy wijuflil n, W! ijn kif, ich'.rn midfaT> Haarlem den io« Mei 1824. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRiAAN. OPROEPING VERLOFGANGER 1 "FVA/V/VVO-* o -T\ ■V/-' et potjü| relenzitl F.RCK, ers. Burgemeester en TVethouieren voornd. G. F. VERSCHUIR, Ter ordonnantie yan dezelvea G- de [IE! R. jL> URGE MEESTER en WETHOUDEREN der STAD ALK MAAR, herinneren bij dezen, aile Verlofgangers der Nationsie Militie, welke zich binnen deza gemeente bevinden, dat ingevolge n<j,| de door den Heer Staatsraad Gouverneur vin Noord - Hollard bij route deszelfs besluit van den 29 October 1822, geformeerde Sisit. door rktit' den Heer Militie-Commissaris VAN mCÉEVÓORT CROMMEL1N, ler,b de inspectie over de Verlofgangers op Donderdag den twiniigsten OERS, Mei aanstaande, des namiddags ten zes ure zsï gehouden woroen tl kant -toepen mi sdien bij deze op, alle Verlof;; ngers van de Na: ionvle Militie, welke zich i'i deze gemeente bevinden, ook daaronder 'rietf begrepen de tot andere gemevneensais ook dezulken, welke tot orp, deze Provincie niet be.oore:, doelt zich binnnn deze gemeente ERVi mogten ophoudenmet uitzondering echter der zocdanigen, welke SE>; tot het reserve Bataiilqn zijn behoorende, om zich op Donderdag Nïdr icn twintigsten Mei a-viyiande., des namiddags te 1 zes ure precies, se; voor he' Raadhui» de'. w Stad te la'ten vicden, ten einde door voor noemden Heer Militie-Commissaris te kunnen worden geïnspecteerd; Wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers hij deze herinnerd, rde Si om de kleedingen k'eine Equipements stukke welke zij van hun- /orde: »e korpsen hebben benqnden, ai' ook hun e Livrets en Attesten ersatLitt, H. H. door hun van bel Gemeente bestuur bekomen, alwaar de "i lij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, mede te nemen. Mei! ersgr Burgemeester en Wetbooderen vertrouwen, da: alle de belangheb- lenitij benden de voormelde opr sping «tipceüjk zullen caarkomendaar IBOX a^' die dnarin nslstig mogten z.in zich zeiven te wijten zuilen hebban de nadeeiige gevoige twelke dssrdoor overeenkomstig Art. len te#det ^et vaa January 1817. wegens verzuim notoir moeten UXfFL 01U5t5an* Ar c Altman den 10- Mei 1824. BUITE NLANDSCHE UERICTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 4 Mei. Bi) het geregtshof van Dorset is dezer dagen uitspraak gedaan ia de zaak der mishandelingen van eene arme vrouw, Elisabeth Parson genaamd, welke men [zonderling ganoeg in den tegenwoordigen tijd! j voor eene heks hield. Zij leefde met IVilliam Fudgeeen oud man van 81 jaren. Hij kwam in den nacht van den 2 Januari) beschonken t' huis. Zij maakte hem de deur open, en toen hij, na een weinig toevens, veder uit wilde, aloot zjj de kamer toe. Eenige tijd daarna kwa men zekere Northover en zjjne vrouw de deur. Northover riep te gen Fud;e: „Zij: gij opgesloten?" De beschonken Fudge ant woordde: ja." Dsarop zcide NorthoverBet wil er u niet uitlaten; zij zal u van nacht vermoorden en u huit in brad stenen zij heeft zes paarden en een varkentje van mij vermoord. Zij is een belts, een loeder, welke m^Jne paarden en mijn varkentje ver moord heeft." Vervolgens vroeg hij of hij de deur zou openbreken Fudg. zeide ja, eu de deur werd dienvolgens door Northover open- geloopen die binnen kwam eu tot Bet Parson zeideWiit ge nu mijnheel Fudge vermoorden?" Hij schold haar voor een loeder, gr.fhaareen geweldigen vuistskg aan het hoofd, zoodat zij tegen de trappen tuimeïde. Zij stond op en liep naar eene kamer. Northover voigde haar, gelijk mede vrouw Northover, met een licht in da hand. Vrouw Northover zeide: Nu heb ik u beet, oude tover heks; waar zijn mijne zes paarden en vet varkentje?" Man ea vrouw sloegen haar toen. Zij smeekte om ontferming; riep dit zij onschuldig was; dat zij nooit eenig kwaad gedaan of bedoeld had} Northover en zijne vrouw gingen voort met slaan; door lang wor stelen ontkwam zij en ging naar haar bed. Eenige minuten later kwamen Northover en zijne vrouw ook in hare slaapkamer. Zij vroegen haar weder wat zij met hunne paarden en varken gedaan had. Vrouw Nerthover zeide: „lk ga de kamer niet af voordat ik bloed van htt oude loeder heb." Northover zeide met een vloek: Ik veimoor baar; men kan zn[) deswege niet ophangen." Daarop kreeg lij) een mes uit zijnen zak en sneed de gewaande heks in het aange- zigt, de borst en den arm. Vrouw Narthoverroet een kandelaar in de eene hand, sloeg haar »et de ar.dere, en daaraan bloed ziende, zeide zij„Nu, oude tooverheiss beb ik wat ik zocht; nu zM ik een paard eu varken kunnen houden." Northover zeide: Ik ga niet voor dat de oude tooverheks gevangen zit. Hij ging toen een constspel roepen, die echter weigerde in de kamer te bomen. Daarop zeide hij: Ik zal zelf constapel zijn," greep baat eti wierp hazr op de straat. De jurij heaft Northover tn zïfne vrouw schuldig verklaard, wel ke daarop door kei geregtshof tot een jaar ggvsngeniastraf zijn ver oordeeld. QArnh. Ctur.~) EGYPTE. Kairo, der. 30 Maart. Op den jasten dezer, is er, in de citadel van Kairo, ecu hevige brand uitgebarsten. Dezelve ontstond omstreeïj 10 ure in oen morgen, in eene plaats, wasr patronen gemaakt worden; weldra bereUtte dezelve de mburige pakhuizen, waarin vee! buskruid hg; de uitbarsting was vreesselijk, «n aüe de gebouwen der vesting heb bel. er min of roeer van geieden; maar het tuighuis en deszelfs aan- hoorigheden zijn volkomen vernield Gelukkig is men er toe geraakt, om het groot kruidmagazljn vau aile naburige getimmerten te om doen; indien hetzelve vlam gevat hadde zoa geheel Kairo thans ia eenen pui.ihoop verkeerd zijn. Meer dan vijftig in de nabijheid vaa de citadel gelegen huizen zijn ingestort; de schade, weike dit on heil aan het gouvernement heeft toegebragt, is ontzaggelijk. Men e- met-AH heeft beloofd, om al de schade, welke particulieren ge troffen heeft, te vergoeden; maar, hei aser zijn omtrent de 4000 roenschen bij deze ramp omgekomen, waaronder men verscheiden officieren van het hof des onderkor.ings telt, en onder anderen zeke ren Aly - Bey -Salonihieen' aanverwant van Mehemet - Alien die hem zeer betreurt. Bijna alle de officieren van bet arsenaal zijn siagcoffers geworden van de pogingen, welke zij gedaan hebben, onf den brand te blusscbeu. Een batailicti nieuwe traepen heeft, onder aude'enbewijzen van buitengewone ijver en activiteit gegeven; want aan hetzelve is men het behoud van het groot kruidmagazljn verschuldigd; ook is hetzelve in de citadel in bezetting gelegd; zijnde de oude soldaten, waarover men bij deze gelegenheid niet te vreden geweest isdaaruit genomen. De ware oorzaak van den brand is -t.ot dus verre niet bekend, en is waarschijnlijk aan toeval toe te schijven; want niet zelden ziet men de Turken in de ommestrekenen zelfs somtijdsin de werkplaatsen zelve, waar ligt onbrandbare sloffen verwerkt wor den hunne pijp rooken. Verscheiden van Kandia komende schepen van her curksch es kader hebben de tijding van de bezetting van Sfscelisa door dc troepen van Z. II. aaugebrsgt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1