alkmaarsche i Rff 1 M y ft f{'* ,-Z'i COURANT KT. KiC; bïï,ïUSk'"pi'»1-"» Ao. 1824. \tf tjfcf tfW >t - ffl Ka 23* kennisgeving. WURTEMBERG. 3 'i - VAN DINGSDAG r„w l Y-< "V» I DEN I J U N r. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. JeSTAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-! IOL LAND. Verwittigt bij deze de belanghebbendenda: op Woensdag den l6e" dezer "aan het generaal Zegel-Kantoor te 's [lage zal P1®8'8 ben en, de aanbesteding van de leverantie van 4300 Riemen HA- Pir-K voor 's Rijks Klein Zegel, van welke aanbesteding de condi tiën met en benepens de monstervelleu dagelijks, uitgenomen op Zon -en Feestdagen aan zijne bureaux ter visie liggen. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van G O U D R I A A N. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR overwegende, dat de algemeene Dank en Bededagwelke 's jaarlijks ingevolge Z- M. besluit van den 18e Mei 1820 n°. 11, moet gehou den worden, dit Jaar invalt op hijdag den 18 Junlj 1824. Gelet op de dispositie van H. E. G. A. de Gédeputeerde Staten van Noord-Holland vm den 8 Juni] 1820 wegeas het plegtig vie ren van, en het vermijden van alle Stoornis op den gemelden dag, en in 'net bijzonder op de daarbij gedane aanschrijving tot het doen stilstaan van al!» Neringen, Handwerken, openbare Bedrijven en Vermakelijkheden, en het sluiten van Winkels dien geheeleu dag tor des avonds ten zeven ure toe. Overwegende, dtt uit hoofde van dezenlast, de gewone Vrijdags- Markt, op de voorsz. 18 Junij aanstaande alhier met kan worden gehouden. Hebben besloten en besluiten: De Markt, welks op Vrijdag den 18 Junij 1824, binnen deze Stad, door het invallen van den algemeenen Dank en Bededag niet tan worden gehouden, word bepaald en vastgesteld, op Woensdag den zestienden van de maand Junij aanstaande. Actum ter kamer van Burgeineerscer en Wethouders der stad Alkmaar den i8« Mei .1824. en gepubliceerd en geaffigeerd den a2« üerzelve maand. G. F. V E R S C H U I R, Ter ordonnantie van dezelven G- de 11 E E R. K E N N I S G E VING. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der STAD ALK MAAR, gezien de keumsgeving van den Heer Staatsraad Gouver neur van Woord-Holland van de i 2" Junij 1820 N«. r4|ghoudende informatie dat overeenkomstig d: bepalingen van Zij, er Majesteis Besluie van den 18e-Mei 1820 N°. it, voortaan jaarlijks op den i3= Junij eene Plegtige ank- er, Bededag zal gehouden worden mits gaders de dispositie van Hun Ed. Gr. Aclub. ce Gedeputeerde Sta ten var. Noord - Holland in d -to 3 Junij 1820 N«. 5, wegens het plegtig vieren van, en vermijden van alle Stoornis, op den Alge- ticenen Dank- en Btdendag op den t8e Junij van elk jaar. Maken dien ten gevolge bij dezen aan da goede Burgerij en Ingezete nen dezer Scad en jurisdict'e van diei bekend, dat op den i8« junij aansraanden een Algemeene Dank- en Bededag zat worden gehouden, en d.t ten einde deze zoo p.egiige en gedenk waardige dag, met de meest mogelijke Eerbied en Dankbaarheid aan het Opperwezen over- eenkomstigde verpligting van ieder Ingezeten en de belangrijkheid van der aard der zaak waartoe dezelve bijzonder is ingerigt, uitgeoefend zoude kunnen worden d'engebeelen dag tot des avonds ten zeven ure toe, alle Neringen, Handwerken, Openbare Bedrijven en Vermakelijk heden onder welke benaming dieook zouden mogen zijn, zullen stil staan, en alle Winkels en Koffijhuizen en andere Plaatsen van pu blieke bijee-komsten gesloten blijven, terwijl door of van wegens de Politie alle gedruisch en geschreeuw langs de Straten en Grach ten me: alle ernst en gestrengheid zal worden te keer gegaan, en tegeu de overtreders van een of ander, zonder eenige oogluiking volgens de bestaande Wetten zal worden geprocedeerd, F.n op dat niemand hier van onkundig zijzal deze van het Raad huis gepubliceerd, ter plaatse alhier gebruikelijk geaffigeerd, en inde Courant dezer Stsd geplaatst worden. Alkmaar den 25e Mei 1824. G. F. VERSCHUIRi Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER, BUITENLANDSCHE B E Pv I G T E N. Z W X T S E R L A N D. Schafiiause, den 19 Mei. De he'tog de Calvellobuitengewoon gezant van den Koning van m 1! hwft aan ieder der kantonnale gouvernementen, officie.® brie van' eezonden ten einde dezelve aan te kondigen dat hij met deele^ Ve^?keehe^e^pnóli^al® *secr^''s°®>aa v t, voor deszelfs producten en fabrijkanten toe te staan, flechts s»n zoodanige kanton, verieend zullen worden, d.e aan de- ze kapiculatien deel genomen hebben. Her relaas der zending van den generaal Auf-der-Mour in 'falie zoo als hetzelve aan de Landsgemeind van zijn kanton is J a~?a »«f ten koste van dat kanton, gedrukc en rondge- medegedee njSUWe volmagten bekomen, om de on- Het groot kamp voor de troepen der zwksersche confetti# 7,1 Aaiielnk na de vermaarde kermis van Zurzath, te Schwarzeu bac'h, in bet kanton Argaugeformeerd worden; «lie de kantonna le kontingenten zulleti in hetzelve bijeen komen. B E IJ E R E N. Augsburg, den 27 Mei. De Allgemeint Zeitung plaatst het volgend artikel: „Triest, den i8d«" mei. i Een vaartuighetwelk gisteren van Alexandrie alhier is aange komen, welke plaats hetzelve, den aksten april, verlaten had, heetc geene nadere berigten omtrent de gebeurtenissen van Kaïro, aart- gebragt. De uitrustingen van den pac'na werden te Alexancne voort gezetdoch tot dien dag was er nog geen soldaat ingescheept. Ten gevolge van de verwarring, welke de brand .van Kaïro vercorzaskt had, maakte de pest verschrikkelijke verwoestingen zelfs onder de trotpen van den pacha." Stuttgardt, den 26 Mei, In de zitting van de kamer der afgevaardigden van het koningrijk Wurtemberg, van den 24sten dezer, is geraadpleegd over de reduc tie der vijf percencs obligatien tot 4J percents; die geren der schuld - eischers, welke deze reductie niet bfgeeren zullen hun kapitaal, na verloop van eenigen tijd, kunnen terug bekomen. Door deze re ductie zal jaarlijks 125,000 fl, uitgewonnen worden. DUITSCHLAND. Frankfort, den 29 Mei. Z. Exc. de baron von Miinck-Bellinghausen minister-president der Bondsvergadering, is gisteren namiddag alhier aangekomen. Uic Konstantinopel schrijft men, in dato den eosten april, het volgende De turksche ministers hebben, om aan de Grieken te bewijzen, hoezeer de christen mogendheden vati Europa de zaak der Porte ge negen zijn, aan de consuls voorgeslagen, europesche vaartuigen ta leveren, om de troepen, welke tegen de Grieken zullen ageren, uic Egypte en uic Natolie, naar Morea over te voeren. De consuls hebben zulks echter, onder voorwendsel van hunne onzijdigheid van de hand gewezen; doch de Porte blijft er op aanhouden, èti heeft aangeboden, de buur van die te leveren transport—vaartuigen, te zullen betalen. Intusschen heeft de grieksche senaat van Ipssra. aan de europesche consuls te Smirna en andere plaatsen, vertogen ingezonden, waarin dezelve zich beklaagt over de hulp, welke zij aan de Turken ir. het geheim bewijzen, en waarbij dezelve tevens verklaart, dat de Grieken geene vlag zuilen ontzien, waarvan men zou willen misbruik maken, om levensmiddelen en ammunitie aau hunne vijanden te leveren." F R A N K R IJ K. Parys, den 29 Mei. De'nucteloosheid en het gevaar van alle de tot dus verre gedane pogingen om de ballon :e besturen is thans op nieuw, in Engeland, door de volgende beklagelijke gebeurtenis bewezen: de heer Harris een oud-officier der koninklijke marine, groote moeite hebbende, I 1 w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1