ALKMAARSCHE C O U R A N Aa 1824. Na tu v r- Burgemeester en wethouders der stad alkmaar «i f- BUITENLAND SCHE BERtGfEN. V A N MAANDAG T'imw/ '-i 1 DEN 24 M El Deze COURANT wordt voor Zes Centi Uitgegeven. KENNISGEVING. overwegende, dat de algemeene Dank en Bededag, welke 's jaarlijks ingevolge Z- M. besluie van oen i8« Mei 1820 11°. u, moet gehou den worden, dtt jaar invalt'op Vrijdag, den 18 Junij 1824. Gelet op de dispositie van H. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 8 Junij 1820 wegen» het piegtig vie ren van, en bet vermijden van alle Stoornis op den gemelden dag, en in liet bijzonder op de daarbij gedane aanschrijving tot het doen stilstaan van alia Neringen, Handwerken, openbare Bedrijven en Vermakelijkheden, en het.sluiten van Winkels dien geheelen dag toe des avonds ten zeven ure toe. Overwegende, dat uit hoofde van dez.enia.it, de gewone Vrijdags- Markt, op de voorsz. 18 Junij aanstaande alhier niet kan worden gehouden. Hebben besloten en besluiten: De Matkt, welke op Vrijdag den 18 Junij 1824, binnen deze Stad, door het invallen van den algemeenen Dank en Bededag niet kt'.'worden gehouden, word bepaald en vastgesteld, op IVoensdag den zestienden van de maand Junij aanstaande. Actum eer kamer van Burgemeerster en Wethouders der stad Alkmaar den 18® Mei 1824, en gepubliceerd en geaffigeerd den ï2« dcrzelve maand. G. F. VERSCHU'H. Ter ordonnantie van dezelven HEER. DE VERPACHTING van GRASGEWAS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALK MAAR, zullen op Woensdag den 26' Mei 1824, des middags ten 12 ure op de Stads Timmerwerf binnen gemelde Stad u.het open- basr aan den meestbiedenden Verpachten het GRASGLWA» van «lezer Scads Vesten en Singels, en zulks voor den tijd van één jaar, gerekend een aanvang te nemen met den 1® Junij aanstaande, en zul lende eindigen met den laatsten April 1825. De C-'oditien van Verpachting zullen ter lezing liggen op de ge melde Stads Timmerwerf van des voormiddags 9 tot des middags 12 ure, en van des namiddags 2 tot 5 ure; terwijl de noodige aanwy- eiugen en informaties bij den Stads Architect te bekomen zijn. Alkmaar den 21® Mei 1824. Burgemeester en IVethouders voornd. G. F. V E R S C II U I R. Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER. BROOD-ZETTI NG. BURGEMEESTERen WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs (ai zijn van Het fijn Wit Tarwebrood Het grof Boüenbrood Het ongebuifd Tarwebrood Het Roggebrood 28j| Ct. per Nederl. Pond. IQ i8| en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen de ze Stad en Jur;sdictie zullen zijn als volgt Pond Once Lood Fijn Wittebrood of regelsmoet wetten Fijne Witte Broodsbol Geauild Tarwebrood wegen 3* 5. 10. 99 I. 8. 99 05. 99 d. j) II§. 99 6. 99 99 17- 99 8. 99 99 S3- 1. 99 99 5* l8. )i 2. 7- 3 9 05- I. 99 9 2I|. 6. 99 99 48* BoHebrood Boiien8. voor 5. Cents Qngebuild Tarwebrood Roggebrood Zullende alles gaar gebakken en niet boven noch beneden de zet ting verkocht, cfeenig brood, klein gebak, of iets anders toegege ven mogen wordenop de boeten daartoe staande. Alehaae, den 24. Mei 1824. G. F. V E R S C H U I R. Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 15 Mei. Gisteren ochtend heeft men hier het treurig berigt ontvangen vat» het overlijden van den beroemden dichter lord Bjron, die te Misso- Iunghiop den 19 april, na eeue ziekte van tien dagen, aan de ge volgen eener gevatte koude en bijkomende ontsteking, gestorven is. De griekscbe regering te Missolunghi heefc aan de inwonersdoor middel eeDer proclamatie, van dit droevig geval kennis gegeven, en daarbij de genegenheid vermeld, welke de overledene aan de Grie ken en voornamelijk aan die stad toedroeg, en de edelmoedigheid, door welke hij zich als hunnen weldoener had onderscheiden. Da regering heeft tevenj bevolen, dat de batterijen zeven en dertig mi nuut schoten zoude doen, als overeenkomstig het getal der jaren van den afgestorvenen; dat alle publieke kantorende geregtshoven en alle winkels en plaatsen van publieke vermaaklijkhedengedu- rende drie dagen moesten gesloten zijn; dat er eene algemeene rouw een en twintig dagen lang zon gedragen worden, en dat in alle de kerken lijkdiensten moesten geschieden. ,A Men verzekert, dat, op verzoek der Gnekee, het hart van lord Bjron in hun land zal blijven en in een praalgraf bewaard worden: zi!n lifk moet naar Engeland worden gebragt. Verleden woensdag hebbes zes officieren der garde eene wed denschap van 1000 guinien gewonnen, welke bestondom met eene boot van zes riemen, in zestien achtereenvolgende urenvan Ox ford naar Westmunster te roeljen, zijnde een afstand van 118 engel - sche mijlen, die zij in een kwartiers uurs minder dan den bepsa.den Hjd hebben afgelegd. De vaart der boot was zoo buitengemeen sterk, dat men berekent, dat dezelve, tegen stroom en een btvigeu wind, acht en een vierde mijl in elk uur heelt gemaakt. De roei- iers waren bij hnnne aankomst aan de Westmunster - brug zoo ver moeid, en hunne krachten zoodanig uitgeput, dat eenigen hunner niet kónden staanen allen dadelijk te rust moesten gelegd worden. De nieuwsgierigheid, om den afloop van ceze zonderlinge wedden schap te zien, had eene ontelbare menigte menscheu op de been ge bragt, en de verschillende roei- en zeil-klubs waren allen met hun- re bekende fraaije vaartuigen op de rivier. Fene vrouw, met name Catharina Gltn, welke den ouderdom van 60 jaren bereikt had, is, in het gasthuis van Limerick, geluk, kiglijk van. eene dochter verlost. ZUID-AMERIKA. Lima, den 31 December. De vrees der inwoners van deze stad is geheel verdwenen. De spaansche magt is op nieuw van Pisco terug getrokken; zij bezet ten roet eene geringe'magt Yca.en doen verkenningen tot aan de Cor dilleras. De beweging van den generaal Sucre op Husna, hij zich met 3000 mm bevindt, verhindert alle pogingen der Spanjaarden tegen die plaats, en zulks ta meer, daar de rivieren, tot in mei, mee bevaarbaar zijn. Het is buiten twijfel, of tegen dien tijd zal reeds Bolivar de geheele magt der spaansche koningsgezinde.n vernietigd hebben. De columbiaansche troepen formeren thans eene linie van gemeenschap van Huanaeo af, dwars door de noordelijke provincie van Peru, en het leger van Bolivar is thans 12000 man sterk, wan- neer men'daar onder het korps van Riva Aguero en andere onlangs gerekuteerde korpsen in aanmerking neemt. De troepen uit Panama worden tegen het midden vanfebruarij verwacht. De marschder Span jaarden naar de hoofdstad van Peru is beraamd geworden in de ver onderstelling, dat het verraad van Riva Aguero in het noorden re nen goeden uitslag zou hebben, en dat laatstgemelde zijne magt mee die van Canterac zou hebben veréenigd. Bolivar beeft dat plan ont dekt en bevindt zich thans in staat, om de geheele magt van la Serna te vernietigen» De Peruvianen hopen overigens, dat Cante- lac welke aan de constitutie der cortes gehecht is, de operatien van' Bolivarzoo dra hij de laatste gebeurtenissen in SpaDje zal vernemen, ondersteunen zal. EGYPTE. Alexandrie, den 5 April, Zie hier hoe men de oorzaak van den brand, welke té Kairo is ontstaan, verklaart: sedert langen tijd had de Onder-Koning groote magazijnen te Kairo doen oprigten ten einde in dezelven alle soorc van krijgsbehoeften bijeen xe brengen, met oogmerk zoo men zegt, om een groot leger tegen Morea üic te rusten. De Turken intus- scben vernomen hebbende, dan het wezenlijk doel van dien prins wasom zijne onafhankelijkheid tegen de Porte te verdedigen zou de dezelve heimelijk in den brand hebben doen steken, en men zegr, dat drie duizend soldaten eene prooi der vlammen zijn geworden. Men begroot het door dien brand veroorzaakt verlies op vijftien millioenen piasters. Deze gebeurtenis is even zoo nadeelig voor de zaak der Turken als voor die der onafhankelijkheid van Egypte; doch zij is zeer voordeelig vobr die der Grieken, daar men van de expeditie, welke tegen de Hellenen uitgerust werd, afgezien heeft, en het contingent aan troepen, hetwelk de patha aan de Porte moest leveren zich niet met het ottomannische leger zal kunnen vereefii- gen. {Vergel. het ant. Augsburg, hier ender.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1