alkmaarsciïe COURANT zJi'ns]ïm..n«1S gera Ac, 1824* °.o;,T"he,".l bun. No. Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-B II ITANNIE. Londen, den 8 Junij. _e s e aard-draverijen te Epsom zijn, laatstleden vrijdag,jdoor een groot aantal personen Van aanzien bezocht geworden. Onder dezei- te ïderkte men op HH. KK. HH de hertogen van York en Glou cester, den marquis van Hertfordden graaf van Grosvenorden «taats-secretaris Peel én-zijne beide broeders, enz. Na het eindigen ier weültfopen, heeft er eene box psrtlj plaats gehad, welke vele ongelukken veroorzaakc heeft. De menigte menschenrijtuigen en psarden, welke tot bijwoning derzelve bijeen waren gekomen, had eene zoodanige verwarring veroorzaakt, dat een groot aantal perso nen ter aarde werden, geworpen en onder de paarden geraakte. Kene dame brak het kakebeen, een boer ees' arm, en een jongman were zoodanig verminktdat men aan z[jne genezing wanhoopt. Een koetsier werden de ripben gebroken en hij stierf kort daarna een ttalfenier werd van zijn paard geworpen, en de boom van een rij» tuig -drong" in het rigchssm van het dier, hetwelk oógenblikkelijk den.gj&sc gaf; .de ruiter bekwam eene wonde aan het hoofd en is niet buiten gevaar. Ook hebben er een groot aantal andere ongeluk ken van minder belang plaats gehad. Den ri Junij. Volgens een' brief van Thurso, van den 3isten mei, hadden, daags te voren, de twee, ter ontdekking! reize, naar de Noord pool bestemde schepen de Heels, en ce Fury, onder kommando vin kapitein Party, de Frith van Pentlard, met een'frisichen en gur,:- tigen wind, voor.-ilgezeild. De teruggekomen loots beeft berigt, dat de equipage» d.r beide schepen zeer vrolijk waren, en dat vele van zilr.e terugkomst gebruik hadden gemaakt, om aan vrienden en bekenden te a-'hrUven. Eene officiële depeche voor de admiraliteit en ten zae met brieven van ieder schip, welke kap.tem Parry aan het r M' tol-regfr. had gezonden, zijn, volgens zijn verzoek, met de brievenmaaln"aar derrelver bestemming vertrokken. jyjen heeft bier berigten uit Madras en Calcutta ontvangen waarbij verzekerd word, dat aldaar een volstrekt gebrek a to rijst, het gewoon voedsel der in weners, plat;, had, en men hing eau verschrikkelijk tafereel op vsh den boagcnr.oodwelke aldaar heerschte, sis ook van de ongeregeldheden, die daarvan reeds net gevolg geweest waren, die zoo verre gingen, dat de rijst - siagazil- nenaan ecnige inboorlingen rocbchoorende, werden geplunderd, bi' welke gelegenheid niet minder dan 100,000 menschen op de been ziiu geweesc, en eindeiijkvandeverpescer.de ziekten, welke men vooruitzag. Gelukkiglijk schijnen die berigten volgens de laatste Friezen van'den sisten januari)zeer vergroot te zijn ge veest. Hoewel er sederc lang geen regen was gevslien, dacht men toen ech.er niet, dat de inwoners groot ongemak zonder, ce lijden heb ben.' Te Pondichery heersckt hetzelve gebrek aan leveasmiddeleu, Z 77 EDEN. Stockholm den 1 Junij. De ziekte, welke in onze noordelijke landen onder de rendieren 200 zwaar woedt, schijnt met de bok alhier he.rscher.de hohdstfol- lieid, volstrekt niet in het minste verband te staan, dewijl zich daarbij geene watervrees openbaart, maar integendeel, zoo men meldt,-die d eren zich ademloos rennen, tot dat zij een stroomend water naderen, waar zij dan inspringen en aldus omkomen. Tot smartelijk nadeel der ongelukkige eigenaar», wier gansche bezitting jtt kudden dier dieren bestaat, zijn er reed» meer ü«r, 3 duizend op de voormelde wijze gestorven. DUITSCHLAND. Franc.fort, den 3 Junij. E»n dagblad meldt hel vclgeHcc:' Augsburg en deszelfs omtrek 2ijn tegenwoordig bezocht mee de vreesselijkste kwaal, welke de geneeskunde kent, de watervrees namelijk. Reeds ligt de derde lij der, een zesjarige knaap aan déze verschrikkelijke kwaal in hec zieketthuis te Augsburg dasrneder. De tweede, een dertienjarige knaap, stierf aldaar voor eenige dagen. Het eerste dergelijke geval had omtrent eene maand geleden plaats. De gezamenlijke lijders werden door honden gebeten, bij welke de dolheid op den oogen- blik van het byten niet duidelijk merkbaar was. De eerste had zij nen hond door mishandelingen, de tweede eenen anderen door tér- ging verwoed gemaakt. Beide honden overleefden verscheidene da. gen de gebecene menschen, doch stierven ook aar. dolheid, welke zich eerst veertien dagen na den beet der menschen openbaarde. De derde hond, eene teef met jongen, was, eenige dagen voor dat hij twee kinderen beet, door eene geneeskundige commissie, voor gezond verklaard geworden, en derhalve verzuimde men belaas bij de gebetenen alle voorbehoedmiddelen. Intusschen is een van die twee kinderen [beide jongens] nu reeds iu razernij, en beeft, den dag voor de eerste blijken der watervrees, nog een isjarig meisje onder het spelen in den vinger gebeten. - v«k v-r«.cine dol heids-blaasje» vertoonen zich, zegt men. -n ^rn%t Courfy OOSTENRIJK- Weenen, den 3 Junij. nen Mei is Z K H. de prin» van Salerno (tweede zoon vaa aartshertogin Clementine t naar Napels te ,g Leipzi®, den a Junij. De door onderscheidden werken lljke in Beijeren bekende Ignactus Dtndt™'e ulEKekome- geheel Duitschltnd versprei zijn, heeft >n ee e 6 ne geloofsbelijdenisuitgesproken over 1._Kor. 3. 1 - ea BjdfdeS'S»"va^eo b£- gevest,gd opge- geven, welke hem tot dezen stap bewogen heboeti. Straatsburg den 4 Junij* De ingezetenen van de gemeente Neew;ller> weten e dat de kiofc vergaderden daar niet zonder ongerustheid. Op t *^,ri 'r woonden Mina 900 zielen de vesper bij. ju.se toen de pr.ester de Reg:na Coeli aanhief, gaat eene spar van iz voe los e c met groot gedruisch oP de vliering der kerk. Men t sC™ der menschen verbeelden; de ieders tortmg van klokK. toren!n na on hunne hoofden te gemoet ziende, dringen zij onstuimig aBen te ^«ist naar de uitsanee». Een groot aantal lieven zyn gevallen en onder de voeten geraakt; nógcans heefc men niet gehoord, dat er groote ongelukken zijn gebeurd. Cöfcr.) F R A N K R IT K. ParYS, dsn is Juni'. Een brief van Venetie, in de courant van Piemct geplaatst, op- pert twijfelt over de- dood van Beizo'ien mueJ 1 ne c ur t van Sierra-Leone verb.alt, dat hij een' aanval an ztnu vz'e te t« Benin gehad heeft, maar va 1 die ziekte hersteld wa.. r.u i ie van dien vermaarden re'ziger, we'ke 'ch, gelijk bette ui iste Padue bevindt, heeft een*' brief van Cambridge "i tvangendo >r eenen professor aan de unNérsice t aldaar geschreven, in welken deze zegt, dat de tijdi'ig vn den dood van B lzoni o"er Barbados gekomen is, een' ongewonen weg, om de tijd nge uit Afrika n.. r Engeiand te zenden; de bovengemelde twllfel heeft derhatve eenigeti grend. Nog kort geleden had Bslzuni verscheiden gedenkstukken naar zijn v derland gezonden, er: onder arderen twee ko'ossale beelden, in eene zittende houding, beide uit granietsteen gehouwen en wel bewaard deze gedenkstukken bevinden zich tegenwoordig in de groote raadzaal te Padua. Den 13 Junij. Het grappig rapport op eene petitie van zekeren heer de Bécourt luidde als volgt de heer de Bécourtwelke, gelijk hij zegt, van de kostbare oogenblikten der kamer misbruik vreest te maken, zendt u »oi,r dit oogeublik niet minder dan vier en zestig concept-wetten; maar hij behoudt zich voor, om er in het vervolg nog meer te zenden. Er zou geen einde a»n Komen, bijaldien ik u, i'i eenige bijzonder heden, alle de onderwerpen wilde ontleden, welke hij [n zijne peti tie behandeltde werken aan de Louvre en aan de luilerien, de hazaro-spelen en de lombard, de cabriolets, die de vooraijgangers met modder bespanen, de.loterij, de al te zwaar beladen paarden, de honden, die op de straten doodgeslagen worden, ce varkens, welke op straat worden gekeeld, het stieren - gevechtde meisjes van piaisier, niets ontgaat den hervormden..ijver van den i eer de Bécourt. Maar tegen de ongehuwde manspersonen voert hij eenen onverzoenlijken krijg. Hij wil er geenen énkele in de bureaux der verschillende administratien geduld hebben;.hij wil hun, zoodra zij de dertig jaren zullen hebben bereikt, eene bijzóndere belasting op leggen, en wil hen met gevangenis en geldboete straffeniedere keer, dat zij zich aan eenige verleiding schuldig maken. De getrouwde mannen worden echter, in het laatste geval, niet mi der streng door den rekestrant behandeld; desen wil hij, op mtlrktd-gen op eenen ezel doen rondrijden. Wat zoodanige lieden belangt, die ter kwader naam en faam stsan, deze moeten in de gemeenten aiet meer geduld worden; waar zij zullen blijven, i» hunne zaak. Kortom, mijne heeren de heer de Bécourt wil, dat gij eenen iegelijk uitnoodigd, om zijn voorbeeld te volgen en om u alles op te geven, wat strekken kan, om het lot des volks te verbeteren. Welk een overvloedige oogst van rekesten zal u zulks niet voor de volgende zitting opleveren! Uwe commissie weet, ten einde de/en vloed vaD pecitieti te ontgaanvoor het oogenblik geen snc'er middel, danuvoor te stellen, om over te gaan tot de orde van den dag,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1