SS t SSSptór AS. ALKMAARSCHE COURANT No. as; ij s. groot-britannie. Ac. 1824. >er? vsn dea aar, re. 'tig) et "An dec1 s. rest «'ijlt A, Certifi. Pieftr ard, in feritejï olgcnde 13 Bun. md Bot- nte vjj Vaart Alt iter groot beter.d .rden en !r, Bun. dt Bo. be'tend teel ten en; 40, 1 zeee' beleni >11 Zui-1 4 ZAAD. Elletil beied idea et ia Apt!! aanleg, "lijit ge. qulsitit -nde tt 3ue! e Meet geM US BE tsgaden e ;;oeJ.; der ge- r, welk llONIf erzelfde en vol- r muni 3 Itnpie 7 ustitii 30 Atli- at vp n-oj.iV liceren, an bur ets is, G E, 24, tit oor het IANU5 ogeah- doever- ondet wlJkA. teMien, dat bij allei recoin- iele be> E. trsclinl. E WIJK gelieve» betaling iar, an TUI!?, t verdert uittip v I ander. '.ast; it R. ers, dï eeren ei enall' lefiistn- me Km- URGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR overwegende, dat de algemeene Dank en Bededagwelke 's jaarlijks Ingevolge Z. M. besluit van den i8« Mei 1820 110. n, moet gehou- den worden, dit Jaar invalt op Vrijdag den 18 Juni) 1824. Gelet op de dispositie van H. E, G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord—tloi!and van den 8 Juny 1820 wegens het plegtig vie len van, en het vermijden van alle Stoornis op den gemelden dag, en in het bijzonder op de daarbij gedane aanschrijving tot het doen stilstaan van alle Neringen, Handwerken, openbare Bedrijven en Verraakelijshedenen het sluiten van Winkels diec geheelen dag toe des avonds ten zeven ure toe. Overwegende, dat uit hoofde van dezen last, de gewona Vrijdags- Markt op de voorsz. 18 Juny aanstaande alhier niet kan worden gehouden. Hebben besloten en besluiten Markt, welke op Vrijdag den 18 Junjj 1824, binnen deze ad, door het invallen van den algemeenen Dank en Bededag niet i) worden gehouden, word bepaald en vastgesteld, op Woensdag •n zestienden van de maand Junij aanstaande. Actum ter kamer van Burgemeerster en Wethouders der stad Alkmaar den i8« Mei 1824. en gepubliceerd en geaffigeerd den S2« derz«lve maand. G. F. VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven G> de H E E R. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN dee STAD ALK MAAR, gezien de kennisgeving van den Heer Staatsraad Gouver awi van Noord-Holland van den 2" Junij 1820 N». houdende Informatie dat overeenkomstig de bepalingen van Zjfner Msjesteis Besluit van den »8e Mei 1820 No. it, voortaan jaarlijks op den 18* Juni) eene Plegtige Dank- en Bededag zM gehouden worden, mits gaders de dispositie van Hun Ed. Gr. Acbtb. de Gedeputeerde Sta ten van Noord - Holland in dato 8 Tunij 1820 No. 5, wegens het plegtig vieren van, en vermijden van alle Stoornis, op den Alge- meenen Dank- en Bedendag op den i3e JunIJ van elk jaar. Maken dien ten gevolge bij dezen aan de goede Burgerij en Ingezete nen dezer Stad en jurisdictie van dien hekend, dat op de" i*'e T»iuij aanstaanden een Algemeene Dank- en Bededag zal worden geboude". en d-.t ten einde de»e zoo p'eg'ige en gedenkwaardige dag, met de meest mogelijke Eerbied en Dankbaarheid aan het Opperwezen over eenkomstig de verpiigting van ieder Ingezeten en de belangrijkheid van de-aard der zaak, waartoe dezelve bijzonder is ingerigt, uitgeoefend 2oude kunnen worden d'ergeheelen dag tot des avonds ten zeven ure toe, alle Neringen, Handwerken, Openbare Bedrijven en Vermakeiyk heden onder welke benaming die ook zouden mogen zbn, zullen s'ii- «taan, en alle Winkels en'Kolfijhnizen en andere Plaatsen van pu blieke bijeenkomsten gesloten blijven, terwyi door of van wegens de Politie alle gedruisch en geschreeuw langs de Stroten en Grach ten met alle ernst en gestrengheid zal worden te keer gegaan, en tegen de overtreders van een of ander, zonder eenige oogluiking volgens de bestaande Wetten zal worden geprocedeerd, En op dar niemand hier van onkundig zij, zal deze'van bet Raad hu's gepubliceerd, rer plaatse alhier gebruikelijk gesffigeerd, en in d» Courant dezer Stad geplaatst worden. Alkmaar den 25e Mei 1824. O. F. VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven G. de H E E R. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Londen, den as Mei. C st'ren heef: de Koning i0 het paleis van St. James CoUr gehrn- den; in tien jaren had in gemeld paleis geene zoodanige receptie plaais gehad. Ten één ure werden de deuren geopend. Nooit had «ren grooter toevloed die zich te gelijk naar gemeld paleis begaf Üe Koning en Koningin der Sandwich - eilanden zijn niet aan het zeft' ,0,V;S ™nc ;errEee"1 "'d' *P"«nteerd geworden Me" ken Jich me, V L'v"Pn°f eu de minister vsn binnenlandscbe za ken zien met t.e noodige schikkingen bezig houden, opdat hunne By auuue aankomst alnier namen de Koning en Koningin voor noemd hunnen intrek in het hotel van Osborn. Den vorigen dag waren zij te Portsmouth ontscheept, en laatstelijk, den 7 maart» op een* walvischvanger, vin Rio Janeiro, vertrokken. Men wil» dat het doel der reize van HH. MM. herwaarts Is, om hunne be- zintingen aan de kroon van Groot-Britt8nnie af te staan, en weder- keerig bescherming tegen allen aanval te verzoeken. Deze eilandera zijn groot van gestalte de mannen zijn ten minste zes voet lang en zeer zwaarlijvig. De vrouwen zijn dik, mismaakt, an, naar even redigheid, nog grooter dan de mannen. Alle da vier personen, de Koning en Koningin, benevens twee lieden vau hun gevolg, zya donker, koperachtig, bijna zwart van kleur. ITALIË. Livorno, den siMei. Zeer verscbe tijdingen, alhier uit Egypte ontvangen, deelen nieu we bijzonderheden mede nopens de ramp, welke Kairo, op den al maart, door het springen van het arsenaal, getroffen heeft. Het was omcreeks 2 ure des namiddags, dat op het oude kasteel brand ontstond, en vooral in de kazerne, aan bet arsenaal grenzen de waar de scherpe patronen vervaardigd worden. Snel woedden de vlammen voort, en reeds ten 3 ure sprongen er eenige kruidkisten; maar kort daarna volgden, bü steeds toenemenden brand, twee al lergeweldigste uitbarstingen, die, tot op eenen grooten afstand, d« de vreeilijkste verwoestingen aanrigtenden. Des anderendaags mor gens scheen de brand te minderen, maar weldra bespeurde men dat de grooie kruidmolen, welke 25,000 cantaras buskruid bevatte, ge vaar liep, en dus de ganscbe vernietiging van Kairo te duchten was. De schrik deed de pogingen der tot biussching gezonden troe pen verdubbelen, en men slaagde eindelijk in het stuiten der vlam men, zonder verdere onheilen. Bij deze ramp, waarvan de schaden onmetelijk zijn, zijn meer dan 5000 personen omgekomenen daar onder Ali-bey en een aantal of ficieren, die ter biussching toegesneld waren. Om een denkbeeld te geven van bet afgrijslijk tooneel, hetwelk Kairo thans oplevert, zal men slechts behoeven te zeggen, dat men» van de poort van Romelie naar het oude kasteel, slechts over puit» van de muren en torens, over gebroken balken en vernield geschut en artiilerietuig treedtbuiten de nieuwe puort beginnen de puin hopen op 50 schreden sfstards, en, gedurende eenen langen weg, ziet men, te midden der ruinen, ongeveer 4000 paarden, muilezels, kamelen verbrandt of verminkt en andere verbrande of verminkte dieren. Het schoone artillerie-park ten westen der stad is geheel vernield, op 26 stukken ge»ehut van verschillend kaliber en eenige mortieren en bommen ns. Vsn het kleine veld artillerie - parkop het plein van Uomélie bij het kasteel, zijn slechts 15 zesponders gered. Ge heel het arsenaal is een puinhoop. Men berekent, dat 50 millioenen piasters niet in staat zullen zijn, om het kasteel en het arsenaal wederom in vorigen stand te herstel len. Kr is voorts nog een groot kwaad voor Kairo uit gesproterr. BIJ het beg'n van den brand deed de schrik de massa der ingezetenen Kiiro uitstroomenen deed alle voorbehoedmiddelen tegen de ver spreiding der pest, welke, in Kairo uitgebroken was, vergeten. F R A N K R IJ K. Parys, den 22 Mei. Een Engeisehmsn had gewed, om, in 16 uren, den weg van Ps- rys naar Calais (63 mijlen) met een rijtuig, jlecbts met een paard bespannen, en waarin zich drie personen zouden bevinden, af te leggen. Men meldt, dat hij vóór bet verloopen van het zestiende uur is aangekomen, en dienvolgens de weddingschap, welke men wil van 100,000 franken te zijn heeft gewonnen. Eene jonge en schoone franscbe vrouw is ®ene der drie personen geweest, met welke hl) den snellen togt heef: afgelegd. Verscheiden wisielpaar- den stonden op den weg klaar. BINN£NLANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den 14 Mei. Den 5den defer, zün in de gemeente Grosbous (groot-hertogdom Luxemburg}, zes boerderijen met al de schuren en paardenstallen, afgebrand. Den I3den dezer maand, is, ia de gemeente Warempage, di- strikt Marche (groot - hertogdom Luxemburg), in den ouderdom van 119 jaren, overleden Willem Ktsch; nalatende vier kinderen, en zijnde eerst sints weinige jaren weduwenaar geweest. Deze man was steeds opgeruimd van gemoed, en leefde enkel van roggebrood en aardappelen. Hij had den zevenjarigen oorlog als soldaat mede gemaakt. Behalve het gezigt, had hij, tot aan het einde zijner da. gen, alle zijne geestvermogens behouden. Enkhuizen, den 2t Mei. De dag tot bet uitzeilen der haringschepen, uit de havens der stad Enkhuizen, 200 van die stad, ais van het nabn'-iu jg Rpb. w»-<t Deze COURAST wordt veer Zes Cents Uitgegeven. [N3. Uit hoofde vair het PINKSTERFEEST zal de Maandagsche CouraDt op Diugsdag worden Uitgegeven.J VAN MAANDAG BEN Ji MRU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1